kapcsolat

Ufó gyűj­tötte a vil­lá­mok ener­gi­á­ját a dél-af­ri­kai vi­har­ban

620x0 (1)Ti­tok­za­tos, sötét ufót vet­tek észre egy ha­tal­mas dél-af­ri­kai vi­har­ban a vil­lám­lás­ban le­begni. Mintha egy mo­zifilm ele­ve­ne­dett volna meg. Johannesburgban egy kíváncsi videós éppen villámokat szeretett volna felvenni, ezért kirakta a kameráját a lakása erkélyére.

Később, amikor visszanézte a felvételeket, a hideg futkosott a hátán attól, amit felvett. Egy furcsa sötét foltot vett észre a villám szaggatta égbolton. (tovább…)

A hondurasi szellemdoktor a legrosszabb rémálmait váltja valóra

PAY-Former-psychiatric-hospitalA Daily Mail szerint a hátborzongató felvétel a hondurasi School Hospital Universitario kórházban készült, és tényleg egy kísértetnek tűnő alak látható rajta. Egyesek azt is tudni vélték, hogy a rejtélyes árny egy orvos, aki egykor az épület falai között vetett véget életének, aztán meg visszatért kísérteni. Bár óvakodnánk attól, hogy tényként kezeljük a létezését, de ha ön hinni akar benne, nem állunk az útjába.

Ahogy láthatja, az árnyékszerű alak egy ajtó mögül kukkant ki a folyosóra, majd néhány tétova mozdulatot követően szertefoszlik. Az állítólagos szellemdoki a szóbeszéd szerint előszeretettel komiszkodik az elhagyott kórházban. Úgy tartják, kedvelt elfoglaltságai közé tartozik, hogy fel-le kapcsolgatja a villanyt a betegek hajdani szobáiban. (tovább…)

Föl­dön­kí­vü­li­vel verekedett össze egy 80 éves nyug­dí­jas – videóval

620x0El­ké­pesztő fotók, majd egy videó bor­zolta az ide­ge­ket az in­ter­ne­ten, amin egy 80 éves nyug­dí­jasra egy föl­dön­kí­vüli tá­madt. Ha­tal­mas po­foz­ko­dás kez­dő­dött…

Blake Cousins, a Thirdphaseofmoon portál botcsinálta riportere számos videót készített már, amin látványosan utánajár a nyilvánosságra kerülő, és a számára elérhető közelségben lévő ufó-, vagy idegen lény észleléseknek. (tovább…)

NASA: Ufo kering a Nap körül

8b8799ff9686f0a4008ac1f33d7ef762Huoston — Ufovadászok biztosak benne, hogy a Solar And Heliospheric Observatory (SOHO EIT 284) nevezetű műhold legutóbbi, május 2-i Napfotóján kocka alakú ufo látható.

– Ezt a repülő tárgyat nem most látjuk először – írta UFO Sightings Daily című honlapján az amerikai Scott C. Waring, a világ egyik legismertebb ufóvadásza, aki a SOHO EIT 284 visszaküldött felvételeinek nézegetése közben figyelt fel ismételten a geometriai formára. (tovább…)

A NASA magyarázkodik az ufós videó miatt

ufo-urallomasSzinte nem telik el hét, hogy va­laki ne fe­dezne fel azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gya­kat a Föld körül ke­ringő nem­zet­közi űr­ál­lo­más élő vi­de­ó­köz­ve­tí­té­sén. Ilyen­kor azon­ban rendre meg­sza­kad a kap­cso­lat. A NASA meg­elé­gelte az ufo­ló­gu­sok őrült el­mé­le­teit…

A múlt héten újabb észbontó videó járta be a világot, amelyen egy különös objektum bukkant fel az ISS űrállomás élőben nézhető videóközvetítésén. Sokan ugyan csak egy páracseppen megtörő fényjelenségnek gondolják, de még többen hiszik, hogy földönkívüliek űrhajója került ismét a kamera látószögébe.

(tovább…)

Bi­zarr alakú ufó su­hant át a me­xi­kói ég­bol­ton

7-and-Tioga-ufo-sightings.mp4_20150707_161613.727-e1436360597697 A sza­bály­ta­lan alak­zatú ufó szinte ma­dár­ként re­pülve szelte át az eget a me­xi­kói Gu­a­da­laj­ará­ban.

Még a legtapasztaltabb ufóhívők is megdöbbentek, amikor meglátták a következő felvételt. A szokatlan alakú valami a mexikói Guadalajarában tűnt fel, egy romos épület felett kapták lencsevégre. Fényes nappal szelte át a tiszta égboltot, külseje pedig cseppet sem hasonlított az eddig látott ufókhoz.   (tovább…)

Idegenek a Holdon, a felvétel, amit a NASA legszívesebben eltűntetne

as12-46-6777 thru as12-46-6780

Állítólag az 1969-es második Holdraszállás alkalmával készült, eddig titokban tartott film egy részlete szivárgot ki, és került fel az internetre. A NASA folyamatosan igyekszik eltüntetni a hátborzongató videót, de hála az ufóvadászoknak, minduntalan visszakerül. Az Apollo–12 az Apollo-program hatodik emberes repülése, egyben a második, amely leszállt a Holdon.

Ez az egyetlen repülés, amely főként mérnöki kísérlet volt, ezen az expedíción kísérletezték ki a hajszálpontos leszállást, amely minden későbbi geológiai kutatóexpedíció alapjának számított. A küldetés már az elejétől kezdve problámás volt, kezdve, hogy felszálláskor villám csapott az űrhajóba, kétszer is, egészen addig, hogy állítólag tönkrement a televíziós közvetítéshez magukkal vitt kamera…

(tovább…)

Megoldódott a 9/11-rejtély: plutónium bomba…

9_11__cikkhez__zf13__resized_“Az oroszok nyilvánosságra hozták a Szept 11 WTC (9/11) terror támadás feltárt eredményeit, bizonyítékait, tételesen a közvélemény számára. Ezekből sok ismert, de kimondatlan volt eddig is:

Amerikai, angol és izraeli terroristák hajtották végre, 2 kilo tonnás plutónium bombával, (10 centis neutron bomba) ami az amerikai hadseregtől szerzett tüzérségi eszköz. (tovább…)

Ha­tal­mas ufó anya­ha­jóra buk­kan­tak az Ama­zo­nas ős­er­de­jé­ben

620x0Ismét a Go­ogle Earth mű­hol­das tér­ké­pei buk­tat­ták le a föl­dön­kí­vü­liek egyik ha­tal­mas anya­ha­jó­ját, ez­út­tal a bra­zil dzsun­gel­ben, távol min­den­től. Brazília mindig is a figyelem központjában szerepelt, ha ufóészlelésekről volt szó.

A hatalmas háborítatlan őserdők és az Atlanti-óceán közelsége miatt a hely ideális a földönkívüli látogatók számára, hogy elrejtőzzenek a kíváncsi tekintetek elől, és titkos bázisokat hozzanak létre. Bár fejlett technikájuk lehetővé teszi, hogy észrevétlenül mozogjanak a világban, vannak ritka kivételek, amikor ezt mégsem teszik, vagy éppen elromlik valami…  (tovább…)

Ví­z­alatti ufó­bá­zis rej­tő­zik az óceán mé­lyén Ka­li­for­nia part­ja­i­nál

620x0 (1)A ka­li­for­niai Ma­li­bu­tól nem messze rá­buk­kan­tak az ufo­ló­gu­sok szent grál­jára a víz alatt, a föl­dön­kí­vü­liek egyik ha­tal­mas tá­masz­pont­jára. Már 40 éve ke­res­ték…Rejtélyes vízalatti támaszpont bejáratát fedezték fel a kaliforniai Malibu partjainak közelében.

Ufókutatók az elmúlt 40 évben ezt a rejtélyes bázist keresték, szinte megszállottan. Az elmúlt évtizedek fotókkal bizonyított környékbeli ufóészlelései alapján sejtették, hogy a földönkívülieknek valahol a környéken lehet egy bázisuk. (tovább…)

A NASA va­lami rend­kí­vü­lit vi­de­óz­ott a Hol­don

20071021_hold_tlp_1Egy ama­tőr csil­la­gász ké­szí­tette a fel­vé­telt a Hold­ról. De amit len­cse­végre ka­pott, azt maga se hitte el. Mi lehet ez a fél­kör alakú mozgó tárgy?

A Secureteam10 ufókutató csoport tette közzé ezt a nem mindennapi videót. Egy amatőr csillagász készítette a felvételt. Ha a videót nem manipulálták, akkor bizony a NASA nem titkolózhat tovább. (tovább…)

Sza­bá­lyos pi­ra­mist fe­dez­tek fel a Hol­don

650740-b894783e2baa68fe2f7e5c2a50cd5d0eMa­nap­ság már nem kell a Mar­sig menni, hogy va­lami hát­bor­zon­gató föl­dön­kí­vüli do­logra buk­kan­junk. Elég csak a saját égi kí­sé­rőnk­ről, a NASA által ké­szí­tett nagy­fel­bon­tású fo­tó­kat ta­nul­má­nyozni, hogy égnek áll­jon a ha­junk.

Tudni kell, hogy a NASA által készített képek közkincsnek számítanak, és így az amerikai törvények szerint mindenki számára hozzáféhetővé kell tenni őket. Manapság azonban elég egy modern teleszkóp, és szinte azt érezhetjük, hogy a Hold porát tapossuk…

(tovább…)

Rejtélyes dolgot szúrt ki egy UFO-vadász a NASA felvételein: egy pillanat múlva el is tűnt

ufo-urallomasVajon tényleg földönkívülieket filmezett le a NASA? Nem először fordul elő, hogy valami oda nem illő furcsaságot vesz észre egy néző a Nemzetközi Űrállomás élő, internetes közvetítésén.

Ezúttal egy angol UFO-vadász, Jadon Beeson szúrta ki a képen látható, bekarikázott objektumot, ami hol feltűnt, hol köddé vált a videón. Jadon Beeson egy 20 éves fiú és önjelölt UFO-vadász. A legutóbbi észlelése egy fénylő objektum a Nemzetközi Űrállomás mellett, közvetlenül a Föld felett, melyet a NASA élő közvetítésén látott meg. (tovább…)

Rej­tély: A NASA még min­dig nem árulta el, mit ta­lált a Hol­don

bazis-a-holdonAzt talán ki lehet zárni, hogy föl­dön­kí­vü­liek él­né­nek a Hol­don, az azon­ban le­het­sé­ges, hogy ez egy­kor más­képp volt. Nem tudni, hogy milyen információkat tart vissza a NASA, de egyre inkább úgy tűnik, hogy titkolóznak.

Még 2009-ben indítottak egy programot, amelynek keretében szerették volna jobban megismerni a közeli égitestet. Képek és felvételek is készültek a Hold felszínéről, azonban a NASA emberei nem jelezték, hogy eget rengető dolgot találtak volna. Pedig lehet, hogy kellett volna… (tovább…)

UFO-t észleltek egy felhőnél

1x2Csak a sze­ren­csé­nek volt kö­szön­hető, hogy si­ke­rült lefil­mezni azt az ufót, ame­lyik a fel­hők mögé bújva pró­bálta ál­cázni magát.

Az ufóészlelés még március végén történt Kolumbiában. Nem volt egyszerű az ufóvadász feladata, mert próbált az azonosíthatatlan repülő tárgy a felhők mögé rejtőzni. (tovább…)