Home Összeesküvés elméletek A 3-as Alternatíváról

A 3-as Alternatíváról

0

1977. június 20. Hétf? este. Az Anglia Televízió e napon sugározta az utolsó részt a Science Report sorozatból. A sorozatból, melynek igen magas kvalitású tudósok és nem kevésbé híres szakriporterek jelentették hitelességét. A m?sor a 3-as Alternatíva címet viselte, és egyidej?leg sugározták Nagy Britanniában, Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, Izlandon, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Görögországban, és Jugoszláviában. (Az Egyesült Államokban sohasem adták le.) Ezen az estén a néz?k bepillantást nyerhettek a világ vezet? kormányainak sötét üzelmeibe – és az 1962 májusában végrehajtott els? sikeres marsraszállás részleteibe…

A Római Klub

A Római Klub 1968. áprilisában a Római Akadémia székházában alakult meg az emberiség jöv?jével foglalkozni kívánó tudósokból, szakmai képvisel?kb?l, politikusokból. Kezdett?l fogva a “világ tudós gyülekezete” elnevezéssel azonosították magukat. Célul t?zték ki, hogy id?r?l id?re felhívják a nemzetközi szervezetek és a nemzeti kormányok felel?s képvisel?inek figyelmét az emberiség veszélyeztetett helyzetére, egy-egy konkrét jelenkori világprobléma felvázolásával és tanulmányozásával.

Az els? tudományos világmodell Joy Forrester A világ dinamikája címen 1971-ben megjelent munkája. Ez volt az els? zárt dinamikus rendszermodell. Erre épült a Római Klub els? jelentése, az úgynevezett Meadows-jelentés, amely A növekedés határai címmel jelent meg. Felhívta a figyelmet a globális veszélyre. Homogén világrendszert feltételezve a növekedés teljes visszafogását javasolták. (Zéró növekedés) A Római Klub második jelentése: Mesarovic-Pestel munkája, Fordulóponton az emberiség címmel jelent meg 1974-ben.

Jelentés el?relépést jelentett az el?z?vel szemben, ugyanis elvetette a homogén világ koncepcióját és így a zéró növekedést is. A megoldást az egyenl?tlenség okozta feszültségi pontok csökkentésében látta. A Római Klub harmadik jelentése: J. Tinbergen: A nemzetközi rend átalakítása, 1972, a természeti tényez?k helyett a társadalmiakat állítja a válság középpontjába. Megoldási javaslata: világintézmények létrehozása. A Római Klub negyedik jelentése másként közelíti meg a problémát: a tudomány és a technika szerepét állítja fókuszba. (Gábor Dénes: A hulladékhatáron túl, 1976.) A környezeti tényez?k komplex vizsgálata alapján felveti a hulladékhasznosítás új lehet?ségét is. Célok az emberiség számára címmel 1977-ben jelent meg a következ? jelentés, amelyet László Ervin és munkatársai tettek közzé. Középpontjába a morális okok kerültek, határozottan kimondja, hogy a globális problémák társadalmi érdekkonfliktusokat jelentenek. A 70-es évek végére lezárult a problémák feltérképezésének korszaka, s megkezd?dött a “minden érték átértékelése”.

A Hold felszínér?l az ?rhajósok – állítólag – nem láttak csillagokat, pedig éles szemük volt. S?t lefényképezni sem tudtak. Akkor vajon mi a magyarázata annak, hogy a jóval szerényebb képességekkel rendelkez? Spirit marsjáró képes volt a Mars felszínér?l egészen halvány csillagokat is leképezni, habár kamerája a felszín és a napsütötte táj fotózására készült?….

Az Anglia televízió említett m?sorára tehát az utolsó jelentés publikálását követ?en került sor.

A világ vezet?i a 70-es évek elején tehát szembesültek azzal a kellemetlen tudattal, hogy a Föld kifosztására és tartalékainak felélésére irányuló politikájuk nem tartható tovább. A földi társadalom anyagilag, erkölcsileg, lezüllött, a társadalmi- és fizikai szeméthegyek eltüntetésére immár nem képes, az életszínvonal nem tartható fenn, a teljes összeomlás néhány évtizeden belül biztosan be fog következni.

A Római Klub a világ gazdasági-társadalmi-stb. összeomlására az 1970-es évek elején 50 évet adott. Eszerint a legjobb esetben húsz évünk van, a pesszimisták szerint jó esetben talán öt. Botorság lenne azonban feltételezni, hogy a világ vezet? hatalmai az 1970-es évek el?tt ne tudtak volna az egész emberiséget létében fenyeget? veszélyekr?l. Hiszen ?ket terhelte mindezekért a felel?sség.

A ?hivatalos? holdraszállások alkalmával készült felvétel. Jól látható az árnyékok széttartása, a tökéletesen csillagmentes és fekete ?égbolt?, valamint a teljességgel pormentes leszállótalp. A fékez?hajtóm?veknek leszálláskor fel kellett kavarniuk a port, ennek nyoma sincs, de ez nem is csoda, hiszen lefújták róla a stúdió h?t?ventillátorai?

A Föld állapotáról

Jelen írás elején említett tudományos m?sor két fontos pontra koncentrált (A bemutatott ismereteket tények sokasága alapozta meg):

? A nagyközönség el?tt mélyen eltitkolt közös USA-szovjet-(kínai?) ?rprogram. Ennek keretében 1962-ben asztronauták landoltak a Marson és évekkel korábban a Holdon. Egyúttal felfedezték, más intelligens életformák is vannak a Naprendszerben.

? A Föld haldoklik. Beszennyeztük, és a gyógyításra tett kísérletek nem vezettek eredményre. A h?emelkedést az ún. ?üvegházhatás? okozza, melynek következtében a jégsapkák és a gleccserek elolvadnak, ami katasztrofális árvizekhez és viharokhoz fog vezetni az egész Földön.

Alternatívák

Három megoldást dolgoztak ki az emberiség megmentésére:

– Els? alternatíva: lényegét tekintve olyasféle volt, mintha kövekkel betörnék egy igazi üvegház tetejét, hogy a lyukakon kiszökhessen a h?. Az elgondolás szerint megfelel?en elhelyezett nukleáris eszközöket kell felrobbantani a magaslégkörben, hogy lyukak támadjanak a széndioxid-burkon. Ezzel – ha úgy tetszik, kémények nyílnának az égen. Ez enyhítette volna ugyan a közvetlen nehézségeket, és az ezt követ? programban teljesen újra kellett volna értékelni azt, ahogyan a Földön létezünk. (Gondoljunk csak az 1960-as években végrehajtott légköri atomrobbantásokra, valamint jelenleg a HAARP által mesterségesen gerjesztett ózonlyukakra!) Az embereknek jóval primitívebben kellett volna élniük, nehogy újratermel?djön a növekedés. Például, kényszerít? erej? nemzetközi megállapodásokat kellett volna kötniük arról, hogy többé nem használható semmiféle benzinmotoros járm?, leszámítva azokat, amelyek bizonyos sarkalatos célokat szolgálnak. Ezután nagy és összehangolt er?feszítésekkel vissza kellett volna nyerni a világ tüdejét, megszabadulni minden fölösleges betondarabtól, hatalmas vidékeket növényekkel, fákkal beültetni, hogy legyen, ami megköti a széndioxidot.

Bob Grodin, a titkos ?rprogramok egyik ?rhajósa, a m?sorban leleplezi a vezet? kormányzatok mögöttes tevékenységeit.

– Második alternatíva: azonnal meg kell kezdeni városok építését a föld felszíne alatt az Elit számára. (?Az új világrend? – az amerikai egydollároson meglehet?sen hangsúlyozottan hívják fel rá a figyelmünket – a miheztartás végett?) ? a szerencsés kiválasztottak értéknek tekintik megmenekülésüket és engedik, hogy milliárdok pusztuljanak el a felszíni szennyez?dés következtében. A ?hidegháborús? id?szakban neki is láttak az emberiség nagyjából egytizedét néhány éven át izoláltan eltartani képes bunkerrendszerek megépítéséhez. Azért ennyi ideig tartottak volna csak ki, mert abban bíztak, hogy ennyi id? alatt a fentiek létszáma kell? mértékben lecsökken? Barlanglakókat akartak tehát csinálni az Elitb?l, miközben pontosan tudták, a Föld mélye telis-tele van hatalmas városokkal, melyeket ki tudja hány évtízezreddel ezel?tt, a mai civilizációnál sokkal fejlettebb ?seink(?) vágtak az olykor hihetetlenül kemény talajba. Mégsem sikerült meg?rizni és átmenteni magas fejlettségi színvonalukat. A víz betörhetett barlangjaikba?.

– Harmadik alternatíva: ?rhajókat kell építeni és elszállítani az Elitet a bolygóról – mindenekel?tt a Marsra és a Holdra. Ehhez el kell rabolni ?közönséges? embereket és rabszolgává kell tenni ?ket (tömegszállítmányok). Agykontroll és más manipulációs technikákat alkalmazva tudatukat irányítás alá kell vonni. A földön megmaradtak úgyis belemerülnek a saját erkölcstelenségükbe.

Tömegszállítmányok

– részlet a Politikai Bizottság elnöke, 1958 augusztus 27-én kelt jegyzetéb?l

Minden átköltöztetend?nek el?reláthatólag öt személy támogatására lesz szüksége. Ezek a személyek, akik a tömegszállítmányok rakományával együtt utaznak majd, úgy lesznek programozva, hogy kérdés nélkül teljesítsék a jogosultak parancsát, és eleve ismerni fognak bizonyos alapvet? kötelességeket.

Természetesen els?bbséget kap az átköltöztetend?k szállásának építése.

Hangsúlyozandó azonban, hogy a takarékosságot szem el?tt tartva a tömegszállítmányok emberi komponenseinek – valamint az áttelepítend? állatoknak – az elszállásolása sürget? feladat. Ezeknek az egyszer?bb és leginkább célszer?ségi szempontok szerint tervezett szálláshelyeknek a befejezése el?bbre való, mint a laboratóriumok, hivatalok és egyéb munkahelyek és szórakozási központok építése. E szabály alól csak a Települési Bizottság elnökének írásbeli engedélye adhat felmentést.

Az emberi tömegszállítmányok munkaképességének várható id?tartama tizenöt év, és a jelent?s szállítási költségekre való tekintettel er?feszítéseket kell tenni a hasznosíthatósági id? hosszabbítására. Ennek az id?tartamnak a végére a tömegszállítmányok komponensei eldobhatónak tekintend?k, mert bár ez valóban sajnálatos, az alacsony kategóriájú útitársaknak nem lesz helyük az új területen. Csak emésztenék az átköltöztetend?k folyamatos betelepítéséhez szükséges forrásokat, és ezzel aláásnák a m?velet sikerét.

Folyamatban vannak az el?készít? munkálatok a tömegszállítmány-komponensek szellemi és fizikai átalakítására a célból, hogy alkalmassá váljanak a nekik szánt szerepre, és e kísérleti munka még tovább szélesítend?. A további részleteket, ha szükséges, a Hetedik Ügyosztály fogja rendelkezésre bocsátani.

A tömegszállítmány-komponensek szállítás el?tti összegy?jtését a Nemzeti Végrehajtó F?tisztvisel?k fogják megszervezni; ehhez megkapják majd a részletezett kategóriákat és mennyiségeket. Gy?jtés csak a Hetedik Ügyosztály különleges utasításaira végzend?.

Tórendszer az európai Mars Express felvételén.

Valóság vagy fikció?

A 3-as Alternatíva azonnal nagy visszhangot keltett, mivel a Sience Report elismert tudományos ismeretterjeszt? m?sor volt, amely mindig hihet?, jól átdolgozott és informatív anyagokat mutatott be. 1977-ben még nem volt Internet és kábeltelevízió, így a Sience Rreport-hoz hasonló m?sorok sok emberhez eljutottak és nagy befolyással bírtak. Az Anglia Televízió ezért az aggódó telefonálóknak azt kezdte mondani, hogy a m?sor csak kitaláció volt a filmben szerepl? kutatók és riportalanyok pedig mind színészek voltak.

Miután az átverésnek átmin?sített adás keltette felháborodás lecsengett, a 3-as Alternatíva készítésében résztvev? egyik személy a következ? évben könyvet jelentetett meg, amely azonnal közismert összeesküvés elméletté vált. Az 3-as Alternatíva könyv-változatába olyan témák kerültek el?, amelyek a filmben tartalmuk miatt nem kerülhettek bemutatásra. A szerz? állítása szerint civileket rabolnak el, hogy a marsi, vagy a holdi kolóniákra szállítsák ?ket. A szerz?, Leslie Watkins Ausztráliába emigrált, majd azt nyilatkozta, hogy a könyv csak tényekre alapozott kitaláció volt és az eredeti m?sor is csak egy show volt.

Ellenben: miért készítenének az Anglia Televízió és producerei egy olyan adást, amely kockára tenné a m?sor jó hírét, és ellenérzéseket szítana a közönség köreiben? Másodszor pedig, miért használna a Sience Report színészeket elismert brit tudósok és egy amerikai asztronauta megszemélyesítésére, akikr?l amúgy is könnyen kiderülhet, hogy ?kitaláltak?? Harmadszor mi köze van ennek hozzánk és a földönkívüliek eltussolt jelenlétéhez 2005-ben?

Azt hiszem, hogy az 3-as Alternatíva egy olyan igazságot kívánt feltárni, ami túl ijeszt? volt ahhoz, hogy azt a szokványos politikai csatornákon hozzák nyilvánosságra. Az ?igazság? az a tudományos tény volt, hogy a Föld környezete rohamosan romlik és az események egy olyan ponthoz értek, ahonnan a pusztító környezetváltozások már csak lépésekre vannak. Ebb?l a kormányhivatalok pedig azt a következtetés vonták le, hogy a pusztító környezeti változások a földfelszín teljes egészén veszélyeztetik az emberiség fennmaradását. Ezért tettek hathatós lépéseket a három alternatíva kidolgozásával az esetlegesen bekövetkez? eseményekre való felkészülésben, amelyekr?l a 3-as Alternatíva cím? m?sor és könyv is beszámol. (Magyar nyelven: Összeesküdt ellenségek.)

Az állítólagos bázisok a Holdon és a Marson lehet?vé tennék nagyszámú lakosság áttelepítését bármilyen környezeti katasztrófa esetén. Arra a kérdésre, hogy az USA és más államok hogyan hozhattak létre bázisokat a Holdon és a Marson a nyilvánosság tudta nélkül, a válasz a földönkívüliek által földi nyersanyagokért cserébe átadott technikai segítségben rejlik. Phillip Corso ?The Day After Roswell? cím? könyvében egy ambiciózus Hold-bázis terv el?készületeir?l számol be, amelyet a roswelli baleset révén megszerzett földönkívüli technológiák tesznek lehet?vé. Bár Corso egy jöv?beli tervr?l beszél, az írás azt a benyomást kelti, hogy a Hold-bázist valóban létrehozták, csak ezt a könyvében nem hozhatta így nyilvánosságra.

Az amerikai Mars Global Surveyor is fényképezett le tavakat a Marson.

Hamisítások úton-útfélen

Habár a NASA mindent megtesz a ?hivatalos holdraszállások? tényének elismertetésére, azért mégsem megy a dolog zökken?mentesen. Igen, valóban jártak a Holdon, csak nem akkor, nem ott, és nem azok?. Az igazi holdi körülményeket pedig el kellett titkolni. Az állítólagosan Holdon járt ?rhajósok hetet-havat összehordanak, és még olyan egészen egyszer? kérdésre sem tudtak határozottan felelni, hogy láttak-e a Hold felszínér?l feltekintve az égen csillagokat. Ehelyett, pl. Armstrong, ököllel esett az el?bbi kérdést feszeget? újságírónak.

A Mars sincs jobb helyzetben. Folyamatosan meghamisítják a Földre visszaküldött képek színét, (a felvételeken azonban olykor elfelejtik kitakarni a felszínt járó ?rszondák színkalibrációs táblácskáját?), szándékosan téves információkat adnak a marsi légkör összetételér?l, s?r?ségér?l és a felszíni h?mérsékletr?l. Erre mi sem jobb példa, mint a Mars körül kering? európai ?rszonda, a Mars Express már a sokadig tavat fényképezi le. Pedig ugye a víznek azon a h?mérsékleten és nyomáson, minimum gleccserek formájában szabadna csak léteznie?

A másik marsjáró, az Opportunity útját pedig egy parabola-antennával felszerelt, titokzatos marsjáró keresztezte. Vajon hogyan került oda?

Az igazi motívum

A földi Elit tehát mindent megtesz önmaga megmentésére, a Föld sok milliárdnyi lakosának sorsa egyáltalán nem izgatja. Innen-onnan megszerzett szupertechnológia segítségével biztos lakóhelyet épít magának a Naprendszer különböz? pontjain, s eközben az sem zavarja, hogy sz?k kozmikus térségünkben idegen fajok számos képvisel?je tevékenykedik. Már a hazudozások és hamisítások színvonala sem a régi. Tökéletesen magabiztosak. A földi lakosság pedig – ekkora létszámban – csak addig szükséges számukra, amíg hasznot termel, és a megfelel? mennyiség? és min?ség? nyersanyagot kitermeli és leszállítja. Aztán ?eldobhatókká? válnak?. Feltéve, ha hagyják magukat.

A Mars Global Surveyor e képén felszíni bányaépület látható. Emberi alkotás?