Home Spiritualitás A Holnap titka

A Holnap titka

0

Az emberek szerte a világon kétségbeesetten küzdenek tudásért, útmutatásért, reményért a gyermekeik jöv?jét illet?en ebben az egyre inkább lealjasodó, drogokkal, er?szakkal és gyilkosságokkal teli világban. A végítélet prófétái fizikai borzalmakról és megsemmisülésr?l prédikálnak. Olyan ez, mint egy óriási örvény, egy nagy, szívó spirál, ami mindig csak lefelé sodor, sötétségbe és kétségbeesésbe. Felnézünk, látjuk a fényt a magasban és minden er?nkkel arrafelé mászunk, kapaszkodunk, hogy kijussunk a kétségbeesésb?l, ami egyre jobban körülvesz bennünket. Az igazság néha olyan egyszer?, hogy elnézünk mellette, figyelmen kívül hagyjuk és megpróbálunk valami sokkal összetettebb választ találni, holott az igazság, ami az örvényb?l a jöv?be vezet? útlevelünk – mindig ott van az orrunk el?tt.

Minden egy kis atommal és egy csoport körülötte kering? elektronnal kezd?dik. Paul Adrian Maurice Dirac angol fizikus azt mondta, hogy minden részecskének megvan a maga antirészecskéje. 1932-ben Carl David Anderson fel is fedezte az anti-elektront és elnevezte pozitronnak. 1956-ban felfedezték az anti-protont és az anti-neutront is.

20130925-scientists-of-the-future

Amikor egy antirészecske kialakul és “életre kel” a közönséges részecskék világában, csak id? kérdése, hogy találkozzon, és a másodperc tört része alatt ütközzön egy elektronnal. Ekkor a töltések kiegyenlítik egymást és a pár teljes tömege FOTON formájában energiává alakul. Ez a jelenség egy példátlanul hatékony, új energiaforrást kínál. A Fotonok pedig amúgy is nemsokára életünk részeivé válnak.

1961-ben m?holdra szerelt eszközökkel felfedeztek a világ?rben egy FOTON SÁVOT. Ezért most tegyünk egy kis utazást ennek helyére, a becslések szerint t?lünk 400 fényévnyire található Pleiádok-hoz, Fiastyúkhoz, vagy Hét N?vérhez. Ez a csillagcsoport sok kultúra mitológiájának az alapja: a görög mitológiának, az ausztrál Álomkornak és a kínai mitológiának is.

Emlékezzünk csak pár csillagászra:

José Comas Sola egy külön tanulmányt írt a Pleiádokról és úgy találta, hogy egy olyan rendszert alkotnak, amelynek a mi napunk is része néhány más nappal együtt, melyeknek nyilvánvalóan szintén megvan a saját bolygórendszerük.

Friedrich Wilhelm Bessel megmutatta, hogy e csoport tagjai évszázadonként 5,5 ívmásodpercet mozdulnak el ugyanabba az irányba.

Isaac Asimov a következ?ket mondta: “Feltételezhetjük, hogy a csillagcsoportosulás tagjai ugyanazon kronológiai korból származnak.”

Edmund Halley miközben a csillagok helyzetét tanulmányozta, észrevette, hogy legalább három közülük nem azon a helyen van, ahol az ókori görögök feljegyezték. A különbség számottev?sége kizárta, hogy bármelyikük is tévedett volna. Halley számára világossá vált, hogy ezek a csillagok egy rendszeren belül mozognak.

Paul Otto Hesse szintén készített tanulmányt a rendszerr?l, amelynek a mi napunk is tagja, és felfedezett a napok pályájára mer?legesen egy FOTON ÖVET, vagy MANASZIKUS GY?R?T, egy olyan jelenséget, amit a tudósoknak azóta sem sikerült laboratóriumi körülmények között el?állítani.

A mi napunknak 24 000 évbe telik, hogy ebben a rendszerben bejárja a pályáját és – mint az ábrán látszik – ez több szakaszra tagolódik. 10 000 év sötétségre, amit mi is ismerünk – ez van most: nappalok, éjszakák váltakozása. Utána 2 000 év teljes világosság következik, majd ismét 10 000 év sötétség és újabb 2 000 év világosság.

Most mi éppen e foton öv felé tartunk!

A belépés elkerülhetetlen…valamikor az ezredvég és napjaink között. Megtettünk egy teljes kört és most visszaérkeztünk az elejére. Mindez részletesen meg van írva a Bibliában, az összes mitológiai tárgyú könyvben, Nostradamus jóslataiban és a modern tudósok írásaiban egyaránt.

Kövessük néhány tudósunk gondolatát:

Ha a Föld lép be els?nek a FOTON ÖVBE, az ég olyan lesz, mintha égne, ám biztosak lehetünk benne, hogy ez hideg fény lesz, nem jár majd h?leadással. Ha a Nap lép be el?bb, azonnal elsötétül minden és – számításba véve az ?rbeli keringési sebességünket – ez 110 órán keresztül így is marad. A FOTON ÖV és a napsugárzás kölcsönhatása olyanná teszi majd az eget, mintha hullócsillagok ezrei szelnék át. Ahogy a Föld belép ebbe a sugárzási övbe, minden atom megváltozik, a dolgok ragyogni kezdenek, és FOLYAMATOS VILÁGOSSÁG LESZ. Nem lesz sötét sem a legmélyebb barlangban, sem az emberi testben.

Nézzünk csak bele gyorsan a Bibliába:

“És az ég csillagai a földre hullának… és az ég eltakarodék.”

Számítani kell rá, hogy a Föld forgási sebessége kissé lecsökken. A kisebb mérték? napsugárzás miatt a h?mérséklet alacsonyabb lesz, aminek következtében a sarki jégsapkák lassan lehúzódnak a 40. szélességi fok környékére mindkét félgömbön.

Emlékezzünk csak, hogy a történelemkönyveink legalább öt JÉGKORSZAKOT jegyeznek, melyek mind kb. 2000 évig tartottak.

Meg kell jegyeznem, hogy a világ kommunikációs központjai, a rögzített röppályájú m?holdak, az amerikai bázisok és kísérleti telephelyek a “biztonságos zónán” belül találhatók. Vajon szándékosan, vagy véletlenül?

No és mi a helyzet velünk?

3 féle embertípus létezik a kozmoszban:

Testi, (mint mi: szilárd, emberi.)
Atmoszférikus, (Bizonyos szintig ez is szilárd, ám a molekuláris szerkezete különböz?.)
Éteri, (Aminek pedig egyáltalán nincs tömege.)

Mikor belépünk a Foton Övbe, a normális, egészséges ember egy kis bizsergést fog érezni, olyasmit,  mint mikor véletlenül egy villanykörte foglalatába nyúlunk. Ezzel megtörténik az átalakulás. A Testi ember Atmoszférikussá változik.

“És halhatatlanná leszel anélkül, hogy a halál egy szempillantásra is megkörnyékezne.”

A teológusok mélyreszántó elemzéseket írtak a bibliai karakterekr?l és meggy?z?désük, hogy a világosság id?szakában éltek. Az ég és a légkör teljesen más volt és sohasem esett az es?.

Nostradamus négysorosában így ír a szerinte 1999-ben bekövetkez? világvégér?l: “Negyven éven át szivárvány nem látszik…” (azaz nem esik az es?).

Egy bennszülött mitológia így szól: Az emberek mások voltak, mint most…volt egy hidunk, ami a csillagokba vezetett. Azokban a történeteikben, amelyekben összeszólalkoztak a Törzsf?nökkel, vagy az Öregekkel, mindig az égbe menekültek. Ugyanez történt a görögöknél is.

Úgy t?nik tehát, hogy az ?rutazás könnyebb a Foton Övön belül. 1962-ben kerültünk el?ször kapcsolatba a Foton Övvel. Ebben az évben n?tt meg az UFO-aktivitás is.

Vajon ez azért történt, mert közel kerültünk az ?rutazók által használt Foton Övhöz? Ahogy közelebb és közelebb sodródunk, vajon több idegen tartja majd rajtunk a szemét, miel?tt újjászületünk a FÉNYBEN? Valószín?, hogy ez máris elkezd?dött.

Erich Von Däniken, mikor Dél-Amerikába látogatott, egy olyan törzset fedezett fel, amelynek a birtokában volt egy tárgy, amit az Égi Emberek adtak nekik ezer évvel ezel?tt. Utasították ?ket, hogy tartsák azt a dolgot tisztán és “Mikor zümmögni kezd, mintha egy rajnyi méh volna, visszatérünk.” Az a valami 1978-ban finoman zümmögni kezdett. Lehet, hogy ez egy kozmikus ébreszt?óra, ami a világosság eljövetelére figyelmeztet minket?

Valószín?, hogy néhány civilizáció folyamatosan a fényben él. Mikor a bolygónk elhagyja a világosság periódusát és visszatér a 10.000 éves sötétségbe, vajon mindig visszatérnek a FÉNYBE, hogy ott várakozzanak planétánk újra felt?nésére? Lehetséges. A maják is sietve távoztak, szintén visszatérésükr?l szóló üzenetet hátrahagyva, ami a szakért?k szerint már nagyon a küszöbön áll. Érdekes, hogy a világon, több helyen is fellelhet?k olyan barlangrajzok, amelyek egy, az Alcion-éhoz nagyon hasonló rendszert ábrázolnak.

Gömbvillám…szintén egy olyan jelenség, amir?l nagyon keveset tudunk, de talán lehetséges, hogy a Foton Övb?l kiszakadt kis, energiazsebr?l van szó. Az UFO kutatók szerint ezek a gömbök mindig nagy érdekl?dést tanúsítanak a nukleáris létesítmények iránt. Mi történhet egy reaktorral a Foton Övben? Véleményem szerint a tudósok már jóval el?bbre járnak. A foton energia kecsegtet a legtöbb reménnyel a jöv? energiaforrását illet?en. Sok UFO-ról szóló beszámoló ír le kísérleti foton rakétához hasonló dolgokat: “A fényszórói hátul voltak.” A leírások lassú, nehézkes mozgásról tanúskodnak, ám a Foton Övben minden bizonnyal azonnali, korlátlan ?rutazásra lesznek alkalmasak. Vajon azért nem szólalnak fel tudósaink a napenergia-hasznosítás fejlesztése mellett, mert a Foton Övben úgyis megváltozik a napsugárzás mértéke? Most gondoljunk arra, mikor a bolygónk kilép a fényb?l a sötétségbe.

A bennszülöttek mitológiája ezt így írja le:

Kivetettek minket a sötétségbe és mi annyira féltünk, hogy az Istenek adtak nekünk egy Napot, hogy melegítsen minket nappal, és egy Holdat, amit éjjel is láthatunk.”

A jégsapkák, amelyek fényéveken át lehúzódva keringtek velünk, a megnövekedett napsugárzás hatására minden bizonnyal olvadni kezdenek majd…ami árvizeket jelent. Ha a fény id?szakában valóban nincs csapadék, akkor nem meglep?, hogy miért kápráztatta el Noét az els? szivárvány látványa. A Gilgames eposz is hatalmas árvízr?l ír, bár ez kétségkívül Noé el?tt 10 000 évvel történt.

Már elgondolkodtunk azon, hogy milyen hatással lesz ez a jelenség az emberre, mint elkülönült személyre, de hogy fog ez kihatni az emberiségre, mint egészre? Feltehet?, hogy sok ember nem fogja túlélni a hirtelen áramütés-szer? érzést, ha nincs kell?en felkészülve rá.

Ha a jég lehúzódik a 40. szélességi fokig, ezzel befedi az Egyesült Államok területének felét, Európa és Ázsia nagy részét. Ez rengeteg fedél nélkül maradt embert jelent. Hogyan fogadják majd ?ket más országokban? A korlátozott mennyiség? termékeny földterület képes lesz kiszolgálni több millió embert?

A testi emberb?l atmoszférikus ember válik, ami azt jelenti, hogy a molekuláris szerkezete megváltozik, nem lesz ennyire tömör anyag.