Home Cikkek A KGB-FILM

A KGB-FILM

483
0
Megosztás

Megdöbbentő katonai filmdokumentum egy lezuhant UFO roncsairól

Az elmúlt év elején már jeleztük olvasóinknak annak a szigorúan titkos filmnek a létezését, amely a KGB archívumából került nyilvánosságra, és amelyen a Szverdlovszk-Midget fed?nev? orosz hadm?velet egyes részletei voltak láthatók. Ez a hadművelet az oroszországi Szverdlovszk (Jekatyerinburg) közelében 1968 tavaszán szerencsétlenül járt UFO (értsd: földönkívüli ?rhajó) roncsainak begyűjtését és vizsgálatát foglalta magában.

Két évvel ezel?tt a TNT producere az archív filmtekercseket az orosz feketepiacról 10 000 dollárért szerezte be és minden jel szerint azok valóban a KGB archívumából származinak, hiszen a filmszalagon és a filmek dobozán is láthatók a KGB által használt azonosítási jelek.

Természetesen mi is figyelemmel kísértük a KGB filmmel kapcsolatos fejleményeket és a sors iróniájaként egyszerre két független forrásból sikerült hozzájutnunk a rendkívül érdekes filmanyaghoz. Az egyik a már említett TNT adás videováltozata, amely a KGB TITKOS UFO AKTÁI címet viseli, és amelynek m?sorvezet?je az ismert filmszínész Roger Moore. A már széles körben kapható videokazetta egy részét tartalmazó anyagot a pécsi Moebius UFO és SCI-FI Klub vezet?je, Süveges József juttatta el nekünk. ? angliai ismer?sét?l kapta a kazettát. Ezen több orosz és amerikai szakért?, UFO-kutató, és KGB ügynök is elmondja véleményét, megállapításait az archív filmanyag kapcsán. Másik forrásunk az eredeti archív anyag ? állítólag a KGB által ? szerkesztett változatával lepett meg bennünket. Ez egy több mint hatperces, folyamatos filmanyag, amelyen nem szerepel a videováltozatban bemutatásra került boncolási jelenet, viszont ez összefüggésében tárja elénk azokat az eseményeket, amelyeket 1968 tavaszán az orosz hadsereg operat?rei a KGB irányításával megörökítettek. Sajnos az eredeti hang ezúttal is hiányzik, akár csak a roswelli Az idegen azonosítása esetében. Ez a film viszont egészen más. Egyszer?en döbbenetes, hiszen szinte minden alak felismerhet?, utólag akár azonosítható is lenne. Akkortájt Jurij Andropov volt a KGB f?nöke (1967?1982) és ma már tudjuk, hogy ez a szervezet felügyelte a hadsereg összes hader?nemét, az oktatást, a kultúrát, de még a médiákat is.

A filmanyag megtekintése után nyilvánvaló, hogy a film eredetileg jóval hosszabb ? esetleg több órás ? lehetett és nem csak egy helyszínen készült. Ráadásul minden másodpercét legalább négy filmfelvev?vel rögzítették egyazon id?ben. A négy kameramann jól behatárolható, és látjuk ?ket egymás felvételein, amint éppen rögzítenek egy-egy eseményt, és természetesen magát az eseménysorozatot is láthatjuk a négy kamera néz?pontjából.

Ugyanakkor a film rendkívül foghíjas. Nem minden jelenet ismétl?dik négyszer és hosszú percek is hiányoznak a felvételekb?l. Akad olyan rész, amelyiken láthatjuk az egyik operat?rt amint a lezuhant UFO takarásában lev? területet filmezi, majd a roncs el?tt áthaladva az egyik KGB-s tiszt kíséretében újra az UFO mögé megy, hogy a roncs mögötti részr?l egy másik szemszögb?l is felvételeket készítsen. Mi viszont hiába keressük ezeket a képkockákat, nem fogjuk megtalálni a filmen.

Persze mindenki kíváncsiságát izgatja, hogy mi is látható tehát ezeken az archív felvételeken.

Nos összeállításunkban ennek ismertetésére szeretnénk a f? hangsúlyt helyezni:

A FILM

El?ször egy nyírfákból álló erd?széli részletet láthatunk. Az aljnövényzet gyér és a talaj hóval fedett, de er?sen és alacsonyan t?z a nap. A helyszín, a szibériai alföld éghajlatát ismerve máris rájöhetünk, hogy egy kés? tavaszi nap délel?ttjén járunk és egy kettétört diszkoszra hasonlító szerkezet magasodik a fák között. A feltehet?en eredetileg korong vagy diszkosz alakú szerkezet a becsapódáskor mer?leges tengelye mentén kettétört, mintha ollóval nyírták volna ketté. A járm? feltehet?en 30-40 fokos szögben csapódott a szántásba, ahol a korong els? fele felrobbant, míg a hátulsó, kisebbik része viszonylag egyben maradt és a földön kett?t-hármat pattogva, bukdácsolva csapódott az erd? fái közé, ahol letarolt pár fát, majd egy er?sebb nyírfa törzsén akadt fenn. A filmen tehát egy kb. 5 méter átmér?j? repül? szerkezet hátsó részének alsó felét láthatjuk. A törzs többi része és egyéb roncsdarabok feltehet?en a becsapódás helyszínén, az erd? szélét?l keleti irányban úgy 150-200 méterre lehettek. Ezt a helyszínt nem láthatjuk a felvételen.

A filmen a szerkezet a törés mentén felfeküdve egy fának támaszkodik, amelyet derékban kettétört a becsapódás ereje. Épp egy magas rangú tiszt és kísér?jének érkezését láthatjuk. A helyszínen már ott tartózkodik egy orosz katonai egyenruhát visel?, napszemüveges tiszt és két id?sebb, civil ruhás alak, valószín?síthet?en KGB ügynökök. Egyikük hosszú, barna, míg a másik hosszú fekete kabátot visel. Valamennyien télies öltözetben vannak, fejükön kalap, míg a tiszteken katonai kucsma. A barnakabátos kezében egy barna táskát szorongat. A feketekabátos zsebre dugott kézzel látható. Az éppen megérkez? tiszt kísér?je megkéri a civileket, hogy mutassanak meg valamit f?nökének, és az ötf?s csoport odalép a roncshoz. A feltehet?en már régóta a helyszínen tartózkodók szemmel láthatóan elmagyarázzák a roncsot ért sérülések jellegét vagy valami érdekességet a frissen érkez?knek. A képsorokon eleinte két-három sorkatonát látunk, amit céltalanul ?gyelegnek a roncs körül. De a következ? képeken már egyértelm?vé válik, hogy valamit keresnek. Egy távolabbi kameraállásból kiderül, hogy a roncs körül egy kordont vontak a katonák. Egy katona kifelé, míg egy katona befelé néz. Kezükben fegyvert szorongatnak, valamennyien katonai terpeszállásban, ujjukat állandóan a fegyver ravaszára szorítják. Egymástól három-négy méteres távolságban lehetnek, de van olyan része a kordonnak, ahol szinte váll-váll mellett áll az ?rség. Az UFO roncsától 5-15 méteres távolságban lehetnek és a képsorok láttán biztosra vehet?, hogy ide illetéktelen élve nem jutna be. Néha egy-egy pillanatra látjuk, amint az UFO mögött az erd?ben is felt?nik egy-egy jár?röz? katona. Tehát a terep hermetikusan körbe van zárva.

Itt hadd szakítsam meg egy percre az ismertetést, mert a képek rendkívüli módon emlékeztetnek egy olyan ? szintén éles, szintén titkosított és szintén KGB-s felügyelettel zajlott ? orosz katonai incidensre, amelynek katonaként, igaz, csak nagy távolságból, távcsövön keresztül, de jó néhány percig szemtanúja lehettem. Itt nem az akkori incidensen van a hangsúly, hiszen arra egyértelm? utasítást kaptunk, hogy felejtsük el. Hanem azon, ahogyan akkor (1986 telén) az orosz katonák lezártak egy területet. Az incidenst követ?en kordont kellett vonniuk egy erd?széli, kb. 20-30 méter átmér?j? terület körül. Egy szállítóhelikopteren majd kés?bb teherautókon a katonák, valamint UAZ dzsipeken a tisztek érkeztek a helyszínre. Másodpercek alatt elhagyták a szállítójárm?veket és a következ? pillanatban már kordont is alkottak a terület körül. Egy katona befelé, egy kifelé fordult, fegyverüket maguk el?tt tartva, ujjaik a fegyver ravaszán. A kör alakú kordonon belül egy kisebb csoport ténykedett, míg a kordonon kívül, a lezárt területt?l jó 150 méterre kettes, hármas csoportokban jár?röztek. Akkor szintén tél volt és az orosz katonák hosszú kabátjukban, órákon át mozdulatlanul álltak helyükön a hóban. Ezen a KGB filmen megörökített eseménysorozat kísértetiesen hasonlít az általam is látottakhoz. Ráadásul mivel többször is volt már szerencsém orosz katonai laktanyában, s?t orosz tisztek között is tartózkodni ?persze mindig szigorú kísérettel ? nyugodtan állíthatom, hogy a filmen mind a katonák, mind a tisztek ruházata és viselkedése is teljesen valóságh? annak ellenére, hogy a felvétel nem napjainkban történt. Persze az orosz hadseregben rendszeresített ruházatban nem sok változás történt 1968 és 1986 között. 1984-ben több olyan bizalmas besorolású orosz katonai filmet megtekinthettem, amelyek a KGB filmhez hasonló körülmények között készültek és akkor is nem egy esetben több kamerával dolgozó operat?röket és civil ruhás felügyel?ket láthattam a filmeken. Ráadásul azok a filmek is hang nélküliek voltak és csak egy orosz narrátor kommentálta az eseményeket.

Tehát ott tartottunk, hogy a KGB-s civilek és az egyik tiszt megmutatta a járm? bizonyos részeit az újonnan érkezett tiszteknek. Ez után a fekete ballonkabátos civil magához rendelt egy operat?rt, aki talán a most érkezett tiszt kíséretébe tartozott, de az is lehet, hogy ugyan az aki a korábbi közeli képeket készítette a tiszt érkezésér?l. Ám a következ? felvételek bizonyítják, hogy ez az operat?r egy harmadik filmes, aki rögzíti az eseményeket. Újból látjuk ugyanis a KGB ügynökök és a tisztek csoportját a közeli kamera képén. A csoport tagjai, mintha valami felszólítást kaptak volna, hírtelen megfordulnak, szinte beleesnek a kamerába. Igen. Jól felismerhet? arcokat látunk. Az egyik tiszt és a napszemüveges, meg a fekete kabátos KGB-s. ? kecske szakállt és bajuszt visel, 50-60 év körüli. A híres és hírhedt Cambridge-i KGB-s kémre, Kim Philby öregkori képére emlékeztet. Mintha Philbyre bajuszt és szakállt ragasztottak volna… Persze nem Kim Philbyt látjuk, csak rá hasonlít az illet?.

Zsebre dugott kézzel elsétál a kamera el?tt, miközben kiderül, hogy körülöttük legalább 15-20 katona áll szorosan egymás mellett parancsra várva. A katonák pontos száma nem állapítható meg, mert a kamera épp a nap felé fordul, és a kép kifehéredik. Sajnos ez az effektus többször is megjelenik a film során, és mivel pontosan a nap irányában történt a feltételezett becsapódás err?l a helyszínr?l nem láthatók a feltehet?en ott zajló leletmentési munkálatok. Bár akad egy képkocka, amin, mintha egy emelked? helikopter árnyékát látnánk…

Ezeken a képsorokon tizenkét katona biztosan megszámolható, de az arcuk az ellenfény miatt nem felismerhet?.

Aztán kiderül, hogy egy katonai teherautó közeledik…

Itt hiányzik egy-két perc, de feltehet?, hogy a felsorakozott katonákat átirányították a másik helyszínre, vagy az UFO roncs mögötti erd?be, mert a kés?bbi képsorokról elt?nnek.

A következ? felvételt a közeled? teherautó platóján álló operat?r készítette. Felt?nik az erd?széli táj és ezúttal már képet alkothatunk arról hol, milyen terepen történt az eset. Egy sík terület, egy hóval borított szántás és a távolban kisebb facsoportok láthatók. A kamera el?terében a nyitott platón ül? fegyelmezett kiskatonák 20-25 évesnél nem id?sebbek. Öt katonát látunk valamennyien jól felismerhet?k. Balról a harmadik ázsiai vonásokat hordoz, ami koránt sem ritka az orosz hadseregben. A teherautó rázkódik és látjuk a nyomát a hóban. Els? pillanatban már tovább is mennénk, de itt valami gyanús dologba ütközik a kritikus szemlél?. Igen. Tél és hideg van. De akkor miért nincs ponyva a teherautón? Azért, hogy az operat?r meggy?z? képeket készítsen, vagy egyszer?en azért, mert tudták, hogy valamit el kell szállítani a helyszínr?l és ponyvás teherautóra nem tudták volna azt felrakni. Persze mindez nem változtat a képsorok hitelességén.

Az operat?r ugyanis elfordul a platón ül? katonák fel?l és a menetirány felé irányítja az optikát. Felt?nik az erd? széle. Két katonai dzsip, kés?bb kiderül ZIS-15 típusú dzsipek állnak az erd? szélén. Mögöttük a fák között ott tornyosodik az UFO roncsa. Jól láthatók a megd?lt és kettétört fák valamint a dzsipek és más járm?vek hóban hagyott nyoma. Csak egy-egy nyomsáv. Ide csak egyszer állt be dzsip és ezt nem lehet újra meg újra felvenni, vagy megrendezni. Ahol a dzsipek megálltak onnan vezetnek lábnyomok az erd?be és a szántásra. Ha valaki egy hamisítás kedvéért helyezte az erd?be a roncsot, akkor azt bizony nem err?l a látszólag egyetlen megközelítési útról vitte oda. Annak nyoma lenne a hóban, hacsak nem még a hóesés el?tt történt az el?készület. Aztán megvárni a hóesést, kiásni a hó alól a roncsot és úgy felvenni a jelenetet… No nem ennek így nem sok értelme lenne.

Az erd?b?l egy katonatiszt siet a teherautón érkez? katonák elé. Ezt egy másik kamera állásból is láthatjuk, amelyb?l jól beazonosítható a teherautó platóján álló operat?r is. A teherautóról leszáll a tíz katona és parancsnokuk, majd a teherautó platójáról látjuk amint kettes oszlopban, katonásan a tiszt elé sietnek. Mindannyiuk hátán fegyver.(!) A tiszt elé lépve jobbra át. A parancsnok jelentést tesz, majd balra át és már indulnak is a 20-30 lépésnyire lév? roncshoz. A közeli kamera el?tt vonulnak el. Magatartásuk katonás. Parancsra cselekednek. Mindezt láthatjuk egy az erd?t?l távolabb lév? operat?r szemszögéb?l is. Mint kiderül ?k a fegyveres ?rség váltása. Gyors parancsok és megtörténik az ?rségváltást.

Ezt követ?en hosszú percek hiányoznak, mígnem egy újabb csoport érkezését láthatjuk. Nincs fegyverük (!) és csak ebb?l tudjuk, hogy egy újabb csoportról van szó. ?k is tizen vannak plusz a parancsnok. Kettes oszlopban felsorakoznak az UFO roncsától alig pár méterre. Újra a közeli kamera képét látjuk, amint a fekete kabátos KGB ügynök kiadja az utasítást. A korong alakú roncs el?tti területre mutogat, ahol kisebb nagyobb roncsdarabok, fémlemezek, fémgerendák hevernek szerte széjjel. A katonák hallgatják a civilt miközben a kameramann áthalad el?ttük lefilmezve a roncsokat és szemb?l a felsorakozott rajt. Szintén vakít a nap ellenfénye, így az operat?r visszafordul a nagy objektum felé, amelynek peremét a barna kabátos civil vizsgálja. Táskájából már iratokat vett el?, amelyeket a táska oldalához szorít. Izgatottan magyaráz valamit, miközben az ? arca is jól felismerhet?. Nem sokkal fiatalabb, mint a fekete kabátos de ? szemüveget visel. Int a katonáknak, hogy végrehajthatják a feladatot. Újból a távoli kamera képét láthatjuk, amint a katonáknak oszoljt vezényelnek. Az el?térben, háttal az UFO-nak, fegyvereiket szorongatva, rendületlenül állnak az új ?rök. Egyikük a bal válla fölött hátrapillant miközben társai megragadják a földön hever? roncsdarabokat. Id?közben a teherautó platójáról is levezényelték az operat?rt, aki miel?bb képben akar lenni. Bekapcsolt kamerájával gyors léptekkel igyekszik a roncsok eltávolítását megörökíteni. Hol az égbolt, hol a fák láthatók, amint levágja az erd?szélét és az UFO felé fordult ?rök egy csoportja mögött szeméhez emeli a kamerát. A háttal álló ?rök katonásan felnyírt tarkója visszaveri az er?s napfényt. Ez a tipikus katonásan felnyírt, rövid hajviselet is arra utal, hogy nem statisztákkal van dolgunk, hanem valódi orosz katonákat látunk a felvételeken.

Odébb lépnek, hogy az egyik társuk, talán a roncsok eltávolításának érdekében eldönthessen egy karvastagságú fát. A fa lecsapódik a két ?r közé és a két ?r a következ? pillanatban már ösztönösen és határozott katonás lépéssel visszaáll a helyére. Ezt a mozdulatot nem lehet statisztákkal begyakoroltatni. Ilyen lépést csak a kemény katonai kiképzés alatt álló kiskatona tesz. A katona gyors és határozott mozdulata, sokat elárul. Közben a háttérben több katona roncsokat távolít el a földr?l. Ezeket az eseményeket több kameraállásból láthatjuk. Két katona kell egy kb. 30x50x10 cm-es fehér szín?, leginkább sótömbre emlékeztet? hasáb felemeléséhez. Egy másik katona ugyanilyen tárgyat visz egyedül, de az kisebb. Aztán egy hosszú, legalább 2 méteres 20 cm széles és 10 cm vastag hasonló anyagú gerendát visz el három katona. Az egész képsorozat rendkívül mozgalmas. Az operat?rök ott állnak az események központjában, néha a katonák útjában és id?nként bevillan a kettétört UFO roncsának közelképe is. A tisztek és a KGB-sek csoportja félreállva beszélget. A fekete kabátos még mindig zsebre dugott kézzel áll. A barna kabátos a táskáján jegyzetel, és lázas igyekezettel utasítja a katonákat, egy-egy kisebb roncsdarab külön szortírozására. Ezeket az UFO széléhez teteti egy kupacba.

Itt egy újabb szünet tapasztalható a filmben de azután újra a barna kabátos látható amint a tisztekkel együtt felemeli ezeket a kisebb roncsokat és megvizsgálják azokat. A fekete kabátos közben újra az egyik operat?rt utasítja mit és hol, hogyan rögzítsen. A roncskupac, majd a járm? mögötti terület. Aztán átsétálnak a járm? el?tt és elt?nnek mögötte, feltehet?en azért, hogy a roncsot hátulról is lefilmezzék. Közben a tisztek tovább vizsgálódnak. Úgy t?nik találtak valami érdekeset. A teherautóról leszállt operat?r, még mindig az ?rök mögül filmez szemben a járm?vel. Ráközelít arra amit olyan nagyon vizsgálnak a tisztek. Valami kengyel alakú roncs darab, de akár egy eldeformálódott, kisméret? ülés is lehet, és mintha egy széttört panel körvonalai is felfedezhet?k lennének. Olyan ez a roncshalom, mintha egy színesfémkupacot látnánk egy MÉH telepen. Bármik lehetnek ezek a darabok. Számunkra nem sokat jelentenek, hiszen nem ismerjük a funkciójukat, de a KGB ügynök és a katonatisztek nyílván tudták mit találtak. Nem ok nélkül tetették félre ezeket a kisebb roncsdarabokat. Valami azonban hiányozhat bel?le, mert miközben a katonák visszatérnek az apróbb lemezekért, és gerendákért a fegyveres ?rök is bekapcsolódnak a kutatásba. Valamit keresnek. Az operat?r mintegy 250 fokban végigpásztázza a becsapódás környezetét. Legnagyobb megdöbbenésünkre 24 személy jelenlétét tisztán be lehet azonosítani és a fák mögött a távolban, a szántás fel?l mintha újabb csoport t?nne fel az ellenfényben és mintha egy helikopter körvonalait látnánk, de lehet csak a fák árnyéka játszik a szemünkkel. A hiányzó valami még nem került el?. A tisztek és a KGB ügynökök is körbe néznek, de semmi érdemleges. A sorkatonák közben kissé odébb egy kupacban letették a földre az eddig összegy?jtött nagyobb anyagdarabokat. Látható amint várnak az újabb parancsra. Ketten-hárman még visszatérnek kisebb-nagyobb roncsokért, de a többiek már az új utasításra várnak, vagy valami mást figyelnek. A fekete kabátos és az operat?r visszatérnek a roncs mögül, és szemb?l kezdik lefilmezni az UFO-t.

Ekkor egy újabb szünet van a filmben és így soha sem tudjuk meg, megtalálták-e a keresett dolgot.

Az utolsó képsorok láthatók: A katonák a korábban egy kupacba rakott roncs darabokat az egyik dzsip platójára helyezik. A hosszú, kétméteres gerendát ezúttal is hárman cipelik, de mozdulataik továbbra is nehézkesnek t?nnek. Úgy t?nik azok a sótömbre hasonlító hasábok meglehet?sen nehezek lehetnek. Viszont ezt már nem tudjuk meg, mert a kép elsötétül megjelenik egy KGB embléma és egy orosznyelv? felirat amely tudatja velünk, hogy a film titkos és a KGB archívumából származik. Ezzel vége a filmnek.

Nos, vajon mit írhatnék ezek után. A film oly annyira hitelesnek t?nik, hogy az már gyanús is lehetne, ha nem ismernénk a körülményeket.

Mindjárt az els?: Szverdlovszk rendkívül kiemelt orosz katonai körzet az Ural lábánál hadiüzemekkel, katonai repül?terekkel, katonai kísérleti térségekkel, rakétás légvédelemmel és még kitudja mivel felszerelkezve. Alig nyolc évvel korábban, 1960 május 1-én, pontosan e fölött a terület fölött l?tték le a CIA 30 éves pilótája, Francis Gary Powers által vezetett jelzés nélküli fekete kémrepül?gépet, az U?2-t, amelynek célja a Szverdlovszk környéki katonai létesítmények fényképezése volt. Az amerikaiak legnagyobb megdöbbenésére az oroszok nem csak a pilótát fogták el élve, hanem szinte összerakták a 20 kilométer magasságban szétl?tt repül?gép törzsét, megtalálták a nagymagasságú kém fényképez?gépét, de még azt a ciánnal mérgezett t?t is, aminek a segítségével a pilótának önkezével kellett volna véget vetnie az életének.

Nos, ha akkor az oroszok képesek voltak egy 20 kilométer magasságban szétesett gép, feltehet?en több négyzetkilométeres területen szétszóródott roncsdarabjait összeszedni, akkor egy ilyen feladat, mint amilyen a KGB-filmen látható már meg sem kottyan számukra. A filmnek minden mozzanata gyors, határozott és katonás. A fegyelmezettség és a parancsok makulátlan végrehajtása mind arra utal, hogy ezen a filmen nem statiszták, hanem igazi tisztek és katonák láthatók. A fegyverek, a dzsipek, a teherautó, a kamerák, az öltözetek, de még a fekete kabátos KGB ügynök órája is a 60-as évek végét idézi. Semmi sem utal hamisításra. Ráadásul egy ilyen filmet elkészíteni 30-40 statisztával, öltözettel, katonai járm?vekkel és az akkortájt ritka fegyverekkel, nem épp olcsó mulatság lett volna. Arról már nem is beszélve, hogy valamennyi szerepl?nek pontosan meg kellett volna határozni a teend?jét, nehogy hibát kövessen el. Ez nem kis rendez?i feladat és azt hiszem a hollywoodi producerek számára sem kis kihívást jelentett volna.

A négy korabeli filmfelvev?t jól kezel? szakképzett operat?r és az 1967 júniusi AN2-es KGB által használt filmszalag beszerzésér?l már nem is szólva. Ilyen nyersanyagot nem lehet csak úgy a sarki Fotexben beszerezni.

Persze vannak azért aggályok is.

Nem derül ki egyértelm?en mi zuhant le. A roncs akár egy orosz katonai kísérleti járm? is lehetett. Tudjuk, hogy az oroszok is foglalkoztak korong alakú repül?gépek kifejlesztésével. Mi van ha csak egy ilyen zuhant le? Ráadásul semmi olyan biztonsági óvintézkedést nem látunk, mint mondjuk a sugárzásmérés. A film persze nem zárja ki, hogy volt ilyen, hiszen amint jeleztük valószín?síthet?, hogy már volt egy el?zetes vizsgálat és ez a filmanyag csupán a roncseltakarítást örökítette meg.

A filmr?l nem derül ki egyértelm?en, hogy mikor forgatták. A TNT dokumentum filmje szerint 1968 áprilisában zajlott a Szverdlovszk?Midget hadm?velet és ezt KGB dokumentumokkal is hitelesítették. Így hát ezt a dátumot kell elfogadnunk, de hangsúlyozom a filmb?l nem derül ki csak az, hogy tavasszal, hóban, napsütésben a hatvanas évek vége vagy a hetvenes évek eleje felé készült.

Az viszont meglep?, hogy legalább 10-15 személy nagyon pontosan beazonosítható a filmen és ha egyszer ?ket sikerülne megtalálni bebizonyosodna végre, ki, mikor és milyen célból készítette ezt a filmet.

Aki jártas a filmezésben nagyon jól tudja, mivel járt volna egy ilyen film elkészítése. Ha nem baráti alapon, társadalmi munkában készül úgy az érte kapott 10 000 dollár igen csak sz?kös költségvetése lenne a filmnek. Ráadásul itt mindent csak egyszer játszottak el. Ismétlésre nem volt mód.

Ha viszont elfogadjuk, hogy az eseményeket a KGB saját archívumába szánta, úgy semmi okunk kételkedni abban, hogy ezúttal egy valódi UFO-katasztrófa eseményeinek egy része került a nyilvánosság elé. Ha viszont így van, akkor ez a film sokkal jelent?sebb és bizonyítóbb erej?, mint bármilyen más eddig nyilvánosságra került filmanyag beleértve ebbe a Ray Santilli-féle Az idegen azonosítása cím? filmet is.

Természetesen az írásunkban említett mindkét filmet egy szakmai vetítéssel egybekötött fórum keretein belül idén szeptemberben megtekinthetik majd az UFOCON’2000 vendégei és résztvev?i is.