Home Spiritualitás A MAJÁK 7 TITKOS J?VEND?LÉSE

A MAJÁK 7 TITKOS J?VEND?LÉSE

0

Azt hiszem, hogy mindanyian olvastuk a Bibli?nak az ?J TESTAMENTUM
oldal?in l?v? j?v? leir?s?t, ismerj?k Nostredamus j?ved?l?s?t, igen tudottak
katolikus vil?gunkban Sz?zany?nk kinyilatkozatat?sai is de sajnos kevesen
ismerik a maya papok ?ltal a k?vekbe v?sett prof?zi?kat. Mindegyik egy ?s
ugyanazon mondanival?t tartalmaz, egy ciklusnak a v?g?t mely csak a maya
kultur?ban maradt fenn az ?si, Galaktikai Ismeretek szerinti hiteles
form?j?ban. Elvesztek a perzsa h?dit? h?boru miatt a babiloni k?ldeusok
ismeret?inek adatai, de ezzel forr ?jra egy? a k?t papirend, igy lesz ?jb?l
a mondai f?rj ?s feles?g, ?s egy?tt ?p?tik fel sok ?vsz?d ut?n azt a piciny
orsz?got, melyet ma Magyarorsz?gnak nevez?nk ?s minden bizonnyal a v?r?nkben
cs?rgedezik e k?t papirend v?re ?s a mi elfelejtett ?ntudatunkban ?l
tov?bbra is a tudom?nyuknak minden apr?bb ismerete!

Az els? maya prof?zi?nak az els? sorai nek?nk magyaroknak is sz?l mivel
itt adja ki az utas?t?st arra, hogy ?jra vissza kell ?llitani a m?r
elveszett tudos Papirendeket ?s ez ?ltal r?nk is v?r a Kaldusi ?s Maghi?r
rendek ?jboli megszervez?se, f?l?llit?sa! Hatalmas feladat kev?s id?vel!
Nem csevegni, nem f?lni kell a J?v?t?l, hanem fel?breszteni a tudatalatti
ismerteinket, ?s form?lni az igaz, NEM HAMIS papokat. Nem, nem vall?st kell
megv?ltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a vall?si tudom?nyt
fel?piteni ?s tanitani mely ezel?tt m?g 2000 ?vvel jelen volt a n?pekn?l,
hiszen, maga J?zus is ezt tan?totta!

Elm?nkben kell fel?p?teni ennek az utols? Civiliz?ci?nknak a KOZMIKUS
PIRAMIS?T minden szinbolum?val, magyar?zataval ?s imertetni a nagyvil?ggal!

Az eddigi ismeretek alapj?n tudjuk, hogy a maya Kalend?rium 2012,
december 22.-?re jelzi az ?tols? ciklus?nak a v?g?t! Ez mag?ban nem jelent
semmit, hiszen ciklusokr?l van sz? ?s ahogy egy ciklus befejez?d?k ugy
sz?letik meg egy ?jabb, de a 2012-es ciklus v?ltoz?s k?l?nb?zik a t?bbit?l
mivel ekkor fog befejez?dni egy Nagy (Naprendszer)?v is 25920 ?vvel. Nem
lesz v?ge a Vil?gnak sem az ?vek sz?mit?sanak mivel ?jra kezd?dik el egy
NAGY ?VÂ egy ?j 5125 ?ves ciklussal azaz a may?k pontos sz?mol?sa ut?n 5184
?vvel! Nem lesz v?ge a f?ldi ?letnek!
A mai kutat?k az 5125 ?vet egy mayai piramison, Palenquen tal?lt ?vsz?m
?tsz?mit?s?val kapt?k meg ahol a d?tum az i.e 3113 (hozz?adva 2012) ?vet
jel?li meg ezt kell elfogadnunk mint az ?tols? Civiliz?ci?j idej?t, de a
k?l?nb?z? civiliz?ci?knak k?l?nb?z? ideje volt a val?s?gban att?l f?gg?en,
hogy milyen er?vel hatott r? a HUNAPKU ereje.

A may?k univers?lis nyelve a matem?tika volt ?s e nyelvhez szerencs?re
nincs sz?ks?g?nk tolm?csra. Ennek k?sz?nthet?, hogy ma viszonylag igen
k?nnyen ?rthet?k a r?nk hagyott magyar?zataik, ismertet?seik. Ma papjaikat
m?r nem tal?lhatjuk meg, hiszen a sz? legszorossabb ?rtelm?ben elt?ntek az
i.u. 830-as ?vekben, de szent ir?saikat a piramisok k?veibe v?sve l?thajuk.
Gy?ny?rk?dhet?nk a kodexeikben, a csod?latos rajzos ?r?saikban melyek minden
sor?nak a meg?rt?se ut?n meg kell ?llunk ?s gondolkoznunk kell azon, hogy
mennyire ?rtelmes ?s logikus gondolkod?su emberek voltak.

Ismert?k a kuantikus sz?mol?si modszert ?s csakis ezzel tudt?k megadni a ciklusokat hiszen ciklusokon ?p?l fel az eg?sz Vil?gmindens?g, a magn?tikus, az
elektromagn?tikus energi?k ereje kovetkezteben. A csillag?ll?sokb?l jos?lt?k
el?re a f?ldreng?seket ahol ?jb?l ezek az er?k hatnak egym?sra ?s sug?rozz?k
az energi?ikat a F?ldany?ra.

A magyar?zataikat megisverve er?s?dik meg benn?nk az a v?gy, hogy n?p?nk
?bredjen fel a 2000 ?ves m?ly ?lm?b?l ?s adja vissza ?jb?l m?s n?peknek ?si
titkos tudom?ny?t ! Nem, nincs benn?nk semmi hatalmi v?gy akkor amikor erre
gondolunk, ez csup?n egy igen sz?ks?gletes tan?t?s ?s csak is a r?gi
papirend tudj? ?jb?l felismerni azt, hogy elj?tt az id? nemcsak a tudom?ny,
nyelv ?s h?t ?jb?li fejl?d?sere hanem ezzel egy?tt el?tt?nk egy ?j
Civiliz?ci? ajtajanak megnyitasara ?s ezt a kaput az emberis?gnek
meg?rt?ssel kell ?tl?pnie ?s ehhez vezet?kre van sz?ks?ge.
A vil?gnak el kell vetnie a r?gi, hib?s felfog?sait, babon?s h?tet, a
hamis prof?t?k bilincsbe ver? l?ncait. Az els? prof?z??t pontosan ez?rt
nevezhetj?k Felh?v?sos Rem?nynek!

Felh?v?s a k?zelj?v? trag?di?ira, melyekre m?r t?bbsz?r felh?vt?k a
figyelm?nket ?s figyelmeztettek benn?nket! Rem?nyt sug?rozni az ett?l
f?l?knek a lelk?be, hogy mindez k?nnyithet? lehet a nagytud?su szent emberek
segitsegevek, akik ezen a g?r?ngy?s ?ton ?t tudn?k seg?teni a n?peket, az
ember?s?get.

Ennek az ?j tudosrendnek fel?p?t?s?hez a may?k megadtak 13 ?vet, melyb?l
sajnos m?r majdnem 6 ?v eltelt de van m?g teljes 7 ?v a r?sz?nkre, nincs
minden elveszve ?s rem?lj?k azt is hogy e kis besz?lget?s?nk is hozz? seg?t
az ?si magyarsag nagy galaktikai tudom?nyanak megtal?l?s?hoz,
fel?llit?s?hoz ?s tan?t?s?hoz ?s f?leg ahhoz, hogy mindezek el?tt
megismerj?k a val?s?got ?s sz?t tudjuk v?lasztani azokt?l a misztikus
mes?kt?l melyek az ?vsz?zadok sor?n akarva ?s akaratlanul feldiszitett?k az
?si papirendek galaktikai ismereteit. Megismerni a vall?sunknak, a
vall?soknak a fizikai ok?t, megismerni a Teremt?st.

1999. augusztus 11.
Igen eml?kezetes d?tum volt a Napnak eklipsz?j?vel ?s csillaghull?ssal.

Ekkor l?pett az emberis?g a spiritu?lis id?szak?ba, a medit?ci?j?ba!
Val?j?ban ekkor ?rt?k el azt az id?t, amikor a jelenlegi h?tramaradt
civiliz?ci?i ?vekb?l az emberis?g m?r nem fog tudni ?jat tanulni. Ezen a
napon fejez?d?tt be a m?r ma j?l ismert Indygo gyerekek sz?let?se.
Ezen a napon ?rte el a F?LD a Nap legk?zelebb?s?g?t ?s a Holdhoz a
legnagyobb t?vols?g?t.

Mindezen jelens?gek sokkal jobban befoly?solt?k az embereket, mint ahogy
ezt elk?pzelni tudn?nk.
Ezzel a d?tummal kezd?dik el az els? Prof?zia, ezen a napon allt be
napfogyatkoz?s kovetkezteben F?ld?nk KOZMIKUS KERESZTJE, mely egyben
megjel?lete az utols? 13 ?vet a 2012-es prof?zia d?tum?nak.

v?z?nt? jegye
!

tauro, bika
jegy?————————-f?ld————————-skorpio jegye
?llat?vi jegy
!
leo, oroszl?n jegye

Ezen az ?jjelen az er?s holdf?ny v?l?g?tott meg sok orsz?got,
megf?nyes?tette F?ld?nk azon helyeit ahol m?r a h?boruknak keser? szelei
f?jtak.
IRAK, IR?N, KOSOVO, PAKISTAN t?bbek k?z?tt.
Ezen a napon vesz?tette el Napunk a polusiat. Elektromagn?tikus ereje
gyeng?lt, melynek kritikus hat?sa lett ?s lesz a F?ld minden lak?j?ra!
Mindezt a may?k egy igen egyszer? mondattal fejezt?k ki.
Az emberek megbolondulnak ! – ?s l?thattuk, hogy az ?llatok is ekkor
kezdt?k elvesz?teni az ?rientaci?s ?szt?neiket, s?t ebben az id?ben
hallhattunk el?sz?r a rep?l?g?pek manu?lis m?k?dtet?s?r?l, mivel a m?szerei
nem m?k?dtek j?l ?s mindez az eletromagn?tikus er?nek a cs?kken?se miatt! A
Nap kevesebb energi?t kap a Hunapkut?l ?s ezzel mi itt a F?ld?n is kevesebb
energi?hoz jutunk a Napunktol. Egyszer?en felbomlott az energiaegyens?lya a
Galaxisunknak.

Ez a fizikai kezdete a Prof?zi?nak, a Prof?zi?knak az oka ?s maga a
Prof?zia ennek a k?vetkezm?ny?t irja le.
A f?ldi, megszokott ?let?nk is bomlani kezd. M?r l?ttuk, hogy a f?ld?nknek
az elk?pzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de m?g hi?nyzik 85 fokos kileng?s,
hiszen, a may?k azt ?rt?k, hogy a nap ?szakon kell fel ?s d?len fog nyugodni
azaz a mai ?szaki polus fogja a napkelt?t mutani ?s a d?li polus a nyugatot.
Igen, teh?t a k?vetkez? 7 ?v nem lessz k?nny? az emberis?g sz?m?ra ?s
pontosan ez?rt a FELH?V?S az ?si papirend fel?llit?s?ra, arra, hogy mutassa
meg a n?peknek mindezeket ?s f?leg azt, ha mindezt nem is lehetne
meg?llitani, meg nem t?rt?nn? tenni, egy bizonyos r?sz?t IGEN, egy k?z?s
tudattal egyes?lve az emberis?g pozitiv energi?jat haszn?lva!
Igazi lelkivezet?kre lesz sz?ks?ge az emberis?gnek akik csak j?, tiszta
?rz?sre ?s az igazi szeretetre fognak tan?tani, ?s akkor amikor 2012-ben
?tl?p?nk a KOZMIKUS HAJNALBA nem lesz a f?ld?n t?bb?, gy?l?let, becsap?s,
hamiss?g, b?n! Meg kell tanulnunk, hogy az a m?sik ember az egy m?sik ?N,
hozz?m tartozik, a r?szemnek a r?sze!

A M?SODIK PROF?ZIA azt az ?tmenet irja le aminek meg kell t?rt?nnie a
kozmikus er?k v?ltoz?sa miatt! V?ltoz?sok a F?ldanya ?s az Emberis?g fizikai
?s ?s lelki vil?g?ban. Els?k?nt az embereknek el kell ismernie a Hunapku
/Galaxis kozpont/ nagy erej?t, Isteni mivolt?t ?gy mint egy el?l?nyt! Meg
kell tanulni, hogy ez az ?letet ad? er? ez maga a szeretet ?s azt, hogy
minden ?l?leny az ? erej?b?l t?pl?lkozik ?s, hogy hozz?tartoz?sa
sz?tt?rhetetlen hiszen minden ?l?l?ny egym?shoz van kapcsolva pontosan az ?
?ltet? ereje ?ltal!

Megv?ltozik F?ld?nk a k?lseje, szigetek, partok t?nnek, el mig a
vulk?nikus er?k ?jabb ter?leteket form?lnak ki ?s mindezek ?jabb, ismeretlen
betegs?geket hoznak magukkal.
Sz?ks?ges lesz a v?ltoz?s az emberek viselked?s?ben, ?s ehhez a F?ld?nk
siet a seg?ts?g?nkre hiszen a vibr?ci?ja, bels? l?ktet?se meggyorsul ?s ezt
az ?temet kell nek?nk is ?tvenni ?z ezzel kell gondolkod?smodunkat, az
?rzelmeinket ?tform?lni. Maga a Nap fizikai form?ja, megn?tikus ereje is
v?ltoz?son esik ?t ?s ez is el?seg?ti a term?szeti csap?sokat, a fizikai ?s
leki f?jdalmakat de egyben az ?sszetart?sra, egym?s megbecs?l?s?re fogja
serkenti a n?peket.
A ciklus v?g?n minden ember el?r a T?k?r Szalonj?ba ?s saj?t maga lesz a a
bir?ja azon cselekedeteinek amelyeket eg?sz ?let?n ?t elk?vetet a j?kat ?s a
rosszakat maga fogja kett? v?lasztani ?s keresi azt a fejl?d?si fokozatot
mely az ?let?nek a c?lja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja meg?rteni, hogy
a Vil?gmindens?gnek fejl?ni kell a teljess?g el?r?s?hez ?s azt, hogy ennek
mi is r?sze vagyunk!
Ez a prof?zia meg?rteti vel?nk, hogy mindezt el kell fogadnunk ?s
v?ltoztani a jelenlegi ?let?nk?n, tov?bb l?pni a fejl?d?s ?tjan ?s ezzel
tudjuk csak neutraliz?lni a f?ldi csap?sokat. Csak ezzel tudja a f?jdalmait
enyh?teni minden ember.

A HARMADIK PROFEZIA azokat a gyors fizikai v?ltoz?sokat emliti meg, mely
a megszokott, eddigi f?ldi ?let?nket ?t fogja alakitani.
A f?ldi tengely kileng?se fogja okozni a polusokon tal?lhat? jegek
olvad?s?t, a tenger szintj?nek az emelked?s?t! A F?ld geologiai m?k?d?se
f?ldreng?seket, stun?mikat okoznak. A f?ld?n az ?ghajlati v?ltoz?sok
k?nukulai meleget j?s?lnak. Ennek az oka a nap m?k?d?s?snek a meggyorsul?sa,
a vibr?ci?inak a hat?s?ra a radi?ci?ja er?s?dik ?s mindezhez az emberek
?ltal termelt leveg? szennyetts?ge is hozz?j?rul mely a csapad?k hull?s
hi?ny?t fogja okozni. Ha nincs es?, nincs arat?s, nincs ?lelem!
A magas h?m?rs?klet mindig er?s sz?lj?r?st okoz, ?s n?vekedni fognak a
hurrik?nok is, a f?ld kisz?rad?sa t?zeket okoz ?s mindez a f?ld?n ?l?knek a
gazdas?gi ?let?t fogja megzavarni, betegs?geket, ?hs?get ?s szoci?lis
megmozdul?sok fog kiv?ltani.

A NEGYEDIK PROFEZIA besz?l arr?l, hogy a may?k a Profeziait csillag?szati
sz?mit?saik alapj?n k?szitett?k el. Ezt t?bbek k?z?tt a VENUSZ-nak a ciklusa
ut?n. Ennek az orbit?ja, a ciklusi utja 584 nap volt ?s ez a sz?m segitette
a Napunknak a ciclusi sz?mit?s?hoz. A Venusz, a magyar mes?knek a Tund?r
Sz?p Ilon?ja szabad szemmel l?that? az ?gbolton mivel a Nap ?s a F?ld k?z?tt
l?that?!

A Drezdai Kodexben le?rj?k, hogy minden 117 ciklus ut?n a Venusz ugyanazon
a helyen tal?lhat? az ?gbolton ?s pontosan ekkor a Napunk m?k?d?se
v?ltoz?sokon megy ?t, megjelennek a Nap foltok, kit?r?sek, ?s szelek.
R?nk hagyt?k ?r?ks?g?l, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 ?v ut?n ezek a
v?ltoz?sai a Napunknak sokkal er?ssebben ?szlelhet?k ?s igy nagyobb hat?ssal
j?r a f?ldi ?letre is.
Ilyenkor t?rt?nnek meg a nagy term?szeti csap?sok. Ez a Kodex ugyanigy
le?rja azt is, 1 366 560 kinenek van egy 20 ?ves sz?mol?si k?l?mbs?ge ezzel
a sz?mmal, mely a kereszt templom?ban Palenquen megtal?lhat? ?s ?ppen ez?rt
nevezt?k az utols? 20 ?vet 2012 december 22 el?tt mint az id? mely nem id? !

Teh?t val?j?ban az utols? 20 ?v az az id? amikor ezek a v?ltoz?sok
kezd?dnek el ett?l az id?t?l kezdve kezd nagyobb mennyis?gben cs?kkeni az
elektromagnetikus er? hat?sa a f?ld?n.

AZ ?T?DIK PROF?ZIAÂ az emberek f?lelmeir?l besz?l, azokr?l, melyek
id?v?ltoz?st okoz fizikai test?ben, lelk?ben vagy a fejl?d?s?ben. Minden
olyan ismert sziszt?ma, mely az emberis?g a f?lelm?re ?pitetett a sok-sok
id?n kereszt?l, ?tv?ltozik, megsemmis?lhet az egyik percr?l a m?sikra. Az
Anyaf?ld ?s a h?t?n hordott n?pek helyzete egy egyforma, harmonikus
fejl?d?sen esik ?t. Mindez sz?ks?ges lesz ahhoz, hogy a fejl?d?s egy
eg?szen m?s ?j fel?p?l?sen alakuljon ki ?s megmutassa az utat a TEREMT?S
meg?rt?s?hez.

Az elektromagn?tikai er?k v?ltoz?sa igen nagy hat?ssal lesz minden
technologia
modern m?szerre melyeknek a m?k?d?se nemcsak komplik?ltabb, hib?sabb lehet
hanem egyszer?en megjavithatatlan ?llapotba is ker?lhet k?l?n?sen a
m?holdak avagy szatelit?k melyekre egyenes hat?sa vannak a f?ld? ?s a
f?ld?nkiv?li magn?tikai er?k ?s a napkit?r?sek, az ultra violeta sug?rz?s
miatt a szatelit?knek az orbit?j?t gyorsabb? teszi. A m?holdak hi?nya az
imagin?ci?nkra hagyja a f?ldi kaosz megjelen?s?t a komunik?ci? minden
ter?let?n ?s ezzel a vil?g ekonomij?nak gyenge oszlopai ?sszed?lnek mely
maga ut?n von minden m?s vil?gi csap?st, az ?hs?get ?s ezzel a n?pek
fizikai ?s lelki ?lete is v?ls?gba ker?l, de ezzel egy id?ben kell
megjelennie annak a spiritu?lis ?tnak, melyen az emberis?gnek el kell
indulnia ?s mely v?g?n egy ?jabb, tiszt?bb fejlettebb energia, ?let v?r
minden n?pre, akkor amikor ?tl?p a KOZMIKUS HAJNALBA.

A HATODIK PROF?ZIA megeml?ti annak az ?st?k?snek a megjelen?s?t melynek a
j?vetel?r?l m?r annyi de annyi hamis mes?nek t?n? dolgok keringenek a vil?g
minden r?sz?n! Az pld. hogy a f?ld?ntuliak ezzel fogj?k megmenteni a f?ld
lak?inak egy r?sz?t.
Sajnos a kom?t?k csak becsapodni tudnak a F?ldbe, hiszen senki sem
ir?ny?tja ?s ez vesz?lyezheti az eg?sz emberis?g l?t?t.
Sok vall?s is besz?l err?l az ?st?k?sr?l. A Bibli?nk is p?ld?ul, de a
may?k ismerete szerint fizikai ?s siquiakai m?don el lehetne t?riteni az
orbit?j?rol ?s nem megengedni azt, hogy el?rje a F?ldet. Ezek a kom?t?k
mindig megtal?lhat?k voltak a naprendszer?nkben s?t t?bbsz?r m?r be is
csapodtak.
Ismerj?k a 65 millio ?vvel ezel?tt a f?ld?nkbe esett komet?nak a
t?rt?net?t, ott pontosan ahol a may?k ?ltek ?lnek ma is, a mexicoi Yucatan
f?lszigeten CHIC-CHULUB faluj?n?l az Atlantik oce?nn?l, Progreszo kik?t?je
mellett ?s a kr?tere 180 km-es diametro ?s ez alak?totta ki GOLF ?B?LT. Az
?st?k?s becsapod?sa ?ltal haltak ki a dinoszaurok.
Isaac Newton volt aki mar technologiai tudom?nyai alapj?n meg?llapitotta
j?val k?s?bbi id?kben mint a may?k—- azt, hogy egy megn?tikus er? az ami
mozgatja a plan?t?kat a nap k?r?l ?s ezut?n Edmond Halley nem is olyan
r?gen a Newton sz?m?t?sai ut?n meg tudta hat?rozni a kom?t?knak az orbit?j?t
is ?s ezzel azt, hogy mennyi id? sz?ks?ges ahhoz, hogy ?jra l?that? legyen a
f?ld?nk k?zel?ben.
A tudos maya csillag?szok tudt?k azt, ha az ?gbolton megjelenik valamilyen
addig nem ismert, nem l?tott t?rgy az lehet igen negativ hat?ssal a F?ld?n
?l?k szamara, ?s e vesz?ly alapj?n nevezt?k negativ istennek. Innen ered
ennek a n?pnek a sok misztiszizmusa. Papjai matematikai, csillag?szati,
fizikai jelens?gek tud?sa ?ltal adtak meg a j?v? az ismereteit.

AZ UTOLS?, A HETEDIK PROF?ZIA;

Le?rja azt a hatalmas pillanatot amikor december 22-?n 2012 evben, a
F?ld?nk elhagyja a KOZMIKUS ?JJELT ?s bel?p  KOZMIKUS HAJNALBA, ?s ennek
a val?s?gos fizikai megnyilv?nul?s?t. Ezt egy csod?latos f?nysug?r
megjelen?se fogja az emberis?g tudt?ra adni ez ami szinkroniz?lja Foldunk
minden ?l?l?ny?t ?s megenged akkor m?r egy tudatos ?tform?lod?st az
emberis?gnek. ?j elm?t, ?j alkalmat, ?j komunikaci?t vesz ?t ett?l a meleg
vakit? f?nyt?l mely a lelk?be szeretetet ?s b?k?t fog sug?rozni!
Ez maga m?r a HUNAPKU ?j energi?ja, ?s ez az energia lesz, mely a
genl?ncokat aktiv?lni fogja k?t ?jabb g?nl?nccal ?s az emberek fizikai
test?t egy nagyobb frekvenci?ra ?llitja ?s ezzel sz?letik meg az ?j EMBER,
A GALAKTIKAI EMBER a sz?nak a legszorosabb ?rtelm?ben egy ?j Civiliz?ci?val
egy ?jabb 25920 ?ves NAPRENDSZERUTTAL!

Nem lesz sz?ks?ge a emberis?gnek t?bbet t?rv?nyekre, nem lesz hazugs?g,
b?n ?s b?ntet?s. A vil?got egyetlen politikai k?zpont ir?nyitja ?s ezzel nem
lesz t?bb? h?boru, harc, nem lesz gazdags?g ?s szeg?nys?g!

Az ?j vibraci? seg?ti az emberis?get a f?lelmek ellen ?s ezzel nem lesz
t?bb? betegs?g a f?ld?n.
Term?szetesen a hit, a vall?s is fejl?d?sen fog ?tesni az egyisten hiv?s
fogalm?ban ?s a Szenth?roms?g egy szent n?gyess?gg?v? fog v?lni, ahol a
negyedik elem ?ppen maga a Galactikai Alkot? Ember ember lesz!
Vissza?ll az ?si magi?r maya k?ldeusi papok ?ltal tan?tott KOZMIKUS
VALL?S az ?si papirendek tanit?si m?dj?val, azoknak a tanit?knak a tud?s?val
akik ismert?k a 65.?s g?nl?nci rendszert avagy ezzel tal?n rendelkeztek is?

Itt Mexic?ban az els? F?PAP ILTAR ezel?tt 13000 ?ve jelent meg a legend?k
szerint ?s ez a d?tum pontosan megeggyezne a may?k nagy 25920 ?ves
ciklus?nak a fele az idej?vel, (12860) pontosan azzal az id?vel amikor az
emberis?g bel?pett a kozmikai ?jjelbe ?s megjel?li a ciklusnak azon f?let
amikor az emberis?gnek igen nagy sz?ks?ge volt azokra a tanit?kra akik
?tseg?thet?k ezen a nehezebb ?tr?sz?n a f?ld?n ?l? emberis?get a
Naprendrendszer?nk orbit?j?nak a KOZMIKUS ?JJEL?N.

A sok kutat?s ut?n tudjuk, hogy minden papi kaszt ez id?t?l fogva egy
tudom?ny hirdet?i voltak a kozmikai ismeret?kkel ?s egy k?z?s ismeretlen
nyelvet haszn?ltak ennek az ?tad?s?hoz ! ?s ez nyelv a vil?g minden nyelvi
fejl?d?si fok?ban jelen volt.

A hossz? kutat?i ?tamon tal?lkoztam m?g igen sok m?s, a mai napig nem
?rtett amerikai, l?tszolagosan tudatlan ?shonos n?pek titkaival, melyek
minden bizonnyal nem kevesebb ?rt?k?ek mint amit ma m?r megfejtettek,
megfejtettem.