Home Spiritualitás A poltergeist jelenség

A poltergeist jelenség

0

Bizonyára senkinek sem ismeretlen dolog az, hogy az emberiség már évszázadok vagy nyugodtan mondjuk azt, hogy évezre-dek óta hisz szellemek és egyéb túlvilági lé-nyek létezésében. A XVI. század végén né-hány kutató a démonokat tizennyolc fajtára osztotta, ennek a csoportnak a tizenhatodik elemébe tartoznak a nyugalmat megzavaró, “zörg?” szellemek, vagy a hivatalos nevén a poltergeist jelenségek. XII. századi feljegy-zések a Sátán teremtményének tulajdonították a paranormál tevékenységet, a XX. századi kutatók viszont egész más szemszögb?l köze-lítik meg az esetet.

A bizarr tevékenység jelei általában hangos kopogások és reccsenések, kellemet-len szagok, hideg légáramlatok, bútorok megmozdulása, tárgyak lebegése és teleportá-lódása, valamint emberek spontán levitációja, vagyis a leveg?be emelkedése és a feszült-séggel járó szorongás.

A parapszichológia fejl?désével új mozaikszó került közhasználatba: az RSPK, azaz az ismétl?d?, spontán pszichokinézis, mely megegyezik a poltergeistnak nevezett jelenséggel. Bár manapság még sokan élnek abban a hitben, hogy az RSPK az “elemi er?k” tevékenysége, azonban már azon embe-rek tábora is kezd sokasodni, akik inkább a természetes, mint inkább a természetfeletti er?knek tulajdonítják a különös eseteket. S, hogy miért? Nyilvánvalóan nem mer? szkep-ticizmusból, hanem sokkal inkább a tudo-mány fejl?désével járó felvilágosultságnak köszönhet? materiális gondolkodásmódból adódóan. Ugyanis mára megállapították, hogy a poltergeist tevékenységet nem a nagyi visszajáró kísértete okozza, hanem maguk az RSPK-jelenségek áldozatai. Ekkor vet?dik fel a nagy kérdés: De hogyan? Válasz még nincs, legalább is nem teljesen helyt álló, vi-szont egy biztos: az áldozatok öntudatlanul idézik el? a jelenséget, mely általában olyan-kor jelentkezik, amikor a bizonyos személy túlságosan feszült, ideges, frusztrált vagy ál-landóan szorong.

Az egyik leghíresebb eset 1967 szeptemberében vette kezde-tét a bajoror-szági Rosenheimben. S. Adam úr ügyvédi irodájában szokatlan események történtek. Az egész a csillagos eget ver? telefonszám-lákkal kezd?dött. Adam úr kérte a telefontár-saságot és az elektromos m?veket, hogy el-len?rizzék az épület készülékeit. A kiküldött mérnökök ellen?rizték az összes készüléket beleértve a vezetékeket is, de nem találtak semmi rendellenességet. A hónap végén megérkezett az újabb számla ugyanazzal a szokatlanul magas összeggel, mint a múlt hó-napban, Adam ekkor a postán tett bejelentést. Október elején a posta elhelyezett a telefon-központban és az irodában is egy mér?esz-közt, amivel kimutatható minden kimen? és bejöv? hívás.

A helyzet változatlan maradt, a hívások tovább folytatódtak. S?t még akkor is, amikor Adam úr is jelen volt, épp dr. Smith-tel, a könyvel?vel folytatott megbeszé-lést, amikor a mér?eszköz hívást jelzett, de a készülékek sértetlenül álltak. Adam feljegy-zéseket készíttetett, melyeket a postán le is adott, ott viszont kijelentették, hogy minden hívás normális volt, s?t még az is kiderült, hogy a pontos id? szolgálatot hívták. Adam azzal próbálta bizonyítani igazát, hogy min-den alkalmazottjának saját órája van és a templom órájának ütése élesen behallatszik az egész épületbe, valamint soha senki sem maradt egyedül az irodában, így lehetetlen, hogy a hívások titokban maradtak volna.

Az iroda összes neoncsöve egyetlen durranással kiégett. A Stern vállalat kiküldött egy villanyszerel?t, hogy megnézze mi a probléma. Kiderült, hogy az összes neoncs? kilencven fokos fordulatot tett a foglalatában, mikor berakták az újabb ég?ket, alig egy perc múlva mindegyik megfordult és kikapcsoló-dott. A dolgozók beszámoltak hogy a biztosí-tékok néha maguktól kikapcsolódnak mind a négy áramkörben egyszerre. Az esetet köve-t?en alapos kivizsgálás következett. Átvizs-gálták az egész áramellátást, de sehol semmi hibát nem találtak. Az elhelyezett mér?m?-szer folyamatos kilengéseket jelzett, de nem találták meg, hogy honnan ered.

Még az ára-mot is lekapcsolták az épületr?l, de a m?szer még így is jelezte az áramingadozást, mely egy alkalommal olyan nagyra szökött, hogy a toll kilyukasztotta a papírt. Ezután egész Rosenheim áramellátását is ellen?rizték, de sehol semmi rendellenességet nem észleltek, megvizsgálták azt is, hogy nem-e esetleg kó-bor áram okozza a tevékenységeket, de ennek semmi nyoma sem volt. A következ? napok-ban Adam úr irodájában a fénycsövek egye-nesen a földre zuhantak. Ekkor kicserélték ?ket normális villanykörtére, de a szerencsét-lenségek így is folytatódtak. Egyik esetben az éppen felrobbanó villanykörték szilánkja vág-ta meg az egyik ott dolgozó lányt. Ekkor a további balesetek elkerülése végett nylon-zacskókat kötöttek az ég?kre.

A következ? napokban a lámpák már nem csak szétdurrantak, hanem elkezdtek himbálózni, annyira, hogy még a falat is le-verték. Ismét górcs? alá vették az ég?ket, a kiérkezett mérnökök elkezdtek ugrálni az irodában, hátha moz-gásba tudják hozni, de semmi eredményt nem hozott. Megfi-gyelték még az utcai közlekedést is, nem-e az okozza a különös jelenséget, de ezt a feltevést is el kellett vetniük. A lámpát az Adam irodájában ló-gó képek himbálózása követte, egyik eset-ben az els? kép 320 fokot fordult el a dolgo-zók szeme láttára. A képet közelebbr?l is megvizsgálták, ekkor döbben-tek rá, hogy a kép zsinórja rácsavarodott a szögre.

Az Elektrizitätswerk, a német elektro-mos m?-vek egyik munkatársa, név szerint Paul Brunner az összegy?jtött adatokból készült hivatalos jelentésében a következ?ket írta: “Fel kell tételeznünk, hogy létezik egy mind-eddig ismeretlen energia, amelynek sem a természetét, sem az er?sségét, sem az irányát nem tudjuk megállapítani. Mibenlétének ki-derítése meghaladja a tudásunkat.”
A jelenségekre az eseteket vizsgáló neves fizikusok sem tudtak értelmes magya-rázatot adni. Dr. Karger és Dr. Zicha, az ese-tet kutató fizikusok szerint az er? intelligens, s ezt abból a következtetésb?l vonták le, hogy a jelenség pontos id? szolgálatot hívta és nem egy találomra beütött, esetleg egy nem létez? számot hívott és abból, hogy az er? ellenáll a kivizsgálásoknak. Az esetre még több fizikus vet?dött rá, akik szerint az er? racionális lény, és meger?sítették, hogy kizárólag mun-kaid?ben tevékenykedik. Ekkor figyelni kezdték a dolgozókat: Frau Bielmeiert, Johannes Engelhardot, a két részmunkaid?s asszisztenst, továbbá két hivatalnokot, a 17 éves Gustav Hubert és a 18 éves Annamarie Schneidert.

Másnap reggel a lányok vállát folya-matos áramütések érték, amit?l délutánra hisztérikus rohamot kaptak. A rémületet csak fokozta, amikor Frau Bielmeier széke hirtelen a leveg?be emelkedett, Annamarie és Huber széke pedig süllyedni kezdett. Bücher pro-fesszor látta, hogy az eset közben a lányon a sokk jelei váltak láthatóvá: arca elsápadt és piros foltok jelentek meg rajt. Annamariet azonnal betegszabadságra küldték. Adam eközben elbocsátotta a lányt, és örökre meg-sz?ntek a tevékenységek. Adam úrnak mind-összesen 15 ezer nyugat-német márkájába ke-rültek a jelenség okozta károk.

A lányt ezután laboratóriumban vizs-gálták, de a barátságos körülmények között nem sikerült kiváltani a jelenségeket, kivéve egyetlen esetet, amikor egy emlék hatására ért el magas pontszámot. A kutatók ebb?l ar-ra következtettek, hogy a lánynál a munkahe-lyén elszenvedett igen er?s stresszhatás és a frusztráció váltja ki a paranormál tevé-kenységeket. Az egyik pszichológus, Hans Brender a pontos id? szolgálattal való kap-csolat teremtést azzal magyarázta, hogy a lány legszívesebben mindig az óráját nézte volna, hogy lássa mennyi id? van még hátra a munkaidejéb?l. Az irodában keletkezett ká-rokat pedig f?nöke elleni agressziójának tu-lajdonították a kutatók. Annamarie az ügy le-zárása után Münchenbe költözött, és azóta nem tapasztalt semmiféle paranormál tevé-kenységet.

Az ehhez hasonló esetek bár nem gyakoriak, de a beszámolók arról tanúskod-nak, hogy néha el?fordulnak. Mindenesetre vigyázzunk, nehogy felelés közben ránk sza-kadjon a lámpa (majdnem volt már rá példa).