Home A múlt rejtélyei A torinói halotti lepel

A torinói halotti lepel

0

Miért fontos nekünk a Torinói Lepel?…Azért, mert ez Jézus Urunknak egyetlen anyagi hagyatéka. Ezzel a lepellel takarták be a keresztr?l levett testét, és testének teljes formája, alakja – valóban csodaként – rajta maradt a gyolcs­ vásznon.

A lepelnek csaknem 2000 éves történetében végre 1978-ban megengedte a római egyház azt, hogy alapos tudományos vizsgálat tárgya Iehessen. Legalább három tucatnyi tudós és kutató, a nagyvilág minden részéb?l, megjelent a helyszínen és a magukkal hozott, hetvenkét ládára való mér? m?szerrel nekikezdtek a lepel alapos vizsgálatának. Természetesen közölték eredményeiket is. Egymás után jelentek meg a könyvek a Turini Lepelr?l minden nyelven. A Wilson-könyvet ajánljuk minden olvasónknak, mert igen a kit?n? alapossággal számol be a bizony komplikált és sokoldalú vizsgálat eredményeir?l, emellett pontról-pontra cáfolja a lepel hitelességét kétségbevonók érveit.

A könyv pontos adatai a következ?k:

?The Blood and the Shroud of Turin” by lan Wilson (Image Books, Garden City, New York kiadás). – Wilson összesítette könyvében az összes vizsgálatok eredmé­nyeit és a m?szerekkel és komputerekkel végzett mérésekr?l, megállapításokról beszámol.

A Lepel története

Kr. u. 30 körül: Mint ?tisztátalan” temetési lepel, összehajtva és díszes fe­d?lap alatt bekeretezve – úgy, hogy csak az arc volt látható – Edesszába kerül, V. Abgar király idejében (Thaddeus vitte).

Kr. u. 57 után: Edesszában elrejtik.

Kr. u. 177 körül: Csak mendemondák beszélnek róla és elfelejtik; de Edesszában van. Edessza ebben az id?ben a Pártus Birodalomhoz tartozik és itt kaphatja meg a Lepel az anyagával és szövésmintájával azonos díszítést. A Lepel és a díszítés anyaga kizárólag csak a pártus királyi család öltözetéül szolgált.

A “mandylion” pártiai takarójának mintái

Wilson könyvéb?l vesszük át az itt bemutatott képet, mely a ?mandylion”-t mutatja a 10. századbeli kinézésben. A borításnak a mintája fontos, mert az pontosan egyezik a következ? képen bemutatott pártus király palástjának motívumaival. A királyi lepelt királyi módon ékesítették a pártusok, a magyarok el?dei. Ebben az id?ben a Pártus Birodalom hatalma tet?fokán van; Kr. u. 256. a vége.

Kr. u. 525. évben: Edesszát árvíz önti el és 30 000 ember veszti életét. Csaknem minden épület elpusztul. A városnak az újraépítésekor megtalál­ják a lepelt a nyugati kapu egyik fels? részében. Jelent?ségét nem ismerik fel, de azt mondják, hogy a rajta lév? kép nem emberi kéz alkotása.

Kr. u. 544-ben: Mandylionnak kezdik nevezni.

Kr. u. 944. aug. 15.: A Mandylion Konstantinápolyba kerül.

Kr. u. 1204 körül: A keresztesek hadjárata idején elt?nik, de:

Kr. u. 1300-ban: Már Franciaországban ?rzik.

Kr. u. 1532-ben: Egy t?zvészben csaknem elpusztul, de csodálatos módon a Lepel sértetlen maradt. Négy helyen kellett megfoltozni.

Kr. u. 1578. szept. 14-én: jelenlegi helyére, az olaszországi Turinba kerül, de el?z?leg piszkos helyeken hánykolódik. Titkos kezek akarják elpusztítani, talán azért, mert már kb. 1350. körül rájönnek arra, hogy ez a lepel, mint a fej felett áthajlott takaró a testet teljesen ábrázolja, mind el?l, mind hátulnézet­ben.

1902. ápr. 21-én: Yaves Délage, a Sorbonne anatómia tanára el?adást tart a  Francia Akadémián az ereklye hitelességér?l. Ezen tette után állandó zaklatá­sokban volt része.

1930. májusában: Giuseppe Enrie, hivatásos fényképész kit?n? fényképeket készít a lepelr?l. Ekkor döbbennek rá arra, hogy a kidolgozott végs? pozitív kép azonos a leplen lév? nyomattal és misztikusan groteszk; nem mutatja a  valóságos ábrázolást.

A fénykép negatívja azonban megdöbbent? módon életre hívja a Leplen  lév? alakot, tehát így tulajdonképpen a gyolcsvásznon lév? kép az eredeti ne­gatív és a felvett fénykép-negatív mutatja a valóságot.

1972. okt. 1: Ismeretlen tettes betört a kápolnába, ahol ?rizték az ereklyét  és tüzet gyújtva akarta megsemmisíteni a Lepelt, de az azbeszt-takaró, amibe  be volt csavarva, megvédte és sértetlen maradt. (A hitben járók azt mondták:  ?Júdás nem alszik.”)

1978-ban: Engedélyt kaptak a tudósok és szakemberek a rendszeres vizsgá­latok lefolytatására. A következ? eredmények mutatkoztak:

Embertani adatok:

Magassága (Height – estimated by Cordiglia) ……………………. 181 cm

Koponya mérete (Cranial index – Cordiglia) ………………………. 81.9 cm

Orr mérete (Hasal index) ………………………………………………….. 7,09 cm

Súlya (Estimated weight) ………………………………………………… 170 Ibs.

Faji alkata: Klasszikus Europid-Anatóliai

Kora: A.D. (+/- ) 100 év

C-14 szerint kalibrálva és dendrochronológiai adatokkal ellen?rizve.

Pollen-analízis

Pontosan mutatja a lepel vándorútját. Sivatagi növényeket a Holt-tenger mell?l, sztyeppei növényeket Anatólia területér?l és Isztambul környékér?l, majd az európai növényeket, teljesen összhangban a lepel történelmileg ismert vándorútjával. Összesen 49 fajta növényt.

Orvosi szakvélemények

A test anatómiailag tökéletes. A sérülések orvosilag megállapíthatók. Hamisítás teljesen lehetetlen, és itt a legkisebb részlet is tekintetbe lett véve. Megállapították, hogy ketten korbácsolták. A térdeken zúzódások nyomai láthatók, úgyszintén a válla­kon is. (Tudjuk, hogy maga vitte a keresztet és többször elesett.) A szögeket nem a tenyerén verték át, ha­nem a csuklónál, közvetlenül a karcsont és a tenyérnek a csontrendszere között.

M?szeres és mikroszkópikus vizsgálatok

Itt egy valóságos csodával állunk szemben, mert kiderült az, hogy a leplen lév? ?kép” nem festés vagy rajz, hanem az a vászonszálacskák felületén a szá­lakat ér? perzselés által keletkezett. Ilyen felületi perzselés – anélkül, hogy a szövetet el ne égesse – csakis úgy képzelhet? el, hogy az valami oly sugársás­nak a következménye, mely a röntgen-sugárnál is rövidebb hullámhosszú, mondhatni komikus sugár jelenség. Magas intenzitással, nagyon rövid id?tar­tamban, mely nem hosszabb egy ezred másodpercnél; tehát perzsel, de nem éget.

A szövet felületén így keletkezett árnyalati különbségnek két oka van:

1.) Általánosságban: a perzselés foka a vászontól mérend? test-pontok tá­volságának arányában gyengül. Ez vonatkozik a test minden részére, beleértve a hajat is. ,

2.) A vérnyomoknak megfelel? perzselési nyomok intenzitása pedig asze­rint változik, hogy ezek milyen közel vannak a b?r felületéhez. Leger?sebbek a szegek és a tüskés koszorú körüli vérfolyások és szivárgások; különösen a karokon és a homlok körül. Kevésbé látszanak a zúzódásos sérüléseknél, a jobb szem alatt, a térdeken és a korbácsolások nyomain.

A lepelt, mint “Mandyliont”, összehajtva ?rizték Edesszában. jacksonék spektrum-vizsgálata még az összehajtás nyomait is kimutatta.


A perzselést okozó kozmikus felvillanás

Nem kívülr?l eredt, hanem a testb?l kifelé és csak függ?leges irányban. Leger?sebben az életet adó vérb?l. A sugárzás tehát oldalra nem irányul, hanem csak mer?legesen felfelé, a testet borító takaróra és lefelé, a fekv?helyre.

Igen érdekes az a megállapítás, mely szerint a vászon Lepelnek az a része, mely a fels?testet fedte, saját súlyánál fogva, körülborította a testet és ennek ellenére oldalirányban semmi perzselés nyoma nincs. Ugyanez vonatkozik a lepel azon részére, mely a fej felett szorosan volt áthajolva. A haj nem fo­gadható el szigetel?nek, mert ugyanaz a haj alsó és fels? vetületében tökéletes perzselési nyomot hagyott, míg oldalt – tehát vízszintes irányban – semmit sem.

Ide kell iktatnom munkatársamnak – Oláh Imre Jen? – azon szavait, amelyekkel ? figyelmünket felhívja erre a valóban csodának nevezhet? valóságra is, és a Lélek mélyén járó intuíciójával meglátja annak magyari vonatkozásait is. Eképpen írja:

?Aki látni akar, az csodálatos jelet kap az itt történtekb?l. Egy hatalmas szimbólum-csoportosulást vehetünk itt észre. Ugyanis az ember legrégibb jelképe az egyenl?szárú kereszt (+), mely a négy világtáj felé indulva, magát a világot jelenti. Tudjuk, hogy a kereszt vízszintes vonala a horizont, a földi élet színtere.

A kereszt mer?leges vonala pedig az Ég és a Föld összeköt?je, vagyis a Földre es? sugárzás iránya.

Jézus földi hagyatékának – az ? embertestét betakaró Lepelnek – kozmikus sugárzástól ered? perzselési nyomai azt bizonyítják, hogy az égb?l lefelé indu­ló, eget és földet összeköt? mer?leges sugár földi végénél van az Isten Fia a feltámadás pillanatában.

Ma ?sumér”-nak nevezett ?si Mah-Gar nyelvünkön az Isten Fiának egyik neve Tur-An. Véletlen lenne. hogy a Tur-An földi testét betakaró gyolcs lepel éppen Tur-In városába került?…  Véletlen lenne az is, hogy a már Mandylion-ná szentelt lepel ékes borító-takarójának díszít? motívumai azonosak a Hatra-i pártus uralkodó királyi ruhájának díszít? motívumaival?…. Ez az ereklye mindenben szentesíti az ?si sumér-mahgar hitvilágot és annak szimbólumait. Ez az Isten által nekünk ajándékozott fénykép, isten tanúsága Tur-An-ról. A sugár két vége összeér. Évezredeket átkarolva átmetszi életünk horizontját és létre­hozza a Világot jelent? kereszt jelképét és megsemmisíti a világunkat fojtogató kígyót, bénító szimbólumaival együtt.

Ha munkatársamnak a meglátását kiegészítjük a sumér agyagtáblák ékira­tainak azonos szövegével, melyeket nem magyar szakemberek fejtettek meg, és ahol az Isten egyszülött Fiát – En-Lil-t, a Világ Világosságának nevezik – valóban fel kell ismernünk népi örökségünket ebben a Jézusi Hagyatékban. Ugyanis az embertani vizsgálatok teljesen megcáfolták a kereszténység krisztológiájának azt az állítását, hogy a názáreti Jézus fajilag zsidó lett volna. Nem volt zsidó! Hanem abból a nemes szkíta-mahgar fajtából öltött testet, amelyik a magyar nép származásának forrása.

A júdai-kereszténység ószövetsége a zsidókat kifejezetten Ábrahám mag­vából valóknak nevezi. A zsidók büszkék is erre. Hagyjuk meg ?ket ebben a hitükben, de boldogan és örömmel fedezzük fel a Turini Lepel csodájából azt a valóságot, hogy:

A lepel frontális képének negatívja, mellette a képet valószín?leg létrehozó alak testének rekonstrukciója Isabel Piczek, Los Angeles-i m?vész él? modell segítségével készítette.


Mi magyarok Jézus magvából származunk!

A Turini Lepel üzenete kötelez minket Jézus követésére és az ? Igazságá­nak tanítására. A júdai-kereszténység római egyháza minden áron meg akarja tartania júdai gyökerét és nem hajlandó elfogadni  a Turini Lepel csodáját, hiszen a názáreti Jézus testét betakaró vásznon – kozmikus sugarú perzseléssel – visszahagyott emberi fényképe ékesen bizonyítja a júdai-kereszténység ?Jézus a keresztfán meghalt? tételének ellenkez?jét. Vagyis azt, hogy Jézus halhatatlan és örökké élve, legy?zte az emberi gonoszságot.

Ugyanis a halott ember-test az hideg. Abból nem fakadnak olyan intenzi­tású sugárzások, amelyek a holttestet borító vásznon perzselési nyomokkal rögzítik a test fényképét. De azt is bizonyítja a Turini Lepel (amit a júdai-római egyház szintén nem akar elismerni), hogy Jézus valóban egy embertestet öltött Isten-Lény volt, aki akkor tette le vagy vette fel embertestét, amikor akarta.

A lepelt 1978-ban alaposan megvizsgáló szaktudósok egyöntet?en ?para­normál fenoménnak” nevezték mindazt, amit találtak és éppen lan Wilson mondj könyvében a következ?t:

?Ha a leplen lév? embertest képét azonosítani akarjuk valamely történelmi személyiséggel, az evangéliumi bizonyítékok szerint sem lehet az más, mint a názáreti Jézus. ”

Hivatkozik itt az evangéliumok azon szakaszaira, melyek arról tudósítanak. hogy Jézus átváltozott (transfiguration). Helyette vakító fényesség lett. Hivat­kozik Máté 17:2 versére, ahol a következ? szöveget találjuk:

?És elváltozék el?ttük, és az ? orcája ragyogott, mint a Nap; ruhája pedig l?n, minta fényesség.?

Ugyanezt írja le Márk (9:30) és Lukács is (9:29). De hiába tesz vallomást a Turini Lepel a Fény Fiáról. Hiába írják az evangéliumok a tanítványok el?tti ?transzfigurációt”, hiába tanúsítják Jézus fénnyé válását ezek az írások, melye­ket ?isten szavának” neveznek a júdai-keresztény egyházak. Amikor Jézusról, mint a Fény Fiáról beszélnek, egyszerre süket lesz a vatikáni ?szentatya? is, mért nekik a Mi Urunk Jézus csak az a zsidó rítus szerinti ?áldozati bárány? aki ?elveszi” azt a sok b?nt,- amit csaknem 2000 év óta az egyházak elkövettek Mert nem a legnagyobb vétek-e nem felismerni a Turini Lepel csodáját? Nem valóban halálos b?n-e elhallgatni, a feledés fátylát borítani azokra a vizsgálati eredményekre, melyek azt ordítják e materialista világi fülébe: Jézus újra megjelent a mi eletünkben! Ugyanis az embert el lehet butítani. Hamis tanokkal félre is lehet vezetni, de a komputerek nem tartoznak egy vallásfelekezethez sem. De mégis az emberben lév? ?isteni szikra” segítségével szerkesztett ?gépagyak” valósították meg Jézusnak újra megjelenését és a Turini Lepel ,Jézus-képének”, a komputerek által végzett kiértékelési eredményeit nyugodtan nevezhetjük így:

Turini Lepel csodája

A csoda dr. John Jackson fizikus és dr. Eric Jumper USA-beli repül?kapitány munkásságával jött létre.

Dr. Jackson a testnek a lepelt?l való távolsága és a perzselési fok intenzitása közötti arány felismeréséb?l indult ki – mondván a következ?ket: ?Ha a távolság és az intenzitás között egyenes, vagy mértani arányú összefüggés van, akkor a kép tulajdonképpen háromdimenziós információkat tartalmaz.?

Egy modern komputert és egy ?VP-8 Image Analyser?-t alkalmaztak kísérletük elvégzéséhez. Utasították a komputert, hogy értékelje ki a képet elöl- és hátulnézetben, és mindkett?t térben integrálja. Igen nagy volt aztán e megrökönyödés, amikor a szoborszer? domborm? nézete megjelent a képerny?n és a azt bármilyen nézet irányában, tetszés szerint forgatható.

A római pápa – egyházi politikájának szolgálatában – most már mondhat amit akar, mert a komputer csalhatatlan.

.Ugyanis ugyanezzel a módszerrel megkísérelték különböz?, más, híres portrékkal és fényképekkel ugyanezt végrehajtani, de eredménytelenül. A komputer sohasem mutatott domborm?vet. Ugyanis ahhoz, hogy sík vetületet három dimenzióban rekonstruálhassunk az szükséges, hogy ugyanarról a tárgyról két különböz? szögbeli vetület álljon rendelkezésre, hiszen a sztereó­nézésnek is ez a titka.

A Turini Lepel anyaga

Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy az edesszai Mandylion takarójának olyan anyagot tettek, melyet csak a Pártos Birodalom királyai használtak és használhattak, mert ez az anyag ?királyi tulajdont” képezett abban az id?ben. Itt azonban azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a Pártos Birodalom Jézus életének idején volt a leghatalmasabb és Kr.u. 306-ig uralta azt a hatalmas területet, mely az Eufráteszt?l az Indus folyóig terjedt. (Északi határainak megállapításában igen nagy a vetélkedés, de minden valószín?ség szerint Edessza is a fennhatósába alá tartozott akkor, amid?n a palesztin-part végleg a Római Birodalom alatt élt és szenvedett.)

Tehát bátran mondhatjuk azt, hogy Jézus halotti leple a Pártos Birodalom ereklyéje volt és csak ennek – talán – így mondom – a ?hozzánk” és a ?mi” tör­ténelmünkbe tartozó birodalomnak megsz?nése után indul ?rejteget?” útjára­. De valószín?leg azok ?rejtegetik”, akik az ún. ?jézusi szkítizmusnak” nevezet­tekhez tartoznak. Érdekes lenne egy külön tanulmányban kidolgozni, az év­számok szerint összevetve a Lepel helyét a kapcsolatos történelemmel, hiszen a hív?k seregének a ?júdai-kereszténységben” való tömörítése nem volt oly egy­szer? és zökken?mentes. Mindenesetre az a valóság, hogy ?Jézus halotti leple” megmaradt; bizonyítékul szolgál arra az ?igazak” általi tanításra, mely szerint Jézus legy?zte a halált és embertestét fénnyé változtatva – magával vitte azt vissza, az örök Fényességbe. (Tehát nem szálla alá poklokra” – miként azt a júdai gyöker? ?kereszténység” tanítja.)


Az Oviedói Szent Lepel

1994. végén a spanyol sajtó hírt adott arról, hogy Asztúria központjában, a valamikori királyi városban, Oviedóban megtartották az els? kongresszust az Oviedói Szent Lepelr?l, amelyen a tudósok szintén krisztusi nyomokat véltek felfedezni.

Az észak-hispániai városban a legnevesebb olasz, amerikai és spanyol ereklyeszakért?k és tudósok gy?ltek össze annak érdekében, hogy összegezzék eddigi véleményüket a kés? gótikus San Salvador katedrálisban ?rzött relikviáról A kongresszuson jelenlév?k egyetértettek  abban, hogy egy sor hasonla­tosság van az Oviedói Szent Lepel és a torinói között. A két ereklye hasonla­tosságaként említik a vércsoportok azonosságát, s azt, hogy a szövetráncain elhelyezked? vérfoltok szimmetrikusan azonosak. Hogy az egybeesést valószín?sítsék, hátra van még a DNS-vizsgálat.

A nevessé vált egyházi kinccsel kapcsolatban összehívott konferencia résztvev?i azt sem titkolták, hogy a legnagyobb különbség a két halotti lepel között a vászon állapotának min?ségében van. Míg a Torinói Lepel viszonylag kevésbé károsodott meg az évszázadok folyamán, addig az Oviedói Szent Lepelt jobban kikezdte az id? vasfoga. A csodának köszönhet?, hogy nem semmisült meg 1934-ben az asztúriai bányászok felkelése során, amikor a f?templom kriptáját dinamittal fel kívánták robbantani.

Az Oviedoi lepel, a Sudarium

Az el?bbiekben közölt hivatalos jelentés megállapítja azt, hogy a Turini és az Oviedói Lepel anyagában különbség vári.

Vagyis az oviedói anyaga nem azonos a Turini Lepel anyagával, amelyr?l a szaktudósok megállapították, hogy a pártus királyi ruhaanyaggal azonos.

Ha az oviedói is Jézus testének befedéséré szolgált volna, az anyagának azonosnak kellene lenni az egész testet befed? nagy Turini Lepellel

Ugyanis, ha így fedték volna be abban az id?ben a halottakat, akkor ez egy kett?s ?készlet” lenne, amit mindenki használ. De nincs más korabeli példa ?kett?s?  lepelnek a használatára. Így az oviedói nem lehet más, mint Veronika kend?je, amit adott ez a jó asszony a keresztjét viv? Urunknak.

A kend?n rajta maradt jézusi arc tehát ugyanazokat a sebeket mutatja, mint a torinói, hiszen az Urat a fején Jeruzsálemben sebesítették meg, amikor a töviskoronát telére tették és  ostorozták. fejsebei tehát mar rajta voltak a keresztre feszítés el?tt.

Az oviedói tehát nem halotti lepel, hanem egy n?i fejkend? és azért sokkal könnyebb az anyaga, mint a Turini Lepelnek.

De örüljünk, hogy megvan Veronika kend?je is Jézus Urunk arcképével, mely azonos a turiniéval. Így kétség sem férhet ahhoz, hogy Jézus Urunk képe van rajtuk.

Hogy a Vatikán tagad, az ma már senkit sem lep meg, ismerve a bíboro­sok többségének hovatartozását és a júdai-kereszténységnek politikai irányát a zsidóság felmagasztalásában.

A Pray kódex

Itt még azt szeretném megemlíteni, hogy Jézus Urunk Szent Leple magyar kézben is volt, és ezért találjuk meg képét a ?Pray Kódex?-ben (1192-95). Azt tudjuk, hogy 944-ben a Szent Lepel Edesszaban volt. A bizánci császár hadse­reggel hozatja át Konstantinápolyba 944. augusztus 15-én. Ott marad 1204-ig és 1307-ben már Párizsban van.

Ebben az id?szakban kerül lll. Béla magyar király leányának birtokába. Ugyanis a nagym?veltség? III. Béla királyunk Bizáncban nevelkedett, és fele­ségül vette VII. Lajos francia király leányát. Ebb?l a házasságból született 1175-ben Máira-Margit magyar hercegn?,

1207-ben Mária-Margit férje meghal, és újra férjhez megy egy ?kereszteshez”, akinek neve: Nicholas de Saint Omer. Ett?l születik Vilmos (William) nev? fia, aki anyja halála után átadja a Templomos Lovagrendnek á Szent Leplet, miután ? is közéjük tartozott. Így viszik a ?templomosok” Párizsba. III. Béla királyunknak tehát látni kellett a Szent Cepelt leánya kezéb?l. Csakis így kerülhetett az uralkodása alatt készült ?Pray Kódex”-be.