Home Paranormális jelenségek A világ rejtélyes energiamez?i

A világ rejtélyes energiamez?i

0

A világnak van hét pontja – hét csakrája -, amely csodás energiával van feltöltve. A monda szerint Siva isten elhajította a földi energia hét kavicsát, s ahol azok leestek, ott áldott energia sugárzik. Aki ezeken a helyeken megfordul, meggyógyul. Magyar turisták százezrei jártak már Krakkóban, az egyik leghíresebb lengyel városban, amely az évszázadok során igen szoros kapcsolatban állt a magyar kultúrával. Kevesen tudják, hogy az els? magyar nyelv? könyvet is ott és nem magyar területen nyomtatták.

A híres várban, a Wawelben nagyobbrészt egyházi befolyás érvényesül, mivel az ?si dombon több híres templom, szentély található, valamint a Wawel egyben a régi lengyel királyok temetkez?helye is volt. A katolikus egyház befolyása alatt álló várigazgatóság nemrégen korlátokkal zárta el a királyi palota egyik falát. Ezt a falat ugyanis évtizedek óta mágikus helynek tartják a látogatók – nemcsak a helybeliek, hanem a külföldiek is. A “csakrának” nevezett falnál szinte mindig álltak emberek, jobbára betegek és öregek, de számos fiatal is megfordult ott.

A “csakrafal” ugyanis gyógyított. Lehet persze, hogy pozitív hatását csak bebeszélték maguknak az emberek, mindazonáltal ez a bebeszélés is javított állapotukon. A placebohatás érvényesült itt – ha csak nem valamilyen más, valóban létez?, de a tudomány által még nem mért er?. Számos esetr?l tudunk, amikor a hegyre lassan felvánszorgó, bottal járó öregek alig pár perces álldogálás után a “csakrafal” boltíve alatt új er?re kaptak. Okvetlenül tegyük hozzá, hogy a bonyolult vár- és templomépületek más falainál ilyen hatást soha nem tapasztaltak. Régi betegek állították, hogy a csakránál mintha új er? költözött volna beléjük. Ha nem is gyógyultak meg, de sokkal jobban érezték magukat.

Amikor ott járt az írek irodalmi Nobel-díjasa, Seamus Heaney, az újságíróknak azt nyilatkozta: a csakrafalnál valóban tapasztalt pozitív energia-áramlást. Talán ez adta a végs? lökést a hatóságoknak, hogy tegyenek valamit a “babona” ellen… Hamarosan korlátokkal torlaszolták el a falhoz vezet? utat, és felirat hirdette, hogy a m?emlékfelügyelet és várigazgatóság szerint “a várban semmilyen mágikus er? nem m?ködik, a waweli csakra ellentétes a katolikus egyház szellemével, és nem illik azokhoz a kulturális és történelmi értékekhez, amelyek a Wawelre egyébként jellemz?ek”.

A várigazgatóság a nagy tiltakozás láttán újabb érvvel állt el?: a nevezetes falnak támaszkodó turisták – akik szinte testükkel veszik át a faltól a pozitív energiát – ” rongálják az épületet”.

Mágikus helyek

A teozófusok (az emberi léleknek az istenséggel való egységér?l szóló vallási elmélet hívei – A szerk.) szerint annak idején Siva isten széthajította a Földön az er? hét kavicsát, és ezek Krakkón kívül Delhiben, Mekkában, Delfiben, Jeruzsálemben, Rómában és Velehrádban estek le, így rejtélyes erejük mindmáig ott nyugszik. Mások e mágikus er?vel felruházott helyek között említik még a gizai piramisokat, Machu Picchut és a Nazca-fennsíkot is. Tény, hogy az említett pontokon a helyi hatóságnak eszébe sem jutna kitiltani a látogatókat, akik szenvedéseiket enyhítend?, vagy csak kíváncsiság okán keresik fel a “szent helyet”, a csakrát.

Jeruzsálemben a világhír? Siratófalnál milliók fordultak már meg. Az egyistenhív? nagy világvallások szent helye ez a történelmi város, egyszerre a zsidóké, a mohamedánoké és a keresztényeké. Ábrahám itt ajánlotta fel Istennek a fiát, Izsákot, Salamon itt építette az els? nagy templomot. Ebb?l az épületb?l csak a nyugati fal maradt meg, ma ez a Siratófal. A zsidók szerint Isten sohasem hagyta el a falat, és ?k is gyógyító hatást, lelket tisztító er?t tulajdonítanak neki. A közeli sziklamecset örökíti meg azt a helyet, ahonnan Mohamedet a mennyekbe emelte az Úr…

A Föld hét, er?t sugárzó, pozitív pontja közül a harmadik az indiai Delhiben található. Az óváros nagy mecsetjében 25 ezer hív? fér el.

A negyedik ilyen helynek a mekkai Nagy Mecsetet tartják. Ebben található a szent Kába-k?, ami nem egyéb, mint egy nagy méret?, vastartalmú meteor, amely régen zuhant a Földre a kozmoszból. Egyesek szerint ezt a “pozitív pontot” még maga az els? ember, Ádám jelölte ki azzal, hogy itt épített szentélyt.

Minden igazhit?nek legalább életében egyszer el kell(ene) zarándokolnia Mekkába, hogy ott feltölt?djön az igaz hittel! Az sem zárható ki, hogy a betegek fájdalmát csökkenti és pszichológiai alapon mindennap meggyógyít valakit a Kába-k? érintése.

Az ötödik pozitív pont a görögországi Delfiben található. Apollón papn?i, a Püthiák itt jósoltak évszázadokon át, és el?re jelezték a jöv?beni eseményeket. A szent hely pozitív kisugárzásáról számos ókori szerz? tesz említést. Delfi volt talán a Föld legrégibb idegenforgalmi látványossága – hiszen a hangulatáért, a jóslatokért az egész világból vándoroltak oda az emberek.

A hatodik hely a csehországi Velehrád, ahol ma egy cisztercita kolostor áll. A csehek számára ez a hely a nemzet legy?zhetetlenségének, kitartásának jelképe. Sokáig itt élt, és itt is halt meg Metód, a szláv népek két nagy tanítójának egyike.

A hetedik hely a krakkói “csakra” ellen annyira tiltakozó katolikus egyház legf?bb szentélye. A római Szent Péter-székesegyház egy ?skeresztény bazilika helyére épült, és középpontja azt a helyet védelmezi, ahol Jézus társát, Pétert kivégzése után eltemették. A régebbi id?kben sok forrás bizonygatta, hogy ebben a szent épületben is van pozitív kisugárzás. Legalábbis számos ide látogató érezte, hogy a lelke itt megtisztul, az ereje visszatér, kigyógyul a bajából.

Összességében bátran kijelenthetjük: ha bár a dolognak egy része kétségtelenül csak legenda, azért van (lehet) benne valami. Miért van az, hogy bizonyos pontjain a Földnek jól érezzük magunkat, míg másutt szinte kiszívja valami az er?nket? Van, ahol szeretünk lenni, és van, ahonnan menekülünk – anélkül, hogy pontosan éreznénk, milyen hatás ér bennünket. Ennek pedig valami oka van, és remélhet?leg ezt az okot egyszer a tudomány felfedezi, és nyilvánosságra hozza.