Home Spiritualitás Ádám Apokalipszise

Ádám Apokalipszise

0

A kinyilatkoztatás, melyet Ádám tanított fiának, Sethnek, a hétszázadik évben, így szól:

Figyelj szavaimra Seth fiam. Amikor az isten megalkotott engem a föld anyagából, Évával együtt, anyáddal; dics?ségben jártam együtt vele, melyet Éva az eónban látott, ahonnan vétettünk. Megtanított egy szót nekem az örökkévaló Isten tudásából. Akkoriban hasonlítottunk a hatalmas örök angyalokhoz, mivel magasabban álltunk, mint az Isten, aki megteremtett bennünket, olyan hatalmasságok segítségével, melyeket nem ismertünk.

Aztán az Isten, az eónok és er?k irányítója, haragjában megosztott minket. Utána két eónná váltunk. A szívünkben lév? dics?ség elhagyott bennünket, engem és anyádat Évát, azzal az els? tudással együtt, melyet magunkba lélegeztünk. És ez a (dics?ség) elhagyott bennünket, belépett a [?] csodálatos [?] ahonnan vétetett, nem abból az eónból ahonnan mi vétettünk, én és Éva, az anyád. Aztán ez (a tudás) belépett a csodálatos eónok utódaiba. Emiatt én magam hívtalak téged annak a férfinak a nevén aki a csodálatos nemzettség utóda, vagy annak, ahonnan való (a csodálatos nemzettség). Azok után a napok után az Isteni igazság örök tudása eltávolodott t?lem és anyádtól, Évától. Azóta emberként tanultunk a halálos dolgokról. Aztán felismertük az Istent, aki alkotott minket. Így nem voltunk idegenek hatalma el?tt. Szolgáltuk ?t félelemben és szolgaságban. Mindezek után elsötétültünk szívünkben. Most alszom szívem gondolataiban.

És három férfit láttam magam el?tt, akiknek arcát képtelen voltam felismerni, révén nem tartoztak a minket teremt? Isten hatalmasságai közé. ?k felülmúlták [?] dics?séget és [?] férfiak [?] mondták nekem: ?Emelkedj fel Ádám a halál álmából, és hallgasd a (tudást) az eónokról, és az utódairól annak a férfinak, aki számára eljött az élet, aki t?led származik és Évától, feleségedt?l.?

Amikor ezek a szavakat hallottam a csodálatos embert?l, aki el?ttem állt, sóhajtottunk, én és Éva, a szívünkben. És az Úr, az Isten, aki minket megalkotott, el?ttünk állt. Azt mondta nekünk: ?Ádám, miért sóhajtottatok (mindketten) szívetekben? Nem tudjátok, hogy én vagyok az Isten aki megalkotott titeket? És én lélegeztem belétek az élet leheletét, mint él? lelket.? Aztán sötétség jött szemünkre.

Kés?bb az Isten, aki teremtett minket, teremtett egy fiút önmagából és Évát, anyádat. Édes vágyat ismertem meg anyád iránt, hogy [?] gondolatban [?] édes vágyat ismertem meg anyád iránt. Aztán az örök tudásnak birtoklása belülr?l rombolni kezdett bennünket, gyengeség kerített minket hatalmába. Ezért életünk napjainak száma lecsökkent. Így megtudtam, hogy a halál hatalmának befolyása alá kerültem.

Nos hát Seth fiam, felfedem neked azokat a dolgokat, melyeket azok a férfiak nyilatkoztattak ki számomra, akiket el?ször láttam: miután beteljesítettem ennek a nemzetségnek az idejét, és ennek a nemzetségnek az évei beteljesítetté válnak, akkor [?] rabszolga [?] (üres a 68. oldal)

A mindenható Isten kiárasztotta zápores?it, így elpusztított minden él?t [a mindenható Isten, azért, hogy elpusztítson minden él?t] a Földön, annak következtében, hogy kutakodtak azután, mindazokkal együtt, akik az ember magjából származtak, akik elvesztették az életr?l szóló tudást, mely általam és Éva, az anyád által jött. Ezért ?k idegenek voltak el?tte (ti. az Isten el?tt). Ezek után angyali hatalmasságok érkeztek magas felh?kön, akik férfiakat hoztak arra a helyre, ahol a lélek lakozik [?] dics?ség [?] ott [?] jött a mennyb?l a Földre. Aztán az egész sereg él?lényt otthagyták a vizekben.

Aztán az Isten megnyugodott haragjából. Visszafogta erejét a vizek felöl, és kiárasztotta fiaira és azok feleségeire, egyúttal pedig a bárkára, a benne lév? állatokkal együtt, melyeknek [az ember] nagyon örült, és az ég madaraira, akiket szólított [az ember] és kiengedett a földre. És az Isten így szólt Noéhoz ? akit az elkövetkez? nemzedékek majd ?Deucalionnak? [túlél?, ?satya] hívnak ? ?Figyelj, megvédtelek [téged] a bárkában, a feleségeddel,a fiaiddal és a fiaid feleségeivel, állataikkal, az ég madaraival, melyeket hívtál és szabadon engedtél a földön. Ezért neked adom a földet ? neked és a fiaidnak. Jóindulatúan uralkodjatok rajta ? te és a fiaid. És nem fog azon férfiaknak magja elterjedni rajtatok, akik nem osztoznak jelenlétem dics?ségében.?

Aztán olyanná váltak, mint egy nagy fényfelh?. Azok a férfiak jöttek el akik a csodálatos eónokból és az angyalok tudásából merítettek. ?k Noé és az eónok el?tt léteztek. És az Isten így szólt Noéhoz: ?Miért távolodtál el attól, amit mondtam neked? Másik nemzedéket alkottál, hogy ezáltal kigúnyolhasd hatalmamat?? Azután Noé így válaszolt: ?Meger?sítem színed el?tt, hogy ezeknek a férfiaknak a nemzetsége nem t?lem és nem a fiaimtól származik. [?] tudás.

És ? [?] azokat a férfiakat elhozta a nekik megfelel? földre, és épített számukra egy megszentelt lakóhelyet. És ?ket azon a néven nevezték és hatszáz évig éltek ott a romolhatatlan tudásban. És a fenséges Fény angyalai együtt éltek velük. Semmiféle b?nös gondolat nem lakozott szívükben, egyedül az Isten ismerete.

Ezután Noé felosztotta a Földet fiai közt, Hám, Japhet és Sém között. Így szólt hozzájuk: ?Fiaim, hallgassátok szavaimat. Íme felosztottam a Földet közöttetek. Azonban szolgáljátok ?t félelemben és szolgaságban egész életetekben. Ne hagyjátok, hogy utódaitok eltávolodjanak az Isten arcától, a Mindenhatótól. [?] én és a ti [?] Noé fia: ?Udódaim megelégedéssel töltik el színedet és hatalmasságodat. Er?sítsd ezt meg er?s kézzel, félelemmel és parancsolattal, hogy egyetlen t?lem származó mag se távolodjon el t?le, a Mindenható Istent?l, hanem alázatosan szolgálja majd és félje a tudását.?

A többiek Hám és Japhet utódai közül eljöttek, négyszázezer férfi, és más földre léptek, és azokkal a férfiakkal id?ztek, akik a hatalmas végtelen és örök tudásból származtak. Hatalmasságuk árnyéka megvédi azokat, akik velük id?znek mindenfajta ördögi dologtól és mindenfajta tisztátalan vágytól. Azután Hám és Jáphet magjai tizenkét királyságot alapítottak, és utódaik beléptek más emberek királyságaiba.

Azután [?] megfogadta a tanácsot [?], aki meghalt, a nagyszer? eónok romolhatatlansága miatt. Aztán elmentek Saklához, Istenükhöz. Beléptek hatalmasságába, megvádolva a nagyszer? férfiakat, akik a dics?ségében osztoztak.

Így szóltak Saklához: ?Honnan van ezeknek a férfiaknak a hatalma, akik színed el?tt állnak, ki szerezte meg a magját Hámnak és Japhetnek, ki számolt meg négyszáz [ezer] férfit? Megkaptak egy másik eónt, ahonnan származtak, és felfordították teljes dics?ségedet és a kezed uralmát. Noé fiaiban megjelen? magjáért minden kívánságod teljesítésre került, és (megvan) minden hatalom az eónokban, melyeket elhatározásod szerint irányítasz, miközben mindkét férfinak és azoknak akik dics?ségében osztoznak, nem teljesítik kívánságod. De ?k félrefordultak egész népedt?l.

Azután az eónok Istene adott nekik (néhány) szolgát, hogy szolgálják ?ket [?]. Eljöttek arra a földre, ahol a csodálatos férfiak voltak, akiket soha sem mocskoltak be, és soha sem fognak bemocskolni semmiféle vágyak. Mivel lelkük nem bemocskolt kézt?l származik, hanem egy örök angyal csodálatos parancsa által. Azután t?z, kén és aszfalt hullott azokra a férfiakra, aztán t?z és (vakító) köd hatalmasodott el azokon az eónokon, és a fényhozók hatalmának szemei elsötétedtek, és az eónok nem láttak többé azokban a napokban. És hatalmas fényfelh?k szálltak alá, és más fényl? felh?k ereszkedtek rájuk a hatalmas eónokból.

Abrasax és Sablo és Gamaliel alászállt és kihozta azokat a férfiakat a t?zb?l és a haragból, aztán az eónok fölé vitték ?ket, és a hatalmasságok irányítói fölé, és elvitték ?ket [?] az életnek [?] és elvitték ?ket [?] eónok [?] lakóhelye a nagyszer? [?] ott, a szent angyalokkal és az eónokkal. A férfiak olyanokká váltak, mint az angyalok, mivel nem voltak idegenek számukra. Ámbátor munkálkodtak az megsemmisíthetetlen magon.

És újra, harmadszorra, a tudás fényhozója hatalmas dics?ségben távozott, hogy hátrahagyja Noét és Noé fiainak, Hámnak és Japhetnek utódait ? eltávozott, hogy gyümölcsözzenek számára. És megváltotta a lelküket a halál napjától. Az egész teremtését, mely a halott földön valósult meg a halott föld uralma alatt. Ám azok, akik reagáltak az örök Isten tudására a szívükben nem lesz megsemmisülés. ?k nem e királyságból kapták a lelket, hanem kapták (ezt) egy [?] örök angyaltól [?] fényhozó [?] rátalált [?] az a halál [?] Sethé. ? jeleket fog adni és csodákat tesz, hogy kigúnyolja hatalmukat és irányítójukat.

A hatalmasságok istene ezért zavart lett és így szólt: ?Honnan a hatalma ennek a férfinak, aki magasabban áll, mint mi?? Azután hatalmas haragra gerjedt a férfival szemben. És a dics?ség visszahúzódott és a szent házakban lakott, melyeket magának választott. És a hatalmasságok nem látták ?t szemükkel, és nem látták a fényhozót sem. Azután megbüntették az ember húsát akihez eljött a szent szellem.

Azután az angyalok és a hatalmasságok valamennyi nemzedéke rosszul használva a nevet, megkérdezték: ?Honnan van (a hiba)?? Vagy ?Honnan a csalódás szavai, melyeket képtelenek voltak felfedezni a hatalmasságok??

Az els? királyság azt mondta magáról, hogy ? [?] származik. Egy lélek [?] a mennyországhoz. Táplálták a ?t mennyekben. Megkapta azt a dics?séget és a hatalmat. Az anyja kebeléhez jött. És íme eljött a vízhez.

És a második királyság arról beszélt, hogy egy nagy prófétától származik. És egy madár jött, elvitte a megszületett gyermeket, és felvitte egy magas hegyre. És táplálta ?t a mennyei madár. Egy angyal jött el?. Így szólt hozzá: ?Emelkedj fel! Az Isten dics?séget adott neked.? Dics?séget kapott hát és er?t. És íme eljött a vízhez.

A harmadik királyság elbeszélte magáról, hogy egy sz?z méhéb?l származik. A városa vetette ki magából az anyját. Egy sivatagos helyre vitték. Ott táplálták. Eljött és megkapta a dics?séget és az er?t. És íme eljött a vízhez.

A negyedik királyság azt mondta magáról, hogy egy sz?zt?l [?] Salamon megkereste ?t, ? és Phersalo és Sauel és a hadai, melyeket elküldtek. Salamon saját maga küldte ki démonhadseregét, hogy felkutassák a szüzet. És nem találták meg azt, akit kerestek, azonban egy sz?z adatott nekik. ? volt az, akit visszavittek. Salamon megkapta ?t. A sz?z állapotos lett és ott adott életet a gyermeknek. Egy sivatag határvidékén táplálta gyermekét. Amikor felcseperedett, megkapta a dics?séget és a hatalmat annak magjából, aki nemzette ?t. És íme eljött a vízhez.

És az ötödik királyság elmondta magáról, a mennyekb?l való kivetés révén jött létre. A tengerbe hajították. A végtelen mélység megkapta ?t, életet adott neki, és elhozta a mennybe. Dics?séget és hatalmat kapott. És íme eljött a vízhez.

És a hatodik királyság azt mondta, hogy [?] le az eónhoz, mely alant van, azért hogy virágokat gy?jtsön. Állapotos lett a virágok csodálatának következtében. Azon a helyen szült neki. A virágoskert angyalai táplálták ?t. Ott kapta meg a dics?séget és a hatalmat. És íme eljött a vízhez.

És a hetedik királyság azt mondta magáról, hogy ? egy zuhanás. A mennyb?l jött a Földre. Sárkányok hozták le barlangokba. Gyermekké vált. Szellem ereszkedett reá és magasra vitte ?t, arra a helyre, ahol a kivetés megtörtént. Dics?séget és hatalmat kapott ott. És íme eljött a vízhez.

És a nyolcadik királyság azt mondta magáról, hogy egy felh? ereszkedett a Földre és egy sziklát formált. ? ebb?l származik. Az angyalok, akik a felh?k felett voltak, táplálták ?t. Dics?séget és hatalmat kapott ott. És íme ? eljött a vízhez.

És a kilencedik királyság azt mondta magáról, hogy a kilenc Múzsából egy kivált. Eljött egy magas hegyre és (kevés) id?t ott töltött, így magányosan vágyakozott saját magára azért, hogy hermafroditává váljon. Eltöltötte az önmaga iránti vágyakozás és áldott állapotba került saját vágyától. Megszületett ?. Az angyalok, akik már nem csodálták ?t, táplálták. És ? megkapta ott a dics?séget és a hatalmat. És íme eljött ? a vízhez.

A tizedik királyság azt mondta magáról, hogy az ? istene a vágy felh?jébe szeretett. A kezébe nemzette ?t és feldobálta a cseppeket a felette lév? felh?be, és így született meg ?. Dics?séget és hatalmat kapott ott. És íme eljött ? a vízhez.

És a tizenegyedik királyság azt mondta, hogy az apa vágyakozott saját lánya iránt. A lány áldott állapotba került a saját apjától. A lány eldobta [?] a sírt ki a sivatagba. Az angyal táplálta ?t ott. És íme eljött a vízhez.

A tizenkettedik királyság azt mondta magáról, hogy két fényhozótól származik. Ott táplálták ?t. Dics?séget és hatalmat kapott. És íme eljött a vízhez.

És a tizenharmadik királyság azt mondta magáról, hogy minden egyes vezérük születése egy szó. És ez a szó felhatalmazást kapott ott. Dics?séget és hatalmat kapott. És íme eljött a vízhez, azért, hogy azoknak a hatalmasoknak vágya kielégítést nyerhessen.

Ám az uralkodó király nélküli nemzedék azt mondta, az Isten választotta ki ?t az összes eón közül. Elérte, hogy az igazság bemocskolatlan tudása eljöjjön és benne legyen. Azt mondta: ?Idegen légb?l, egy csodálatos eónból a csodálatos fényhozó létrejött. És ? alkotta meg azon férfiak nemzedékét, melyet kiválasztott hogy ragyogjon, miáltal beragyogják az egész eónt.?

Azután az utódok, akik megkapják az ? nevét a vízen és (azt) mindannyian, újra harcba kezdenek a hatalomért. És a sötétség felh?je ereszkedik rájuk.

Azután az emberek hatalmas hangon kiáltanak, mondván: ?Áldott azoknak férfiaknak a lelke, mert megismerték az Istent az igazság tudása által! Örökké fognak élni, mert nem váltak erkölcstelenné vágyaikban, ahogy az angyalok sem, habár nem fejezték be m?vüket a hatalmasságokkal, mégis megálltak az ? színe el?tt, Isten ismeretében, mint a fény mely t?zb?l és vérb?l született.

?Ám a hatalmasságok minden tettét gondolkozás nélkül megcselekedtük. Dicsekedtünk a valamennyi m?v?nkben meglév? vétkekre. Az igaz Isten ellen kiáltottunk, mert minden m?ve [?] örök. A mi lelkünk ellen valók. Mostanra már tudjuk, lelkünk halálnak halálával pusztul majd.?

Azután egy hang jött hozzájuk és így szólt: ?Micheu és Michar és Mnesinous, ti akik átestetek a szent keresztségen és az él? vízen, miért szálltok szembe az él? Istennel törvénytelen hangon és nyelven törvények nélküli módon, és vérrel és ?rült cselekedetekkel eltöltött lélekkel? Teli vagytok olyan m?vekkel melyekben nincs igazság, miközben utatok tele van élvezettel és boldogsággal. Bemocskolván az élet vizét, belefulladtatok azokkal a hatalmasságokkal együtt, akiket szolgáltatok.?

?És a ti gondolataitok nem olyanok, mint azoké a férfiaké, akiket üldöztök [?] vágy [?]. Az ? gyümölcseik nem száradnak el. És megismerik ?ket még a hatalmas eónok is, mivel a szavak, melyeket megtartottak, az eónok Istenének szavai, nem bízták rá a könyvre, és nem is írták le ?ket. Ám angyali lények elhozták számukra, akit a férfiak nemzedékei nem ismertek. Ezért egy magas hegyre kerülnek, az igazság sziklájának a tetejére. Ezért így fogják nevezni:?A Megsemmisíthetetlen Igazság Szavai?, azok számára, akik ismerik az örök Isten tudásának bölcsességét és az angyalok tanítását mindörökké, mert ? minden dolgot ismer.?

Ezek azok a kinyilatkoztatások, melyeket Ádám hozott Seth tudomására, a fiának, és annak fia mindezekr?l tanította magjait. Ez Ádám elrejtett tudása, melyet Sethnek adott, mely a szent megkeresztelését jelenti mindazoknak, akik ismerik az örök tudást, azoknak a szavaknak a születése által és a megsemmisíthetetlen fényhozók által, akik a szent magból származnak: Jesszeusz, Mazareusz, Jesszedekeusz és az Él? Víz.