Home A múlt rejtélyei Atlantisztól a Vízözönig

Atlantisztól a Vízözönig

954
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 31 percig tart

Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből)

Sheldan Nidle Közvetítése

 

Washta, Teletron is Mikah ott folytatják, ahol az előző fejezetben abbahagyták, Lemuria pusztulásának és Atlantisz felemelkedésének elmagyarázásával.

Atlantisz szövetségeket kötött a Galaktikus Föderációban emberi Föderációbeli renegátokkal és különféle törvényen kívüli csapatokkal (elsősorban az Alfa Centauriról származó csapatokkal, és számos kihelyezett csapattal a Plejádokban), akik hierarchikus kormányzati struktúrát kívántak alkalmazni naprendszeretekben. Ennek a tervnek az alapja az volt, amit az egész Galaktikus Szövetség naprendszereteknek tulajdonított. A renegátok a kapcsolatok törvényeinek hierarchikus értelmezését felsőbbrendűnek akarták tekinteni a Galaktikus Szövetség demokratikusabb elképzeléseinél. (A kapcsolatokat irányító lírai/szíriuszi négy alapvető társadalmi törvény teljes kifejtését lásd a 9. fejezetben.) Lemuria pusztulása sokkolta a leány-birodalmak hatalmas rendszerét, akik úgy tekintettek Lemuriára, mint anya-birodalmukra, és azon tűnődtek, mit hoz a közeljövő számukra.

Atlantisz és Lemuria mellett a másik két fontos birodalom a bolygón a Yü Birodalom volt Ázsiában, valamint a Líbiai/Egyiptomi Birodalom Észak-Afrikában. Lemuria pusztulását követően a Líbiai/Egyiptomi Birodalom  szövetségek során keresztül  egyetértésre tudott jutni az atlantisziakkal, ami saját területein lehetővé tett számára egy bizonyos fokú önállóságot. Mindazonáltal a líbiai/egyiptomi klánoknak bele kellett egyezniük azokba a módosításokba, melyeket az atlantisziak meg kívántak tenni, hogy különálló birodalomként fennmaradhassanak. Az egyetlen olyan másik birodalom, ami bármiféle nagyobb jelentőséggel bírt, az ázsiai Yü Birodalom volt. A Yü Birodalom és kolóniái nem voltak hajlandók behódolni az atlantisziaknak, még Lemuria anyaország pusztulása után sem. Számos rendeletet adtak ki, melyben követelték, hogy az atlantisziak kérjenek bocsánatot a többi leány-birodalomtól a Földön, és azonnal szüntessék be erőszakos cselekedeteiket.

E rendeletek miatt az atlantisziak a Líbiai/Egyiptomi Birodalom segítségével azt követelték, hogy a Yü Birodalom azonnal vonja vissza határozatait. Ők ezt megtagadták. Az ebből eredő rombolás, amit Atlantisz és renegát szövetségesei egyesített fegyveres erői véghezvittek, a Yü Birodalom megmaradt részét a föld alá, illegalitásba kényszerítette. Ők alkotják a mai Agartha vagy Shamballa Királyságot. Lelkes cselekedeteik lehetővé tették Lemuria nagy és dicsőséges követségének, hogy sértetlenül fennmaradjon addig, amíg alkalmassá nem válik az idő arra, hogy az igazi lírai/szíriuszi civilizációt újra elhozzák a bolygó emberei számára.

Atlantisz felemelkedésének és bukásának történetét három birodalomra oszthatjuk fel. Az első történelmi szakasz az Óbirodalom (400000 évvel ezelőttől körülbelül Kr. e 25000-ig tartott). Az Óbirodalom Lemuriával együtt állt fenn, és végső soron ők tervelték ki Lemuria lerombolását. A második történelmi fejezet a Középbirodalom kora (körülbelül Kr. e. 25000-től Kr. e. 15000-ig tartott), és ez volt Föld Bolygó első valóban hierarchikus uralkodója. Az utolsó történelmi periódus az Újbirodalom nevet viseli. Ide tartoznak a végső összecsapást és a pusztulást őrző mondák, melyek az atlantiszi történelem utolsó 5000 évét foglalják magukba (Kr. e. 15000-től Kr e. 10000-ig). Végső örökségként, a földi embereket genetikailag elkorcsosított mutáns állapotban hagyta itt, melyet a mai napig szenvedtek. Azonban, amint azt most megtudjátok, ez csupán átmeneti állapot, mely hamarosan kijavításra kerül a segítségünkkel!

Tekintsük most Atlantiszt a Középbirodalom korában, Lemuria körülbelül 25000 évvel ezelőtti elpusztítását követően. Lemuria lerombolása után az atlantiszi elit szembesült azzal a nehéz kérdéssel, hogy miképpen építsék újjá a Földet és annak birodalmait. Az atlantisziak teljes hatalmat akartak maguknak, de meg akarták engedni a többi birodalomnak is, hogy Atlantisz fennhatósága alatt fennmaradhassanak. Ezek a kívánalmak jó sok nehézséget okoztak. Első próbálkozásuk egy olyan kormányzat volt, mely teljes mértékben megváltoztatta volna a lemuriai klán szerkezetét és Lemuria hagyományos rendszerét, és elit struktúrával váltotta volna fel azt. Először ez az elképzelés egyáltalán nem járt sikerrel és azonnali eredménye igen kicsi, ám nagyon nehéz polgárháborúk sora volt, melyek bolygó szerte kezdtek kitörni.

Az atlantisziak korábban beiktattak egy mesterséges Maldek holdat, melyet Gaia Úrnő kiegyensúlyozására használtak. Most ezt a holdat próbálták felhasználni arra, hogy elérjék a kívánt katonai fölényt és véget vessenek a polgárháborúknak és lázadásoknak. Azonban a lázadások folytatódtak a Középbirodalom egész tízezer éves periódusa alatt, és az atlantiszi elit körében nagy megdöbbenést és nagy jelentőségű önvizsgálatot váltott ki. Majd a különféle kihelyezett csillagrendszerek alattomos renegátjai beépülő ügynököket küldtek, hogy kezdjék átvenni a hatalmat az atlantiszi elit kormányzótanácsaiban és újonnan alapított klánjaiban. Ezek a beszivárgó renegátok egyre jobban sürgették, hogy azokat az atlantiszi főrendbelieket, akik szembehelyezkedtek a Lemuria-ellenes frakcióval, büntessék meg. Ez a követelés, terrorizmus, kínvallatások és inkvizíciók korszakához vezetett, az atlantiszi elit pedig igen zaklatottá és megosztottá vált.

Azonban még mindig ott volt a fő kérdés, mit lehetne tenni, amivel az atlantiszi kormány stabilizálhatja hatalmát. És ha egyszer sikerült elérni a stabilitást, azon gondolkodtak, hogyan használhatnák azt a Föld kormányzására. Számos balsorsú próbálkozást tettek a stabilitás megteremtésére. Az egyik a legsikeresebb módszerek közül, amit kipróbáltak, az úgynevezett Isten-erő megteremtésébe vetett hitük volt. Atlantisz királyi kormányzó tanácsa úgy döntött, hogy rettenetes nagy szükség van egy új kormányzási formára, melyben egy felsőbbrendű uralkodó osztályt lehet alapítani és fenntartani azzal a látszattal, hogy egy Isten-erő ruházta fel őket hatalommal. Ez ellentmondana a korábbi hatalmi egyensúlynak, melyet az Óbirodalom idején követtek (Lemuria idejében), amikor Atlantisznak tíz kormányzónegyede volt, és mindegyiknek megvolt a maga királya. Ezek a királyok alkották Atlantisz kormányzótanácsát. Most az új koncepció az volt, hogy kiválasztanak egyet ebből a tíz királyságból, mint legfelsőbb uralkodót. A többi kilenc királyság mint kormánytanács működik az uralkodó király hatalma alatt. Jogosultak lennének kormányzó vagy titkos tanácsot létrehozni e regionális uralkodók által kijelölt pályázókból.

Az autokrácia felemelkedőben volt, és a Középbirodalom korának végére ez a szigorú kormányzási rendszer Atlantisz teljes irányítását bírta, kierőszakolva ezzel a béke és stabilitás korszakát. Azonban igen gyorsan egy óriási nehézség alakult ki. Sokan az új generációból, akik a Középbirodalom idején nőttek fel, bizalmatlanok lettek az uralkodó elittel szemben. Ekképpen egy lázadó mozgalom indult, mely azt állította, hogy Atlantisz kudarcot vallott, és a lemuriai kormányzási rendszerhez való visszatérést követelte. Természetesen az ilyen kívánalmaknak nem engedhettek, tehát ezeket a csoportokat az atlantisziak egy Ióniának vagy Dél-Európának nevezett helyre (*megj. Európa déli része, a Kárpát-medencét is beleértve) száműzték. A száműzött lázadó vezetőket arra ítélték, hogy addig maradjanak Ióniában, amíg el nem ismerik az atlantisziak felsőbbrendűségét, és alá nem vetik magukat annak. Az uralkodó atlantiszi elit azt remélte, hogy ezek az intézkedések ráerőszakolják a lázadókat arra, hogy alávessék magukat uralmuknak, azonban a történelem más irányt vett.

A Közép-Atlantiszi Birodalom Kr. e 25000-15000:

– Mayam, a maják földje

– Hawaii: csendes-óceáni szigetek, ami Lemuriából megmaradt

– Brazília: atlantiszi gyarmat

– Atlantisz

– Iónia (*megj. Európa déli része, a Kárpát-medencét is beleértve)

– Líbiai/Egyiptomi Birodalom

– Yü Birodalom

Látjátok, ez a lázadó csoport nem csupán az uralkodó elit tagjaiból állt, hanem olyan vezető tudósokból és más igazgatókból, akik úgy határoztak, hogy egy az ősi Lemuriai Birodaloméhoz hasonló kormányzatot hoznak létre. A lázadók tehát elkezdték titokban újraszervezni a lemuriai kormányzatot, és egy földalatti mozgalomban visszahozni tervüket Atlantiszra. Ez a földalatti mozgalom volt az Osirius-kultusz, így létrehozva azon első olyan emberi csoport (a szíriusziak) tiszteletére, akiknek az emberi civilizáció elhozása volt a feladatuk a lemuriai kontinensre.

Ám még eltelt 3-4000 év az Újbirodalom korából, mire ez az Osirius-mozgalom égetően fontossá vált.  Végül eljött az az idő, amikor az atlantisziak úgy határoztak, az ióniaiak elpusztításával kell megsemmisíteni ezt a kultuszt. Az atlantiszi elit döntött tehát Iónia lerombolásáról, annak a tervnek a módosított változatával, melyet Lemuria elpusztítására használtak. Ehhez a megoldáshoz azonban az atlantisziaknak szükségük volt a plejádiak, a centauriak és más renegát szövetségeseik segítségére. Azonban ez időt vett igénybe, és nem maradt észrevétlen az ióniaiak előtt.

Az ióniaiak, tudományos ismereteik révén, kifejlesztettek egy riasztórendszert, mellyel bármely olyan hold mozgását követni tudták, amelyet elpusztításukra felhasználhattak. Az ióniaiak tehát gyorsan vissza tudtak verni minden támadást. Ezek az ióniai képességek vezettek később Atlantisz pusztulásához.

Atlantisz pusztulása idején az atlantiszi király neve Atlasz volt. Ugyanebben az időben az uralkodó elit azon kezdett gondolkodni, hogy vajon hogyan fog reagálni ez a száműzött csoport Ióniában és annak földalatti mozgalma, amikor Ióniát lerombolják. Ezek az előkelőségek azon tűnődtek, hogy ez a támadás valóban véget vet-e a földalatti mozgalom jelentette fenyegetésnek. Ez a lehetőség megrémítette a Líbiai/Egyiptomi Birodalmat és annak uralkodó elitjét is, akik aggódni kezdtek amiatt, hogy mi fog történni, ha Ióniát megtámadják.

Atlasz király titokban támogatta a lemuriai civilizációs forma újraalapítását. Atlasznak volt egy fia, akit Osiriusnak vagy Ozirisznek nevezett el, az Ióniára száműzött földalatti mozgalom tiszteletére. Közvetlenül a pusztulás előtt Atlasz elküldte feleségét, Mu királynét és fiát, Osiriust két különböző irányba, hogy félrevezesse az összesküvőket, akik a király halálát akarták. Mu királynét és fivérét, Mayam herceget, Atlasz Közép-Amerikába küldte az atlantiszi hadsereg legnagyobb részével. Osiriust és a legtöbb papot és krónikást pedig a Líbiai/Egyiptomi Birodalomba küldte.

Atlasz olyan területeket remélt alkotni (Atlantisz elpusztítása után), melyek olyan birodalmakként tudnak működni, amik majd újraalapítják a Lemuriai Birodalmat. Sajnálatos módon ezeket a terveket romba döntötték Osirius öccsének akciói, akinek a neve Seth volt. Seth úgy határozott, hogy a Líbiai/Egyiptomi Birodalom kijelölt uralkodójaként ő az utolsó őrzője az igazi atlantiszi hitnek, és fő célja az Atlantiszi Birodalom újjászervezése volt.

Ezek az egymással ellenkező meggyőződések óriási viszályt szítottak Osirius és testvére, Seth között. Osirius herceg seregeinek élén hadvezére és legidősebb fia, Hórusz állt, aki atyja halála után a Líbiai/Egyiptomi Birodalom királyságának várományosa volt.  Hórusz valahogyan felfedezte, hogy nagybátyja, Seth, katonailag szembe akar szegülni az apjával, akit értesített arról, mi van készülőben.

Azonban Osirius hitt Seth jó természetében és apjuk, Atlasz rendelkezéseihez való hűségében, és nem volt hajlandó elhinni fia figyelmeztetését Seth seregeinek küszöbön álló támadásáról. Így aztán, amikor Osirius földet ért Egyiptomban, Seth engedte, hogy ő legyen a Líbiai/Egyiptomi Birodalom új királya. Osirius azért lett király, mert a törvény azt követelte, hogy a legidősebb fivér uralkodjon. Seth azonban hitte, hogy Osirius királysága csak átmeneti lesz. Végül, amikor Sethnek nem engedték meg, hogy újjászervezze királyságát, úgy határozott, hogy megtámadja Osiriust. Átvezényelte tehát fegyveres erőit a Nílus folyótól arra a területre, amit ma Közel-Keletnek nevezünk (Sumeria) és elkezdte tervezni Osirius elpusztítását hadserege egyetlen hatalmas támadásával.

Eközben Hórusz seregével a Sinai-félszigetre vonult, ahol megdöbbentő felfedezést tett, mely Seth erői leverésének egész egyenletét megváltoztatta. Ebben az időben új játékos csatlakozott a játékhoz, mint fontos megnövekedett vonzóerő. A Shamballa Birodalom avagy Agartha Birodalom (Lemuria korábbi Yü leány-birodalma) úgy határozott, visszaállítja uralma egy részét oly módon, hogy a felszínen létrehoz egy birodalmat Indiában az Agartha Birodalom királya fiának uralma alatt. Ezt az agarthai herceget Rámának hívták, és ez a birodalom az ő neve alatt maradt rátok, Ráma Birodalomként.

Ez a Ráma Birodalom kezdetben Indiában, az Indus folyó völgyében terült el. Az agarthaiak úgy döntöttek, ez az új birodalom jó helyen lesz, hogy segíthessen legyőzni Sethet és sumer hadseregét, akiket most az eredetileg Atlantiszhoz kötődő renegát erők utolsó maradványai támogattak. Ez az új, a bolygó felszínén élő agarthai civilizáció, légi és űrbeli erőkkel védte Hóruszt, így segítette őt. Ezek az erők lehetőséget nyújtottak Hórusznak, hogy ideiglenes előőrs állomások sorát létesítse a Sinai-félszigeten, hogy megtámadhassa Seth erőit. Végül Hórusz sikeresen megtámadta és megölte Sethet egy hatalmas csatában a Sinai-félsziget keleti végén. Seth fiai elmenekültek a Szentföldön keresztül a mai Közel-Keletre, ahol megalapították azt a civilizációt, mely Sumer ősi kezdeteit jelöli.

A sumeroknak, Seth fiainak eltökélt szándéka lett, hogy visszaállítják hatalmukat Egyiptomban. A sumerok elkötelezték magukat, hogy egyszer s mindenkorra kiirtják Lemuria minden lehetséges maradványát a Föld felszínéről. Ezért tehát ötletesen elkezdték azt terjeszteni, hogy tervet kovácsolnak Hórusz sikeres megtámadására. Ez a veszély Hóruszt arra vezette, hogy egyezményeket kössön az indiai Ráma Birodalommal. Seth fiainak támadássorozatára, melyet az indiai Ráma Birodalomra mértek, válaszul Hórusz egyiptomi erői, ellentámadások sorozatát indította a sumerokra. Úgy tűnt, e mérhetetlenül romboló háborúk sorozata Európa, Afrika és Ázsia civilizált világa legnagyobb részének pusztulásához fog vezetni.

Ennélfogva a háborúzó birodalmak vezetői úgy határoztak, megtámadják a kristálytemplomokat. Ezek a templomok nyújtottak otthont annak a kristályhálózatnak, mely a Mennyboltot a helyén tartotta a Föld felszíne felett. A háborúzó felek ezt a hihetetlen mennyiségű megfagyott kristályos vizet tekintették az utolsó megoldásnak. Ráadásul a három háborút vívó birodalom azt hitte, hogy csak annyi víz fog lezuhanni, ami elárasztja az ellenség területét, ám őket magukat nem érinti majd. Sajnálatos módon a támadásokat egy időben indították a kristálytemplomok ellen, és elégséges mennyiségű kristályhálózatot pusztítottak el ahhoz, hogy megbontsák az egész Mennybolt szerkezetét az égen. Ez a fejlemény a Mennybolt végéhez vezetett és több millió gallon víz zuhant alá az égből, melyet mind a történelemben, mind a Bibliában, a Nagy Vízözönként emlegetnek.

Nézzük most át röviden, miből is állt a Mennybolt és írjuk le, mi történt vele. A Mennybolt egy hatalmas kristályos vízpajzs volt, mely két szinten helyezkedett el, az egyik nagyjából 15-18000 láb (4,5-5,5 km) magasságban a Föld felszíne felett, a második réteg pedig körülbelül 35-38000 láb (10,6-11,6 km) magasságban a Föld felszínétől. Mindkét réteg a bolygót segítette azzal, hogy jól felépített, életet adó légkörrel látta el. Ha a Mennybolt lezuhan, az atmoszféra megnyílik. Ez a helyzet veszélyes sugárzások behatolását engedte volna meg a Föld felszínére és instabil légtömegek keletkezését tette volna lehetővé, amit ma időjárásnak, vagy nagyon változékony klímának neveztek.

A Mennyboltok leírása:

 
Firmanent 2 (Mennybolt 2)
10 km – 11,5 km magasan a földfelszíntől
Firmanent 1 (Mennybolt 1)
4,5 km – 5,5 km magasan a földfelszíntől
 

A Mennybolt fagyott vízréteg (jég) volt, ami úgy nézett ki, mint egy kristály tiszta üveglencse. A napnak bizonyos időpontjain, amikor a fény visszatükröződött, egy tükörként szolgált, mely az alatta lévő világot tükrözte vissza.

Világszerte Kristálytemplomok tartották fenn a Mennyboltokat.

 

Körülbelül Kr. e 9500-ban a Mennyboltok még a helyükön voltak. Az első Mennybolt egyik fele összeomlott, amikor Atlantiszt elpusztították. A Mennyboltot mesterségesen a Líbiai/Egyiptomi Birodalom helyreállította Kr. e 9400-ban. Azonban mind az első, mind a második Mennybolt teljesen elpusztult körülbelül Kr. e  4000-ben a rámai-líbiai-egyiptomi háborúban, és ennek eredménye volt a Nagy Vízözön.

A Mennyboltok fennállásának idején nem volt eső, nagyon kevés szél volt, és az évszakok nem igazán léteztek. Amikor az egyidejű támadások lezajlottak a kristálytemplomok ellen, túl sok pusztult el közülük, és ez a rombolás egy hatalmas lyukat ütött a Mennybolton. Ez a hatalmas lyuk destabilizálta az egész Mennybolt-rendszert, és annak romlása miatt következett be a nagy felhőszakadás. Egyetlen gyors csapásban elpusztult a Ráma Birodalom, az Egyiptomi Birodalom és a Sumer Birodalom, egy óriási, kataklizmikus özönvízben. Ez az özönvíz szétterjedt az egész világon, és bekerítette az amerikai kontinenseket, Ázsia más részeit, Európát, Afrikát és az óceáni medencéket.

Amit maga után hagyott, az nem csupán egy körülbelül 40 napos esőzés volt, hanem egy teljesen új világ. Az emberiség régi történeteit valósággal elmosta, és minden, ami fennmaradt, csak szájhagyomány útján terjedő történetek és legendák. A földi embereknek meg kellene látniuk, mit is  jelentenek valójában ezek a legendák. A vízözön után jött el az a világ, amit a ti őseitek teremtettek, és amiben ma éltek. E korábbi, ősi idők népei és uralkodói isteneitekké és istennőitekké váltak, koruk pedig a mitológiai Aranykorrá. Nektek, mint népnek fel kell fognotok annak a történetnek a jelentését, amit a fentiekben vázoltunk, és azt, hogy ez a történet hogyan kapcsolódik ahhoz, ami történni fog a bolygótokon.

 

Kérdések és Válaszok

 
 

Virginia: Washta, van olyan fizikai bizonyítéka vagy nyoma Atlantisznak, melyet ma fellelhetünk a Földön? Vagy van olyan jel, amit felfedeztünk, de nem ismertük fel, mi is az valójában?

Washta: Atlantisz hatalmas területei találhatók meg az Atlanti-óceánban a Kanári-szigetek körül és Spanyolország délnyugati partjainál is annak kontinentális talapzata mentén. Vannak részei a Bahamáknál is, és az Antilláktól nyugatra és délre  Kuba és Puerto Rico környékén. Több olyan terület van az óceánban a Közép-Atlanti-hátság körül, mely az atlantiszi birodalom tárgyait őrzi. Vannak további területek az Egyesült Államokban Észak- és Dél-Karolina partjai mellett, melyeket szintén felfedeztek már, de ezt még nem tették közzé.

Virginia: Vannak olyan területek, melyek könnyebben megközelíthetők, mint mások, és egyáltalán, kell-e egyáltalán a felkutatásukra gondolnunk jelenleg?

Washta: Számos templomkörzet, ami még nem került elő, ki fog emelkedni, amikor a szíriusziak landolnak a Földön. Tudjatok róla tehát, hogy Atlantisz meg fogja mutatni lábnyomát bolygótok történetében a maga módján a megfelelő időben. Több kormány feltárt már számos olyan területet, amit itt leírtunk, és sok olyan tárgyat talált, mely bizonyítja állításunkat. Az a fontos, hogy lazítsatok, és tudjátok, hogy az atlantiszi tartomány újra ki fog emelkedni a megfelelő időben.

Virginia: Ami a Yü birodalmat illeti Ázsiában, vannak geológiai vagy antropológiai maradványai, melyeket ma meglelhetnénk avagy az, amit már megtaláltak, jelzi egy ilyen birodalom létezését?

Washta: Kína hatalmas északkeleti vidékein és távoli nyugati sivatagában vannak területek, ahol megtalálták ennek a rendkívüli birodalomnak a maradványait. A legfontosabb bizonyíték, amit erről a különleges birodalomról el kell mondani, a következő. A túlélők elhagyták Yüt és a Himalájába mentek, ahol megalakították a legendás Agarthát vagy Shamballát. Ez a birodalom a kulcs, ami összeköti a felszínen élő embereket a földalatti emberekkel, akik várják az alkalmat, amikor a szíriusziak landolása megtörténik.

Virginia: Azt mondjátok, hogy rövidesen megjelennek Shamballa vagy Agartha belső világai?

Washta: Igen, ez az, amit a bolygótokon a föld alatt élő emberek úgy neveznek, a nagy újraegyesülés. Arra az időre várnak, amikor a különböző lemuriai kolóniák, melyek a föld alatt élnek bolygótok hatalmas területein szerte Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában, Afrikában és Európában, lehetőséget kapnak, hogy sikeresen újjászervezzék magukat, feljőve a Föld felszínére. A mai napig túlnyomórészt titokban tartják telepeiket, vagy más esetben olyan homályos, kétértelmű valóságot teremtenek, hogy senki nem zavarja meg őket.

Virginia: Körülbelül hány lényről beszélünk? És jelenlegi helyükön biztonságban vannak a szürkék és mások munkálkodásától?

Washta: Teljesen elzárkóztak a föld alá, miközben megtartották a lemuriai csoport kormányzási modelljét Lemuria vége óta, különösen Atlantisz pusztulása idején. Biztonságban vannak, népességük pedig összesen körülbelül 25 milliósra tehető.

Virginia: Említettétek az afrikai területeket. Meg tudjátok mondani, hol vannak ezek a területek, anélkül, hogy ártalmára lenne az embereknek?

Washta: Vannak nagyobb vidékek egész Afrika területén. Az egyik e jelentősebb területek közül a Nagy Piramis Egyiptomban, mely Lemuria emlékeinek energiáit őrzi. Ezek az emlékek egy különleges helyiségben vannak elzárva közel a piramis alapjához, melynek titokban kell maradnia. A helyiséget teljes biztonságban tartják speciális dévikus energiák segítségével, melyeknek egyedüli célja megőrizni a feljegyzéseket azoktól, akik nem láthatják meg őket.

Virginia: Igen, köszönöm. Mondanátok valami a Ráma birodalomról és a mai hinduizmusról, mint vallásról vagy filozófiáról?

Washta: Ráma Agarthából érkezett, hogy újjászervezzen egy felsőbb birodalmat Indiában  egy olyan birodalmat, mely elhozza az együttműködő lemuriai civilizációk visszatérését. Ez sajnos nem történt meg a plejádi és centauri lázadók különféle beavatkozásai miatt, akik közbeléptek és megakadályozták küldetése sikerét. Ez van leírva a különféle Mahábhárata és Rámájana könyvekben, melyeket változatos misztikus formában alkottak meg, és melyek ennek az időszaknak a történelmét tartalmazzák. Számos templomban fennmaradtak a Ráma birodalom energiái és követségei, melyek közül néhány megérte a modern hinduizmus felemelkedését 2-3000 évvel ezelőtt. Ezeket a templomi feljegyzéseket biztonságban és titokban tartják, és a modern hinduizmus alapjául szolgálnak azok számára, akik képesek megérteni őket.

Virginia: Vannak olyan különleges maradványok ma Indiában, melyek különösképpen kötődnek a földalatti családhoz vagy érdeklődésre számot tartó földrajzi vagy antropológiai területekhez?

Washta: Sok olyan terület van az Indus folyó völgyében és más folyóvölgyekben, mint például a Gangeszében Indiában, ahol az ősi városok romjainak szívében ott vannak a templomkörzetek. Ezek a területek Ráma és Lemuria maradványai. Azért van ez így, mert India volt az egyik fő spirituális központ azon gyakorlatok számára, melyeket ma vallási tudománynak neveznétek, melynek alapját lemuriai koncepciók alkotják. Ezek a gyakorlatok és hiedelmek számos más helyre is eljutottak, úgymint a mai Ceylon vagy Sri Lanka, és természetesen a jelenlegi Hawaii-szigetek. Ott vannak, felfedezésre, feltárásra és használatra várnak, amikor a landolások lezajlanak.

Virginia: Ide tartozik a Húsvét-sziget is, vagy az valami egészen más dolog?

Washta: A Húsvét-sziget egy landolási zóna volt, mely a tudományos információ átvitelére szolgált a délnyugati és délkeleti lemuriai területekről az északkeleti körzetbe, melyet ma Hawaii-nak neveznek a fő tudományos központba. Tehát egy fő tudás-átviteli pont volt, mivel ezt a tudást olyan közvetítőközeggel és olyan technológiai eszközökkel adták át, melyek ma ismeretlenek a bolygótokon.

Virginia: Azt szeretnénk megtudni, kik és mikor építették meg először a Mennyboltot.

Washta: Az Mennyboltot eredetileg az az ősi éterikus civilizáció építette, mely nagyjából 35 millió évvel ezelőtt jött világotokba. Azért tették, hogy megvédjék a Föld bolygót a Nap sugárzásától és más veszélyes kozmikus sugárzásoktól, melyek rendszeresen áthaladtak naprendszereteken. Ezt a Mennyboltot karbantartották, sok-sok alkalommal összezúzták, majd újra felépítették, ahogy a különböző civilizációk és inváziók érkeztek. Eképpen a bolygó geológiai történelmében, időről időre özönvizek pusztítottak, már az eredeti éteri civilizációtól fogva.

Virginia: Helyre lehet valaha hozni a Mennyboltot?

Washta: Néhány olyan kisebb kristálytemplom, ami megvolt már, amikor az utolsó teljes Mennybolt még ott volt az égen, még mindig áll, de újakat is telepíteni kell, és reaktiválni kell a megfelelő időben. Ez része lesz a rehabilitációs műveletünknek. Már létrehoztunk olyan területeket, melyek most a tenger alatt vannak, illetve nehezen megközelíthető helyeken, ahol újra szándékozzuk alapítani a kristálytemplomok eredeti rácsozatát. A könnyebben kezelhető és működésbe hozható kristálytemplomokat a fizikai dimenzióban fogjuk használni. A többit holografikus képek éterikus energiamintázatain keresztül fogjuk működtetni, melyek helyettesíteni fogják az eredetieket. Megfelelő időben, amikor lezajlanak a landolások, aktiváljuk ezeket a különleges területeket és a Mennybolt visszatér az égre.

Virginia: Igen, köszönöm. A Bermuda-háromszög is valami olyasféle, mint amit kristálytemplomként írtatok le?

Washta: A különféle felszín alatti tudományos eszközök valójában a kristálytemplom-folyamat részét képezik. Azonban amiatt, ami Atlantisz pusztulása után történt, a Bermuda-háromszög interdimenzionális kapuvá vált. Sok egyik dimenzióból a másikba tartó csoport használta ezt a háromszöget erre a különleges szállítási és kommunikációs célra. Amikor a háromszöget aktiválják, egy interdimenzionális kapu nyílik meg. Bármely tárgy, ami a háromszögön belül ott van, ahol a kommunikációs pont nyugszik, tapasztalni fogja ezt a portál-hatást, és vagy eltűnik, vagy egy másik dimenziós térbe kerül az időben.

Virginia: Igen, köszönöm. Vannak még más templomok, amikről tudnunk kell?

Washta: Vannak templomok Japán és Hawaii területén, a kaliforniai partok mentén, végig Észak-Amerika atlanti partja mentén, és Európában ugyanúgy, ahogy szerte Afrikában, Dél-Amerikában, Ausztráliában és az Atlanti- és Csendes-óceán medencéiben is.

Virginia: Ezek a templomok mind hasonlóak voltak méretükben és felépítésükben, vagy bizonyos szempontból eltértek egymástól?

Washta: Nagyon különbözőek voltak attól függően, hogy a rácsozat fő pontjain vagy pedig a támaszpontjain helyezkedtek-e el. A rácsozat fő pontjain hatalmas templomok álltak, alapvető szerkezeti felépítésükben és valódi méretükben szinte a Nagy Piramisnak megfelelőek voltak. A támasz-templomok mérete e különleges prototípusénak a fele, negyede, nyolcada volt.

Virginia: Minden piramis, Guatemalától a mexikói partokig, kapcsolódik valamilyen módon a rácsozatokhoz?

Washta: Ezek a piramisok a rácsozat szent csomópontjain épültek, mivel ezeknek a szent rácspontoknak kétféle felhasználása van. Először is, felélénkítenek mindenkit, aki odalátogat, mivel energetizálják őket. Másodszor, ezek a pontok kommunikációs utak (az őket körülvevő vékony fátylon át) a másik oldallal, azaz azzal, amit ti spirituális dimenziónak neveztek. Így tehát, amikor ezek a területek épültek, szántszándékkal erre a két alapvető célra hozták létre őket.

Virginia: Biztos vagyok benne, hogy sok kérdés van, amivel még folytathatnánk, de azzal szeretnénk mára lezárni a beszélgetést, hogy magyarázzátok el,  miképpen gyorsította fel a Mennybolt lezuhanása a Föld jelenleg tapasztalt időjárási és sugárzási problémáit.

Washta: Amikor a Mennybolt még egy bonyolult egység volt, a Spirituális Hierarchia irányítása alatt állt  és azoké alatt, akik a Spirituális Hierarchia kívánalmainak megfelelően megépítették a kristálytemplomokat , tehát számos műveletet végre tudott hajtani bolygótok atmoszférájának védelmében. Először is lecsökkentette a sugárzási és melegedési szintet úgy, hogy a Föld klímájában az Északi-sarktól a Déli-sarkig öt fokon belül volt a hőmérséklet különbség. Eképpen tehát, a trópusok a felső 70-es (Fahrenheit fokban, kb. 24-26 °C), a sarkvidékek pedig az alsó 70-es zónába (kb. 21-22 °C) tartoztak. Tehát nem léteztek azok a jégmezők az északi és dél sarkvidékeken, amik ma vannak.

A második lényeges különbség a légkörben az volt, hogy nem létezett a szél és nem léteztek felhők. Nem voltak felhők és minden nap sütött a nap. Ami még segítette a szép időt, az az volt, hogy a légmozgás minimális volt, maximum 5-6 mérföld per órás sebességű (8-11 km/h) lehetett. És mivel nem voltak felhők, nem voltak zivatarok sem; ez az eső olyasvalami, ami egyedülálló módon a jelenlegi korszakotok jelensége. Az egész Mennybolti atmoszféra felüdítette az elmét és a testet, mivel a sugárzási energia eltárolta a pránát a Mennyboltban. A prána tehát felhalmozódott szerte a Mennyboltban, ami úgy őrizte meg, mintha egy óriási hűtőszekrény lett volna. A Mennyboltot a prána, vagy az energia hűtőgépének nevezhetjük!

Minden teremtett lény testét a bolygón ez az energia élénkítette fel. A hő- és egyéb sugárzásokat, melyek a test elhasználódását, leromlását okozták volna, a Mennybolt kívül tartotta felszíni légkörötökön. (Egy másik mellékhatása a Mennyboltnak az volt, hogy a csillagokat felnagyította, így úgy volt látható az ég, mintha egy óriási teleszkópon keresztül nézték volna.) Eképpen tehát, a Mennybolt megakadályozta egy olyan feldúlt atmoszféra létrejöttét, melyben óriási éghajlati különbségek, viharok és időjárási szélsőségek vannak, valamint a hatalmas mennyiségű sugárzás bejutásának is gátat vetett. A Mennybolt összeomlása után, a sugárzás végül összezsugorította az embereket fizikai méretükben, és fokozatosan határt szabott életidejük hosszának. Jelenlegi légkörötök nem védelmezi úgy az életet, ahogyan azt a Mennybolt valaha tette és fogja tenni újra.

Virginia: Tehát a Biblia történetei hosszú életű emberekről, akik több száz évet éltek, azért lehettek úgy, mert a Mennybolt még a helyén volt?

Washta: Pontosan. Most pedig foglaljuk össze. Csak annyit szeretnénk mondani, hogy amikor bolygótok valódi történelme a felszínre kerül, jobban meg fogjátok érteni, miből fejlődtetek ki. Ez segíteni fog abban, hogy felfogjátok, mi történt, és így egy új Fénykorszakot alapíthattok.

Virginia: Nagyon köszönjük mindannyiótoknak.

Washta: Mielőtt távozunk, megköszönjük, hogy beszélhettünk.

Földi Mennyorszag

Bővebb információt itt találhatsz :

A Vízözön után

A Föld Elfeledett Történelme