Home Cikkek Az Els? Kapcsolatfelvétel 60. évfordulója

Az Els? Kapcsolatfelvétel 60. évfordulója

7

A találkozás összefoglalása röviden:

“Minden 1952. november 20-án kezd?dött. E napon Adamski és követ?i kis csoportja kiment egy kaliforniai sivatagba, hogy felvegye a kapcsolatot a repül? csészealjak utasaival. Adamski rávette a csoport valamennyi tagját, maradjanak visszább mintegy 500 méterrel, a biztonság kedvéért. A kapcsolat kicsivel dél után, 12.30-kor jött létre.

A hátramaradt társaság el?ször egy szivar alakú UFO-t pillantott meg, majd egy villanást látott az égen. ( megj : a földönkívüli ?rhajók mindig villanásszer?en materializálódnak a denzitásunkban, ha hirtelen akarnak megjelenni! ) Adamski szerint ekkor vált le róla az a repül? csészealj ( megj : azaz az anyahajóról levált egy kis kutatóhajó ), mely t?le nem sokkal arrébb leszállt, és kilépett bel?le a vénuszlakó, Orthon.

Adamski 7 tekercs filmet használt el 1/25-öd másodperces expozícióval az esemény megörökítésére, Alice K. Wells, egy étterem-tulajdonos pedig mindezt le is rajzolta, ? vadásztávcsövön kísérte biztonságos távolságról az eseményeket.

A repül? csészealj csillogott, prizmaszer?en szórta a fényt, leszálláskor három talpára ereszkedett. Adamski is mindent szorgalmasan lerajzolt; a bent ül?k szépséges arcát is megörökítette.

A manapság bennünk él? beidegz?dések ellenére Orthonnak kerek arca volt, rendkívül magas homlokkal, szürkés-zöld ferde vágású szemekkel, a keleti népeknél megfigyeltnél is kiemelked?bb járomcsonttal, kis orral és ragyogó hófehér fogakkal. Az idegen ujjai hosszúak és vékonyak voltak, akár egy n?nek. Adamski úgy gondolta, az idegen bizonnyal csodálatosan szép n? lenne, ha másképpen öltözne.

orthon_venus.jpg

A látogató elkérte az egyik tekercs filmet, mire Adamski át is adta neki.

Amint az idegenek távoztak, Adamskihoz csatlakoztak társai a leszállási pont környékén, ahol George Hunt Williamson ?levette? a kés?bb igencsak híressé vált lábnyomát Orthonnak.

Felpillantva, a csoport jól láthatta, az ég igencsak megtelt katonai gépekkel, beleértve a Légier? Edwárds-i Bázisról felszállt B36-os bombázóit. A gépek köröztek, egészen alacsonyra ereszkedtek Adamskiék feje fölé, majd visszatértek bázisukra.

Két héttel kés?bb ( megj : valójában 23 nappal kés?bb, december 13-án ) Adamski éppen egy repül? csészealjat fotózott, amikor az mindössze száz méternyire megközelítette, egy nyílás tárult fel rajta, egy kéz nyúlt ki rajta, és kidobta a korábban elkért filmnegatívot – minden egyes kocka megvolt -, majd a kéz búcsút intett és a szerkezet elröppent.”

fliegende_untertassen_sind_gelandet_obr_08.jpg

Ezzel az eseménnyel indult hát hivatalosan a földi emberiség és a spirituálisan magasan fejlett földönkívüliek között mai napig tartó kontakta-kapcsolat, mely végül hozzájárult ahhoz is, hogy a Föld most már egy teljesen más id?vonalon halad – aminek viszont  1952-ben még egyáltalán nem volt meg a realitása, hanem éppen ellenkez?leg : csak az atomháború általi biztos pusztulás volt akkor az egyetlen lehetséges id?vonal!

Persze hozzá kell tenni, hogy szigorúan kronológiailag nézve nem Adamski volt az igazi ‘First Contact’-ot kialakító személy, hanem ez már gyakorlatilag az 1920-as évekt?l elindult ( legalábbis amir?l egyáltalán tudunk ). Például a kanadai Albert Coe a norkániakkal ( Tau Ceti-rendszerb?l származó földönkívüliekkel ) való fizikai kontaktkapcsolata már 1920-ban létre jött, jóllehet Coe ezt a kapcsolatát csak 38 évvel kés?bb, 1958-ban hozhatta nyilvánosságra.

És e kés?bbi nyilvánosságra hozatal miatt – ami minden más kortárs-kontaktára is vonatkozott – Adamski nevét kapta el?ször szárnyra a világsajtó!

Ám Daniel Fry már 1949. júliusában kapcsolatba lépett egy kozmikus civilizációval ( a könyvében biztonsági okokból 1950-et ír ), de Truman Bethurum, Dana Howard, Dino Craspedon is Adamski el?tt már néhány hónappal kontakt lett, Hans P. Klotzbach pedig már 1948. májusában stb.

Ez viszont most csak azért említjük meg, mivel azt a majd’ 60 éves rágalmat szeretnénk végleg eloszlatni, amit persze 1990-t?l itt Magyarországon is gondolkozás nélkül átvettek a mi “ufó-szakért?ink”, hogy minden spirituális ufó-kontakt-történet, mely jóságos földönkívüliekkel való kapcsolatot ír le és az ? magasztos tanításaikat közli, egy kaptafán készült, azaz George Adamskit?l lopták, és éppen ezért nem is érdemes foglalkozni velük – mármint az 1952-t?l induló számtalan olyan spirituális kontakta-kapcsolattal, mely részletes tájékoztatás ad nem csak a földönkivüliek filozófiájáról, hanem azok magasan fejlett társadalmairól is!

Közben a hatvanas évekt?l, f?leg az USA-ban a feler?södött negatív ufó-kutatás egyre inkább csak a gülüszem? kis szürkékre és azok horrorisztikus elrablásaira helyezte a hangsúlyt, olyannyira, hogy a nyolcvanas évekre már az angolszász ufóirodalom szinte egy lett az élveboncolássál és a hálószobákba besettenked? “idegenek” rémképeivel, úgyhogy a kilencvenes évek elején itt Magyarországon is automatikusan ilyen jelleg? m?veket kezdek lefordítani, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne – hiszen ezzel is a “fejlett nyugathoz” csatlakozunk, nemde?

Éppen ezért még egyetlen spirituális kontakát sem rágalmaztak úgy az utóbbi 60 évben, mint George Adamskit, hiszen a hivatalos verzió szerint ? minden hamisításnak a kiindulópontja, s?t, atyja.

És mit ad Isten! Itt, Magyarországon, ahol 1945-90 között a kelet-európai országok közül talán legnagyobb volt a szellemi elnyomás ( nagyobb, mint a fizikai! ), ufókról egyáltalán három sornál hosszabb írások el?ször az 1976 végi 22. Galaktikában jelentek meg! ( Gondoljuk csak bele, Lengyelországban már a hatvanas években is volt ufó-kutatás, és a lengyel kutatók akár külföldi konferenciákra is járhattak, ugyanakkor pl. 1972-ben Ljubjanában is elindult egy ufó-kutató szervezet. ) De mit látunk ebben az ominózus, ufókról szóló Galaktika-szám el?szavában Kucka Péter, sztálinista házi költ?t?l, aki az akkori magyar sci-fi-könyvkiadás élethalál ura volt? Neki is rögtön Adamski lett a f? céltábla, mivel úgymond minden ufó-fantaszta Adamskitól lopta azt a mesét, amivel szerinte csak pénzt, hírnevet és felt?nést akarnak szerezni.

Most pedig egy az egyben közöljük annak az el?szónak a második részét, amit Kucka Péter írt ezen hajdani Galaktika-ufó-számban, éppen azért, hogy a mai fiatal nemzedéknek is érzékeltessük, hogy milyen szinten lehetett csak beszélni az ufókról Magyarországon még a hetvenes években is egy sci-fi-könyvkiadónak, és hogy milyen materialista szellemi nyomor és cs?látás volt akkoriban ( vetekedve persze mai anyagi elnyomorodással és szellemi nihillel ) :

“…Szögezzük le, hogy az UFO nem jelent okvetlenül repül? csészealjakat, Marsról, Vénuszról vagy más galaxisokból érkez? titokzatos ?rhajókat. A ?nem azonosított repül? tárgyak? (Unidentified Flying Objects) sokfélék lehetnek: meteorok, t?zgömbök, fényjelenségek, repül?gépek, m?bolygók, rakétafokozatok, csillagok, felh?k stb., stb. ? tehát olyan jelenségek, amelyek nem lépik túl a természet általunk ismert törvényeit, s amelyekre viszonylag könnyen magyarázatot adhatunk. ( megj : Kucka itt rögtön átveszi azt az ufó-jelenséget elbagatellizáló panelszövegelést, amit már a hatvanas években közhelyszer?en ismételgetett pl. Allen Hynek vagy Jacques Vallée is! )

Az igazi, vérbeli ufológusok viszont nem tesznek különbséget ? vagy csak ritkán ? az ilyen természetes jelenségek és a repül? csészealjak között.( megj : Nagyon is különbséget tesznek, mert még van szemük és józan paraszti eszük! Ezért nem néznek egy kivilágított repül?csészealjt, melynél olykor még az utasai is látszanak, Vénusz bolygónak, vagy a felszínnel párhuzamosan ötszörös hangsebességgel száguldozó és egy mikromásodperc alatt kilencven fokban irányt váltó fénygömböket meteorológiai ballonnak vagy csillaghullásnak stb. ) Válogatás nélkül mindent beleszórnak egy óriási zsákba, s ez nem is csoda, hiszen akár hív?k, akár cinikus hazudozók, mindenképpen az igazukat akarják bizonyítani. Ezzel a buzgalommal fordulnak a múlt felé is. Minden régi feljegyzésben, minden régi megfigyelésben, babonában vagy jósjelben megtalálják a maguk táplálékát. Mintha a múlt minden ismerete, a Bibliától a középkori krónikákon és alkimista könyveken át egészen Charles Fort gy?jteményéig, csak ?ket igazolná. B?ven merítenek is ezekb?l a forrásokból. Pedig valójában a hulladékokból élnek. Mítoszok, mesék, kezdetleges világképek, naiv hipotézisek hulladékaiból. A történelemre hivatkoznak, holott éppen a történelmet, a történetiséget vesztik szemük el?l. Nem hajlandók tudomásul venni, hogy az emberiség bizonyos nézeteket, ismereteket, gondolatokat túlhaladt, elhagyott, eldobott. ( megj : igen, a materialisták 300 évig dolgoztak azon – romboltak, pusztítottak, gyilkoltak -, hogy a Lélek minden nyomát és megnyilvánulását szám?zzék, eltüntessék az emberi tudatból! ) Különös lomtárban élnek. Jégszekrényben h?tik az italt, de kés helyett k?baltát használnak; villanyf?z?ben f?zik, de kézimalommal ?rlik a kávét. ( megj : mert olykor próbálnak szabadulni a kontrollált társadalom költséges “áldásaitól” )

Mégis, hacsak nem teljesen cinikus üzletemberek vagy szélhámosok, még róluk sem beszélhetünk teljesen elítél?en. Hiszen az ismeretek megszerzésének vágya munkál bennük. Igaz, hogy rossz irányban keresnek, de err?l nemcsak ?k tehetnek. Érdekl?désüket, kíváncsiságukat, problémáikat nem veszi észre és nem tereli helyes irányba a társadalom. Pedig csodavárásukat például jól kielégíthetné az amat?r csillagászat, tevékenységi, szereplési vágyukat valamilyen társadalmi mozgalom, olvasási igényeiket egy jó könyvtár. ( megj : ahogy ezt a szocialistának mondott társadalom nagyszer?en teljesítette : az 1945 el?tti magyar meg a kortárs nyugati könyvek 99% indexen volt! )

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy az ember elég gyorsan rájön arra, hogy életének végessége és a világ végtelensége között feneketlen szakadék tátong. ( megj: hát még, ha az ember elég gyorsan rájön arra, hogy a materialista világmagyarázatok és az ? mindennapi tapasztalatai között is feneketlen szakadék tátong! ) És ilyenkor kérdez?sködni kezd. Kielégít? vagy inkább megnyugtató választ akar. Szelleme, agya ilyenkor akár a felszántott, dús talaj. Bármilyen magot befogad, bármilyen növényt fellombosít.

Ha ilyenkor találkozik a repül? csészealjak meséjével vagy a misztikus küldöttek történetével vagy a végítélet próféciájával, akkor hinni kezd, s nehezen gyógyítható ki a hitéb?l. És mit mondjunk err?l a hitr?l? Nevessük ki, gúnyolódjunk fölötte, vagy értsük meg, vegyük észre a mögötte meghúzódó egyéni és társadalmi okokat, és engedjük szabadjára? Mit mondjunk az úgynevezett ?egyszer?? emberekr?l, amikor tudományosan képzett és m?velt emberek is bevallják, hogy hisznek a spiritizmusban, a lélek halhatatlanságában vagy a repül? csészealjak földi látogatásaiban? ( megj : meg amikor a tudományosan képzett és m?velt emberek is bevallják, hogy csak kényszerít? egzisztenciális okokból tanítják/ terjesztik azokat a 150 éve elavult áltermészettudományos dogmákat, amiben már senki sem hisz! )

Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a tarka, tetszet?s, izgalmas hazugságot általában könnyebben elfogadjuk, mint a szürke, kemény és fárasztó igazságot. ( megj: Kucka Péter valaha költ? volt, és vajon elfejtette már John Keats, angol költ? híres aforizmáját, ami az egész spirituális világlátás alapja is: ‘ami szép, az igaz, ami igaz, az szép!’*  – éppen ezért, ami unalmas és szürke az emberi léleknek, az csak hazug lehet ! ) Szeretjük a mesét, vonzódunk a rejtélyekhez, titkokhoz, a képzelet szívesen játszik, és mi örülünk játékának. És a hétköznapok világa egyre kevesebb teret ad a képzeletnek.

Ennyit a hív?kr?l. Nem annyira védelmül, mint inkább magyarázatul.

De nézzük a hív?knek álcázott hitetleneket. (?) ?k írnak repül? csészealjakról szóló könyveket, szerkesztenek lapokat, folyóiratokat, szerveznek ?kutatóintézeteket?, gy?jtenek jelentéseket, hamisítanak fényképeket és filmeket; ?k mesélik, hogy utaztak az idegen ?rhajókon, találkoztak ?kis zöld törpékkel? vagy karcsú, sz?ke és telt kebl? Vénusz-lakó n?kkel; ?k érintkeznek telepatikusan vagy rádión az idegenekkel; ?k becsmérlik a ?hivatalos? tudományt, ?k állítják, hogy a kormányok ? persze csak UFO-ügyben ? félrevezetik az Egyesült Államok lakosságát; ?k követelnek vizsgálatokat és természetesen pénzt a vizsgálatok céljára; ?k szerveznek kongresszusokat, és ? összefoglalva ? ?k azok, akik bankszámlájukat erre a tevékenységre alapozzák.

( megj : de nézzük a 60 év óta százmilliók által megtapasztalt ufó-jelenségek letagadásának, elhallgattatásának tényeit is : ?k azok, a katonaság, a különböz? szolgálok és a hivatalos tudomány megbízott emberei, akik eltüntetik az utolsó morzsáig a lezuhant ufóroncsokat, majd dezinformációval árasztják el az egész világsajtót; ?k azok, akik letiltják minden hivatalos tudományos lapban és oktatási intézményben, hogy e témával foglalkozzanak; ?k azok, akik megfenyegetik azokat a tudósokat és alternatív kutatókat, akik mélyrehatóbb ismereteket akarnak szerezni ebben a témában; ?k azok, akik szemtelenül meghamisítanak minden ?rfelvételt, ugyanakkor 60 éve folyamatosan a szemünkbe hazudnak, hogy földönkívüliekr?l nincs tudomásuk; ?k azok, akiknek valójában csak az ufókon jár az eszük, állandóan t?lük félnek, állandóan ellenük akarnak “védelmi” fegyver-rendszereket giga-pénzekb?l létrehozni, miközben valami marsi baktérium létér?l/nem-létér?l folytatnak évtizedes álvitákat meg a SETI-zabhegyezést akarják idegen civilizációk keresésének beállítani stb. )

Leveleket írnak a tudósoknak, tudományos intézeteknek, akadémiáknak, minisztériumoknak, közületeknek, s ha eszel?s és provokatív szövegeikre nem kapnak választ, akkor szétkürtölik, hogy az illet? szerv vagy személy is tagja a ?hallgatás összeesküvésének?, ha pedig választ kapnak, akkor arra hivatkoznak, hogy ?a kérdésr?l levelezést folytatnak az illetékes személlyel vagy szervvel?. Hatot vagy vakot vet a kocka, nekik minden jó az üzlethez. Mert üzletemberek ?k, a ?képzelet kizsákmányolói?. Ha valaki elolvas 10-15 könyvet a repül? csészealjakról, bizony alaposan elcsodálkozik e könyvek sikerén. Lapos, unalmas, az írni tudás minimumára sem figyelmez? szövegek, egy kaptafára húzott történetek, sete-suta mondatok, rossz, publicisztikus ?filozófiai? elmélkedések.( Megj: a materialisták évszázadok óta pont ezt mondják az emberiség szent könyveire és erkölcsi tanításaira is : fikciók, unalmasak, együgy?ek, mindig ugyanazok ismétl?dnek, olvashatatlanok stb. – ellentétben a k?bevésett természettudományos dogmákkal és az azt terjeszt? oktatás halálos unalmával, azaz gyermekeink kreativitásának kultikus meggyilkolásával! )

(+ megj. Fontos még azt is hozzátenni, hogy a pártállami diktatúrában bizonyos tiltott könyvek olvasása és birtoklása csak politikailag abszolút megbízhatóak el?joga volt! Mert hogyan is olvashatott pl. Kucka Péter már a hatvanas-hetvenes években 10-15 ufós könyvet angolul meg más nyelveken, ha neki nem lett volna meg ehhez az el?joga??? Miközben az egyszer? magyar bennszülötteknek kötelez?en nyomták éjjel-nappal a dialektikus materializmust! Miközben éjjel-nappal arról papoltak az akkori tudomány ( sötétség által ) felkent papjai, hogy az ufók csak a dekadens nyugati fogyasztói társadalom szenzációéhes sajtójának a termékei. – Vagy olyan régen volt már 1983, mikor még Pesten konferenciát is rendeztek az úgynevezett “áltudományokról”? Melyen els?sorban az ufókról volt szó, meg arról, hogy a magyar szocialista dolgozók lelkét “megvédjék” ett?l a nyugati mételyt?l; és akik akkor felszólaltak, most is ugyanazt csinálják, ugyanolyan társadalmi tekintéllyel és média-hátszéllel – éppen ezért nem beszélhetünk igazi rendszerváltásról sem! )

Ezek a szemfényveszt?k hol ufológusoknak, hol kapcsolatteremt?nek vagy hasonlónak, de mindenkor bennfentesnek mondják magukat, s legtöbbször azzal kérkednek, hogy meghívást kaptak egy repül? csészealjra, megismerkedtek utasaival, az idegen bolygók életével, idegen társadalmak vezet?ivel és filozófiájával, és felhatalmazást kaptak, hogy az üzeneteket átadják, és az emberiséget felvilágosítsák.

Élükön, legalábbis történelmi sorrendben, George Adamski áll, aki ?szerényen? filozófusnak, tanárnak és ufológusnak mondja magát, holott a Palomar-hegy déli lejt?jén egy vendégl?ben vagy büfében dolgozott,( megj : megint egy szokásos rágalom, melyet Kucka is gondolkozás nélkül átvesz, azaz hogy Adamski filozófusnak és tanárnak hazudja magát, holott csak egy szendvicsárus… ) és két kis amat?r teleszkóppal figyelte a csillagos eget.

Egészen addig, amíg 1946. október 9-én meg nem látott egy hatalmas ?rhajót?

Miel?tt továbbmennénk, jegyezzük meg, hogy a Palomar-hegyen van a világ egyik legjobban felszerelt obszervatóriuma és egyik legnagyobb távcsöve. Ez azért fontos, mert az ott dolgozó csillagászok sohasem észleltek repül? csészealjakat, ( megj: a mai tudásunk alapján, miszerint a hatalom milyen könnyen el tud hallgattatni tudósokat, Kucka “naiv” tudomány-hite több, mint nevetséges ) ellenben Adamski rendszeresen megfigyelte és lefényképezte ?ket.

Elbeszélését azért ismertetjük kissé részletesebben, mert mintája, modellje lett szinte minden kés?bbi UFO-jelenségnek.

Tudnunk kell még, hogy ebben az id?ben az amerikai sajtó már elég gyakran adott hírt a titokzatos repül? szerkezetekr?l, s meglehet?sen nagy érdekl?dést és figyelmet keltett valószín?leg sugalmazott cikkeivel. Az amerikai közönség ? ezt tudjuk Orson Welles hírhedt rádiójátékának esetéb?l ? könnyen hív? és néha gyermekien naiv,( megj : ellentétben pl. a szocialista propaganda agymosott tömegei “öntudatával”, melyek még az “ufó” szót sem ismerték a hatvanas évekig ) hamar beugrik a szenzációs közleményeknek. A légkört figyelembe kell vennünk Adamski könyvének esetében is.

Adamski 1946-tól 1952-ig számtalanszor megfigyelte és lefényképezte a repül? csészealjakat,

fliegende_untertassen_sind_gelandet_obr_03.jpg

Egy gyönyör? Adamski-felvétel : egy vénuszi kutatóhajó a Hold el?tt 1950. június 6-án.

fliegende_untertassen_sind_gelandet_obr_05.jpg

Adamski-fotó: vénuszi anyahajó

fliegende_untertassen_sind_gelandet_obr_02.jpg

Vagy : egy vénuszi anyahajó 1952. május 1-én.

cikkeket írt, el?adásokat tartott róluk. Volt eset, hogy több száz, zárt alakzatban repül? csészealjat látott.

Adamski-felvétel : Ufók alakzatban a Hold el?tt

Vagy : ufók alakzatban a Hold el?tt 1950. május 29-én.

A Palomar-hegyi obszervatóriumban ezt a flottatüntetést sem észlelték! ( megj : ergo Adamski hazudik Kucka szerint, a szent Palomar-hegy pedig igazat… hallgat! )

Adamski híre hamarosan bejárta az Egyesült Államokat. Más forrásokból ismerjük egy-egy fellépésének leírását, az el?adások tartalmát. Hívei és elszánt rajongói támadtak. Közülük néhányan meglátogatták 1952 novemberében, és arra kérték, hogy jelenlétükben vegye fel a kapcsolatot a repül? csészealjak személyzetével. Adamski elfogadta a javaslatot, és a társaság kirándult a sivatagba. Nem kellett sokáig várniuk.

Narancssárga fényben felt?nt egy ?rhajó, és leszállt a dombok között. Adamski elindult az objektum felé, a többiek távolról, kb. egy kilométerr?l figyelték. Adamski észrevette, hogy t?le kb. 400 méterre megjelent a bokrok között egy férfi, és integetett. Adamski odaballagott, és azonnal látta, hogy az illet? más bolygóról érkezett, mert a) haja a válláig ért, és mert b) az idegen ?nadrágja egészen más volt, mint az enyém, formája szerint sínadrágnak látszott, és csodálkoztam is magamban, hogy miért visel ilyen helyen ilyesmit?. ( megj : figyelem! az el?bbi mondat volt az els? magyar nyelven, mely egy az egyben idézet volt egy spirituális kontakta-kapcsolatról szóló könyvb?l! – és utána negyed századig semmi!)

Gyorsan kiderült, hogy az érintkezésnek nincsenek nehézségei, mert a szemben álló felek jelekb?l, kézmozdulatokból és gondolatokból könnyen megértették egymást. Igen, gondolatokból, telepatikus úton! A férfir?l kiderült, hogy Vénusz-lakó, és igen értelmes. Például az atomrobbantásokat ?értelmessége (!) megfelel? kézmozdulatokkal és hangos bum-bummal jelezte.

Ezt így írja le a filozófus szerz?:

?Neki (a Vénusz-lakónak) nem esett nehezére a felh?képz?déseket kéz- és karmozdulatokkal kifejezni, de magát a robbantást jelezve mondta: bum-bum. Hogy pedig megértesse magát, el?ször megérintett engem, aztán a növényzetet, ami mellettünk volt, végül a földre mutatott, és egy messze kiható kézmozdulatot tett, jelezve, hogy ez mind sok bum-bum által fog elpusztulni.?

A sci-fi olvasónak önkéntelenül az a novella jut eszébe, amelyben a Mars-lakók a Földre érkezve egy aranyásó öszvérével akarták felvenni a kapcsolatot. ( megj : igen, a normál, engedélyezett sci-fi-színvonal az, melynél a földönkivüliek hülyébbek egy értelmi fogyatékosnál is. )

De térjünk vissza a meséb?l a valóságba.

Adamski hosszan elbeszélgetett az idegennel. Azt is megtudta, hogy ?a mi tudásunk felszínes, az övék mélyrehatóbb. A Földön kívüliek jobban vigyáznak a Teremt? törvényeire, mialatt a földiek a materializmus törvényeit tartják szem el?tt?. ( megj : ez pontosan így is van! ) Az is kiderült, hogy a bolygók és a naprendszerek között az utazás általános jelenség; hogy az emberi forma is általános; hogy minden bolygónak vannak lakói, és hogy tudósaink általában tudatlanok és m?veletlenek.

Az már tréfa ? valószín?leg Adamski is nevetett, amikor leírta ? ( megj : nem volt tréfa, hanem valóság ), hogy az idegen beszéde er?sen hasonlított a kínaihoz.

De hát a legszebb találkozásnak is vége szakad egyszer. Az idegen beszállt ?rhajójába, és zajtalanul távozott. Csak lábnyomait hagyta a homokon. Nyilván bizonyítékul, mert Adamskiék gipszöntvényeket készítettek a nyomokról. A gipsznyomokat Adamski elvitte el?adásaira, és mindenütt nagy sikert aratott velük. Kiderült, hogy az idegen cip?talpán hosszú szöveg volt titokzatos jelekb?l, megfejtésén ?több tanult ember dolgozik, egyel?re eredménytelenül?.

A siker után Adamski társszerz?jével együtt újabb könyvet írt. Ebben a Vénusz-lakó visszatért, magával vitte az illusztris szerz?t, tanárt és filozófust az ?rhajóra. Az ?rhajón Mars- és Szaturnusz-lakókkal is találkozott az ufológus; megismerte az ?rhajók m?ködését, a szuperértelmes lények különféle szerkezeteit; találkozott néhány Mesterrel, akikt?l sok titkot megtudott az emberiség történelmér?l; látott ?rállomásokat és laboratóriumokat; látta a Hold túlsó oldalának vizeit és állatait; evett-ivott a távoli bolygók termékeib?l; látta egy furcsa televízión a Vénusz világát ? megtudott minden megtudhatót.

Kár, hogy az idegenek filozófust és tanárt, nem pedig fizikust és gépészmérnököt választottak a földiek közül. ( megj : miért nem egyenesen egy Kucka Péter-fajtát vittek magukkal, aki kereken szemükbe mondaná:”Uraim, maguk nem is léteznek!”) Így csak néhány olcsó közhellyel gazdagodhatunk, és nem fizikai felfedezések meg gépek sorával. ( megj : mert egy materialistának a spirituális tapasztalatok/tanítások mindig olcsó közhelyek! – ugyanakkor érdekes, hogy ezzel a mondatával Kucka elismeri, hogy Adamski tapasztalata akár valós is lehetett, csak azon sajnálkozik, hogy ebb?l az emberiséget kontrolláló hatalom technikailag semmi sem tudott profitálni!)

Adamski két könyvében minden vagy majdnem minden megtalálható, ami a kés?bbiekben. Nem sok képzel?er?re vall, hogy a kés?bbi szerz?k lényegében csak ismételték Adamski sztoriját, kib?vítették, felnagyították egy-egy részletét. Az eltérések ? s ez érdekes ? inkább a részletekben találhatók, az idegenek, a szerkezetek, a bolygók, a ?filozófiák? leírásában. Az eltérések párhuzamba állításával szépen kimutathatnánk a hazugságokat, de ehhez nincs sem kedvünk, sem terünk. Itt csak az alaptörténetet akartuk ismertetni.

Adamski nyomába százak léptek, amerikaiak, angolok, franciák, olaszok, spanyolok, portugálok, ausztráliaiak, dél-amerikaiak, németek, svédek, dánok, norvégek, magyarok ? ?közvetít?k? az idegenek és a Föld együgy? lakói között. ( megj : igen, sok tízezren voltak a világ minden tájáról, s?t, még a Magyar Alföldr?l is voltak olyan egyszer? parasztemberek, akik el?ször is rohantak elolvasni angolul Adamski  ‘Flying Saucers Have Landed’-jét, majd vártak 20-30 évig, az álrendszerváltásig, hogy az éppen arra kóborgó “objektív ufó-kutatók” szóba álljanak velük, de mivel ezek a parasztemberek nem tudtak semmilyen éjszakai elrablásos horrorról beszámolni, hanem csakis a jó indulatú földönkívüliekr?l, azok magas fokú spiritualitásáról, ezért a roppant objektív kutatók az ? elbeszéléseiket azonnal mesék kategóriájába utalták, és túlzott pálinkafogyasztásukban találták meg a történetük keletkezésének okát – és örök feledésre ítéltettek, mármint a magyarnak mondott ufó-kutatók és ufóújságok részér?l, kivéve egy-két Mónika Showt, de erre is még vagy 20 évet kellett várniuk!)

A szövegek három irányba fejl?dtek: politikai, vallási és ?tudományos? irányba.

A politikai irány végs? teljesítménye az az olasz könyv, amely bebizonyítja, hogy az elmúlt harminc év minden világpolitikai eseménye mögött az idegenek állnak, akik közben bázisokat is létesítettek a Földön, a föld alatt és a tenger fenekén. ( megj : ez pontosan így van ) És az idegenek itt vannak köztünk, embernek, közönséges földi halandónak álcázva?

A vallási irány azt bizonygatja, hogy sem az ?rhajók, sem utasaik nem valóságosak fizikai értelemben, csak pszichikailag. Ezek a lények voltaképpen angyalok. Majdnem pontosan illik rájuk az egyház meghatározása: nincsenek helyhez kötve, egyes esetekben testet vehetnek fel, halhatatlanok, alig hat rájuk az id?, de teremteni és csodát tenni nem tudnak stb., stb. ( megj : egy materialistának nyilvánvalóan ezek a legfelháborítóbb tulajdonságok, de abban téved Kucka, hogy csodát tenni nem tudnak! ) Itt vannak köztünk, földi halandónak álcázva.

A ?tudományos? irány aprólékos kutatásokba mélyül. Vizsgálja és osztályozza az ?rhajók formáit, megjelenésük id?pontjáról és leszállásaik helyér?l készít statisztikákat, laboratóriumokba viszi az ?rhajókról lehullott tárgyakat, fémdarabkákat, vizsgálja az ?rhajók radioaktivitását, hipotéziseket állít fel hajtóm?veikr?l, szerkezetükr?l, fordulékonyságuk okáról stb., stb. ? folytathatnánk oldalakon keresztül. ( megj : most Kucka azokat sajnálja le, akik minden hátráltatás ellenére a jöv? tudományának alapjait rakták le a hatvanas-hetvenes években! )

Adamski szétszórt magocskái jó talajra találtak, szárba szökkentek, jó termést hoztak. Mint a nadragulya? ( megj : a materialista nihil, elnyomás és hazugságáradat egyik szép metafórája…! )

De honnan jöttek ezek a történetek, hol találhatók Adamski irodalmi el?dei?

A sci-fi el?történetében tájékozott olvasó már biztosan rájött a titokra.

Igen, igen? Kicsit szomorkásan kell kimondanunk Verne Gyula nevét. El?ször (?) ? készítette el ezt az ételt.

A regény azzal kezd?dik, hogy a Föld különböz? pontjain éjszakánként zenét és trombitaszót hallanak az égb?l. Aztán látnak valamit, amir?l azt hiszik, hogy meteor vagy repül? szerkezet, de az a furcsa, hogy nagyon gyorsan változtatja helyét. Arra is gondolnak, hogy ez az a bomba, amelyet Schultze mérnök l?tt ki, és amelyb?l amolyan m?bolygó lett. Az egyik csillagász kijelenti, hogy a mozgó tárgynak ?sem jellegér?l, sem méreteir?l, sem mozgássebességér?l, sem mozgáspályájáról semmit sem lehetett biztonsággal megállapítani?. Valósággal láz tört ki a Földön, amikor olyan események következtek, ?amelyeket lehetetlenség volt pusztán valamely kozmikus jelenséggel magyarázni?.

Zászlók jelentek meg a világ legmagasabb épületeinek tetején.

Kész. Innen származik Adamski története.  ( megj : Kész bizony: Verne meg Andersent?l vette, Andersen La Fontaine-t?l, ? meg Aesopustól stb. ) Igaz ugyan, hogy még hozzákevert egy kis misztikát Swedenborgból meg néhány ötletet a science fiction újabb terméséb?l, például a francia Renard Kék veszedelem cím? regényéb?l vagy az amerikai Doc Smith ?roperettjeib?l, esetleg képregényekb?l és filmekb?l, de az igazi ihlet? Verne Gyula. Kár, hogy a keverékben az alapanyag is elromlott. Könyvéb?l ítélve rossz szakács lehetett Adamski abban a büfében vagy vendégl?ben.( megj : még kész szerencse, hogy George Adamski filozófiaprofesszor el?bb hunyt el, miel?tt még Kucka Péter lefokozta volna egy Verne-regényeket átkölt?, szenzációhajhász, ufó-bolond szendvicsárusnak! )

Itt azonban meg kell állnunk egy pillanatra. Nem tudjuk, mekkora szerepe volt Adamskinak ?könyvei? megírásában. Életrajza szerint az ifjú George ?csak rövid ideig járt iskolába? és kés?bb sem lázadozott azért, mert szüleinek körülményei nem tették lehet?vé, hogy ?megfelel? oktatásban részesítsék?. A gyanakvó olvasó félig-meddig jogosan kérdezheti: írt valamit Adamski? ( megj : egyáltalán tudott-e írni és olvasni ez a filozófiaprofesszor vagy a Verne-regényeket is felolvasták neki?  – ezt itt a kérdés nyilvánvalóan! ) Vagy a Hódító Roburt csak a társszerz? olvasta?”

* Pontosan John Keats ‘Óda egy görög vázához’ c. versének utolsó két sora :

?A Szép: igaz s az Igaz: szép! ? sohse

áhítsatok mást, nincs f?bb bölcsesség!?

spiritufo.ditro.hu

7 COMMENTS

  1. valamelyik kép szerintem is hamis,de vannak jobbak neki. am az egy dolog hogy a betett képet pl rekonstruálni tudják lámpával még nem biztos hogy az is… de ha a kapcsolatfelvétel hamis, azt nem értem hogy adamski honnan tudhatott olyan dolgokról amiket csak évtizedekkel kés?bb fedeztek fel???? ez lehetetlen

  2. Pl a fotón látható tárgyakat, mindig összehasonlították lámpab?rával, csirkeetet?vel stb. de ezek a tárgyak még b?ven a fotók létrejötte után készültek csak.
    Aztán világszerte láttak olyan ufot, mint amilyet Adamski talált ki,pedig adamskiról még az életbe nem hallottak
    Adamskit ugye kivitték az ?rbe is. A könyvében arról számol be, hogy “milliónyi szentjánosbogár világított körülöttük.” aztán rá több mint 10 évvel, ’62ben John Glenn ?rhajós megkerülte a földet és azt mondta hogy a sok apró dolog amit csillagnak nézett,valójában sárgásbarna fény, olyanok mint a szentjánosbogarak a sötétben. Kiderült hogy ezek apró csillámporok, amiket a fény visszaver…ezt honnan tudhatta Adamski? Sugárzási övek, szcintilláció, a Hold túlsó oldala, a Hold légköre, stb. stb Az általam hitelesnek elfogadott valamennyi történet tartalmaz el?remutató – azaz akkori tudásszinten nem rendelkezésre álló ismereteket.

  3. ‘ve frequently heard the specialists cry “accessorise, accessorise EVENING DRESSES, accessorise” but d style accessories truly make a distinction for your completed appear. Blue Mother of the Bride Dresses D they truly make your outfit appear much more fashionable or much more like designer haute couture style.The answer based on probably the most fashionable individuals each in and out from the style globe is Casual Wedding Dresses , Designer Wedding Dresses obviously, “yes aqua bridesmaid dresses .”There are numerous types of accessories accessible which could add that unique some thing for your outfit, whether or not it be that unique designer Italian leather bag BRIDESMAID DRESSES , designer sunglasses, or an unusual gifts  of jewellery. You are able t match your shoes and handbag, your scarf and gloves or perhaps your lipstick, necklace and hair accessories Blue Bridesmaid Dresses .Numerous designs of style and designer accessories are als accessible inside the marketplace. for example at 1 finish from the extreme you will find haute couture bags and