Home Spiritualitás Az UFO-hit és a kereszténység

Az UFO-hit és a kereszténység

0

Vegyük kicsit szemügyre a konkrét UFO-jelenések és a kereszténység viszonyát. Első megállapításunk az, hogy az UFO-történetekben az idegen lények által közölt vallási témájú információk ugyanolyan kaotikus összevisszaságot mutatnak, mint az űrhajók alakjai illetve kinézetük.

Sok ?idegen lény? teljesen ateistának mondja magát, az emberek vallásait alacsony értelmi szintünknek tulajdonítja. Az esetek egy részében ez a földi értelemben vett ateizmust jelenti, sőt, a hitelesnek tartott észlelések sorában még kifejezett kommunista elveket valló ufonauták is találhatók. (Hogy-hogynem a kommunista idegenekről mindig ilyen gondolkozású emberek számolnak be?)

isten

godMáskor a vallást nem a teljes tudatlanságnak, hanem korábban itt járt idegen lényektől származó tanítások félreértelmezésének tulajdonítják. Ilyenkor gyakran a Biblia és más vallási iratok ?igazi értelmét? adják meg a földönkívüliek. Például szerintük az Ószövetség Istene egy idegen lény, akinek űrhajója remegtette meg és borította füstbe a Sinai hegyet, Illés tüzes szekere is valami repülő tárgy. Jézus náluk egy idegen civilizáció követe, akit genetikai eljárással keltettek életre szűz Mária méhében és a csúcstechnika segítségével támasztottak fel társai. Nem is soroljuk tovább mindezeket a dolgokat, valószínűleg minden felnőtt keresztény olvasott már ilyesmit. A közös bennük az, hogy a keresztény hit emberi ésszel fel nem fogható igazságai mögé egy embertől különböző értelmes lényt, illetve ezek csoportját képzelik.

Állításaikat azonban semmivel nem tudják bizonyítani. Valóban ki lehet ragadni a Szentírásból bizonyos részeket, melyet a ma embere repülő, űrhajó vagy egyéb modern technikai eszköz leírásának vél, ezen részek megléte azonban nem perdöntő. Egy olyan több száz oldalas könyvről, mely akkora műfaji, keletkezési korbeli és szerkesztési változatosságot mutat, mint a Biblia igen sokféle témához lehet illeszkedni látszó szövegrészeket találni. Itt az áltudományok egy jellemző vonása ismerhető fel, melyet korábban (6.1.oldal) ismertettünk, tudniillik a tények közti szabad válogatás jelensége. Egészen nyilvánvaló, hogy a Szentírás nagy része nem utal idegen lények, bonyolult technikai eszközök jelenlétére. Ezekre a részekre (melyek a szöveg többségét alkotják) az ?UFO-isten hívők? nem tudnak magyarázatot, egyszerűen tudatlanságnak, tévedésnek minősítik. Minden olyan kis szövegrészt viszont, mely az ő teóriájukat látszik támogatni, hitelesnek vagy hiteles magvúnak tartanak. Ekkor tehát az igazolni kívánt elmélet szerint döntik el a hitelességet, nem attól független szempontok alapján. Semmiképp nem nevezhető tehát tudományosnak és hitelesnek az a megközelítés, amit az ilyen UFO-hívők alkalmaznak, még akkor sem, ha az eredeti nyelven írt szövegrészek ismeretén alapul is.

god

A hívő keresztény fő érve azonban az ?idegenlény-isten? jellegű tévtanítások ellen az lehet, hogy a Bibliában leírtakat nem pusztán régi események leírásának tekintjük, hanem megéljük: ma is érvényes valóságokat közöl a Szentírás. Az Atya, Jézus vagy a Szentlélek ma is válaszol nekünk az imában, Jézus ma is gyógyít betegeket, a Szentlélek ma is irányítja az egyéneket és közösségeket, akik erre megkérik őt. Ezek a tapasztalatok, melyek 2000 év kereszténysége alatt folyamatosan megvoltak és ma is megélhetők nem férnek bele az említett tévtanokba. Aki azonban holt betűként, egyszerű történetleírásként tekint a Bibliára, az akár az űrhajós-isten akár egyéb jellegű tévutakra igen könnyen tévedhet.

A hitelesnek tartott UFO-utazókkal való beszélgetések (?telepatikus kapcsolatfelvételek?) más csoportja keleti vallásokhoz hasonló alapelemeket mutat fel. Sokszor kifejezetten említést tesznek az idegenek a reinkarnációról vagy arról a panteista felfogásról, miszerint végső soron minden létező legbelső lényege egy és ugyanaz, így Isten bennünk és mindenben lakozik, nem személyes lény. Álljon itt egy ilyen értelmű, tipikusnak mondható idézet:

godAmikor a vallásról, vagy ahogyan Pallmann ? akinek beszámolóján alapszik a történet ? nevezte, a ?kozmofilozófiáról? kérdezték, Xiti és Satu [az idegenek] elmondta, hogy az ő népük nem tesz különbséget ?Isten? és ?Természet? között, és (legalábbis a mi nyelvünkön) ?Isten-Természetként? hivatkoznak rá. ?A Természet törvényeinek figyelmen kívül hagyása?, mondta Satu, ?Isten törvényeinek figyelmen kívül hagyása, mert Isten a Természet és a Természet Isten.?

Sok ember gondolkozik ennek hallatán így: ?Milyen szépen összevág minden! Az idegen lények létezése és a reinkarnáció egymást erősíti, támogatja. Biztos igaz mindegyik, ha így egybevág két különböző jellegű elmélet.? Két bizonytalan dolog egymást támogatása azonban nem bizonyítja hitelességüket. Ha valamelyikük független forrásból bizonyítást nyer, az már támogatja a másikat, de az egymást támogatás nem perdöntő. (Vegyük pl. a következő egyszerű esetet: Aladár szerint 2 + 2 = 5, Béla szerint 2 + 3 = 6. A két ?elmélet? támogatja egymást, hisz Aladár egyenletének mindkét oldalához 1-et adva megkapható Béla egyenlete, mégis mindkettő nyilvánvalóan hamis. Ha valaki bebizonyítaná Aladár igazát, Béla állítása is igaz lenne, de amíg ez hiányzik, egymással való összhangjuk nem bizonyító erejű.)

Ismét más csoport a keresztény iratokat értelmezi át ?modern? felfogásúra, azaz hisznek Istenben, esetleg Jézus istengyermekségében, de pl. a Jelenések Könyvének bizonyos részeit úgy értik, hogy Isten űrhajókat küld rövidesen, hogy kimentse a ?romlott emberiség? köréből az ő 144000 választottját és egy másik bolygón valósul majd meg Isten országa. Ezek között az emberek közt sokszor találhatunk olyanokat, akik őszinte istenkereséssel jutottak a téveszmék hálójába. Sokszor hisznek Istenben, elemi imaéletük is van, az Egyház liturgiájában is részt vesznek, de jó pár dolgot félreértenek. Felvilágosító tevékenységgel, felnőttnek szóló bibliamagyarázatokkal feltehetően kizökkenthetők téveszméikből. Hisz ha valaki kicsit komolyabban megismeri Istent, egészen világos lesz előtte, hogy Neki nincs szüksége más értelmes lényekre az emberiség megmentése céljából, ugyanis végtelen a hatalma, nem kell az emberek által fejlettnek gondolt technika és orvostudomány eredményeit használnia csodáihoz, mivel ő mindennek a teremtője, üzeneteinek közvetítésére sem kell idegen lényeket felhasználnia, mert Szentlelkén keresztül ma is az egyének, a közösségek és az egész Egyház szintjén folytonosan hallható szava azok számára, akik odafigyelnek.

annunaki_sun

Az UFO-utazók vallási közlései közt tehát kibékíthetetlen ellentétek vannak, de az ?idegenek? sosem említik, hogy köztük vallási meggyőződés szerint különbségek lennének. A téma ?szakértői? azonban képtelenek kiválasztani az igazit ezek közül. Szegezzük bátran ufológus ismerőseinknek: ?Akkor most mondd meg végre, az idegenek hisznek-e Istenben vagy sem? Személyes Istenben hisznek vagy egy általános filozófiai jellegű elvben?? Bármelyiket mondja is, csakhamar találhatunk az UFO-magazinokban és könyvekben ennek ellentmondó és ?garantáltan hiteles? beszélgetéseket.

Mindez azt jelenti, hogy vallási téren is teljesen hiteltelenek az állítólagos idegen lényekkel beszélgető emberek információi. Az egész jelenségkör azonban nagyon alkalmas az ingadozó hitű emberek körében végzett zavarkeltésre. és ebben rejlik fő veszélye. Ezt a Sátán, a fő zavarkeltő kihasználhatja és ki is használja céljai elérésére. Már önmagában az érdeklődés Istentől való elfordítása is az ő malmára hajtja a vizet (hisz sokan az idegenektől várják az emberiség problémáinak megoldását), de a vallási jellegű információk, amiket az ?idegen lények? közölnek az emberekkel közvetlen veszélyt is jelentenek.

Érdemes megemlíteni itt az UFO-jelenségeket igen sokszor kísérő félelmeket. Az egész téma az emberek többségéből félelmet vált ki, ami érthető (az ismeretlentől való félelem), és feltehetően ez az egyik alapja annak, hogy az emberek széles tömegei érdeklődnek a téma iránt. Nem érthető viszont az, hogy a témával behatóbban foglalkozó, személyes találkozásról beszámoló emberek közt igen gyakori a depresszió, skizofrénia, látszólag indokolatlan rettegés. Erről olvashatunk pl. a már idézett, UFO-jelenségekről beszámoló könyvben (Idegen bázis), de személyes beszélgetések során is találkoztunk ezzel a jelenséggel. Az UFO-észlelések és a depresszió bármilyen irányú kapcsolata a téma hamis voltát bizonyítja. Az eleve depresszióra és skizofréniára hajló emberek beszámolói nyilván korlátozott hitelességűek az észlelő állapota miatt. Amikor viszont az állítólagos idegenekkel való találkozás vált ki pszichikai betegségeket, félelmeket, az sokszor démoni befolyás lehetőségét veti fel.

Összességében tehát a téma tipikusan áltudományos, biztosra vehetjük, hogy eddig nem történt találkozás idegen lényekkel, így nem érdemes időt, figyelmet és pénzt vesztegetni a ?hátha mégis igaz? hozzáállásból kiindulva a téma tanulmányozására. Bizonyos terültek pedig egyenesen veszélyesek a kereszténységre nézve és egy-egy eset sátáni befolyás gyanúját is ébreszti. Ne higgyünk tehát az UFO-híradásoknak, legjobb, ha hallatlanra vesszük őket.

Oltyán Edit

http://latogatok.hu/news.php?extend.2370.4