Home Cikkek Bezárt világrend

Bezárt világrend

444
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 26 percig tart

Az emlékezés félve és remélve szüli a jövőt, mint valami hatalmas rovar, csak rakja egymás után a sok petét, hogy majd mind kikeljen egy napon és szülővé váljon maga is egy vakító hajnalon, amikor betéved vackába a fény. Minden pillanat felfalja az előzőt, sosem hagy belőle mást, csak morzsákat. A morzsák elárasztják a jelent, elzárják a kaput a mosthoz. Minden pillanat felfalja az előzőt, sosem hagy belőle mást, csak morzsákat. Az emlékezés már emlékszik két szép önmagára. A közösség általi korlátozottság érzése.

00-00-000-a0-89394

 

Kényszer, hogy mások elvárásainak tegyen eleget. Ez a hagyományosan az ortodox magatartást jelenti. Az új tudományos eredmények az eddig természetfölöttinek nyilvánított jelenségeket a fizikai valóság talajára helyezik. Ezzel az évezredek óta ismert természetes gyógymódok létjogosultságot nyertek. A holisztikus gyógyítás az embert teljes egységében veszi figyelembe. Ezen gyógítási módban kételkedőknek már semmi mást nem kell tenniük, mint egy kicsit utánanézni a kvantumfizika legújabb felfedezéseinek.

A modern fizika kutatásaink eredmnyeképpen az életről alkotott új szemlélet más megvilágításba helyezi saját testünket is. Ezeket sok fizikus és filozófus megvitatta, közülük azonban csak kevesen figyeltek fel arra a tény-re, hogy a koncepcionális változások iránya a keleti miszticizmus szemléletmódjához látszik kö-zeledni. E kevesek közé tartozik több világhírű fizikus, J.R. Oppenheimer, N. Bohr, W. Heisenberg, akik szerint a buddhista, hinduista és taoista bölcselet gondolatai sok párhuzamot mutatnak a relativitáselmélet és kvantumelmélet gondolataival. Lao-Ce írta 2500 évvel ezelőtt: Aki tud, nem beszél, aki beszél, nem tud. “A mélylélektan pedig kimutatta, hogy az emberi cselekvések mozgatórugója többnyire nem a racionális gondolkodás, hanem a tudattalan. ” C.G. Jung egyszer hosszasan elbeszélgetett egy bölcs, idős zsidó rabbival a bibliai csodákról, és megkérdezte, vajon manapság miért nincsenek csodák. A rabbi egy darabig töprengett, majd csendesen így válaszolt:

” Ez talán azért lehet, mert ma már nincs olyan ember, aki eléggé mélyen meg tud hajolni.” A természetben a négy egyetemes erő mögött (gravitáció, elektromágnesesség, gyenge és erős atomi kölcsönhatás) létezik egy ötödik mező, a pszí-mezőA XX-XXI. század fordulójának tudománya, az elméleti fizikai most születő új ága, a vákuum-dinamika adja a kezünkbe a kulcsot az emberi szellemtörténet nagy kérdéseire. Ma már eljutottunk oda, hogy a paranormális jelenségek nem a transzcendencia és a misztikum világába tartoznak, hanem beemelhetők a ráció, a természettudomány vizsgálati hatókörébe. A mai kor emberére háruló hatalmas pszichés terhelések, a félelmek és szorongások következtében nagyon sebezhetők lettünk. Súlyosabb esetben pedig tartós károsodás érheti egészségünket. A pszichoszomatikus betegség atudattalan és a lélek segélykiáltása Az egyes gondolatformák adott energetikai központhoz kapcsolódva befolyásolják az energiaáramlást és ezzel a sejtek állapotát. A negatív állapotok és különféle változatai blokkolják a szellem, a lélek és a test kapcsolatát, megakadályozzák az energiák áramlását. ” Ott, ahol az ember már nem egészen önmaga,ismét teljesen önmagává válik. A kóros szorongás nincs arányban a kiváltó helyzet nagyságával és intenzításával. A negatív fiziológiai hatás akkor lép fel, ha az illető nem próbál megküzdeni a stresszhely-zettel. A stresszre adott leggyakoribb válasz a szorongás, ami mögött a félelem, aggódás, feszültség, rossz előérzet van.

Isten emberiséggel való kapcsolata során különböző időkben átruházta erejének használatát.. Ez éles ellentétben áll a napjainkra jellemző népszerű keresztény hozzáállással a Szentlelket illetően, a ráhatás adott, miszerint érdemes Krisztusban hinni a fizikai hasznok miatt, például betegségből való gyógyulás az, amit a Szentlélek állítólagosan adni fog. Isten mindenkor azért adta a Lelkét, hogy véghezvigyen speciális, meghatározott célokat. Így azok, akik valóban az ajándékok birtokában voltak, pontosan tudták, mire használják őket, és így nem csupán rész-sikereket értek el alkalmazásukkorAz emberek állítják, hogy ?megkapták a Szentlelket? az evangélizációs termekben az igehirdetők elhúzzák a mézesmadzagot a Szentlélek ajándékainak megkapásával kapcsolatban mielőtt még az érdeklődők fontolóra vennék ?Jézus elfogadását?. A ?prófétának? fordított görög szó egy olyan valakit jelent, aki továbbadja, közvetíti Isten igéit – azaz bárkit, aki arra van ihletve, hogy Isten igéit szólja, amely magában foglalhatja a jövőbeli események előre megjelentését is .

Krisztus próféta volt. “Gyere, láss csodát!” Pszichológiailag az előadás bevet mindennemű ön-szuggesztiót és ahhoz hasonlót. Az Újszövetségben sohasem találkozhatunk a leghalványabb jeladásával sem egy ilyen szintű pszichológiai ráhatásnak, amelyre szükség lett volna egy csoda megtörténte előtt. Bizonyos, hogy az első-században meggyógyultak közül sokaknak nem is volt hite – egyikük sem tudta, hogy ki volt Jézus. Egyetlen karizmatikus keresztény egyháznak sincs, akik a múlt század folyamán vagy ma azt állítják, hogy ilyen hatalmat gyakorolnak, kézzelfogható bizonyítéka arról, hogy rendelkeznek ezzel az erővel. Az ajándékokat a Biblia, mint a “… a jövendő világ erőit” nevezi meg. A ?csodák?, melyekről a mai ?keresztények? úgy vélik, hogy véghezvisznek, ugyanazokból a kivételes állapotokból származnak, mint más vallások paranormális tapasztalatai is, így például a vuduhívői tapasztalatai. Afrika nagyrészében az iszlám folyamatos sikere a keresztény vallás felett, bizonyára nem volna tapasztalható, amennyiben az elterjedt kereszténység a csodáit a hatalomnak és erőnek ugyanazzal a szintjével és meggyőző hatalmával mutatná. Az ürügy, hogy a ?keresztények? csodatételei hitük függvénye.

A “Pártfogó” csodálatos ajándékai vagy megvannak náluk, vagy nincsenek . A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amennyiben az ihletett Írások az ismeretnek ilyen teljességével képesek minket ellátni, akkor nincs szükség ?belső megvilágosodásokra?, hogy megmutassák nekünk az igazságot Isten felöl. Azonban az emberek mégis hány alkalommal beszélnek személyes érzéseikről és tapasztalataikról, mint istenismeretük forrásairól! Ha Isten ihletett szavának hitben való elfogadása elegendő, hogy teljességgel ellásson minket, akkor nincs szükségünk az igazság semmilyen más erejére, hatalmára sem az Istennek szentelt életünkben. Ahelyett, hogy növekednénk az Isten szavának hatalmába vetett hit teljességére, amely ki lett számunkra nyilatkoztatva, sokkal vonzóbb egy leegyszerűsített megoldással élni: azt állítani, hogy az igazságosság ereje hirtelen ránk szállt. Olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik félig-meddig elhiszik a Bibliáról, hogy Isten szava, annak ellenére, hogy állításuk szerint elkötelezték magukat . Hasonlómódon azt állítják, hogy hisznek Istenben, ugyanakkor nem fogadják el, hogy Ő egy valóságos személy. “a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják”, Megfigyelhető, hogy a Biblia hivatkozik más ihletett írásokra is, amelyek ma már nem állnak rendelkezésünkre (pl. Jáser könyve, Nátán írásai, Elijáhu, Pál korintusiakhoz írt és János harmadik apostoli levele tartalmazza, hogy János írt egy levelet egy gyülekezetnek, amelynek Diotrefes nem engedelmeskedett. Vajon ezek az iratok miért nem lettek megőrizve az utókor számára?

Mert létezett emberi szelekció is azok között az iratok között, amelyek bekerültek a Bibliába.”Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled” (Péld.3:13-15). “…Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól…” (Jn.16:13). Talán máig vitatott a “természetgyógyászat” helye a mai magyar társadalomban, de még világszerte is. Leggyakrabban szélsőséges álláspontokat hallani a természetgyógyászatról, mert agyondicsérik, illetve leszólják. Magyarországon a természetgyógyászat a hagyományos gyógyítást kiegészítő tevékenységet tölthet be. Magát a természetgyógyász” nevet is csak orvos használhatná. Természetgyógyászat ide, természetgyógyászat oda, végső soron az ember csak magát tudja meggyógyítani. A terapeuta határozott segítsége akkor hatékony, ha a páciens felismeri az okot saját magában.

Az USA-ban már a TB által támogatott gyógymódként elfogadott csontkovácsolás. A mai átlagember nem szívesen fogadja el, hogy a szellemi létezés éppolyan er?s megnyilvánulássokkal bír akár a fizikai világ, inkább az anyag véletlenszer? hatásának, velejárójának tekinti, a szellemet pedig a tudat valamiféle szinonimájaként emlegeti. A gyógyító energia univerzális, de a képesség, mellyel ezt az energiát csatornázni lehet. Egyszerűen csak a kezét valaki magára vagy másra helyezve, lehetővé teszi az energia áramlását magán keresztül. Mindig tartsuk szem előtt, hogy az Isteni Erő energiája semleges, és a kezelendő személytől pozitív, termékeny felhatalmazást vár el. A Föld, az Ég és a Fels?bb Én energiáinak felhasználása a halhatatlanság eléréséhez. A bennünk szunnyadó dinamikus energiák felébresztése révén megtapasztalhatjuk az ember biológiai és szellemi evolúciója mögött rejl? er?t.

Ember = fizikai test + energia + szellemA fizikai test: a különböző szervek, a csontok, az izmok a bőr stb. egy egészet alkotnak.Az energia: az életben maradáshoz és a működés fenntartásához nélkülözhetetlen belső energia.A szellem: a szellemet legegyszerűbben úgy írhatjuk körül, hogy ez az a rendszer, ami irányítja és szabályozza a testünket, ezért információs rendszernek is nevezik. Részét képezi az érzelem, a gondolatok, az intelligencia, a bölcsesség, a jellem stb.Összefoglalva: a szellem adja a rendet, a fizikai test struktúrát, az energia pedig hajt minket. Modern hasonlattal élve: a fizikai test a hardware, a szellem a software, az energia pedig lehetővé teszi a rendszer működését.E három összetevő szorosan összefügg egymással.

A fizikai test pl. hatással van az energiára (ha fáj valami, akkor gyengének érezzük magunkat) és a szellemre is (“ép testben ép lélek”).
A modern orvostudomány jórészt csak az ember fizikai dimenziójával foglalkozik, diagnózisa is csak a fizikai testre vonatkozik, és ebből következően a terápia is fizikai lehet. Gyakran előfordul azonban, hogy elmegyünk az orvoshoz mert rosszul érezzük magunkat, és ő azt mondja, hogy nincs semmi bajunk. Valóban lehetséges, hogy fizikai szinten még minden rendben van, de az energiahálózatunkban vagy az információs rendszerünkben már megjelentek a problémák.

A három dimenzió szoros kapcsolata miatt az energia kezeléssel nemcsak az energiarendszerünk elváltozásait lehet gyógyítani, hanem hatunk a fizikai testre és az információs rendszerünkre is A gyógyulás folyamata sok tényezőtől függ. Az egyik tényező a beteg hozzáállása. Sok ember elfogadja a felelősségét a saját gyógyulásában, sok nem. A gyógyulás attól is függ, hogy a betegség krónikus vagy akut, milyen erős a beteg immunrendszere, de meghatározza a beteg kora, eddigi betegségei és az is, hogy a családi környezet milyen mértékben támogatja a gyógyulást. Általában a beteg hozzáállása a legfontosabb tényező a saját felépülésében, fontosabb, mint a betegség súlyossága vagy időtartama. Ha az energetikai eltérés még nem változtatta meg a fizika testünket vagy az információs rendszerünket, akkor akár egy kezelés is megoldhatja a problémát. Ha a többletenergia, az energiahiány vagy a rossz információ már megváltoztatta a fizikai testünket, akkor több kezelésre lesz szükség. A folyamat testi-lelki-szellemi síkon egyaránt zajlik. Testi szinten segít beindítani az öngyógyító folyamatokat, szellemi szinten egyre tudatosabbá válunk és a szívünk megtelik szeretettel. Legközelebb, ha beütjük a lábunkat vagy a kezünket valamibe, figyeljük csak meg, milyen gyorsan elillan az intenzív fájdalom és váltja fel a jótékony zsibbadás. A balesetet szenvedett emberek, vagy a csatában megsebesült katonák ritkán fogják fel azonnal, mennyire súlyosan megsérültek. Atléták csontja is eltörhet a verseny hevében és nem érzik a fájdalmat addig, míg a játszma véget nem ér. Ezek a példák mutatják a szervezet endorphinjait munka közben. Évekkel ezelőtt dr. Selye János megállapította, hogy a fájdalom vagy harag adrenalinlöketet válthat ki a testben.

A többletadrenalin-energia arra teszi képessé az embert, hogy harcoljon, vagy elmeneküljön a veszélyforrástól. A kutatás később bebizonyította, hogy a félelem és a harag érzései károsíthatják a szervezetet, ha hosszú időn át tartanak. Az olyan negatív emóciók is, mint a bánat, gyűlölet, keserűség és neheztelés, ha sokáig tartanak, kimeríthetik a vészhelyzet-mechanizmusokat és legyengítik a szervezet betegséggel szembeni védekezőerőit.Azóta a tudósok a pszicho-neuroimmunológia területén sok olyan anyagot izoláltak, melyeket ezek az emóciók hoztak létre az agyban. Ez azt jelenti, hogy az a mód, ahogyan gondolkodunk és érzünk, károsítja szervezetünket, vagy segít meggyógyulnia? A jó közérzet lehet csupán a pozitív gondolkodás következménye is?

Az endorphintermelés a pozitív gondolkodás eredménye. A konfliktusok megoldása, feloldása, a gyűlölet és neheztelés száműzése, a szeretetteljes, nagylelkű, hálás beállítottság gyakorlása, erős hitre találás ? mindezek lökésszerűen felgyorsítják agyunkban az endorphin termelését, és felerősítik a szervezetnek azokat a képességeit, amelyekkel ellen tud állni a betegségeknek. A naponkénti séta jótékony fizikai hatása már csak a ?hab a tortán”.A kimondott szó hatalmaSemmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, mely alkalmas az épülésre. Félelmetes hatalom adatott nekünk, embereknek. Senki más teremtménynek, csakis nekünk: a szó. Isten kimondott szava olyan hatalom, hogy általa lett az egész világ. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett (Jn1,3). Mert ez a kimondott szó maga az Ige, a második isteni személy. Mindenható Isten, kinek parancsa mindenhol érvényesül, és akinek szeretete örökkévaló! Add meg nekem, hogy mindig érezhessem jelenlétedet, és teljesíthessem akaratodat! Segíts hozzá, hogy erős szívvel és derűs lélekkel, elfogadjam a rám mért felelősséget! Add, hogy egységben legyek azokkal, akikkel együtt élek és dolgozom, és eleget tehessek a feladatnak.

A kereszténység a természetet képviselő és őrző sok istenséget egyetlen Istennel helyettesítette, akit a Földtől távoli Mennyországba helyezett. Ezzel elutasította azt az ősi szemléletet, amely szerint a természetet áthatja a lélek. Ujraértelmezik a régi tradíciókat, vagyis a régi szövegekben megkeresik azokat a részleteket, amelyek segíthetnek nekünk abban, hogy megoldjuk a jelenlegi környezeti krízist. a keresztény hit nagyon emberközpontú: azt hirdeti, hogy az embernek a Teremtőtől származó joga, hogy a többi faj és az egész természet fölött uralkodjon. A kereszténység az ember dominanciáját, felsőbbrendűségét hirdeti a többi lényhez képest, ezzel elszakítja őt a természettől, sőt szembe is állítja vele. A Biblia tulajdonképpen azt mondja ki, hogy az Isten a világot elsősorban az ember számára teremtette.

A keresztény felfogás szerint az élő és élettelen természet sokkal alacsonyabb rendű, mint az ember, akit az anyagon kívül a nemesebb lélek is alkot. Sőt a lélek az, ami igazán a sajátja, hiszen az ember földi, tehát anyagi léte csak átmeneti. Az ember a világ hierarchiájában Istenhez közeli helyet foglal el, hiszen halála után a lelke az Isten országába, a mennybe száll. Az ember felsőbbrendűségét hirdető szemléleten a reformáció sem változtatott. A kereszténység évszázadai során voltak olyan szentek és gondolkodók, akik a természet szeretetére és megbecsülésére nagy gondot fordítottak. Közülük Assisi Szent Ferenc a legismertebb, akit az állatok és a növények tisztelete és szeretete az első keresztény ökológussá avatta. Saját fívéreinek és nővéreinek tekintette a többi élőlényt, imádkozott értük, prédikált nekik, és ha szükségük volt rá, aktív cselekedetekkel is óvta őket, vagy enyhítette a szenvedésüket. Találtak a Bibliában olyan szövegrészeket is, amelyek arra utalnak, hogy a keresztény vallás nagyobb figyelmet fordít a környezet megóvására, mint ahogy azt a felületes szemlélő véli.

A zsoltárokban előfordulnak olyan szövegrészek, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy fontos, hogy a Földön minden élő és nem élő teremtmény boldog legyen. A környezeti krízis veszélyét az egyházak legmagasabb rangú vezetői is felismerték. Erről tanúskodik például II. János Pál pápa 1990-es újévi üzenete is, amelyben az egyházfő hangsúlyozta, hogy a világ békéjét nemcsak a fegyverkezés és a regionális konfliktusok veszélyeztetik, hanem az a tendencia is, hogy nem tiszteljük a természetet, hanem tönkretesszük és kizsákmányoljuk. Az egyházfő úgy vélekedik, hogy Ádám és Éva bűnével megszűnt a harmónia a világban. A pápa a beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a krízishelyzet megkívánja, hogy a nemzetek összefogjanak a megoldás érdekében, és ez minden egyénnek is morális kötelessége, tekintet nélkül a vallási hovatartozásáraAz ember és az élővilág többi része között aszimmetrikus a kapcsolat, hiszen az élővilág nem igényli az ember jelenlétét és közreműködését, azonban az ember nem maradhat életben a többi élőlény nélkül.. Az ezzel ellentétes viszonyulás emberközpontú világnézetet tükröz, ugyanis akkor azt tekintjük értékelési szempontnak, hogy az ember számára értékes, káros vagy éppen közömbös-e egy élőlény. Ez az értékítélet azért is veszélyes, mert azt sugallja, hogy az ember a számára káros, vagy éppen csak közömbös élőlényeket szabadon kiirthatja. Ez a kategória a rovaroktól az értéktelennek ítélt embercsoportokig, vagy a sérült, fogyatékos emberekig is terjedhet. Feloldhatatlan dilemma azonban az, hogy a minden élőlény iránt kötelező megbecsülésünknek ki kell-e terjednie például a patkányokra.Vagy az értéktelennek ítélt embercsoportra is. Mi vagy te? Mi vagyok én?

Egymást keresztező körforgása a víznek, a földnek, a levegőnek és a tűznek. A szervezetünk nagy részét víz alkotja és a szervezetünkben végbemenő anyagcsere és tápanyagszállítás is vizes oldatokban zajlik. A szervezetünket ugyanazok az elemek építik fel, mint a Földet. A belélegzett oxigén és a kilélegzett széndioxid az életfolyamataink alapja. A tűz a Napból érkezik, amely minden életet energiával táplál. A tápanyag elégetésekor a szervezetünkben is lassú égés megy végbe. Az első szerves anyag is villámlások hatására keletkezett az “őslevesben”. Ezeken a folyamatokon keresztül kapcsolódunk a nagy természeti körforgásba, és így válunk a természet részeivé. A feltárt leletekből arra lehet következtetni, hogy az ősi európai társadalmak matriarchális berendezkedésűek voltak.

A vallásra pedig jellemző volt az istennők jelenléte (gondoljunk például az ősi görög és a római mitológiára) és a vallás földi irányítói, megszemélyesítői között szintén voltak papnők. Ha összehasonlítjuk ezt a jelenlegi európai és észak-amerikai vallásgyakorlattal, szembeötlő a különbség: nemcsak azért, mert az egy Isten férfi, hanem azért is, mert a keresztény papok között csak elvétve akad nő, és még ez a korlátozott jelenlét sem jellemző minden keresztény vallásra. Ezt a tendenciát a csupán férfiak által irányított keresztény egyház is támogatja. Az ökofeminizmus követői párhuzamot vonnak a gyerekeknek életet adó, őket tápláló és felnevelő anya és a mindannyiunkat éltető természet között. A nőket éppen ezért inkább érezzük a természet részének, mint a férfiakat. Ezzel a gondolattal legendákban, mesékben és irodalmi alkotásokban is találkozhatunk, ahol például a nők értenek a többi lény nyelvén. A hit az élő Földben és valamilyen Föld-lélekben ősi eredetű és majdnem minden kultúrában megjelenik, kivéve a mai szemléletünket. Föld görög Istennőjéről Gaiának neveztek el. A Gaia hipotézis valójában nem egy istenség jelenlétére utal, hanem inkább egy céllal rendelkező Föld-lélek létezésére, amely mint egy arkangyal, ügyel a Föld jólétére. Ez a közös gondoskodás a Földön élő összes élőlénytől származik.

A kozmikus egyensúly.Alapjaiban ősi bioenergetikai tudományokra helyezkedik, de leginkább arra a tényre épül hogy ami az emberi szervezet mikrokozmosza, az a világegyetem makrokozmosza. Ugyanazok az erők működnek bennünk, mint rajtunk kívül. Ami a legfontosabb, minden folyamatnak van ellentéte is, és ezek arra törekszenek, hogy egyensúlyban tartsák egymást.. Az univerzum egyensúlya nem az ő kezükben van, így a folyamat nem bomolhat meg végérvényesen. Ha egy folyamat tisztán csak információs szinten létezik bármely semleges közegben, akkor az majdnem semleges. Akár a legkisebb információ is változtathatja mind pozitív, mind negatív irányban. Ez az információ az emberi akarat energiájának mindent behálózó erőterében képződik. Mindannyian láttunk már hangvillát. Ha valamilyen módon rezgésbe hozzuk, hangot ad ki. Ez a hangként érzékelhető rezgés képes arra hogy egy vezető felületen tovaterjedjen, természetesen erősségét sok minden befolyásolja. Rezgésével ellentétes fázisú, de ugyanolyan rezgésszámú hanggal összeeresztve kioltják egymás hangját, és a tovaterjedés is megszűnik. Sokkal könnyebb a változtatás a különböző változó (élő) anyagoknál, szervezeteknél.

Egy rezgésben létrejövő, felépülő akármi hozzászokik a jelenlévő rezgésekhez, és ezek a – már az előző fejezetben említett okok miatt – egyensúlyi helyzetéből csak akkor tudják kilökni, ha saját eredeti frekvenciáján szólnak hozzá, amely eredendő, DNS-ben kódolt felépítésében rejlik. Természetesen nem minden folyamat zajlik le pontosan úgy, ahogy annak kéne, ezért öregszünk, de ezért vagyunk képesek sejtjeinket regenerálni, és testünket változtatni. Sajnos hiába a szervezet háromszoros biztosítása a degenerálódás ellen, létrejöhetnek betegségek, deformitások. Ha ezt a kicserélődési folyamatot képesek lennénk irányítani, gyakorlatilag bármit tehetnénk önmagunk sejtfelépítésével, és sajnos az embereket ismerve néha másokéval is. Tehát sejtméretben, és egészen a XX. század közepéig szervméretben sem voltunk képesek ezt változtatni, csak egészen hatalmas sugárzás és vegyszeradagolással. De míg az előző fejezetben egy nem teljesen fizikai folyamatot követhettünk nyomon, addig most a fizikai közeg hatásait vizsgálhattuk. Ugyanezen elven működik a különböző kézrátételes gyógyítók munkája is. Az emberi (és állati) szervezet érzékelő képessége hatalmas. Nagyon sok, a környezetünkből származó információt tudatalattink kiszűr, de ennek ellenére képesek vagyunk megfelelő válaszreakciókat adni rájuk. Akik ilyen reagáló képességgel rendelkeznek, azok képesek mások bajait kigyógyítani a saját szervezetük által átsugárzott jelekkel. Így tehát akár magának az alapelvnek és a folyamatnak a megismerése nélkül is képesek segíteni.

Otthon: Vízerek és tükrök /falak /átjárók/tárgyak elhelyezkedése. A híres Feng Shui tanácsaira hallgatva még a lakótelepi betontömb is kellemesen lakájos otthonná tehető. A vízerek sajnos állandó folyásuk és alig-behatározhatóságuk miatt igen kellemetlenek lehetnek. Aki az ilyenre érzékeny, azt a víz által keltett energiaáramlás igen zavarja . Testiség és Lelki kapcsolat. Majdnem mindenki hallhatott a Káma Szútráról, mint a sokfajta szexuális pozitúrát tartalmazó indiai könyvről. Ugyanezen könyvben szerepel a célja is ezeknek. A társ segítségével elért közös harmónia a lényeg. Sokfelé hallhatunk a “szerelem első látásra” fogalmáról. Előfordul a “lélektárs”, és az “ikerlélek” használata is, és ismerve a harmónia természetét elképzelhető a testi kapcsolat nélküli szerelem, mely szerencsés esetben örökké tart.”Hiszem, hogy a jövőben a nem materiális úton, szellemi eszközökkel történő gyógyításnak szinte elképzelhetetlen lehetőségei vannak. És hiszem, hogy túlnő majd azon a kereten, amit ma jogosan vagy jogtalanul funkcionálisnak tekintünk, és minden szervi rendellenességet magába fog foglalni. Új idők hajnala ragyog fel előttem, ahol bizonyos műtéti beavatkozásokat, pl. belső daganatoknál, csupán fércmunkának fogják tartani, elborzadva, hogy valaha olyan korlátolt tudással és gyógymóddal rendelkeztek. Alig lesz már helye a hagyományos gyógyszereknek.Távol áll tőlem, hogy a modern orvostudományt és sebé-szetet bármilyen formában lebecsüljem, ellenkezőleg, csodálattal adózom mindkettőnek. De én betekinthettem azokba a hallatlan energiákba, amelyek magában a személyiségben benne rejlenek, és rajtuk kívülálló forrásból származókba is, melyek bizonyos feltételek között keresztüláramolhatnak rajtuk, amit én nem nevezhetek másképp, csak isteninek. Erő, amely nemcsak működésbeli rendellenességet gyógyít, hanem minden szervi megbetegedést is, amely csupán csak a lelki-szellemi bajok kísérője.”

Prof. Dr. med. Carl Gustav Jung (1875-1961) (világhírű svájci pszichiáter és psychoterapeuta). Sokan aggódnak napjaink gazdasági helyzete miatt, és úgy vélik, annak függvényében jutnak pénzhez vagy veszítik el tartalékaikat. Viszont a gazdaság folyton ingadozik. Így nem számít, mi történik odakint, vagy mások hogyan próbálják befolyásolni a gazdasági élet alakulását. Nem a gazdaság miatt akadunk el. Nem számít, mi történik “odakint” a világban, csupán az a fontos, hogyan vélekedünk magunkról. Ahányszor jót képzelsz el magadnak, ezt másokért is teszed. Valahányszor tested gyógyulását vizualizálod, kapcsolódsz azokhoz, akik ugyanezt teszik.

Célunk, hogy kiterjesszük gondolkodásunkat, és fölülemelkedve azon, ami volt, arra figyeljünk, ami lehet. Tudatunk csodát tehet ebben a világban. Minden egyéni és együttes hozzáállásunk függvénye. Vagy falakat emelünk magunk köré, vagy ledöntjük azokat, és eléggé biztonságban tudjuk magunkat ahhoz,hogy teljesen nyitottakká váljunk a jó befogadására.

Titkos Tudás Tárháza