csütörtök, február 20, 2020
Home Cikkek BIBLIA: AMI A KULISSZÁK MÖGÖTT VAN

BIBLIA: AMI A KULISSZÁK MÖGÖTT VAN

886
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 24 percig tart

Sz?cs Róbert beszélgetése Sloszár Józseffel a nagy kozmikus kísérletr?l, és egy évezredekkel ezel?tti földönkívüli kapcsolatfelvétel bibliai nyomairól.

Biblia. A szent könyv. Az elmúlt kétezer esztend? során több tucat módon próbálták értelmezni az Ó-, és Újszövetség írásos emlékeit. Az utóbbi id?ben -? a hagyományos nézetekkel szemben ? egyre népszer?bbé váltak az olyan tanulmányok, amelyek azt fejtegetik, hogy a Biblia valójában egy földönkívüli kapcsolatfelvétel leírásait tartalmazza, s ez az egyetlen módszer ahhoz, hogy számos részletet egyáltalán megfelel?en tudjunk értelmezni. Egyre inkább úgy t?nik, hogy a hagyományos bibliaértelmezések nem tartalmaznak valóban logikus magyarázatokat a korabeli eseményekre. Viszont ha feltételezzük, hogy sok ezer évvel korábban élt emberek olyan események és történések szemtanúi lehettek, amiket a megfelel? fogalmak híján nem tudtak pontosan megnevezni, akkor számos történet máris valóságh?vé válhat.

Több ezer esztend?vel ezel?tt a Közel-Keleten élt emberek legnagyobb része szinte semmilyen tudományos ismerettel nem rendelkezett. Hogyan is írhattak volna le egy, a leveg?ben lebeg?, vagy repül? szerkezetet, amikor semmilyen kifejezésük nem volt egy ilyen jelenség meghatározására. De tudomásul kell vennünk, hogy csak ilyen szemszögb?l válnak a történetek nagyon is valóságh?vé és egyben magyarázhatóvá! Sloszár József, az Ukrajnában él? magyar számítástechnikus, aki otthonosan mozog a matematika és a fizika területén is, arra vállalkozott, hogy ízekre szedi a szent könyvben található információkat, majd a mag által kreált szempontok alapján illesztgeti egymáshoz az apró kis elemeket. Az eredmény egy 2 kötetes, 850 oldalas könyv, amely új megvilágításba helyezi az utolsó két évezred történelmét. Kiderül, hogy egy gigantikus kozmikus terv részesei vagyunk, egy fels?bbrend? civilizáció lényeinek teremtményei. Ez a könyv mégsem tudományos fantasztikus m?, hiszen ezen az alapon akkor a Biblia számos szövegrészletér?l is ugyanezt kellene kijelentenünk.

Mikor olvastad el el?ször alaposan a Bibliát, s mikor érezted el?ször, hogy téged nem elégítenek ki a hagyományos magyarázatok?

Gyermekkoromban vallásos nevelésben részesültem. Szüleimmel rendszeresen részt vettem a szentmiséken. Oly gyakran, hogy gyakorlatilag kívülr?l tudtam a liturgia menetét, vagyis a pap mit fog mondani. Egy alkalommal ott maradtunk, ha jól emlékszem a könyörgésre (nem vagyok biztos benne, hogy így hívják), mikor is a pap, és a jelen lév?k többek között kérték: “Elefántcsonttorony ? könyörögj érettünk!”. Megvallom kissé zavart, hogy egy elefántcsonttornyot kérünk valamire. Az id?k során számomra egyértelm?vé vált, hogy számos dogmát és elképzelést az emberek fantáziája alkotott.

A Bibliát ekkor gyermekfejjel természetesen nem olvastam el. Csupán az t?nt fel, hogy azok a szövegrészek, melyeket akár a miséken, akár pedig a hittanórákon érintenek, terjedelmüket tekintve nincsenek arányban a Bibliában fellelhet? szövegekkel. Gyakorlatilag egy töredék részét képezik csak. Vajon miért? Miért nem idéznek más szövegrészleteket is, holott a szent szövegek terjedelme több mint ezeroldalnyi? Ugyan kíváncsi voltam rá, de a Biblia ekkor még számomra túlontúl nehéz olvasmánynak t?nt.

Fiatalabb korodban ? akár az iskolában is ? foglalkoztál már ilyen témákkal?

Vallásos neveltetésem következtében jól ismertem a Jézus megfeszítése után a barlangnál történteket. Ugyanakkor a tévében nagyon sok rakétastartot láttam, melyek er?s fény- és hangjelenséggel jártak együtt. Talán legel?ször az jutott eszemben, hogy a barlangnál egykoron tapasztalt, és az írásokban megörökített intenzív hang- és fényjelenségek egy repül? szerkezetnek tudhatók be, mely azért jött, hogy Jézus testét magával vigye!

Mindig közel álltak hozzád a vallási elemekkel átsz?tt, misztikus történetek?

Reál beállítottságú lévén a misztikum, a megfoghatatlan távol áll t?lem. Ugyanakkor számos ember, közöttük a hív?k és vallásos emberek többsége egy az egyben elfogadja ezeket a misztikus, természetfeletti elemekkel tarkított magyarázatokat. Sajnos ez azért van, mert nagyon sokan valójában nem ismerik részleteiben a Szentírást. Csupán azon szövegrészletekre hagyatkoznak, melyeket számukra kötelez? jelleggel el?írnak. Természetesen ha csak ezeket a részleteket, történeteket ismerjük, akkor e misztikus magyarázatok is igaznak hatnak. Ámde ha jobban elmélyedünk a szövegekben, akkor számtalan olyan mozzanatra bukkanunk, melyek, ha vesszük a bátorságot, s önállóan

Gondolkodunk, megkérd?jelezik e magyarázatok létjogosultságát.

Tanulmányoztál más, hasonló jelleg? elméleti fejtegetéseket?

Az elmúlt évtizedek során szinte kötelez? jelleg? volt az ateizmus. Ennek fényében számos olyan m? jelent meg, melyek a Bibliával, annak hiányosságaival, ellentmondásaival foglalkoztak. Ezek a fejtegetések leginkább a minden tagadására korlátozódtak. A másik vonulatot Däniken képviseli. Számos könyvét olvastam, többek között olyanokat is, melyeknek ? társszerz?je volt. Ezek közül talán annak a NASA kutatónak a munkáját említeném, amely Ezékiel könyvével foglalkozik.

A bibliamagyarázatok között ugyanakkor szép számmal akadnak olyanok is, melyek nagyon er?sen elrugaszkodnak a valóságtól. Teljesen légb?l kapott, szövegekkel nem alátámasztott állításokat közölnek tényként, s olyan következtetésekre jutnak, melyeknek semmi közük a szent könyvhöz. Pont ezért támasztom alá állításaimat a szövegekb?l vett idézetekkel. Ezek bárki számára hozzáférhet?k (Károli-féle Biblia) és maradéktalanul ellen?rizhet?k.

Sok olyan sci-fi történet ismert, amely a bibliai id?k történéseit földönkívüliek megjelenésével magyarázza. Közel áll hozzád a tudományos fantasztikum, szereted az ilyen történeteket?

A tudományos fantasztikum mindig is közel állt hozzám. Nagyon sok sci-fi könyvet és novellát olvastam fiatal koromban. Kedvenceim közé tartozott, többek között Verne Gyula Utazás a Holdra cím? regénye is. Igaz ez nem annyira sci-fi, mint inkább kalandregény, de mégis jó példa arra, hogy az író már a XIX. században olyan dolgot álmodott meg, mely kés?bb megvalósult. Holott a maga idejében tejességgel lehetetlennek t?nt.

Az id?k során többször is bebizonyosodott, hogy mindaz, amit sokan a maguk korában megálmodtak, id?vel valósággá válik. Mindenki ismeri Leonardo da Vinci rajzait, vázlatait, amik olyan szerkezeteket ábrázolnak, amelyek igenis képesek arra, hogy felemelkedjenek a leveg?be. De említhetném akár Jókai A jöv? század regénye cím? m?vét, melyben nagy írónk olyan gépekr?l beszél, melyek repülnek a leveg?ben…

Egyszóval mindazoknak, akik a sci-fit megmosolyogják ? mondván, az egész gátlástalan képzelgés ?, azt üzenem, hogy a ma még talán lehetetlennek is t?n? elképzelések id?vel, el?bb-utóbb megvalósulnak.

Segített a munkád során, hogy számítástechnikával és matematikával foglalkozol? Hogyan tudtad alkalmazni logikai és matematikai képességeidet ezen a téren?

Nagy vonalakban az emberek két nagy csoportra ? humán és reál beállítottságúakra ? oszthatók. Mindkét csoport képvisel?i eltér? szemmel és gondolkodásmóddal szemlélik a világban zajló folyamatokat. Példaként említhetném a könyvemben szerepl? templom épületét is. Mikor egyik humán beállítottságú ismer?sömet megkérdeztem, hogy mi jut eszébe az ungvári római katolikus templomról, azt válaszolta, hogy egy építészeti remekm? a maga központi és oldalsó melléktornyaival. Jó példa ez arra, hogy megértsük: mindkét szemléletnek megvannak a maga határmezsgyéi, melyek behatárolják, hogy ki meddig képes gondolatban, fantáziájában eljutni.

Fizikus-matematikus létemre tanulmányaim során az ok-okozati gondolkodásmódra tanítottak meg. S?t mi több, a matematika a maga sajátos nyelvezetével olyan világok leírására képes, melyeket emberi ésszel fel sem tudunk fogni. Egykori egyetemi tanárom arra okított bennünket, hogy azért a sok képlet, matematikai bizonyítás, hogy megtanuljunk logikusan gondolkodni. Egyszóval ez az elsajátított gondolkodásmód nyitottá tett szinte lehetetlennek t?n? dolgok elfogadására.

A számítástechnika, a programozás szintén izmosította a vaslogikájú ok-okozati gondolkodást. Hiszen egy megírt programban eleinte mindenképp fellelhet? hibákat csak ilyen gondolkodásmóddal lehet megtalálni és kiküszöbölni.

De maradva még a programozásnál, egy másik nagyon érdekes hasonlóság is felkeltette a figyelmemet. Sok évvel ezel?tt olvastam Csányi János Molekuláris biológia cím? könyvét, mely a sejt élettanával, az élet molekuláris mechanizmusaival foglalkozik. Azon felül, hogy nagyon érdekesnek találtam a könyvet, felt?nt számomra, hogy a sejt ? egy specializált kémiai komputer. Egy olyan egység, mely molekuláris szint?re miniatürizált alkotóelemekkel m?ködik. A komputer mint fogalom, számunkra egy olyan szerkezetet jelent, mely csipekb?l, vezetékekb?l és egyéb elektronikai alkatrészekb?l áll. Ugyanakkor a sejt szintén egy hasonló, de specializált egység. A csipek, vezetékek helyét itt fehérjék és más, biológiailag aktív molekulák veszik át.

Foglalkoztál régebben is UFO-kkal és földönkívüliekkel?

Fiatal korom óta akárhányszor is fölnéztem a csillagos égboltra, mindig megmozgatta a fantáziámat az esetlegesen létez? lakott világok kérdése. Vajon a távoli kozmoszban léteznek-e más, értelmes lényekkel benépesített lakott világok? ? tettem fel számtalanszor magamnak a kérdést. Hogy a szükséges alapismereteket elsajátítsam, azért választottam a fizikusi képzésen belül az asztrofizikát. Egyetemi tanulmányaim során számtalan érdekesebbnél érdekesebb dologgal ismerkedtem meg. Az univerzum oly hatalmas és végtelen, s abban számtalan csillagrendszer található. Ezek a csillagrendszerek külön-külön sokmilliárdnyi, a Naphoz hasonló csillagot is egybefognak. Még a legpesszimistább becslések szerint is, a nagy számok törvénye alapján igen sok olyan bolygónak kell léteznie, ahol az élet megtelepedésére alkalmasak a feltételek. Egyszóval az univerzum nagy valószín?séggel nyüzsög az élett?l. Miért nem tudunk hát róluk?

Mennyire ismered az ufonautákkal, vagyis a Földünkre látogató idegenekkel kapcsolatos elméleteket és történeteket?

Számos olyan teória és magyarázat létezik, amely megpróbál választ adni arra, hogy ha vannak, miért nem találtunk még rájuk. Ha pedig meglátogatnak bennünket, vajon miért nem fedik fel kilétüket. Ezek közül némelyik nagyon is figyelemre méltó, hiszen számos kérdésre ad elfogadható választ. Sok olyan történetet is olvastam már, melyek olyan szemtanúk élménybeszámolói, akik saját bevallásuk szerint személyesen is találkoztak nem földi eredet? lényekkel.

Miközben olvastad a szent könyvet, milyen módszerrel állítottad össze az elméleted alapjait?

Visszatérve Csányi János könyvéhez, arra a következtetésre jutottam, hogy az élet, minden él?, amely körbevesz bennünket, nem egyéb, mint genetikai program vezérelte kémiai rendszer. Ilyen a legegyszer?bb egysejt?. De ilyenek a növények, állatok és maga az ember is. Az élet, mint fogalom, elvesztette misztikus színezetét. Hiszen fogant már gyermek lombikban is. Ennek a gondolatnak a folytatásaként vettem kezembe a Bibliát, hiszen kíváncsi voltam arra, hogy mit is mondanak minderr?l a szövegek. Immár nem t?nt számomra olyan nehéz olvasmánynak, de a nyelvezetét igaz eleinte még szoknom kellett.

Ahogy egyre jobban elmélyültem benne, úgy bukkantam rá érdekesebbnél érdekesebb részletekre. Ezek meglétér?l korábban még csak fogalmam sem volt. S itt jött a felismerés: számos olyan leírás található a szövegekben, mely magas fejlettség? technika megnyilvánulásának tudható be.

Nos, innent?l már ceruzával a kezemben jegyzeteltem ki ezeket a részleteket, s gy?jtöttem ?ket egy csokorba. Mire végigolvastam a Bibliát, mintegy kétszáz oldalnyi gépelt jegyzet kerekedett bel?lük. Következ? lépésként e szövegrészleteket megkíséreltem témájuk, cselekményük szerint csoportokra osztani. Amikor elkészültem velük, egy nagyon érdekes, imitt-amott néhol még hiányos kép bontakozott ki el?ttem. Ha élhetek egy hasonlattal, megpróbáltam a mozaikdarabokhoz hasonlóan e részleteket egy egységes logikai egésszé összeállítani.

Könyvemben a Biblia szövegeire támaszkodva ezt a képet kíséreltem meg felvázolni. A kép pedig nem tanúskodik egyébr?l, minthogy a szent szövegek egy, a régmúltban történt nem földi eredet? beavatkozás-sorozatról szólnak. E beavatkozások eszközei voltak a múlt nagy alakjai a próféták, s közöttük Jézus is.

Mikor fogalmazódott meg benned ennek a földönkívüli beavatkozásnak a lehet?sége?

A Szentírás olvasása során. De nem csak egy beavatkozásról van szó, hiszen az Ótestamentum, a Jézus el?tti id?k során különböz? korokban, társadalmi rendszerekben és földrajzi helyeken történtek ezek.

Ilyen beavatkozás volt Mózes idejében a Sinai-hegynél történt eseménysorozat is. De Jézus története sem más, mint egy aprólékosan átgondolt és megtervezett földönkívüli beavatkozás. Kívülr?l, küls? behatásra egy olyan eszme- és erkölcsi értékrendet honosítottak meg, mely az emberiség lelki és erkölcsi fejl?dését, fennmaradását szolgálta. Véleményem szerint a legkerekebb és legcsodálatosabb a Jézus sztori, hiszen lépésr?l-lépésre nyomon követhet? e küls? beavatkozás minden mozzanata.

Az elméletednek mi volt a kiindulási alapja?

Mint minden elméletnek, így az enyémnek is van egy kiinduló pontja. Feltételezünk valamit, s megnézzük, hogy e feltételezés hova is vezet. Én azt feltételeztem, hogy a múltban valóban történtek beavatkozások. A Biblia-korabeli emberek számtalan esetben láttak és találkoztak igen fejlett technológiával. Csakhogy! Nem voltak meg a megfelel? tudományos ismereteik, és nem voltak meg a megfelel? fogalmaik, melyekkel az általuk és más szemtanúk által látottakat jellemezzék. Így a maguk egyszer? módján, a rendelkezésre álló fogalmakkal próbálták a látottakat és tapasztaltakat körülírni. Így lettek járm?vekb?l fenevadak, rakétaszer? fegyverekb?l szarvak (Dániel esetében), vagy a kézifegyverek lövedékeib?l tüzes nyilak. A dics?ség fogalma is értelmezést nyert. Korábban azt hittük, hogy a dics?ség az a fogalom, mely a nagyságot, hatalmasságot jellemzi. De a szövegekb?l egyértelm?en kiderül, hogy ez egy ismeretlen eredet? fényfajtát jelent. Ezt bizonyítani is tudom.

A kés?bbi korok során a szövegekben foglalt történéseket megpróbálták rekonstruálni, értelmezni. Csakhogy akkortájt az emberiség még mindig nem rendelkezett a megfelel? tudományos ismeretekkel, melyek napjainkban mindenki számára hozzáférhet?k. Hiszen a középkorban élt emberek még csak el sem tudtak képzelni olyan szerkezeteket, melyek annak ellenére, hogy sokkalta nehezebbek a leveg?nél, mégis repülnek. E tudományosnak egyáltalán nem nevezhet? értelmezési kísérletek során születtek meg a misztikus, természetfeletti hatalommal rendelkez? lények, többek között a szárnyas emberalakok – angyalok.

A te nagyszer?en dokumentált történeted mennyivel több egy tudományos fantasztikus történetnél?

Számos támadás érte már a könyvemet. Ezek leginkább az általam tisztelt és nagyra becsült hív?k irányából fogalmazódtak meg. Volt, aki sci-finek min?sítette, míg olyan vélemény is született, mely szerint az egész egy gátlástalanul szabadjára engedett fantázia Istent káromló terméke?

Szerintem felvilágosult korban élünk. Az élet mibenléte sem tabu már, hiszen klónoztunk már él?lényeket. Akkor pedig a Biblia miért maradna továbbra is tabu? Miért csak a sok száz évvel ezel?tt keletkezett magyarázatok lennének az egyszeriek és Igazak? Úgy vélem, az Igazságnak sokféle arca van. Ugyanígy a Szentírásban foglaltaknak is többféle magyarázatuk lehetséges. Azt már mindenki döntse el maga, hogy számára melyik az elfogadhatóbb. De attól ha valaki hív?, még ne vonja meg embertársa jogát attól, hogy az a saját szemszögéb?l értelmezze a Bibliában foglaltakat.

Visszatérve kérdésedre: történetem mennyivel több egy tudományos fantasztikus történetnél? Csak annyival, hogy sok olyan szövegrészletet, leírást, történetet képes valóságh?en megmagyarázni, melyeket az általánosan elfogadott tanok nem.

Összefoglalnád nekünk egy kicsit részletesebben, hogy mi az általad kidolgozott földönkívüli beavatkozás lényege?

Mint korábban említettem, a biblikus szövegek nagy része csak akkor válik érthet?vé és valóságh?vé, amennyiben úgy tekintünk azokra, mint korabeli szemtanúk élménybeszámolóira. Ebben az esetben egyértelm?vé válik, hogy a régmúltban számos alkalommal avatkoztak be egy nem földi eredet? társadalom képvisel?i civilizációnk fejl?désébe. A Biblia tanúsága szerint valamikor a régmúltban az idegeneknek köszönhet?en vált lakhatóvá a Föld. ?k telepítették meg az élet els? csíráit bolygónkon.

Az els? lépésben létrehozták a növényvilágot, mely élettevékenysége, a fotoszintézis során a légkört oxigénben dúsította fel. Utána települhetett csak meg az állatvilág, melynek létfeltétele az oxigén. Végül belehelyezték a már kialakult ökológiai egyensúlyban lév? rendszerbe az embert. Nem tévedés! Az él?világ Földön való megjelenése az ? tevékenységüknek köszönhet?!

Kés?bb az id?k során, korrigálandó a fejl?dés irányát, avatkoztak néha közbe. Történt ez Mózes idejében is, mikor is egy rabszolgalázadást robbantottak ki Egyiptomban. A fáraó a rabszolgasorban sínyl?d? izraeliták követelésének, (engedje el ?ket a pusztába háromnapi útra) nem volt hajlandó engedni. Ekkor Mózes nem földi szövetségesei megüzenték, hogy az izraeliták jelöljék meg házaik bejárati ajtaját, s éjszaka bármi is történjék, azon ne lépjenek ki.

A terv szerint éjszaka technikájukkal és fegyvereikkel az idegenek rajtaütésszer? támadást hajtottak végre Egyiptom számos településén, minek következtében káosz és pánik tört ki. E z?rzavar közepette nyílott lehet?ség a rabszolgasorban sínyl?d? izraeliták számára, hogy rendezetten elhagyják az ország területét. Minden id?k egyik legnagyobb népvándorlása vette ezzel kezdetét.

Három hónappal kés?bb a Sinai-hegyre egy óriási méret? járm? ereszkedett le, s léphetett annak fedélzetére Mózes és a hetven tagú küldöttség, akik szemt?l szembe láthatták nem földi szövetségeseik képvisel?it. Kés?bb Mózessel a fedélzetén a járm? felemelkedett és elrepült. Az elkövetkez? negyven nap során rajta keresztül számunkra sorsdönt? információkat juttattak el hozzánk. Mózes visszatérésekor hozott magával egy m?szaki eszközt, mely az operatív kapcsolattartást segítette el?. Ezt az eszközt rejtette kés?bbiekben a hétpecsétes titokkal övezett Frigyláda.

Az izraeliták honfoglalásért vívott küzdelmeikben számos alkalommal avatkoztak technikájukkal közbe nem földi szövetségeseik, végérvényesen eldöntve ezzel a csata kimenetelét. A kés?bbiekben a beavatkozások egyre közvetettebbekké váltak. Már csak a kiválasztott személyeken keresztül üzentek pártfogoltjaiknak.

Kétezer évvel ezel?tt minden id?k egyik legjelent?sebb, történelemformáló küls? beavatkozására került sor. Jézus valóban csak félig volt földi ember. De meglep? módon kiderül, hogy mind a tanítványai, mind pedig Keresztel? János szintén m?vi beavatkozás nyomán fogantak. Jézus és tanítványai voltak a beavatkozás eszközei. Csodatetteiket el?segítend? mindvégig a háttérb?l irányították az eseményeket az idegenek. A beavatkozás célja egy új eszmeiség elterjesztése volt, mely civilizációnk további fejl?désének helyes irányba való terelését szolgálta.

Mi Jézus szerepe ebben az új helyzetben?

Jézus története, cselekedetei, sorsa mintegy kétezer évvel ezel?tt felvállalt küldetése mérföldk?, fordulópont az emberiség történelmében. Egy olyan, akkortájt még idegenszer? erkölcsi eszmerendszert hirdetett, s vitt be a köztudatba, mely civilizációnkat egy magasabb erkölcsi, egy emberibb szintre emelte.

Jézus újra eljön közénk. Csakhogy a szövegek tanúsága szerint az égb?l (a kozmoszból) jön majd el dics?ségben (fényjelenség) a szent angyalokkal (járm?vek) melyek megjelenését er?s fény (dics?ség) és hanghatás (harsona) fogja kísérni. Talán már nincs olyan messze az id?, mikor megismerhetjük majd ?t…

– Milyen kihatása van a jelenre az általad kidolgozott elméletnek?

A nem földi eredet? társadalmak problematikája napjainkra már igen csak aktuálissá vált. Minden jel abba az irányba mutat, hogy nem vagyunk egyedül, s nagy valószín?séggel idegen civilizációk képvisel?i napjainkban is ellátogatnak a Földre. Csakhogy miért nem fedik fel magukat? ? kérdezik sokan. Miért nem veszik fel velünk a kapcsolatot? Ennek valószín? okaira számos elmélet világított már rá. De az összes magyarázat közül a legvalószín?bbnek t?nik az, mely szerint még nem vagyunk lelkiekben felkészülve a kapcsolatfelvételre. Id? kell ahhoz, hogy elfogadjuk a gondolatot: nem vagyunk egyedül!

A könyvem egy újabb mozaikdarabka a NAGY KÉP-ben. A Biblia szövegeit idézve meger?síti mindazon feltevéseket és elméleteket, hogy az idegenek itt vannak közöttünk.

Elolvasván a könyvet, remélem, hogy nyitottabbak leszünk egy ilyen gondolat elfogadására. Merjünk önállóan gondolkodni, s ne fogadjuk el magától értet?d?nek azokat a sok száz évvel korábban keletkezett magyarázatokat, melyek jelenlegi tudományos ismereteink szintjén meseszer?nek hatnak.

Ne féljünk (persze kell? tisztelettel) hozzányúlni a Biblia szövegeihez!

Milyen szint? lehet napjainkban a bibliai id?k óta bennünket tanulmányozó idegenek beavatkozása?

A szent szövegek tanúsága szerint nagyon régen a beavatkozások bizony igen csak drasztikusak voltak. Az idegenek számos alkalommal vetettek be fejlett fegyvereket a kezdetleges harci eszközökkel rendelkez? emberek ellen. Kés?bb, ahogy civilizációnk egyre magasabb fokra emelkedett a morál és a társadalmi rend terén, úgy lettek ezek is egyre közvetettebbek. Az eleinte gyakran nyers er?szakot sem nélkülöz? beavatkozások, civilizációnk fejl?d?sének ütemében így egyre békésebbek és közvetettebbek lettek.

Mára, valószín?leg eljutottunk egy olyan szintre, hogy elegend? ha (feltevések szerint) a nagyhatalmak vezet?ivel és befolyásos köreivel tartják a kapcsolatot. Ezek elegend?k is, hiszen például az USA gazdasági nagyhatalom lévén, gyakorlatilag önmaga egyedül is képes befolyásolni a Földön zajló folyamatokat.

A te új értelmezésed alapján milyen tanulságokkal szolgálhat a harmadik évezred emberisége számára a Biblia?

A Biblia, erkölcsi útmutatását tekintve örök érvény?. Soha nem évülnek, nem évülhetnek el mindazok a Bibliában foglalt az alapigazságok, melyek az emberiséget emberibbé, humánusabbá teszik! A Szentírás sokak hitében a múltban és a mában is az életet jelentette és jelenti. Az emberiség történelmének viharos id?szakaiban e Szent Könyv volt az egyetlen lelki kapaszkodó, vigasz, mely sok ember számára tette az életet elviselhet?bbé kellemesebbé.

Függetlenül attól, hogy milyen szinten is állunk majd a technikai fejl?dést tekintve, a Könyvek Könyve a benne foglalt alapigazságokat tekintve mindenkor az emberiség erkölcsi világítótornya marad.

De társadalmunkban betöltött szerepén túl ugyanakkor egy másik perspektívája is feltárulkozni látszik el?ttünk. Segítségével olyan korokba és eseményekbe kaphatunk betekintést, melyekben sors dönt?ek voltak számunkra. Ismereteink, technikai fejlettségünk elért egy olyan fejlettségi szintre, mikor felismerhetjük, hogy az erkölcsi útmutatások mellett még ott van egy másik, nagyon-nagyon fontos információ is: nem vagyunk egyedül a kozmoszban. A Biblia lehet az egyik perdönt? bizonyíték ama kérdés eldöntésében, hogy léteznek-e másutt is a kozmosz távoli szegleteiben értelmes lények által lakott világok. S?t mi több, ezek az értelmes humanoid lények a történelem során, s még napjainkban is folyamatosan befolyásolják fejl?désünket.

Eljut hozzánk mindaz az üzenet, melyet távoli lakott világ képvisel?i küldenek felénk a múltból. Nagy valószín?séggel Ezékiel, Dániel és János Mennyei jelenések könyvében a sok-sok számadat között ott lapulnak azok is, melyeket megfejtve majd megismerhetjük, hogy merre is van az a másik lakott világ!

Megosztás
Previous articleA Mercury 13
Next articleDávid Fia