Home Földönkívüliek Elhatárolódás a szektától

Elhatárolódás a szektától

0

A 2003-as év elején az egyik nagyon jelentős lengyel nyelvű természetfölötti dolgokkal foglalkozó folyóiratban jelent meg egy írás. Ezt a szerzők szerényen memorandumnak nevezik, és a lapokon egy igencsak megfontolandó dolgot tárnak a világ összes UFO-klubja, társasága, szövetsége, kutatói és minden ezzel foglalkozó magánszemély elé. Ismereteink szerint a felhívásnak már eddig is nagy visszhangja volt, pedig alig néhány hónapja került csak be a nemzetközi köztudatba. Az egyik aláíró Robert. K. Lesniakiewicz, a lengyel határőrség volt tisztje, aki sok éve vezet kutatóprogramokat és UFO-szervezeteket, az internet révén pedig nap mint nap ismereti a világgal legújabb kutatási eredményeit. (A lengyel kutató a hazai kollégák előtt sem ismeretlen. Pár éve Budapesten is tartott előadást.)

Nem kétséges, hogy erre a felhívásra amely a vége felé már inkább egy kétségbeesett kiáltvány hangnemébe csap át a szerzőket elsősorban a Lengyelországban mostanában tapasztalható vallásos UFO-láz késztette. Mivel azonban hasonló próbálkozásokra, eseményekre és folyamatokra más, nem csak európai országokban van példa bőven (gondoljunk csak a brazil UFO-mozgalmakra, amelyeket olykor teljesen átitatnak a vallásos hiedelmek), nagyon tanulságos lesz, ha megismerkedünk a lengyel ufológusok, szövetségeik és kutatóik elhatárolódási kísérletével. Már csak azért is tesszük hozzá mi, magyarok, mert mintha nem is olyan régen nálunk is alakult volna az UFO-párt mellett egy UFO-vallás is.

Vagyis egy olyan szekta (bár ez esetben ez nem jó szó, hiszen a szekta kifejezés egy már meglév? nagyobb vallási közösségből leválasztódó kisebb közösséget jelöl), amely azt tűzi a zászlajára, hogy a Földet, az embereket, az emberiséget valamilyen UFO-kon érkező majdani idegenek mentik meg a végső pusztulástól (megváltás). (A magyarországi Idegen Fejlettebb Intelligenciákban Hívők Közössége nem tartozik a fentiek közé.)

Tudomány és/vagy fantázia?

Az egész világ ufológusai számára jelentős probléma – irja a memorandum -, hogy milyen álláspontot foglaljon el a vallásos UFO-mozgalmakkal szemben. Tény ugyanis, hogy ezek az emberek, csoportok abból indulnak ki: az UFO-kon nyilvánvalóan valamilyen idegen, felsőbbrendű értelem lényei közlekednek. Ha pedig ez így van, akkor számukra semmi akadálya annak, hogy az esetleges, valóban létező ufonautákat afféle isteneknek tekintsék!

Ennek oka pedig az – vélik a szerzők -, hogy a társadalmak rendre hibásan értelmezik nemcsak magát az UFO-jelenséget, de a belőlük levonható és levonandó következtetéseket is.

Mert egyfelől itt vannak az igazi, voltaképpen már-már tudományos alapon álló UFO-kutatók, akik váltig állítják: nem csak egyetlen hipotézis adhat magyarázatot a jelenségre. Vagyis messze nem csak az lehet a magyarázat, hogy az UFO-kat más civilizációk egyedei irányítják! A jelenségnek kis túlzással szólva akár száz vagy ezer másik magyarázata, az általunk megtapasztalt folyamatoknak ezer egyéb oka is lehet.

Ha arról lenne szó, hogy ez a tudományág (mert az, akkor is, ha az úgymond igazi tudósok csak nagyon ritkán ereszkednek le hozzá) valóban és bizonyítottan csak az idegenekkel foglalkozna, akkor nem is ufológiának, hanem alienológiának, idegen-tannak neveznénk. De nem így van, és ez nem véletlen. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a világon működő számos ufológus megfigyelései arra utalnak: az emberek a Földön nap mint nap olyan lényekkel és azok tevékenységének jeleivel találkoznak, amelyeknek léte és származása számunkra ismeretlen, a mi tudásszintünket meghaladó.

Persze az emberek nagyobb részében túlbuzog a fantázia – írják a kiáltvány szerzői, és így minden, egy kicsit szokatlan jelenség mögött hajlamosak földöntúli lények tevékenységét látni és láttatni. Már egy külön divat is kialakult, amely a tömegkultúra részévé válva a kis szürke űrlény mintája, figurája körül burjánzik. Tehát a sajátos mozgalomnak már jelképe, kvázi létező fizikai valója is van. Ugyanakkor egyes vallási csoportok, közösségek is felkapták ezt az ideát, és ma már fennen harsogják, hogy az emberiséget majd az UFO-k váltják meg. Hogy egy közeledő hatalmas katasztrófa elől csak ezen lények segítségével menekülhetünk meg.

Azon meg már nem is csodálkozhatunk, ha bibliai és egyéb vallásos iratok (akár önkéntelen, jóformán meg sem értett) sugalmazására ezek a szekták azt is hirdetik, hogy ha bekövetkezik ez a végzetes helyzet, akkor nem minden ember menekül meg. A megmenekülést (a mennyországot) csak keveseknek ígérik. Elsősorban persze azoknak, akik már most csatlakoznak ezekhez az UFO-vallási szektákhoz.

Nem kétséges, az esetek nagy többségében arról van szó, hogy a szekták anyagilag kifosztják mit sem sejtő híveiket, vagy legalábbis arra szerveződnek, hogy ilyen vagy olyan forrásokból jelentős anyagi támogatásokhoz jussanak. Még attól sem riadnak vissza, hogy hivatalosan is egyházként jegyeztessék be magukat a mit sem sejtő, vagy az ilyen esetekben tehetetlen állami szerveknél, és onnantól kezdve az egyházaknak járó adómentességet, ár- és vámkedvezményeket használva működjenek. És teszik mindezt közismert UFO-ábrázolatok mint sajátos védjegyek felhasználásával.

Sajnos e szektákon kívül is szép számmal akadnak emberek, akik az UFO-mozgalmakban nyüzsögnek és különféle mítoszokat teremtenek, a legtöbbször maguknak vagy csoportjuknak. Ezek, bár nem alkotnak hivatalos vallási csoportokat, legalább olyan veszélyesek, mint amazok. Az UFO-mozgalmakat a kívülről szemlélődő közvélemény előtt lejáratják, de ezen felül minduntalan muníciót szolgáltatnak olyan csoportoknak, amelyek az UFO-jelenséggel és kutatóival szemben ellenségesek. Így például már évtizedek óta tapasztalható, hogy az úgynevezett szkeptikusok ilyenkor gyorsan összemossák az igazi kutatókat ezekkel a lobogó szemü fanatikusokkal, mert nekik ez alaposan megkönnyíti a feladatukat.

Mint vádpontot szokták felhozni az UFO-mozgalmak és a jelenség kutatói ellen, hogy azok lám szektások, elvakultak, a tudomány helyett a vallást, sőt annak is a legrosszabb fajtáját kultiválják… Ezzel a szekták igen érzékeny károkat okoznak nemcsak az igazi ufológusoknak, de a jelenséget esetleg kutatni vágyó tudósokat is elriasztják ettől a már igen aktuális feladattól. Ugyanakkor maguk számára mindebből pénzt csinálnak gyakorta olyan személyek, akik egy állítólagos valamikori találkozás (kapcsolatfelvétel, kontaktus) részesei voltak. Már ott tartunk, hogy ezek az emberek egy idő után gyógyítani is kezdenek, arra hivatkozva, hogy az UFO-kon érkező és velük valamiféle barátságra, szövetségre lépő idegeneket ilyen képességekkel is felruházták.

Bizony sokan nem is sejtik, milyen rossz benyomást keltenek ezek az emberek az UFO-körökön kívüli világban. Ők természetesen nagyon keveset tudnak az UFO-jelenségek igazi hátteréről, természetéről és a jelek szerint nem is akarják tudni mindazt, amit lelkiismeretes kutatók sok évtizedes munkával eddig a napvilágra hoztak. Ezek az emberek felületesen ismerik e kutatásokat, de nem is akarnak mélyebbre merülni bennük. Lefölözik a tetejét, és a naivak el?tt arra hivatkoznak, hogy ez meg az az anyag X. és Y. híres UFO-kutató munkájának az eredménye… És erre a kevésre, amit lesz?rtek, alapozzák sokszor saját elméleteiket, mozgalmukat, hitüket, vagyis szektájukat!

Vallás és ufológia

Bár az ellentáborban sokan úgy hiszik és terjesztik, hogy maga az UFO-hit is csak egy vallás, mert éppen annyi köze van a valósághoz és a tudományhoz, mint a többinek, ne üljünk fel ilyen hiedelmeknek. Ezt jobbára a rosszindulatú szkeptikusok szeretnék mihamarabb és minél szélesebb körben elhitetni a világgal.

Nem ismerjük az iszlám vallás hozzáállását az UFO-ügyhöz, ismerjük viszont azt a tényt, hogy például a római katolikus egyház vezetői soha nem tettek UFO-ellenes nyilatkozatokat. Tudjuk továbbá azt is, hogy a Biblia alapján sem vonható le olyan következtetés, amely ellenezné az UFO-k létezését. Ha keresztény egyházi személyek, papok valaha is ellenezték az UFO-kutatást, azt inkább személyes meggyőződésből, mintsem egyházi utasításra tették.

Az igazi ufológusok kutatással és elemzéssel foglalkoznak, ugyanakkor részük van (vagy kellene legyen) abban is, hogy eloszlassák az ügy köré ilyen vagy olyan okokból vont misztikus félhomályt is. Az igazi lengyel és nyilván nem csak lengyel UFO-kutatók céljaik között azt tartják elsődlegesnek, hogy elválasszák egymástól ezt a két áramlatot: a valódi, tudományos igényű kutatást és minden egyebet, amely csak megterheli az UFO-mozgalmakat, fölösleges és káros rétegeket és koloncokat rak rá.

Az UFO nem paranormális jelenség, valljuk. Hanem része a természetnek, maga is természeti jelenség. Ha pedig valaki ez ellen azt hozná fel, hogy itt feltehetően egy nálunk magasabb rendü társadalom műszaki eszközéről és esetleg ama civilizáció nagy tudású élmlényeiről van szó, mi azt feleljük: ez nem ellenkezik állításunkkal. Az emberi ész által létrehozott alkotások: építmények, közlekedési eszközök stb. is részei lettek a természetnek úgy és azáltal, hogy természetes lények alkották őket. Így az UFO-k is részei a Természetnek, amely nyilvánvalóan nem csak a Föld nevű bolygóra terjed ki, hanem az egész Univerzumra, a világegyetemre.

Ezért a kutatók az alábbiakat jelentik ki:

1. Az ufológia a tudományok vagy paratudományok egyike, és nincs köze semmilyen valláshoz.

2. Az ufológiai szervezetek nem vallási mozgalmak, kiindulási elveik és tevékenységük jellege nem hordoz ilyen jegyeket.

3. A kutatók felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy az UFO-jelenség nem áll kapcsolatban a szakrális szférával. Minden olyan törekvés, amely ezzel magyarázza a jelenséget, hibás és hamis.

4. Bár a vizsgált esetek közül némelyikben az emberek ismeretlen lényekkel mintegy lelki és szellemi úton léptek kapcsolatba, kijelentjük (annak ellenére, hogy nem ismerjük a kapcsolatfelvételek természetét és célját), hogy ezeket nem szabad vallási jelleg? eseményekkel összekapcsolni.

5. Nincsenek kapcsolataink olyan szektákkal, amelyek ideológiájukat az UFO-jelenségre alapozzák, nem m?ködünk együtt ilyenekkel és tevékenységüket nem támogatjuk. Éppen ellenkezőleg: az ilyesmit nem tartjuk etikusnak. Úgy véljük, e tevékenységnek semmi értelme, elítéljük, hogy a jelenségnek metafizikai magyarázatot adnak és hamis színben állítják be az elemzések eredményeit.

6. Hivatalosan is szembeszállunk azokkal a személyekkel, akik az általunk bemutatott tényeket, anyagokat és kutatási eredményeket vallásos agitációra és vallási csoportok megalapítására használják fel.

7. Semmilyen felelősséget nem vállalunk azokban az esetekben, amikor az ufológiai tevékenységet vallási célokra használják fel.

Egész tevékenységünk csak és kizárólag arra irányul, hogy megismerjük az UFO-jelenség lényegét és az ezzel kapcsolatos következményeket. Munkánkban elsősorban az objektivitás vezérel bennünket, az úgynevezett józan értelem. Arra törekszünk, hogy minél több információt gyűjtsünk össze az Ismeretlenről, hogy aztán arról minél pontosabban informálhassuk a társadalmat.

Eddig a lengyel ufológusok sajátos kiáltványa. Ha belegondolunk, kénytelenek vagyunk elismerni: a normális, tehát elsősorban tudományos igényű információgyűjtést e tárgyban sokszor akadályozzák a vallási rárakódások. Magyarországon ez még nem annyira látható, de mivel számos országban ez könnyen és jól felismerhető tendencia, nem árt, ha mi is felkészülünk rá.