csütörtök, január 17, 2019
Home Felhasználási feltételek és fórumszabályzat

Felhasználási feltételek és fórumszabályzat

PARANORMAL.HU FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerzõdés) egy jogilag kötelezõ érvényû megállapodás a paranormal.hu; továbbiakban: Üzemeltetõ), mint a -link- címen üzemeltetett portál (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltetõje és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatás használata, ideértve a Szolgáltatás oldalának meglátogatását is, a jelen Szerzõdés kifejezett elfogadásának minõsül.

1.2 A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Felhasználási Feltételek” linkre kattintva érhetõ el. Az Üzemeltetõ fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felelõssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követõen a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.3 A Szabályzat hatálya kiterjed minden, a paranormal.hu tartomány alatt elérhetõvé tett tartalomra és valamennyi Felhasználóra is (a jelen Szabályzat értelmében a Szolgáltatás regisztráció nélküli látogatói is Felhasználónak minõsülnek). Felhasználó kizárólag az lehet, aki

(a) elmúlt 18 éves és cselekvõképessége nem korlátozott és nem cselekvõképtelen; vagy

(b) 14. életévét betöltött nem cselekvõképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselõjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt az Üzemeltetõ kérésére bármikor megfelelõen bizonyítani tudja.

1.4 A Szabályzat hatálya nem terjed ki a Szolgáltatás oldalairól linkek útján vagy egyéb módon elérhetõ, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra, illetve az ilyen oldalakon elérhetõ tartalmakra. Amennyiben az Üzemeltetõ írásbeli értesítés folytán tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltetõ a harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tekintetében semmilyen felelõsséget nem vállal.
1.5 A Szabályzat egyes fejezetcímei csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.

2. Regisztráció

2.1 A Szolgáltatás egyes funkciói és részei regisztráció nélkül is használhatóak, de regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás bizonyos részeihez férhetnek hozzá. A Szolgáltatásra történõ regisztráció feltétele a Szabályzat elolvasása, ismerete és elfogadása. A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Szabályzatot.

2.2 Az Üzemeltetõ fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, vagy adatai módosítása során valótlan adatokat ad meg, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történõ hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelezõen megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának megõrzése teljes mértékben az adott Felhasználó felelõssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felelõsség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltetõt haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértõ cselekedetrõl. Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredõ károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelõsséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltetõnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.3 A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történõ, megfelelõ és hiánytalan kitöltésével történik. Ezt követõen az Üzemeltetõ aktiválhatja regisztrációját. A felhasználónak lehetõsége van igénybe venni a paranormal.hu összes szolgáltatását.

(a) Az oldal üzemeltetõje fent tartja a jogot, hogyha másokat sérteget a felhasználó azonnal kizárható a közösségbõl!

3. A Szolgáltatás használata

3.1 A Felhasználók részére az Üzemeltetõ az alábbi feltételek együttes teljesítésétõl függõen teszi lehetõvé a Szolgáltatás használatát:

(a) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltetõ jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(b) a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetõ tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltetõ vagy az érintett Felhasználó elõzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatáson kívül;

(c) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás mûködtetését;

(d) tilos a Felhasználók személyes és adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerû használatától különbözõ célú felhasználása, illetve gyûjtése.

4. Az Üzemeltetõ szellemi alkotásokhoz fûzõdõ és iparjogvédelmi jogai

A Felhasználói Tartalmak kivételével a Szolgáltatás keretében az Üzemeltetõ által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhetõ cikket, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, a Szolgáltatás nevét, márkanevét) az Üzemeltetõ szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerû használatával velejáró olvasáson, képernyõn történõ megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történõ merevlemezre történõ lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltetõ elõzetes írásbeli engedélye nélkül.

A paranormal.hu az Üzemeltetõ javára bejegyzett domain nevek. Ezen nevek – ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a Szolgáltatás nevére történõ hivatkozás kivételével csak az Üzemeltetõ elõzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

5. A Felhasználói Tartalmak

5.1 A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szabályzat keretén belül filmeket, fényképeket és más, az Üzemeltetõ által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) oszthatnak meg egymással ? valamennyi, vagy az adott Felhasználó által kiválasztott Felhasználóval – megtekintés céljából. Felhasználói Tartalomnak minõsül többek között minden egyéb, a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül megosztott vélemény, írás, hozzászólás is.

5.2 Az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetõvé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, filmek, szerzõi vagy jogi oltalom alá esõ szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bûncselekmény elkövetésére, vagy az egészségre káros anyagok fogyasztására buzdítással) nem sértik.

5.3 A Felhasználói Tartalmat megosztó Felhasználó köteles többek között gondoskodni saját megosztott tartalmáról is. A hozzáférhetõvé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelõ jogosultságokkal rendelkezik

(a) a tartalom Szolgáltatás keretében történõ nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve nem kizárólagosan az adott Felhasználói Tartalom elkészítésében alkotó módon közremûködõ, vagy az adott Felhasználói Tartalom egészének vagy valamely alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkezõ valamennyi személy, szervezet, közös jogkezelõ szervezet, vagy a Felhasználói Tartalomban szereplõ természetes személyek elõzetes engedélyét; és

(b) a jelen Szabályzat alapján az ilyen Felhasználói Tartalmak tekintetében az Üzemeltetõnek engedett felhasználási jog engedésére.

5.4 Az Üzemeltetõ nem tart igényt a Felhasználói Tartalmak tulajdonjogára. A Felhasználói Tartalom Szolgáltatásba történõ feltöltésével a Felhasználó ugyanakkor ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan idõre szóló, valamennyi a megosztás idõpontjában ismert anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjedõ, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedõ használati jogot enged az Üzemeltetõnek és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, analóg vagy digitális hordozón történõ többszörözését és terjesztését, nyilvános elõadását, kódolt vagy kódolatlan televíziós és rádiós sugárzását, továbbközvetítését, nyilvánossághoz közvetítését sugárzástól eltérõ módon, vezeték útján vagy anélkül, átdolgozását, reklámcélú felhasználását, kiadását. A Szerzõdés megszûnése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása az Üzemeltetõ részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.

5.5 Az egyéb Felhasználói Tartalmak eltávolítása az Üzemeltetõtõl kérhetõ az info kukac paranormal.hu e-mail címen.

6. A Szolgáltatás használatára vonatkozó tilalmak és felelõsségi kérdések

6.1 A Szolgáltatás keretén belül tilos többek között

(a) szerzõi jogi oltalom alá esõ mûvek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetõvé tétele, kivéve amennyiben az adott Felhasználói Tartalmat nyilvánossághoz közvetítõ Felhasználó a saját mûvét teszi elérhetõvé, és a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;

(b) a valóságnak nem megfelelõ, megtévesztõ vagy a valós tényeket hamis színben feltüntetõ vagy mások személyiségi jogait sértõ kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy az Üzemeltetõ jogait potenciálisan sértõ tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetõvé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket;

(c) jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetõvé tétele;

(d) olyan tények, adatok, vélemények, tartalmak vagy egyéb alkotóelemek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetõvé tétele, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlõdésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelõ értékelésre és értékítéletekre valamint az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörû ellenállást váltanak vagy válthatnak ki, becsmérlõk vagy megalázók, faji, politikai vagy vallási ellentéteket szítanak vagy szíthatnak, egészségre ártalmas használatára bátorítanak vagy azt népszerûsítik, elfogadhatatlan mértékû félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik, bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják;

(e) bûncselekményre felbújtást, vagy egyébként büntetni rendelt cselekmények vagy mulasztások elkövetésére vonatkozó felhívást tartalmazó vagy ilyeneket népszerûsítõ anyagok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetõvé tétele;

(f) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló törvény, vagy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény (a továbbiakban: EKT) hatálya alá tartozó reklám vagy elektronikus hirdetés megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetõvé tétele; és

(g) bármilyen egyéb jogellenes tartalom megosztása vagy egyéb módon hozzáférhetõvé tétele.

6.2 Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom a jelen Szabályzatba ütközik-e, az Üzemeltetõ álláspontja az irányadó. Az Üzemeltetõ döntése ugyanakkor nem érinti a Felhasználó törvényes jogorvoslati jogait.

6.3 Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás lényege a Felhasználói Tartalmaknak az Üzemeltetõ tárolása, a Felhasználói Tartalmakért és a Szolgáltatás használatáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemû vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, kizárólag az adott Felhasználói Tartalmat a Szolgáltatás keretén belül hozzáférhetõvé tevõ vagy a Szolgáltatást használó Felhasználó tartozik felelõsséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használata során elkövetett jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) következtében, vagy egyébként a Szolgáltatás használatával összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövetõ, vagy az adott Felhasználói Tartalmat megosztó Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltetõ által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelõsséget vállaló és az Üzemeltetõ érintetlenségét egyértelmûen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltetõ jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltetõ nevével történõ összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetõnél az ilyen események következtében keletkezõ károk és kockázatok megelõzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetõnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetõt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetõvel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A Felhasználó felelõssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Szerzõdés megszûnését követõen is fennáll.

7. A Szolgáltatás üzemeltetése, jogsértõ tartalmak eltávolítása

7.1 A Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredõ közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogsérelemért az Üzemeltetõ semmilyen felelõsséget nem vállal.

7.2 Az Üzemeltetõ jogosult bármilyen, a Szolgáltatás keretén belül hozzáférhetõvé tett tartalom eltávolítására. A kifogásolt tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltetõ felé, ha megítélése szerint a Szolgáltatás keretén belül elérhetõ valamely tartalom jogsértõ. Az Üzemeltetõ fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerû panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltetõ jóhiszemû eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelõen gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyrõl történõ eltávolításáról. A jogsértõ információkkal kapcsolatos panaszait a következõ címekre továbbíthatja: info kukac paranormal.hu

7.3 Amennyiben valamely tartalom eltávolítását az EKT 13.§-ában szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás keretében kezdeményezik, az Üzemeltetõ minden esetben az EKT megfelelõ szabályai alapján jár el, feltéve, hogy a tartalom eltávolítására irányuló felszólítás formailag és tartalmilag is maradéktalanul megfelel az EKT rendelkezéseinek. Amennyiben a felszólítás nem felel meg maradéktalanul az EKT feltételeinek (például nem minõsül teljes bizonyító erejû magánokiratnak vagy közokiratnak, vagy nem tartalmazza a jogsérelem tárgyát és a jogsértést valószínûsítõ tények megjelölését, a jogsértõ tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét vagy meghatalmazott útján történõ eljárás esetén a meghatalmazást) az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a felszólítás késedelmes teljesítésébõl eredõ károkért, jogsérelemért vagy kényelmetlenségért.

7.4 Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközõen vagy egyébként visszaélésszerûen használja a Szolgáltatást, az Üzemeltetõ jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által elérhetõvé tett tartalmakat elõzetes értesítés és indokolási kötelezettség nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történõ bejelentkezés vagy más adataival történõ visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltetõ jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttmûködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövetõ Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltetõ a jogsértõ Felhasználót meghatározott idõre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.

7.5 Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a Felhasználói Tartalmak tekintetében más Felhasználók által tett megjegyzésekért, kijelentésekért. Az Üzemeltetõ fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének elõzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére vagy korlátozására.

8. Interaktív Szolgáltatások

A Szolgáltatás keretében elérhetõ interaktív szolgáltatások (pl. fórumok, hozzászólások) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a fórum, sem a hozzászólások elérhetõ felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történõ használatát), vagy a hatályos jogszabályokat illetve harmadik személyek jogait sértõ tevékenység folytatására. A fórumon hozzászólásokat elhelyezni és témákat létesíteni csak a regisztrált Felhasználók jogosultak.

9. Moderálás

Egyes Felhasználói Tartalmakat az Üzemeltetõ megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan mûködésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerûen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a moderálás elégtelenségébõl adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetõen jogsértõ, azt jogosultak elõzetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak minõsül például nagyméretû fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen is.

9.2 A következõ tevékenységek és tartalmak számítanak moderálandónak a paranormal.hu-n

– Sértõ, vulgáris, obszcén kommentek, hozzászólások
– Felnõtt tartalom
– Rágalmazás, gyûlöletkeltés, rasszizmus, közösség elleni izgatás, mások jó hírnevének megsértése vagy más bûncselekmény elkövetése, illetve ilyen jellegû videók és képek közzététele
– Más felhasználó jelszavának nyilvánosságra hozatala
– Más felhasználó valódi nevének nyilvánosságra hozatala, annak beleegyezése nélkül
– Más felhasználó bármely egyéb személyes és különleges adatának nyilvánosságra hozatala, annak beleegyezése nélkül
– Szexuális szolgáltatás felajánlása
– Fenyegetés
– A paranormal.hu érdekeivel ellentétes tartalom létrehozása vagy feltöltése
– Moderátor által törölt videó vagy kép újbóli elérhetõvé tétele
– Azonos tartalom tömeges elérhetõvé tétele (flood)
– Politikai tartalom elérhetõvé tétele, vélhetõen provokációs szándékkal
– Korábban törölt felhasználó újbóli regisztrációja

Továbbá a Moderátorok törlik azokat a tartalmakat, melyek konvertálási vagy egyéb hiba következtében nem megfelelõ minõségben szerepelnek az oldalon.

9.3 A Moderátoroknak joga van megváltoztatni a kiemelt témákat is.

9.4 Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a moderálás elégtelenségébõl adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A moderálás során a Moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el és a Szabályzat rendelkezéseinek megsértésén kívül jogosultak fellépni az álláspontjuk szerint elfogadhatatlan hangvétel illetve viselkedés ellen is.

10. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése

10.1 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni ? ideértve azt a megoldást is, ha valamely Felhasználó valamely Felhasználói Tartalmat beépít a saját oldalába úgy, hogy az adott tartalom egy beépített lejátszó segítségével a Felhasználó saját oldalán jelenik meg ? azt kizárólag a következõ feltételek betartása mellett teheti meg:

(a) a Szolgáltatásra mutató linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (a továbbiakban: Linkelõ Weboldal) tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) [ez ügyben kérjük keresse munkatársainkat az info kukac paranormal.hu e-mailcímen];

(b) a Linkelõ Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;

(c) a Link kizárólag a Szolgáltatás valamely tartalmi elemére mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb hasonló megoldások) használata nem engedélyezett, kivéve a beépített lejátszó használatát a fentiek szerint;

(d) a Linkelõ Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltetõ javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

(e) a Linkelõ Weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltetõ és a Linkelõ Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltetõrõl;

(f) a Linkelõ Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértõ tartalmat.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A Szolgáltatás használatának segítségével létrejövõ szerzõdések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerzõdések nem minõsülnek írásba foglalt szerzõdésnek, és azokat az Üzemeltetõ nem iktatja.

11.2 Az EKT 4.§-a által elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhetõ Impresszum tartalmazza.

11.3 Az Üzemeltetõ és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megszûnik az alábbi esetekben:

(a) ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;

(b) ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

(c) ha a Felhasználó hozzáférése mûszaki hiba folytán törlõdik, megszûnik és a felhasználó nem kíván új hozzáférést létrehozni.h

(d) Felhasználó halálával;

(e) a Szolgáltatás megszûnésével; és

(f) új Szabályzat érvénybe lépésével.

A szabályzat módosítása nem jelenti új szabályzat életbe lépését.

11.4 Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehetõ legjobban megközelítõ gazdasági hatást vált ki.

11.5 A jelen Szerzõdésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerzõdéssel összefüggõ jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltetõ alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve ? hatáskörtõl függõen ? a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Fórumunkban csak az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, az általad választott azonosító és a hozzá tartozó jelszó használatával teheted közzé kérdéseidet, üzeneteidet, kommentárjaidat.

A regisztrációhoz egy loginnév, egy jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. Amennyiben az általad választott azonosító már használatban van, nem fogsz tudni regisztrálni az adott néven: ez esetben kérjük, válassz másikat. A regisztrációs ûrlap további mezõinek kitöltése nem kötelezõ. Az általad megadott személyes adatokat nem használjuk fel marketing célokra és nem adjuk ki harmadik félnek, az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatunkat itt olvashatod.

A fórum bárkinek lehetõséget nyújt az adott témaköröket érintõ szabad véleménycserére, ám annak érdekében, hogy sem a hozzászólók, sem pedig a fórumot üzemeltetõ HWSW Bt. jogai ne sérüljenek a fórum használata során, felhívjuk figyelmedet a következõ szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak a fórumon.

FÓRUMSZABÁLYZAT:

1. A személyeskedés semmilyen formája nem megengedett.
Tilos a fórumon bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú elõítéleteknek, és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.

A fenti szabály megszegése akár azonnali kizárást eredményezhet (lásd moderálási alapelvek).

2. Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntetõ Törvénykönyv hatálya alá esõ cselekedetekre felbújtó, ilyen tevékenységet ismertetõ, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérõ, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott.

A paranormal.hu-n nemkívánatosnak minõsülnek továbbá azok a témák és hozzászólások amelyek bárminemû politikai állásfoglalást tartalmaznak, illetve ilyen célból jöttek létre.

3. Az Interneten fellelhetõ írások/szövegek/képek zömére a Szerzõi Jogi Törvény megfelelõ szabályozásai vonatkoznak. Kérjük ezt vedd figyelembe amikor más oldalakról idézel, illetve illesztesz be képeket a fórumba.

Az adminisztrátorok és moderátorok -megfelelve a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének ajánlásának — tartalmilag nem szerkeszthetik hozzászólásaidat. Ez alól kivételt jelent a téma címének és alcímének szerkesztése, a hozzászólás formai módosítása, továbbá a hozzászólásban szereplõ linkek javítása (csak külön kérésre), melynek részleteit a moderálási alapelvekben találod.

4. Tiltott az olyan hozzászólások közzététele, melyek valótlan állításokat tartalmaznak a paranormal.hu-ra nézve, a paranormal.hu-ra vonatkozó üzleti titkokat tartalmaznak, illetve a paranormal.hu oldalal formai, tartalmi módosítására adnak technikai tanácsokat, tippeket, vagy támogatják a paranormal.hu oldalon található reklámok, mérõkódok bárminemû kiszûrését.

Cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülözõ vádaskodás, hitelrontás nem megengedett.

5. A felhasználó a paranormal.hu-val szemben semmilyen anyagi követelést nem támaszthat.

6. Tiltott a paranormal.hu látogatottságát auditáló mérõkódjainak letiltása / kiszûrése.

7. A fórumtagok megtévesztésére alkalmas regisztráció (több becenév/alteregó használata, illetve már meglévõ nevekhez nagy mértékben hasonlító nick regisztrálása) tiltott. Amennyiben egyértelmûen bebizonyosodik, hogy valaki egyszerre több nevet használva fórumozik, azonnali és végérvényes kitiltást kap az összes általa regisztrált felhasználó! E szabály alól kivételes esetben – elõzetesen – felmentés kérhetõ a fórum moderátoraitól.

8. Tilos az obszcén, vulgáris szavak, kifejezések használata. Az ilyen szövegrészeket tartalmazó üzenetek a moderátor belátása szerint végleges törlésre kerülnek.

9. Tilos a fórumon mások személyes adatainak közzététele az illetõ kifejezett jóváhagyása nélkül. Tipikusan ilyen adat például mások valódi neve, képmása, címe, magán és munkahelyi e-mail címe, telefonszáma.

Ilyen jellegû adatot tartalmazó hozzászólás esetén az felel az adatok pontosságáért és közölhetõségéért, aki azt megjelenítette. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy magánüzeneteket (pl: e-mail, privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet.

Annak, aki az elérhetõségeket, vagy a segítségkérõ szándékot nem ellenõrizte, illetve jogosulatlanul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, kifejezetten súlyos szankcióval kell számolnia.

Az alábbiakban azok a tanácsok/javaslatok következnek, amelyek betartása mindenki számára megkönnyíthetik a fórum használatát. A moderátorok a fenti szabályokon felül adott esetben az itt leírtakat is betartathatják a fórumozókkal.

JAVASLATOK, TANÁCSOK A FÓRUM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN:

1. Egy jól megfogalmazott, jól feltett kérdés (beleértve a topikcímet is) sokat segíthet abban, hogy mihamarabb választ kapj a problémádra, ezért kérjük törekedj a világos, pontos fogalmazásra. Hasonló okból, válaszaidban igyekezz minél egyértelmûbben fogalmazni.

2. A hozzászólásodat csak adott ideig tudod szerkeszteni, ennek letelte után már csak a fórum moderátorai szerkeszthetik, külön kérésre, egyedi elbírálás alapján (lásd moderálási alapelvek). Mielõtt elküldesz egy üzenetet, lehetõség szerint legalább egyszer olvasd át a szöveget elejétõl a végéig és használd a “Hozzászólás elõnézete” funkciót.

3. A fórum szerkezete a legtöbb esetben lehetõvé teszi, hogy kérdéseidet a maga helyén tudd feltenni, ezért kérjük figyelj rá, hogy a témát a megfelelõ fórumszekcióban nyisd meg. Ha tévedésbõl rossz helyen nyitottál topikot, fordulj a téma házigazdájához!

Kerüld a témába nem vágó megnyilvánulásokat (offtopic), illetve hagyj szóhoz jutni másokat is. Kerüld ugyanazon téma több fórumszekcióban történõ felvetését. Ilyen esetben a hazigazdák belátásuk szerint bezárhatják/törölhetik a duplázott vagy a témakörhöz nem illeszkedõ témát.

4. A fórum minden, legalább 1000 hozzászólással rendelkezõ regisztrált tagjának lehetõsége van arra, hogy szavazást indítson bármely témakörben. Választható opciók, hogy az adott szavazáshoz lehet-e hozzászólni (tehát egyben topic is), vagy instant szavazás, hozzászólási lehetõség nélkül. Minden szavazásra vonatkozik a Fórumszabályzat függetlenül attól, hogy van-e hozzászólási lehetõség, vagy nincs. Mivel minden fórumozó csak egyszer szavazhat, jól gondold meg mire adod a voksodat, továbbá ha magad teszel fel kérdést, gondolj át minden válaszlehetõséget mielõtt megnyitod a szavazást, mivel utólagosan nincs lehetõséged szerkeszteni!

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a szavazások eredménye semmilyen formában nem lehet kötelezõ jellegû sem a fórum üzemeltetõire, sem a többi fórumozóra. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a szavazásoknak úgy van igazán értelme, ha valóban olyan témáról szólnak, amely közérdeklõdésre számíthat. Ezért kérünk, hogy minden apró-cseprõ dologról ne indíts szavazást, mert a többség megunja, kevesebben fognak szavazni, így elveszti az eredeti értelmét és célját ez a lehetõség.

5. Lehetõséged van arra, hogy a hozzászólásaidat aláírással lásd el. Ez a szöveg minden hozzászólásod végén meg fog jelenni. Kérjük figyelj arra, hogy ez a rész sem tartalmazhat olyan szöveges/képi elemeket, amelyet a fórum szabályzata tilt, illetve törekedj rá, hogy az aláírásod formai szempontból se zavarja a fórum többi olvasóját a témák áttekintésében. Az aláírás hossza 500 karakterben limitált, mely lehetõvé teszi linkek beszúrását, azonban kérnénk, hogy az aláírás ne legyen több 3 sornál.

Amennyiben az aláírásod nem felel meg a fenti kritériumoknak, a házigazdák fenntartják maguknak a jogot, hogy teljes egészében töröljék azt.

6. Mint azt fentebb olvashattad a fórumra csak egy általad választott azonosító és jelszó megadásával küldhetsz üzeneteket. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az azonosítóra is vonatkoznak a fent leírt szabályok. Ha a választott név valamilyen ponton a szabályzatba ütközik, a fórum házigazdái meg fognak kérni, hogy válassz másik nevet. Amennyiben ennek a kérésnek nem teszel eleget az azonosító használatát megvonhatják tõled.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fórum mindenkori moderátorai illetve az adminisztrátor fenntartják maguknak a jogot, hogy azokkal a fórumozókkal szemben eljárjanak, akik a fenti szabályzatot sorozatosan és durván megszegik.

A fórum üzemeltetõi fenntartják maguknak a jogot, hogy bármilyen elõzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül hozzászólásokat, topikokat, vagy felhasználókat távolítsanak el a fórumról.

A moderálási elvekrõl a következõkben olvashatsz.

MODERÁLÁSI ALAPELVEK:

A paranormal.hu fórumán minden témakör moderált. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fórumozók egy csoportja figyelemmel kíséri az adott témakörhöz tartozó topikokat és a fenti szabályok betartását. Ezek a fórumozók a moderátorai. A moderátorok különleges jogosultságaik révén törölni tudják bármelyik hozzászólást és topikot, továbbá egyéb eszközök segítségével változtathatnak a témakörök összetételén.

A moderátorokhoz lehet fordulni a fórummal kapcsolatos kérdésekkel is, illetve a technikai szerkesztésben is õk segíthetnek.

A technikai szerkesztést abban az esetben kérheted, ha topikcímet akarsz átszerkesztetni, illetve a szavazási opciókat, vagy a szerkesztési limitidõ letelte után a hozzászólásodban szereplõ linkeket szeretnéd kijavíttatni.

Amennyiben úgy gondolod, hogy az általad indított topik olyan horderejû információt tartalmaz, amely jó ha folyamatosan szem elõtt van, akkor a házigazdától kérheted, hogy a témát emelje ki (ilyenkor mindig az elsõ oldalon marad a topik). A kiemelésrõl a házigazdák és a moderátorok döntenek saját belátásuk szerint (tehát el is utasíthatják a kérést). A kiemelés nem örökérvényû…

A moderátor saját belátása szerint alkalmazhat technikai szerkesztést az alábbi esetekben:

? topikok összevonása, szétbontása
? topikcímekben található stilisztikai és helyesírási hibák javítása (hozzászólásokban található helyesírási és egyéb stílushibák javítása, továbbá a szakmai korrekció nem a moderátor feladata)
? technikai szerkesztés

A moderáció lépései általában a következõk:

Amennyiben egy fórumozó a fórumszabályzatban foglaltakat megszegi – és ezért a fórum moderátorainak bármilyen módon változtatni kell az érintett témakör, vagy a topik összetételén (pl topiktörlés, hozzászólás törlése) -, az illetõ figyelmeztetésben részesül. A figyelmeztetés pontos okáról az érintett értesítést kap e-mailben vagy privát üzenetben, továbbá a kapott figyelmeztetést megtekintheti az adatainál található naplózott felületen (ezt a házigazdákon és az adott fórumozón kívül senki nem láthatja). Bizonyos idõ elteltével a figyelmeztetés “elévülhet”, errõl is tájékoztatást kap az illetõ.

A többszöri figyelmeztetés a hozzászólási jog átmeneti – ritkábban nagyon hosszú ideig tartó — megvonását eredményezheti. Bizonyos, nagyon kirívó esetekben a fórumozó azonnal és végérvényesen kizárható.

Amennyiben nem értesz egyet a moderátor döntésével kérjük elsõsorban vele próbáld meg tisztázni a vitás kérdéseket privát üzenetben vagy e-mailben. Ha úgy érzed nem tudtok dûlõre jutni, megkeresheted az egyik “globális” moderátort, aki biztosan ki fogja vizsgálni az esetet.

Ha egy fórumozó szándékoltan megtévesztõ módon állítja be egy házigazda döntését, azonnali és végérvényes kizárásban részesül.

paranormal.hu

Budapest, 2007