Home Cikkek Földön kívüli üzenet

Földön kívüli üzenet

1028
0
Megosztás

Az ?Ezoterikus körkép?-ből megis­mer­hettük a gabona- jég- és hókörök keletkezésének történetét, fajtáit. Rend­kívül változatosságuk és bonyolult­ságuk ellenére mindmáig nem sikerült felkelteniük tudó­saink figyelmét. Létre­jöttükkel kapcsolatban sokan a lég­áram­­latokra, il­letve hamisítók közremű­ködésére gya­nakszanak. Műszeres mé­résekkel azon­ban egyértelműen meg lehet különböztetni az UFO-k által ké­szített valódi ábrákat a ha­misítvá­nyok­tól. Eddig azt hittük, hogy ezekkel a piktogra­mokkal el­sősorban a föld alá kényszerült előző civili­zá­ciók akarják fel­hívni magukra a figyelmet. A 2002. au­gusztus 24-én készült gabonaábra azonban egyér­telművé tette, hogy a földön­kí­vüliek is üzengetnek nekünk ily mó­don. Az angliai Crab­wood melletti bú­zatáblában egy szau­roid jellegű ufo­nauta arcképe, és egy üzenetrögzítő korong látható. A hatal­mas kép és a korong digitalizált infor­mációi a fény-árnyék hatás alapján vál­tak plasztikussá, ahol a fényt az elhajlított búzaszálak jelenítették meg. A korong kísértetiesen hasonlít az általunk használt CD-lemezre, és a számítástechnikában legelterjedtebb ASCII-kódolással rögzítették rajta az infor­mációt. A korong közepéből spirális vonalban kifelé halad­va egyesek és nullák, vagyis digitális jelek hosszú sorát kapjuk. Dekódolás után egy betűhalmaz kelet­ke­zett, amely angol nyelvű értelmes mon­da­tokká állt össze. Kiderült, hogy egy üze­netről van szó, melynek magyar nyelvű fordí­tása a kö­vet­kező:

1

?Óvakodjatok a hamis prófétáktól!

Rengeteg szenvedés vár rátok, de még van időtök!

EELRIJUE

A Jók léteznek!

Minden erőnkkel a hazugságok ellen vagyunk!

Üzenet vége!?

Az EELRIJUE valószínűleg az üzenetet to­váb­bító civilizáció neve. A különleges pik­togram körül ezúttal sem ta­lál­tak embertől származó nyomot, semmi sem utalt a ha­mi­sí­tásra.

 

A jelekből ítélve ez az üzenet válasz arra a dezinformációs maszlagra, amely jelenleg vészes sebességgel terjed az Interneten. A démonvilág ismét hatal­mába kerített egy amerikai médiumot, és rajta keresztül igyek­szik a világunkat szellemileg tovább fertőzni. A http://www.zetatalk.com honlapon közzé­tett üze­­netek tartalma egy szinten áll a ?Be­szélgetés Istennel, -Jézussal? stb. iromá­nyok­kal. Naprendszerünk 10. boly­gó­jának mosta­nában várható visszatérését kihasználva ha­mis információk garmadát zúdítják ránk. Azokat az infor­má­ció­kat, amelyek megfelelnek a valóságnak, már is­mer­jük. Az általunk nem ismert jelenségek magyarázata azon­ban nem más, mint ködösítés, szándékos félrevezetés. Meg­tévesztő os­tobaságok tömkelege. Az egyes szakterületekre lebontott tájékoztatás valójában tudományos köntösbe öltöztette zagy­vaságok halmaza, amelynek semmi köze sincs a valóság­hoz.

A NASA által Planet-X néven nyilvántartott bolygó tényleg létezik. Legutóbbi földközeli tartózkodását korabeli történelmi beszámolók, és kőbe vésett ábrák örökítették meg. Az i. e. 1570 körüli időből származó sumér kőtáblák azonban nem említenek egész világra kiható kataklizmát. A Nibiru földközelsége, a Nappal és a Földdel való együttállása valószínűleg csak a mágneses pólusok néhány száz kilométerrel való odábbtolódását okozta. Az északi pólus Grönlandról átkerült jelenlegi helyére, Kanada északi szigeteire. Ez persze nem jelenti azt, hogy a mostani látogatása során nem jön közelebb a Földhöz, és nem okoz nagyobb kárt. A pusztítás lehetősége fennáll, mivel feltehetően ez az Ószövetség által is említett égitest törte darabokra korábban a Merkúrnál valamivel nagyobb Phaeton bolygót. Ez a Mars és Jupiter közötti planéta jelenleg romokban, kisbolygóövezet­ként nyilvántartva kering a Naprendszerben.[1] Ha most közelebb jön hozzánk, vonzóerejénél fogva pólusváltást idéz elő a Földön. Ez minden épületet romba döntő gigantikus erejű földrengéseket, a tengerpartokat több száz kilométeres szélességben végigtaroló hatalmas szökőárt, emberek százmillióinak elpusztulását, és az infrastruktúra teljes összeomlását fogja okozni az egész világban.

Az ősi írások alapján a Nibiru újbóli visszatérése 2030. körül várható. A földönkívüliek szerint eddig 4 pólusváltás történt a Földön, és ez 25 ezer évenként előfordul. Ez azt jelenti, hogy a Nibiru minden hetedik látogatása során kerül olyan közel a bolygónkhoz, hogy elferdíti a forgástengelyét. Sajnos ez nem úgy megy végbe, hogy az egész földgolyó forgástengelye megdől. A felszíni behatással ellentétben ez esetben nem fordul el a Föld tengelye. A Nibiru által kiváltott rendkívül erős gravitációs erő a nagy sűrűségű belső magra gyakorol hatást. Elhaladása során megragadja, majd elfordítja a kb. 10 km vastag, vagyis arányaiban csupán tojáshéj vastagságú kéreg alatt. Amennyiben a Föld forgásirányával szemben közelít meg bennünket, akkor meg is állítja a tengely körüli forgását, és továbbhaladva ellenkező irányba indítja el. Ebben az esetben a tehetetlenségi erő is fokozza a földköpeny elcsúszását. Ez olyan erős rázkódásokat vált ki a felszínen, ami minden elképzelhető mér­téket meghaladó hevességű földrengéseket, megfékezhetetlen magmakitörést, kivédhetetlen hamu- és tűzesőt, valamint áthatolhatatlan füstöt eredményez szerte a világon. Nagy a valószínűsége annak, hogy az emberek többsége már a vulkánkitörések pillanatában meg fog halni. 1883-ban a Krakatau tűzhányó kitörésekor 20 kilométeres körzetben 200 dB hangnyomást mértek. 160 dB erejű robaj már átszakítja a dobhártyát, a 190 dB-es lökéshullám pedig az ember tüdejét is szétroncsolja, és a levegő véráramba kerülése halálos tüdőembóliát okoz. Több tűzhányó egyidejű kitörése tovább fokozza a hangnyomást, amit már az agy sem bír károsodás nélkül elviselni. Nem is szólva a pokoli hang- és fényeffektus okozta ijedtségről, rémületről, ami sok embernél szívinfarktust vált ki.

Tovább fokozza a ránk leselkedő veszélyt, hogy a Napot megkerülve a 10. bolygó visszatér, és ekkor szintén földközelben fog mellettünk elhaladni. Ez duplájára növeli a tragédia bekövetkezésének valószínűségét. Az ókori Egyiptomban Manetheon így fogalmazta meg ezt az univerzumban meglehetősen gyakori jelenséget: ?Ahogy a vasat magához vonzza a mágnes, úgy hat egyik égitest a másikra. Felülkerekedve rajta tehetetlen vergődésre kényszeríti.? (Sokan 12. bolygóként emlegetik a Nibirut. Ez a tévedés arra vezethető vissza, hogy a sumér kőtáblákon a Nap és a Hold is egy-egy bolygóként szerepel. Egyébként a Nibiru azt jelenti, hogy a kereszteződés bolygója. Másik jelentése: vörös bolygó. A sumér kőtáblákon található feljegyzések szerint a belsejében egy igen fejlett civilizáció, az anunakik élnek. Ezek az isteneknek tartott lények 3657 évenként térnek vissza hozzánk, hogy döntsenek az emberiség sorsáról.)

2

Ez a mindent megragadó erő olyan intenzív, hogy egész kontinenseket is képes megsemmisíteni. Atlantisz elsüllyedésének okát, idejét már sejtjük, de senki sem ismeri a 150 ezer évvel ezelőtt keletkezett, és 75 ezer évvel ezelőtt fénykorát élt Mukulia megsemmisülésének körülményeit. Lehet, hogy i. e. 23 100-ban, a legutolsó pólusváltás okozta a Mu-kontinens elsüllyedését, és 64 mil­lió em­ber halálát. Ha igen, akkor most mi vagyunk soron. Mivel jelenleg egyetlen kontinens alatt sincs ha­talmas gázzárvány, bennünket nem fenyeget az elsüllyedés veszélye, de a sorozatos földrengések így is iszonyatos károkat és veszteséget fognak okozni nekünk. Hogy ennek során hová kerül az Északi- és a Déli-sark, szinte kiszámíthatatlan, mert ilyenkor gyakori a kontinensvándorlás is. Ez tovább növeli a földrengések intenzitását. Pólusváltás okozta kontinensvándorlásra utal az Andok felgyűrődése, a Titicaca-tó felemelkedése, és a Himalája kialakulása is. Nem kizárt a vízözön veszélye sem.

A Nibiru óriási gravitációs vonzásánál fogva több száz méterre felhúzhatja az óceánok vizét. Miután a Holddal ellentétben a Marduknak is nevezett bolygó nem halad szinkronban a Földdel, nem csak megemeli a vizek szintjét, hanem megfogja, lelassítja, vagy magával húzza. Miután a Föld az egyenlítője mentén 1660 km/h-ás sebességgel kering a saját tengelye körül, mindkét hatás katasztrofális következményekkel járhat. A lelassuló vagy felgyorsuló vízhegyek valósággal leborotválják a Föld felszínét. Olyan iszonyatos pusztítást végeznek, amelyekhez képest a szökőár csak ártalmatlan vízcsobogás. 2004. karácsonyán a délkelet-ázsiai cunamit egy 9-es erősségű földrengés váltotta ki az Indiai-óceán mélyén. Az általa keltett hullámok magassága csupán 10 méter magas volt, mégis 300 ezer ember halt meg 12 ország partvidékén, és 1,5 millió vált hajléktalanná.

 

A nagyfokú pusztítás arra vezethető vissza, hogy a 10. bolygó tömege 23-szor nagyobb a Földnél. Az ebből eredő gravitációs erő könnyen elképzelhető, amikor vonzóerejénél fogva már a Föld tömegének egynyolcadát kitevő Hold is több méterrel képes megemelni a világtengerek szintjét. A közelgő katasztrófából eredő pánikszerű félelmet használják ki a sátáni erők, hogy újabb félrevezető, fejlődésünket akadályozó információkat juttassanak el hozzánk. Kerestek egy valós veszélyt, a Nibiru közeledését, és ebbe a témába csomagolták bele a sok ?tudományos? maszlagot, ezoterikus ?ismeretet? amit szeretnének velünk elhitetni. Ezekből a kapcsolódó ?információkból? azonban semmi sem igaz. Az egész egy nagy átverés, néhány apró részlettől eltekintve minden szava hazugság. Az olvasótábor növelése érdekében még fokozták is a riadalmat azzal, hogy a 10. bolygó megjelenését 2003 májusára jósolták. Ekkor azonban csak egy nagyméretű üstökös közelítette meg a Földet, amely károkozás nélkül elhaladt mellettünk. Sajnos a szennyirodalomnak ez a ?gyöngyszemét? már 19 nyelvre ? köztük magyarra ? is lefordították, és mind több embert mételyeznek meg vele. Erre született válaszként a ?hírharangként? felhasznált kis szürkék valódi üzenete, hogy tartózkodjunk a hamis prófétáktól.

 

[1] A sumér agyagtáblák szerint a Phaeton bolygó vagy, ahogy ők nevezték a Tiamat pusztulását a Nibiru okozta, amikor egy ízben olyan közel ment naprendszerünk ötödik bolygójához, hogy darabokra zúzta. Az atlantiszi aranylemezek szerint nem a Nibiruval ütközött, mert akkor szanaszét repült volna a bolygóközi térben, hanem annak Északi szél nevű bolygójával.

 

KUN ÁKOS
AZ EZOTÉRIA KIVITELEZÉSE
(II. kötet)
Elektronikus Könyvtár