Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek Tanítások az Inua bolygóról Válasz erre: Tanítások az Inua bolygóról

#13113
gabee
Adminisztrátor

Részlet Dr. Michael Salla jelentéséb?l:AnnunakikVégül, beszámolók jelentek meg hatalmas emberszer? lényekr?l, akik fontos szerepet játszottak a Föld emberekkel való benépesítésében, és szabályos id?közönként visszatérnek a Földre, hogy megtapasztalják, az emberiség milyen hatékonysággal használja fel szül?bolygója er?forrásait, és hogy a földönkívüli fajok milyen szerepet játszanak az emberiség “menedzselésében”. A sumérok “annunakik” néven írják le ?ket, a szül?bolygójukat pedig “Nibiru” névvel illetik az elképeszt? mennyiség? ékírásos táblán, melyek egy részét Zacharia Sitchin fordított le. Ezek a hatalmas humanoidok alkotják a f? idegen fajt a “kezdetekt?l” fogva, hiszen az ?si mitológiai és vallási szövegekben mint istenek t?nnek fel. A sumér beszámolók alapján, az anninakik f? istene Anu, de ismert az Annunaki istenek pantheonja is Sitchin munkásságának köszönhet?en, valamint titkos tevékenységük is az emberiség irányításával kapcsolatosan: tudjuk, a Nibiru szabályos id?közökben a Föld közelében halad el.Alex Collier szerint az annunakik, más néven nibiruiak, mint faj eredete a következ?:“Hosszú-hosszú id?vel ezel?tt a Szíriusz B lakosainak, valamint az Orion népének problémája támadt egymással. A béke megteremtésének érdekében a két csoport egy-egy képvisel?je házasságot kötött. A menyasszony az Orion csoportosulásból származott, ahol a hierarchia, beleértve a királyn?t is – matriarchális paradigmát követ. A v?legény a Szíriusz B-r?l érkezett. Mindketten meggy?z?déssel ragaszkodtak hagyományaikhoz. Amikor házasságra léptek, utódaik mindkét vonal genetikai tulajdonságait hordozták. Eltér? genetikai anyaguk miatt új faj született, a Nibiru nevet kapta, mely, miként azt Moraney [Andromédai kancellár] elmondta, orioni nyelven azt jelenti, hogy “kett? között megosztva”. Ez az ? valós eredetük – egyfajta keresztez?dés eredményei a Szíriusz B és az Orion rendszer lakosai között. Új “törzset” hoztak létre, mely folyamatosan terjeszkedik, legalább évszázezredek óta. ?k tehát egy törzs, kés?bb önálló fajjá váltak.Úgy t?nik, az annunakik tevékenysége abban nyilvánul meg, hogy “primitív” fajokkal, mint például az emberiség, népesítenek be bolygókat, aztán hagyják ?ket elszaporodni, miközben sokkal fejlettebb fajok, esetünkben a gyíkemberek, gondjaira bízzák ?ket, egyfajta “planetáris menedzsment csapatra”, akik lefölözik az emberiség javait megteremt?jük igényének megfelel?en, miközben az anninakik fenntartják hosszútávú érdekl?désüket és szabályos id?közönként megvizsgálják “emberi kísérletük” eredményét. Emiatt az annunakik egyfajta uralkodói színben jelenhetnek meg akik biztosítják a Föld er?forrásait; az emberiséget pedig általában felel?sségteljesen “menedzseltetik”.Az annunakik rokonságban állnak a Földön ?shonos gyíkemberekkel, akármilyen történelmi megállapodást is kötöttek az emberi faj menedzselésével kapcsolatban. Az is igen valószín?, hogy az annunakiknak létezik valamiféle megállapodásuk a drakonidákkal azzal kapcsolatban, hogy a kés?bbiek folyamán miként viszonyuljanak azokhoz a világokhoz, ahol az annunakik létrehoztát a maguk “emberi kísérleteit”. Végül, szintén nagyon valószín?, hogy jó néhány annunaki titokban a Földön maradt, így szerepet játszott az emberiség elit szervezeteinek életre hívásában, hogy az emberiség ügyeit kezeljék. Ezek az “egyezmények” és/vagy az elit csoportok titkos és közvetett módon való irányítása teszi az annunakikat a katonai-ipari-földönkívüli komplexum tagjaivá.Dean f?felügyel? szerint az annunakik jelent?s szerepet játszanak az emberiség életében, s ez a tevékenységük sokkal inkább egyértelm?vé válik akkor, amikor a Nibiru a Föld közelébe kerül. Az annunakik visszatérése láthatólag a nemzeti titkosszolgálatok egyik legnagyobb problémája, hiszen semmiféle információval nem rendelkeznek azzal kapcsolatban, vajon milyen hatással lesz ez a faj az emberiségre magára, és az éppenséggel a földönkívüliekkel kapcsolatos helyzetek kezelésére életre hívott katonai-ipari-földönkívüli komplexumra.Az annunakik legf?bb tevékenysége az emberi evolúció hosszútávú befolyásolása elit csoportok, rendszerek és intézmények, valamint az emberi tudat kontrollálásával. Úgy t?nik, mintha egyfajta versengés lenne köztük és a drakonidák között a Föld irányításáért. A legjelent?sebb globális probléma melyért felel?sek az elit fölötti uralom, vallási fundamentalizmus, patriarkális jelleg? globális kultúra és az agresszivitás kultúrája.Gyíkemberek (Reptilianidák)A csoport következ? prominens képvisel?je a Dean által humanoid fajként bemutatott, h?ll?szer? karakterekkel rendelkez?, 180-210 cm magas gyíkemberek (reptilians). A gyíkemberek fajának leírásakor egyaránt szóba kerül a földi és más csillagrendszerek is, mint földönkívüli eredet. R. A. Boulay töménytelen id?t áldozott a legkülönfélébb történelmi források elemzésére, ennek eredményeként kijelenti, komoly források támasztják alá azt a feltevést, miszerint földönkívüli gyíkember fajok népesítették be a Földet egykoron, s fontos szerepet játszottak az emberi faj megteremtésében. Thomas Castello, a Dulce bázis korábbi tisztje szerint, létezik egy szigorúan titkos földalatti létesítmény ahol számos földönkívüli faj tevékenykedik az USA nemzeti titkosszolgálataival közös programokon; a gyíkemberek a kezdetekt?l fogva egymás mellett dolgoztak emberekkel, s más, földönkívüli fajokkal:”? néhány gyíkfaj [reptilians] ?shonos földlakó. Az “idegenek” vezet? faja a gyíkembereké? Rendkívül régi fajt jelentenek itt a Földön, a felszín alatt élnek? A gyíkemberek úgy hivatkoznak önmagukra, mint “?shonos földiek”. Talán ?k azok, akiket “bukott angyalok” néven ismerünk, talán nem. Más szavakkal, mi [meggy?z?désük szerint] betolakodók vagyunk a Földön? Amikor Vezet? Biztonsági Technikusként dolgoztam a bázison [Dulce], napi gyakorisággal kellett kommunikálnom velük. Ha bármi probléma adódott, ideértve a biztonsági dolgokat vagy a videokamera-rendszert, engem hívattak.A gyíkemberek “dolgozó osztálya” volt az, aki rendszeresen alacsonyabb szint? m?ködési állapotba hozta a fizikai laboratóriumot a Dulce bázison.” Castello szerint a Dulce bázis alacsonyabb szintjein az emberi jogokat szinte semmibe veszik, fogságban tartanak embereket az emberi-földönkívüli társult vállalkozás vezet?i. William Hamilton, jól ismert UFO kutató, egyaránt vizsgálta a Dulce bázist és Thomas Castello állításainak megbízhatóságát, úgy találta, mind a bázis létére, mind az állítások tartalmának megalapozottságára nézve a kijelentések szilárd alapokon nyugszanak.Thomas történetét valószín?leg rendkívül nehéz lesz elhinni vagy elfogadni. Látszólag olyan, mint egy éjszakai rémálom. Az viszont egyértelm?, valami különleges dolog történik a Dulce bázison. Thomas ismeri a választ? Talán iszonyatos igazság rejlik a folyamatosan megfigyelhet? ufótevékenység, eltérítések és állatcsonkítások mögött. Kormányaink titkosszolgálatai már évtizedek óta kísérik figyelemmel az idegenek aktivitását. A rendkívüli állítás rendkívüli magyarázatot igényel. Talán csak egy szimpla szerepl?i vagyunk egy hatalmas csillagközi birodalomnak.Hamilton következtetéseivel kapcsolatosan, miszerint Castello állításai megbízhatóak, írtam egy tanulmányt a Dulce bázisról, s úgy találtam a hozzáférhet? információk szinte tökéletesen egyeznek Castello kijelentéseivel az emberi jogok súlyos megsértése kapcsán, különböz? idegen fajok, az Egyesült Államok titkosszolgálatai és a velük együttm?köd?k által.Linda Moulton Howe, oknyomozó újságíró és ufókutató, interjút készítet Jim Sparxszel, egy “eltérített kontakttal”, aki – állítása szerint – számos, a Földön ?shonos gyíkemberrel találkozott. Sparx szavai szerint az ?shonos gyíkembereknek megvan a saját kultúrájuk a Földön, s az emberiséggel már évezredek óta kapcsolatban vannak, hol segítve, hol egyszer?en rezervátumként kezelve bennünket. Sparx szavai szorosan egybecsengenek egy másik “kontakt”, Ole K. kijelentéseivel, aki határozottan állítja, találkozott egy n?nem? gyíkemberrel, “Lacerta Files”-szel. Lacerta elmondása szerint a Földön él? gyíkembereket határozottan el kell különíteni a földönkívüli gyíkemberekt?l, akik csak id?szakosan keresik fel bolygónkat.Miközben Ole K. kijelentései közül néhány vitatható, a teljes kép egybehangzó és összecseng? Sparx és mások kutatásaival a gyíkemberek kapcsán, és mindenféleképpen érdemes megfontolásra a gyíkemberek földi tevékenységének jobb megértése kapcsán. Lacerta elmondása szerint a gyíkemberek magatartása az emberiséggel kapcsolatban óvatos, hiszen úgy tekintenek ránk, mint valamiféle primitív fajra, mely a Földet tápláló más idegen fajok egyfajta birtoka. A Földön ?shonos gyíkemberek, Sparx elmondás alapján, egyfajta “betakarítást” végeznek az emberek között, ami nem veszélyezteti az emberiség fennmaradását a bolygón. E kijelentést azt sugallja, hogy a gyíkemberek követik a megállapodásokat “kötelez?” jelleggel, hiszen erre kényszerítik ?ket a náluk sokkal nagyobb er?t képvisel? idegen fajok, akiket Lacerta említett.Összegzésként elmondható, hogy a kiszivárogtatók és a kontaktok eddigi állításai szerint, megfogalmazható az a határozott állítás, miszerint létezik egy ?shonos gyíkember faj a Földön, mely jelent?sen érintett az emberiség elitjének manipulálásában, gazdasági intézmények befolyásolásában, vallási hiedelemrendszerek irányításában, katonai tevékenységben, valamint az emberiség eltüntetésében a történelem színpadáról. A globális problémák folyamatos keltéséért szintén az (?shonos) gyíkemberek felel?sek, ideértve az emberi jogok súlyos megsértését, az elit korrumpálását és uralom alá hajtását, a média és az üzleti élet ellen?rzését, vallási dogmák összezavarását, a történelmi amnéziát és a agresszivitás kultúrájának elterjesztését.