Válasz erre: A Hold és a Mars titkai

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek A Hold és a Mars titkai Válasz erre: A Hold és a Mars titkai

#14899
Tamas
Felhasználó

Tessék, hogy már történjen valami :

15 leleplez? tény a Holdról

1. A Hold kora : A Hold jóval id?sebb, mint amit korább feltételeztek róla. Úgy néz ki, hogy id?sebb, mint maga a Föld és a Nap! A Föld korát 4,6 milliárd évre becsülik , viszont a holdk?zet életkorát legalább 5,3 milliárd esztend?re! A holdpor meg legalább egy milliárd évvel id?sebb a holdk?zetnél is!

2. A k?zet eredete : A holdpor markánsan különbözik a holdi k?zet kémiai összetételét?l! Ellentétben tehát a korábbi elmélettel, mi szerint a holdpor a k?zet felaprózódásából keletkezett, melynek kialakulását az extrém körülmények is el?segítették, tény az, hogy a holdi k?zetnek teljesen máshonnan kellett jönnie!

3. A Holdfelszínen található nehezebb kémiai elemek : a normális bolygói kémiai összetétel mindenütt azt mutatja, hogy a nehéz elemek az adott bolygó belsejében, a könnyebbeket pedig a felszínen lehet találni ? ez viszont nincs így a Holdnál! A holdk?zetet tanulmányozó tudósok szerint :
?A Holdfelszínen található magas olvadáspontú elemek, mint pl. a titánium, nagy b?sége miatt, számos geológus azon az állásponton van, hogy a magas olvadáspontú vegyületek valamilyen ismeretlen módon kerültek a Holdra.?

4. A vízpára jelenléte : 1971. március 7-én, a Holdfelszínre telepített mér?m?szerek vízpárafelh?t észleltek a Holdon. A párafelh? 14 órán keresztül maradt meg a felszínen és mintegy 100 négyzetmérföldnyi területet borított be.

5. Magnetikus k?zetek : A Holdk?zet mágneses tulajdonságú, mely teljesen szokatlan jelenség, mivel magán a Holdon nincs mágneses mez?! ( És a Földdel való véletlen ütközéssel sem alakulhatott ki ez a helyzet, mivel akkor a Hold darabokra szakadt volna. )

6. Nincsenek vulkánok : sok kráter nem küls? hatásra jött létre, mégis nincs arra mutató jel, hogy a Holdon valaha vulkáni aktivitás lett volna.

7. A holdi masconok : ( mascon : A Hold tengereinek területén megfigyelhet? tömegkoncentrációk, amelyek pozitív gravitációs anomáliákat okoznak. ) A Hold központi ?mare? területei alatt 35 – 65 kilométerre elhelyezked? nagy, s?r?, kör alakú tömegek? ?olyan széles, korong alakú tárgyak, melyek esetleg valamilyen mesterséges szerkezetek is lehetnek. Ugyanakkor ezek a kör alakú lemezek nem valószín?, hogy véletlenül kerültek minden ?mare? terület közepére, mint valami céltábla, pusztán baleset vagy más természeti jelenség miatt.?

8. Szeizmikus aktivitás : Holdrengések százait jegyzik fel minden évben, melyeket nem lehet megmagyarázni a meteorok becsapódásával. 1958 novemberében Nyikoláj Kozirjev szovjet csillagász a Krimi Csillagászati Obszervatóriumban egy holdi gázkitörést fényképezett le közel az Alphonsus kráterhez. ? egy vörösen izzó fényt is észlelt, mely jelenség kb. egy óráig tartott. 1963-ban a Lowell Obszervatórium csillagászai szintén láttak vörösen izzó fényeket az Arisztarkhosz régiót övez? hegygerincek csúcsain. A megfigyelések pedig azt is mutatták, hogy ezek a jelenségek periodikusan és nagy pontossággal ismétl?dtek, ahogy a Hold a keringése során a Föld közelébe került. Valószín?leg ezek sem természeti jelenségek.

9. Üreges Hold : A Hold átlagos s?r?sége 3,34 g/cm3, mialatt a Földé 5,5. Mit jelent ez? 1962-ben Dr. Gordon MacDonald NASA-tudós ezzel kapcsolatban megállapította 😕 Ha a holdi paraméterek kisebb értéket mutatnak ( a vártnál ), akkor ez a tény megköveteli, hogy a Hold belsejét inkább üregesnek, mint homogén szférának tekintsük.?
A Nobel-díjas kémikus Dr. Harold Urey felvetette, hogy a Hold alacsony s?r?sége a kiterjedt bels? területeinek szerkezete miatt van, melyek ?egyszer?en üregek?.

A MIT ( Massachusetts Institute of Technology ) professzor Dr. Sean C. Solomon azt írta : ?A Lunar Orbiterrel végzett kísérletek jelent?s mértékben tökéletesítették a tudásunkat a Hold gravitációs mezejével kapcsolatban? melyekb?l azt a megdöbbent? következtetést kell levonnunk, hogy a Hold valószín?leg üreges!

10. Visszhangzik a Hold : 1969. november 20-án az Apolló-12 legénysége az emelkedési fázisban ledobta holdmodult, mely visszazuhant a Holdra. A lezuhanás hatására ( ez kb. 65 km-re történt az Apolló-12 leszállási helyét?l ) létrejött egy mesterséges holdrengés, mely meglep? tulajdonságot mutatott : a Hold több, mint egy óráig visszhangzott, mint egy harang! Ez a jelenség ismétl?dött meg az Apolló-13mal is, ( szándékosan el?idézve, hogy a harmadik leváló egysége hatással legyen a Holdra. ), mely még több meglep? eredményt hozott : a szeizmikus m?szerek rögzítették, hogy a becsapódás visszhangja 3 óra 20 percig hallatszott mintegy 40 km mélységig. ami arra enged következtetni, hogy a Hold szokatlanul könny?, üreges, azaz egyáltalán nincs magja!

11. Szokatlan fémek : A Hold ( vékony ) kérge sokkal keményebb, mint azt korábban feltételezték. Az ?rhajósok ugyanis itt, a ?Mare? térségben, rendkívüli nehézségekbe ütköztek, amikor a kéregbe lyukat akartak fúrni. A ?Mare? területek f?leg ilmenitb?l állnak ( magas titántartalmú vasoxid ), mely ásványt éppen a mélymerülés? tengeralattjárók hajótestének az építésénél használják fel, de épp úgy a SR-71 “Blackbird” ( nagy hatótávolságú stratégiai felderít? repül?gép ) burkolatánál is. Ugyanakkor uránium 236-ot és a neptunium 237-et ( ezek az elemek nem találhatóak a Földön természetes állapotban ) mutattak ki a holdk?zetben, meg rozsdamenetes vasrészecskéket is.

12. A Hold eredete : Miel?tt a holdk?zet-elemzések meggy?z?en cáfolták volna, az elméletet azt mondta, hogy a Hold nem más, mint egy eonokkal ezel?tt Földr?l levált nagyobb darab ( De ki tudja, honnan ?). Egy másik elmélet pedig úgy vélte, hogy a Hold abból az ?rpormaradékból keletkezett, amely a Föld kialakulás után megmaradt. A holdk?zet összetételének elemzése ezt az elméletet is megcáfolta.

Egy másik népszer? elmélet szerint a Holdat valahogyan a Föld gravitációs mezeje fogta volna be. De nincs olyan bizonyíték, amely alátámasztaná ezt az elméletet. Isaac Asimov megállapította ezzel kapcsolatban : ?A Hold túlságosan nagy ahhoz, hogy a Föld be tudná fogni. A befogás esélye és hogy ez által a Hold a Föld körül keringjen, túlságosan kicsi ahhoz, hogy egyáltalán ez az elmélet hihet? legyen.

13. Hihetetlenül furcsa pálya : A mi Holdunk az egyetlen hold a Naprendszerünkben , melynek állandó, majdnem tökéletes keringési pályája van. Még furcsább, hogy a Hold tömegközéppontja mintegy 2 kilométerrel közelebb van a Földhöz, mint a geometriai középpontja ( ez a keringésben ingadozást okozhatna ), de ezt anomáliát kiegyenlíti a Hold nem látható túlsó oldalán, a Földt?l legtávolabb egy bizonyos kidudorodás. ?Valami? tehát úgy helyezte pályára a Holdat, hogy tökéletesen precíz legyen a keringése a Föld körül!

14. A Hold átmér?je : Hogyan lehet megmagyarázni azt a “véletlent”, hogy a Hold nem csak megfelel? távolságra van, hanem pont akkora átmér?j?, hogy teljesen eltakarja a Napot a napfogyatkozás alatt? Ismét Isaac Asimov véleménye :

?Nincs csillagászati oka annak, hogy a Hold és a Nap ennyire jól illeszkedik egymáshoz. Az pedig a legkülönlegesebb véletlen, hogy az összes bolygó közül egyedül a Föld van megáldva ezzel a képességgel.?

15. A Hold mint ?rhajó : A botrányosnak mondott ?Hold-mint-?rhajó? elmélet azt mondja ? ez az elmélet az összes fent említett kérdéseket feloldaná, ha feltételeznénk, hogy a Hold egy ?rhajó -, hogy a Holdat eonokkal ezel?tt más intelligens lények hozták ide. Mert ez az egyetlen elmélet, amelyet az összes adat alátámasztja, és NINCS olyan adatunk a Holdról, amely ennek ellentmondana.