Válasz erre: Krónikák egy másik világból

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból Válasz erre: Krónikák egy másik világból

#22282
amazon
Felhasználó

“Kingu volt az, aki szított viszályt
s fölkelésre bujtva Tiámatot,
harcot kevert!”

Megkötözve vitték Éa elé,
büntetésb?l fölvágták ereit,
véréb?l gyúrtak embert.
Istenek szolgálatát bízva erre – elbocsátották az isteneket.
Ekként, embert teremtvén, az isteneket Éa megmenté.
Ember tiszte s kötelessége lett az istenek szolgálata.
…”

“Megkétszerezte ég s föld útjait.
Hallván Marduk parancsának szavát,
felelik az égi Anunnakik,
felelik a földi Anunnakik,
szóval mondják, fölfelelik Marduknak:
“Világító, mi urunk, szabadítónk!
Jóságodból nékünk mi jut hát?
Nosza! Engedd, hogy lakást építhessünk: híres-neves
lakóhelyet, ahol nyugalmat és békét találunk!
Nosza! Engedd, hogy várost építhessünk tornyos lakásodul!
Ama napon, melyen hozzád megtérünk,
abban vágyunk pihenni!”

Hallván Marduk hangos torkuk beszédét,
orcái, mint kel? Nap, fölragyogtak.
“Legyen hát, miként második Báb-ili, melynek m?vét
oly igen kívántátok;
épüljön föl a város, a lakóhely!”

Vállukon hordták, kosárban, a téglát
az Anunnakik, falat építettek,
falat raktak egy kerek esztend?n át;
mid?n a második év elközelgett
Apszu tornyát, a magasat, fölrakták:
benne Marduknak, Enlilnek, Éának lakóhelyet szenteltek.
Dics?ségben trónolt el?ttük.
Észagila
szent m?vét befejezvén,
az Anunnakik csapata tulajdon hajlékaikat építé meg.

A nagy istenek királya köré, Marduk köré
gy?ltek valahányan.
Leültek a fenséges trónteremben,
melyet lakóhelyül teremtettek.
Atyái, a nagy istenek el?tt szavát ígyen hallgatta:
“Imhol, a székhelyetek, Báb-ili!
Ujjongjatok, örvendjetek hát
e szent helyen!”…

-link-

Két töredék az ember teremtésér?l
I.
Kiáltottak az istenn?höz.
A nagy istenn?höz, a bölcshöz, az istenek segít?jéhez,
Mamihoz ekként kiáltottak:
“Isten-anyánk, teremts hát embert! Anyai tested melegéb?l
verejtékkel, véres lucsokban hozd emberfiát világra.
Szül?anyánk, ne késlekedj hát!
Az ember hiányzik a földnek!”

Felséges száját szóra nyitja Mami s így szól az istenekhez:
“Én, egyedül, bármint szeretném,
nem szülhetem világra mégsem!”

Enki is szóra nyitja száját s nem késik hatalmas tanácsa:
“Egy istent kell el?bb megölnünk!
Annak húsát s vérét, Ninhurszag,
jó agyagos földdel keverd el – ebb?l formáld az ember testét!”

II.
A fels? és alsó világ már elválasztatott a vizekt?l,
istenek és istenn?k sorra méltó helyüket megtalálták,
állott a föld, szilárdan állott, kiemelkedett a vizekb?l,
csatornák és árkok futása a megszabott mederbe térült,
a Tigrist és az Eufráteszt sáncokként övezték a partok;
ekkor Anu, Samas és Enki, valamint a hatalmas Enlil
s a hét Anunnaki a szent ház tanácskozó termébe gy?ltek,
számot adtak a teremtésr?l, majd így beszéltek tanakodva:
“A fels? és alsó világ már elválasztatott a vizekt?l,
csatornák és árkok futása a megszabott mederbe térült,
a Tigrist és az Eufráteszt sáncokként övezik a partok,
hasznukra s kedvükre való mi van még hátra, mit teremtsünk?
Ó, Anunnakik, sors-teremt?k, ti hét hatalmas istenasszony,
hasznunkra s kedvünkre való mi van még hátra,
mit teremtsünk?”

Válaszolták az Anunnakik, a hét hatalmas istenasszony,
a sors-teremt? Anunnakik válaszolták az isteneknek:
“Uzumában, ég s föld határán, megöljük a két Lagma-istent,
vérüket a földre folyatjuk s ebb?l az istenvér-sárból
formáljuk meg az ember testét…
Az istenek szolgálatára népesítse ember a földet;
szabja meg a dolgok határát, imádásra szentélyt emeljen;
hátaskosárban téglát hordjon és deszkát és cédrusgerendát;
cövekkel jelölje a mesgyét, d?l?nként más-más nevet adjon;
a határokat megjegyezze, a határokat védten védje;
a csatornák és árkok medrét helyes irányba igazítsa;
határköveket állítson föl; öntözze meg a szomjas földet;
nemesítsen növényeket; városfalak kövét lerakja;
sarlóval gabonát arasson, a kalászokat hordja cs?rbe!
Építeni az ember dolga, rendben tartani gazdaságát,
az ország erejét növelni… És megadni az isteneknek
az ill? részt minden javakból…
Hideg vizet önteni ki a szent helyek kövére, s tenni,
amit a szertartás el?ír…
Ulligarra s Szalgarra légyen méltó neve az embernek.
Sokasítsák meg barmaikat, az ország erejét növeljék
s tiszta szívvel, tiszta ajakkal zengjék Enul s Ninul
hatalmát!”