Válasz erre: A föld elfeledett történelme :

News Fórumok Az emberiség rejtélyei A múlt rejtélyei A föld elfeledett történelme : Válasz erre: A föld elfeledett történelme :

#24417
ewelyn
Felhasználó

Ashtar parancsnok 2. üzenete a magyarokhoz:

A Földi Helytartóság létrejöttének okai

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2012 június 25-26.

undefined Ashtar Parancsnok jelentkezem a Fény Galaktikus Konföderációjától.

Földi Testvéreim!

Az Atya és Teremt? Anyánk által felruházott jogomnál fogva köszöntelek benneteket abban a reményben, hogy ugyanolyan tiszta és egyértelm?en világos szándék vezérel titeket is a velünk való együttm?ködésre, mint bennünket.

Szívetek telve van félelemmel, aggodalommal és a legtöbbetekre a teljes zavarodottság jellemz?. Ne féljetek, és ne aggodalmaskodjatok! Minden kérdésetekre választ kaptok a megfelel? ütemben és id?ben. A Mindeneket teremt? Atyaisten és végtelen kiáradása, a saját közös galaxisunkat is létrehozó Teremt? Anyánk megbízásából határtalan szeretetet, tiszteletet és megbecsülést kell kifejeznem felétek!

?k úgy ítélik meg, hogy a szívetek a helyén van, annak ellenére, hogy évszázadokon át, csapások sújtottak benneteket! Még mindig nem vagytok túl, sem a nemzeteiteket terhel? kihívásokon, sem az egyéni szinten átvészelend? nehézségeken. Azonban egy dolog teljességgel bizonyos és vigaszt hoz a számotokra: az Atya és Teremt? Anyánk megel?legezett bizalmánál fogva, közvetlen kapcsolatot élvezhet mostantól velük mindenki, aki meghallja hívásukat. A sötét oldal által, a köztetek lév? kapcsolattengelyt folyamatosan bomlasztó és zavaró körülményeket elhárítottuk, és a tengelyt meger?sítve, DNS kódjaitok áthangolásával, visszaállítottuk a számotokra.

E kapcsolat a rendelkezésetekre állt, amióta világ a világ. Azonban legtöbbetek, küls? hatások folytán, elkülönült T?lük és levált a Velük való kapcsolattartásról. A legtöbb gondotokat ez okozta. A nagy ugrás nemzeteitek részér?l még hátra van. A legnagyobb er?feszítés el?tt álltok, amikor is elcsigázva, félelmekt?l legyengülve kell kibontanotok magatokból azt, ami er?tök diadalán is nagy tettnek számítana. Eljött a pillanat, hogy megteremtsétek lelki, mentális és fizikai szintjeiteken, el?ször individuálisan, majd egymással karöltve azt a modellt, amely a világot van hivatva áthangolni szakrális energiákra. Pontosan részletezem legközelebbi jelentkezésemkor ennek a módját.

Ezért az Atyai Jóság megadta néktek azt a kegyelmet, hogy visszaadja népeteknek a reményt és hathatós segítséggel, a hátatok mögé, segít? er?ket helyezett. Bebizonyítottátok az évezredek és évszázadok során alkalmasságotokat és elhivatottságotokat. Mindeközben, tudatom veletek, hogy hatalmas pártfogóitok közbenjárásával mindez megvalósult.

Boldogságos Nagyasszonyunk, akit ti Máriának neveztek, szüntelen imájával emeli népetek erejét. Nem tudjátok, milyen er? lakik az ? szívében, hogy milyen elismert és nagyra becsült Lénye ? az Univerzumunknak! Ismerik nevét a galaxis távoli sarkaiban is! Földi Édesanyja az Atyai Fiúnak, aki a tisztaság erényével ajándékozta meg szíveiteket és azt a földterületet, ahová csak a lábaitok lépnek. A földterület, amelyr?l beszélek, most koncentráltan az általatok Kárpát-medencének nevezett terület és környéke, amelyre a figyelem hatványozottan összpontosul.

Különös gondot fordítunk arra, hogy megismerjétek és felismerjétek az ? szándékaikat veletek kapcsolatban. Tudnotok kell, hogy mi magunk is, ahogyan ti magatok is, az ? akaratukból, szeretetükb?l és teremt? kreativitásukból ered?en létezünk. A mi együttes munkánk eredménye adja majd meg annak az isteni tervnek a megvalósulását, amelyen szüntelenül és folyamatosan dolgozunk az ? késztetésükre!

Ne tévesszen meg benneteket a tudás hatalma, amelyet fel?lünk éreztek és tapasztaltok! Univerzumunk legtöbb galaxisában több száz millió bolygón, több ezer milliárd intelligens lény él. Köztük vannak olyan helyek, ahol még csak csírájában, de már tudatosnak mondható a lét. Vannak olyan helyek, ahol test nélkül, csak energiaformában valósulhat meg az élet. Ismerünk olyan bolygókat, ahol más életformák találhatók, mint amit a ti szemetek megszokott. Valamint léteznek olyan lakott objektumok, mint a mienk is, a Szíriusz csillagképben, ahol a ti, alaki formátokhoz hasonló, humanoidnak nevezett testben létezünk.

Érezhet?en gazdagság és sokféleség jellemz? a Galaxisunkra. Vannak, akik tudásban el?rébb tartanak, és vannak, akik jócskán lemaradnak a tietek mögött. Ez számunkra természetes és régen elfogadott. Amiért mindezt ennyire részletesen vázolom nektek, azért van, mert óva intenélek benneteket, hogy engem, vagy a Galaktikus Föderáció bármely tagját istenként kezeljétek, és lelketekben nekik szolgáljatok. Nagy tévedés lenne. Mi magunk is szolgálatot végzünk. Tekintsetek ránk szomszédként, segít? és támogató háttérként, vagy barátokként. Az Atyát és Teremt? Anyánk teremtését szolgáljuk. Az ? parancsait teljesítjük. Tesszük ezt akkor is, amikor rendelkezésetekre állunk azzal a céllal, hogy megmutassuk a Hozzájuk visszafelé vezet? utat és bebizonyítsuk, hogy csakis az isteni tervbe ill? életnek van súlya, eredménye és jelent?sége az univerzumban.

Tévedés lenne a részetekr?l az is, ha azt gondolnátok, hogy ez a fajta együttm?ködés ett?l fogva olyan tudást adna a kezetekbe, amelynek befogadására nem vagytok még felkészülve. Nincs itt err?l még szó! Nem azért nem adunk át nektek bizonyos ismereteket, mert meg szeretnénk tartani magunknak, hanem egészen egyszer?en azért, mert univerzumi tézisek alapján nem avatkozhatunk be az evolúció egyetemes törvényeibe. Sajnos ? azt kell mondanom, ? hogy már így is sok, olyan technológiával bír a Föld, amelynek használatára az ember még nem érett. Okozott számunkra ez a tény az elmúlt kétszáz földi évben elég gondot és munkát, ugyanis helyrehozhatatlan károkat sikerült el?idéznetek velük a Föld mágneses terében, védelmi szféráiban és az általatok tér-id? síknak nevezett szinteken. Itt els?sorban a csillagközb?l származó, és általatok fegyverként használt energiahordozókról, baktériumokról és technológiákról van szó!

A földi, természetes evolúció arra a szakaszra érkezett, ahol a spirituális integráció szükségessége elkerülhetetlen, és ez az egyetlen kivezet? út, a teljes pusztulásba vezet?, csakis anyagi szemlélet? világ irányultságából.

Az együttm?ködésünk fázisai fokozatosan lesznek kiterjesztve, és mindig attól függ majd az intenzitása és a felületek kitágítása, amilyen ütemben haladtok a különböz? szinteken. Türelmetlenségre semmi ok! Akár még több földi évet is igénybe vehet az, hogy földi viszonylatban egyáltalán igazodni tudjatok az univerzumi Rendhez.

Ezért, els? körben, a bolygótokon megvalósítandó, els?, közös és teljes bolygóra kiterjed? feladatunk: a Földi Helytartóság mintázatára és segítségével, az Atyához való visszakapcsolódás el?segítése: egyéni, majd nemzeti szinteken, lelki, mentális és fizikai síkokon, majd valamennyi energia tengelyen. Alapvet?en ennek a tételnek a teljes bolygóra vetítve teljesülnie kell.

Azonban ennek els?dleges feltétele, hogy a Helytartóságot felállítsuk és m?ködtessük, egy, a Föld fizikai síkján üzemeltetett szupra-mentális ( kiterjesztett elme) alapú modellel demonstrálva a bizonyítékot a fenntarthatóságra.

Ahhoz, hogy ezt az alapfeltételt közösen elérhessük és ügyünket a többi nemzet el?tt példamutatásotok segítségével, közösen levezényelhessük, az Atya megbízza nemzeteteket, amely már most alkalmasnak t?nik a feladat megoldására. Ugyanúgy, ahogy ez a nemzet, mindig, a történelem kritikus id?szakaiban felvállalta az Atyával való szoros együttm?ködés feltételeit és tehertételeit, még akkor is így volt ez, amikor a fizikai szenvedésetek árán megtapasztalva, logikátok minden erejét bevetve úgy gondoltátok, hogy itt a vég. Ennek ellenére nemzetetek lelki küldetését felvállalva mégis hagyta a zsarnokokat ?tenni a dolgukat?, engedtetek ?belevágni? a saját húsotokba, mert legbelül tudtátok, hogy az igazi lelki feltámadás a fizikai lét fájdalmán keresztül sugárzik át! Ez volt az igazi sorsfeladatotok! Ez volt a vállalásotok! Az Atyai Fiú bemutatta nektek, hogyan is kell ezt jól végezni: szelídséggel, és mindig új er?re kelve! Immáron bevégeztetett! Megtettétek, amit meg kellett tennetek! Felismertétek utatok fontosságát és meghajoltatok az Atyai akarat el?tt, nemzeti szinten! A 3,7 millió körüli létszám ezt jelzi. Ez az oka, a meghívásotoknak!

A Földi Helytartóság energiamintáit a Kárpát-medence fölött elterül? Atyai Tudatosság energiamezejébe ágyaztuk bele. Ezek a munkálatok jó ideje folynak és észleltük is a magatoktól való rácsatlakozást, még azel?tt, hogy felhívtuk volna rá a figyelmeteket. Az a késztetés, hogy tegyetek valamit az Egység érdekében, vagy a nagyszámú, és a felemelkedést célzó kisebb csoportosulások megjelenése, vagy az egyéni szívek ébredése, mind-mind, ezekre az energiamintákra reagálva alakultak ki, és a saját ütemükhöz képest, sokkal gyorsabban fejl?dtek. A Föld népességére vetítve ugyanez az aktivitás csak szórványosan jellemz?, amíg a Kárpát-medencében és környékén hatványozottan er?söd? tendenciát mutat.

Amikor ma már a több, mint 3,7 millió f?r?l beszélünk, akkor err?l a tendenciáról beszélünk és nem a felemelkedett mestereitek számáról. Az Atya a szívetek szándékát, és nyitásra való hajlandóságát mérlegeli.

Mit jelent akkor tehát a Fény Galaktikus Föderációjának Földi Helytartósága? Nem kevesebbet jelent ez a számotokra, magatokat MAG népnek tisztel?, a Boldogságos Nagyasszonyunk és az Atyai Fiú népének nemzeti örököseként nevezett nemzetnek, mint azt a felkérést, hogy szívetekben erre a feladatra készen állva, megmutassátok a Föld többi nemzetének az egységbe rendez?désen keresztüli, lelki felemelkedés csodáját, legyetek akár a Kárpát-medencében, vagy bárhol szétszórva a világ minden táján.

A Fény Galaktikus Szövetségének Földi Helytartósága a Föderációba ágyazva, önálló egységként képviselteti magát. A Helytartóság, a Fény Galaktikus Szövetségének egyéb irányításában nem vesz részt, csakis a Földet érint? kérdésekben, és egyenl?re, azokban is támogatással csupán. Ez egészen addig fog tartani, amíg ki nem alakul az a tagság, amelynek magas integritású, és fejlett felel?sségérzettel bíró tagjai képesek lesznek a Helytartóság m?ködését egymaguk is megtartani. Kaptok hozzá segítséget.

A tagság a Helytartóságban önként vállalt, és addig tart, ameddig a személy, szabad akaratából úgy dönt. A Helytartóságnak, egyenl?re, nincs és nem is lesz földi helytartója, egészen addig, amíg a ?beüzemelés? folyamata zajlik. A Földi Helytartóság szakrális vezet?it az Atya fogja kinevezni id?vel, amelynek a dátumát, egyenl?re, még mi sem ismerjük. Türelemre és összpontosításra kérlek benneteket! Az Univerzumot is Égi Törvények m?ködtetik és nem vezet?k. Csak akkor képes egy helytartó rendet és harmóniát megtartani, ha teljes mértékben együtt tud m?ködni az univerzumi törvényekkel. Ma, a földi ember csak nagyon kis százalékában ismeri az Univerzumi Rendet. Ezekr?l folyamatában pontos tanításokat kaptok a Föderáció vezényletével. Tudósaink, teológusaink már elkezdték veletek a munkát. Készüljetek fel rá, mert közvetít?ket nevezünk ki a munka elvégzésére. Ennek egy részét már kapjátok a földi küldöttségünk tagjain keresztül.

A Fény Galaktikus Föderációja/Szövetsége tulajdonképpen az a szervezet, amely az Univerzumunk békéjét, egységét, m?ködésének harmóniáját, evolúciós rendjének védelmét van hivatva biztosítani. Ugyanolyan szervezet, mint például a ti kormányaitokon belül, mondjuk a városszépít? egyesület. (Itt Ashtar Parancsnok jelezte, hogy olyan egyesületet írjak, amely semmiképpen nem karhatalmi er?, de mindenképpen a bels? késztetésb?l fakadó jobbítás a célja. Bár jelzem, hogy ?gyenge? a példa, mert ugyanakkor, olyan tiszteletet parancsoló er? sugárzik a Föderáció szó hallatán, amelyhez a Földön fogható sincs – Júlia megj.)

Bolygóinkról kiválasztott küldöttek munkája segíti a Föderáció munkáját. A velünk dolgozó földi tagjaink is ez ideig választás és egyéni felkérés alapján kerültek velünk kapcsolatba. Nemzetetek néhány képvisel?je ez év januárja óta dolgozik ezen a nagy ügyön velünk karöltve, de a konkrét célokra vonatkozó titoktartás eddig kötötte ?ket. Mostantól ez feloldásra került.

?k vannak megbízva annak pontosításával, mit is jelent az Univerzum Rendje, valamint telepatikus képességeiken keresztül a velünk való, közvetlen kapcsolattartással. A megbízásuk nem kizárólagos! Hamarosan emeljük a számát közvetlen kapcsolattartóinknak! A meghívást lélekszinten integrálják a telepatikus kommunikációban jártas személyek! Teljes bizonyosságot éreznek majd a meghívás fel?l. Feltétlen, egymás közti egyeztetés és kapcsolatfelvétel az alapja a pontos adatátvitelnek és a közös nyelvnek. Annak lebonyolítását, hogy miként találtok egymásra, és milyen felületen érintkeztek, a gondjaitokra bízom.

A titkos büszkeség pátosza, ami most a szívemb?l szól, ritkán kap el ilyen hévvel, mert hivatásom pártatlanságra szólít! De tudnotok kell, hogy nemzetetek és a Szíriusz bolygó lakói között a legszorosabb családi szálak futnak. Lélekközösségünket mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy számos, szíriuszi t?r?l fakadt, földi inkarnált él köztetek a fejl?dést el?segítve! Büszkén és a legforróbb szeretetemmel vállaltam a megbízatást a veletek való együttm?ködésre, Drága Test-Véreim! Beosztásomnál és hivatásomnál fogva soha nem tehetek kivételt veletek, és nem lehetek részrehajló sem! De azt megígérhetem, hogy személyes ügyemnek tekintem a közös ügyünket, és nem sajnálok egyetlen percet sem, amelyet veletek tölthetek.

Áldás Népetekre, ma éppen az Orion csillag légteréb?l

ASHTAR Parancsnok