Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III. Válasz erre: Krónikák egy másik világból III.

#28782
i.am.that.i.am
Felhasználó

3. A geraszai hitszónoklat

(1828.5) 166:3.1 Amikor Jézus és a tizenkettek felkeresték az ország hírnökeit Geraszában, az egyik farizeus, aki hitt Jézusban, megkérdezte t?le: ?Uram, sokan lesznek vagy kevesen, akik igazán üdvözülnek?? És Jézus válaszul azt mondta:

(1828.6) 166:3.2 ?Azt tanították nektek, hogy csak Ábrahám gyermekei menekülnek meg; hogy csakis a befogadott nem-zsidók reménykedhetnek az üdvözülésben. Némelyiketek úgy érvelt, hogy mivel az Írásokban az áll, hogy az Egyiptomból kiment összes sereg közül csak Káleb és Jósua élte meg, hogy eljusson az ígéret földjére, ezért viszonylag kevés azoknak a száma, akik a mennyországot keresvén bebocsátást is nyernek.

(1828.7) 166:3.3 Van nálatok egy másik mondás is, egy olyan, mely sok igazságot tartalmaz: Az, hogy az örökkévaló élethez vezet? út egyenes és keskeny, hogy az oda vezet? kapu szintén sz?k, s így azok közül, akik az üdvözülést keresik, csak kevesen juthatnak át e kapun. Van egy olyan tanításotok is, miszerint a romlásba viv? út széles, hogy annak bejárata tágas, és hogy sokan vannak, akik ezt az utat választják. És e közmondásnak megvan a maga értelme. De én kijelentem, hogy az üdvözülés els?sorban a személyes döntéseteken múlik. Még ha az élet útjához vezet? kapu sz?k is, azért elég tágas ahhoz, hogy átengedjen mindenkit, aki ?szintén be akar jutni, mert én vagyok az a kapu. És a Fiú sohasem fogja megtagadni a bejutást a világegyetem bármely olyan gyermekét?l, aki hit révén törekszik a Fiún keresztül megtalálni az Atyát.

(1829.1) 166:3.4 De ebben áll a veszély mindazok el?tt, akik késlekednének az országba való belépéssel, miközben folyamatosan az éretlenség gyönyöreit hajszolják és szabad folyást engednek az önz?ségük kielégítésének: Miután nem voltak hajlandók szellemi tapasztalásban belépni az országba, kés?bb esetleg be akarnak jutni oda, amikor a jobb út dics?sége az eljövend? korszakban megnyilatkozik. És ezért akkor majd azok, akik gorombán elutasították az országot, amikor emberi hasonlatosságban eljöttem, és be akarnak jutni, amikor az az isteniség hasonlatosságában nyilatkozik meg, akkor minden ilyen önz?nek azt fogom mondani: Nem tudom honnan valók vagytok. Meg volt az esélyetek, hogy e mennyei létpolgárságra felkészüljetek, de ti elutasítottatok minden ilyen irgalmas ajánlatot; visszautasítottatok minden meghívást, hogy jöjjetek, amikor nyitva a kapu. Most, el?ttetek, akik elutasítottátok az üdvözülést, a kapu zárva van. A kapu nincs nyitva azok el?tt, akik önös dics?ségb?l akarnak bejutni az országba. Az üdvözülés nem azoké, akik nem hajlandók megfizetni annak árát, hogy magukat ?szintén az Atyám akarata megcselekedésének szenteljék. Amikor szellemben és lélekben hátat fordítottatok az Atya országának, akkor nincs értelme elmében és testben a kapu elé állni és zörgetni, mondván, ?Uram, nyiss kaput nekünk; mi is nagyok akarunk lenni az országban.? Ekkor azt mondom majd, hogy ti nem az én nyájamba tartoztok. Nem eresztelek azok közé, akik megvívták a hit jó harcát és elnyerték az országban való önzetlen szolgálat jutalmát a földön. És amikor azt mondjátok, ?Hát nem ettünk és ittunk veled, és nem tanítottál az utcáinkon?? Erre megint csak azt mondom majd, hogy ti szellemi idegenek vagytok; hogy nem voltunk társak az Atya irgalmas segédkezésében a földön; hogy nem ismerlek titeket; és akkor az egész föld Bírája azt mondja nektek: ?Távozzatok t?lünk ti mind, akik örömöt leltetek a gonosz tetteitekben.?

(1829.2) 166:3.5 De ne féljetek; mindenki, aki ?szintén vágyik az örökkévaló élet megtalálására az Isten országába való belépés révén, az bizonyosan megleli ezt az örök üdvösséget. Ám ti, akik elutasítjátok ezt az üdvözülést, egy napon meglátjátok majd Ábrahám ivadékának látnokait, akik ott ülnek a nem-zsidó nemzetek híveivel e megdics?ült országban, hogy részesüljenek az élet kenyeréb?l és felüdítsék magukat annak vizével. És akik így szellemi er?vel és az él? hit kitartó rohamai által beveszik az országot, jönnek azok északról és délr?l és keletr?l és nyugatról. És nézzétek, sokan az els?k közül utolsók lesznek, és sokszor lesznek utolsókból els?k.?

(1829.3) 166:3.6 Ez valóban új és különös változata volt az egyenes és keskeny útról szóló régi és ismert közmondásnak.

(1829.4) 166:3.7 Az apostolok és sok tanítvány ekkor kezdte megérteni Jézus korai kijelentésének értelmét: ?Hacsak nem születtek újjá, hacsak nem születtek a szellemt?l, nem léphettek be az Isten országába.? Azonban mindazok számára, akiknek szíve nyílt és hite ?szinte, mindörökre igaz marad: ?Nézd, az emberek szívének ajtajában állok és kopogok, és aki ajtót nyit nekem, bemegyek ?hozzá és vele eszem és jóllakatom az élet kenyerével; egy leszünk szellemben és célban, és így mindörökre testvérek leszünk a paradicsomi Atya keresésének hosszú és gyümölcsöz? szolgálatában.? És így az, hogy kevés vagy sok lesz a megmentett, az teljesen attól függ, hogy kevés vagy sok méltányolja-e a meghívást: ?Én vagyok a kapu, én vagyok az új és él? út, és aki akar, belevághat az örökkévaló élettel járó végtelen igazságkeresésbe.?

(1829.5) 166:3.8 Még az apostolok sem voltak képesek teljesen felfogni azon tanítását, hogy az embereknek szellemi er?re van szükségük ahhoz, hogy minden anyagi ellenálláson áttörjenek és minden olyan földi akadályt legy?zzenek, mely az Isten felszabadított fiaiként az útjukban áll a szellemben élend? új élet végtelenül fontos szellemi értékei elérése során.

AZ URANTIA KÖNYV
2010 Hungarian Translation

-link-

Az Urantia könyv szövegének letöltése:
(Minden link az egész anyagot tartalmazza, csak más-más megjelenít? programok számára.
Javasolhatom a doc.zip vagy a pdf.zip változatot)

-link-

Rövid, a fentiekre vonatkozó utalás a RÉ… AZ EGYSÉG TÖRVÉNYE cím? könyv els? kötetéb?l:

“Kérdez?: Ki közvetítette az Urantia könyvet?

Ré: Ré vagyok. Ezt egy sor test nélküli entitás adta át saját Földi síkjaitokról, az úgynevezett bels? létsíkokról…”