A valódi UFO kutatás

News Fórumok UFO-k Földönkívüliek A valódi UFO kutatás

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 68
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6775
  gabee
  Adminisztrátor
  #13214
  Tamas
  Felhasználó

  v

  #13215
  Tamas
  Felhasználó

  v

  #13216
  Névtelen
  Inaktív

  Én nem szeretem ha becsapnak..szeretek saját magam meggy?z?dni az esetleges észrevételeimr?l. A b?vészeket sem szeretem, nálam nem népszer?ek… Megszoktam hogy csak annak hiszek, amit látok, tapasztalok… de még azt is kétkedve és százszor meggy?z?dve arról hogy az a jelenség létezett e az én számomra vagy csak egy pillanatnyi szemfényvesztés volt. Ezzel volt amikor nagyon sok id?t töltöttem de megérte.

  #13217
  Tamas
  Felhasználó

  Titkos interjú a roswelli ufó túlél? pilótájával

  Egy 60 évig ?rzött titok leleplezése

  A roswell-i ufó-szerencsétlenség egyik (vagy egyetlen?) fogságba esett túlél?jének telepatikus narratívája
  Er?sen rövidített ismertetés az err?l 2008-ban készült könyvb?l.
  Az ismertetést és a megjegyzéseket készítette: Sysmus
  2007-ben egy Lawrence Spencer nev? férfi iratokat tartalmazó vaskos postai csomagot kapott. Az iratokból kiderült, hogy azok küld?je egy 83 éves asszony, aki 1947-ben azon a katonai bázison dolgozott n?vérként, ahová a Roswellben lezuhant ufó egyik életben maradt utasát (pilótáját) elhelyezték, hogy kikérdezzék.
  Az asszony nyolc évvel korábbról ismerte már Spencert, aki az un. Óz jelenségr?l (az ember olyan állapota, amikor nem tudja, hogy amit lát és hall, valóság-e vagy illúzió) írt könyvet és ?hozzá fordult segítségért. Az asszony akkor megtagadta a segítséget és nem árulta el, milyen anyagok vannak a birtokában. A Spencerhez intézett levelében leírja, hogy hatvan évig ?rizte a titkot: nemcsak azt, ami az interjú során a tudomására jutott, hanem azt is, hogy nála maradt véletlenül a teljes dokumentáció! De halála ideje közeledvén, ráébredt, hogy titkát meg kell osztania az emberiséggel. Err?l így írt:
  ?Sok embert öltek meg azért, hogy megakadályozzák annak a tudásnak a feltárását, amelynek a társadalom el?li titkolását én is segítettem. Csak egy maréknyi ember tud arról, milyen terhet hordoztam 60 éven át azzal, hogy tartottam ezt a titkot. Mindezekben az években úgy gondoltam, hogy nagy bizalmat fektettek belém a kormány hatalommal bíró személyei, de sokszor úgy éreztem, hogy a hatalom rossz úton jár, amikor az emberiséget távol tartja attól a tudástól, hogy idegen életformák nemcsak hogy léteznek, hanem folytatólagosan agresszíven monitorozzák és megszállják mindenki életét a Földön minden áldott nap.???Egy kristálytiszta utólagos megvilágosodás nyitotta ki a szememet: hogy segítenem kellene a bolygó megmentését, minden él? lényét, és galaxisunk minden életformájáét!?
  Azt kérte Lawrence Spencert?l, hogy valamilyen formában hozza ezt az anyagot nyilvánosságra, de úgy, hogy neki ne legyen baja bel?le. Ha esetleg regény-keretbe helyezi, akkor elkerülheti azon biztonsági szervek figyelmét, akik a nemzetbiztonság örve alatt üldözik az igazságot. Ha újságban vagy tévében hozná nyilvánosságra, akkor úgyis diszkeditálnák, annál is inkább, mert valóban hihetetlen mindez.
  Spencer végül is könyv formájában hozta nyilvánosságra az egész anyagot. A könyv el?szavában megírja, hogy ezeknek a dokumentumoknak a születése óta eltelt hosszú id?szakban a földönkívüliekkel kapcsolatban rengeteg információ és dezinformáció, félrevezetés és hazugság került napvilágra, de még mindig nem világos, hogy mi az igazság és mi nem az.
  A katonai bázisra bevitt túlél? ufonauta nem hasonlított az ufóban lév? többi társára. Miután kiderült, hogy a bázis személyzetéb?l egyetlen ember képes vele kommunikálni: Matilde O?Donner McElroy n?vér, aki ezért hivatalos megbízást kapott arra, hogy ? vegye gondjaiba az ET-t. Kezdetben a kommunikáció azonban csupán t?mondatokra korlátozódott, és telepatikus ráhangolódással történt. Mivel így nem jutottak semmire, és mivel az idegen csakis és kizárólag Matildével volt hajlandó kommunikálni, így az a döntés született, hogy Matilde megpróbálja ?t angolul tanítani, olyan módszerrel, mint ahogyan a kisgyerekeket tanítják olvasni. Ehhez egy rendkívül hosszan használt és sikeres 19. századbeli olvasókönyvet használt. A tanítás módszerére egy tanár tanította meg Matilde-ot. Az idegennek sem evésre, sem alvásra nem volt szüksége, mert teste nem biológiai, hanem egy mesterségesen el?állított technológiai test volt, így a nap 24 órájában folyamatosan tanult. Pár nap múlva már könyveket követelt magának, melyeket el?ször Matilde olvasott fel neki, de hamarosan már önállóan olvasott. Megkapta az Encyclopedia Britannica-t, majd mindenféle tárgyú (történelmi, irodalmi, m?szaki, filozófiai stb.) könyvek garmadáját tette magáévá, mindezt összesen 15 nap alatt. A 16. napon végül hajlandónak mutatkozott ?beszélni?. Mivel azonban testében nem voltak szervek, ezért továbbra is telepatikus úton kommunikáltak, vagyis Matilde most már angol nyelven tudta fogni az ?adást?. A teljes anyag szóról szóra megmaradt az emlékezetében, így a szöveget minden nap lediktálta egy gépírónak, aki azt átadta a katonai f?nököknek. Matilde többször is próbálkozott azzal, hogy rábírja a magát Airl-nak nevez? földönkívüli ufonautát, hogy a f?nökei által neki átadott kérdésekre válaszoljon, de az erre nem volt hajlandó: saját mondanivalóját adta át telepatikusan Matildenak.


  Az Idegen, aki Airl-nek nevezte magát, egy galaktikai méret? hatalmas birodalomhoz tartozott, melyet Domainnek[1] nevezett. ? maga katonatiszt, pilóta és mérnök El?ször ie.5965-ben lépett kapcsolatba a Földdel.. Az utolsó földi nyelv, amit megtanult, a hindu volt. Azzal a feladattal küldték a Földre, hogy megtaláljon egy Domain bázist, melyet a Himalájában építettek fel, de amikor felkeresték volna, kiderült, hogy valakik megsemmisítették és a személyzet 3000 tagja elt?nt.. A Himalája környékén él? embereket kikérdezve arra a következtetésre jutott, hogy a Földön még fennmaradtak a ?Régi Birodalom? er?i, melyeknek más bolygókon lév? központi bázisait ?k korábban már likvidálták.

  Bár a domainhez tartozó területek 347 nyelvét ismerte, angolul nem tudott. Elmondta, hogy a kapott könyveket leszkennelte és átküldte a domain megfelel? bázisára, ahol betáplálták saját komputereikbe, majd mindent lefordítottak és visszatáplálták belé. Az anyagot saját gondolati rendszerébe illesztve azt már magáévá tudta tenni. Airl továbbra sem volt hajlandó kérdésekre válaszolni, de olyan információt adott át Matilde-nek melyr?l úgy gondolta, hogy az emberiség felvilágosítását szolgálja.
  Elmondta, hogy az embereket is-be-nek fogja nevezni: az ?is?, azaz ?van? rész az örök szellemi létezést jelenti az emberi lényben, a ?be?, azaz a lenni szó pedig azt a kívánságát, hogy konkrétan ?legyen[2] ?. Matilde ezt nem értette, mivel katolikus lévén úgy vélte, hogy csak a szentháromság rendelkezik ilyen örök élet? szellemiséggel, ezért Airl Matilde tudatát kiemelte a testéb?l és a következ? pillanatban már felülr?l látta magát, amint Airllel beszélget. Ekkor megértette, mir?l is van szó: ? egy örök élet? szellemi lény, ugyanolyan, mint Airl, (azaz a szellemi része elválasztható a testét?l), ezért melegséget és rokoni érzületeket kezdett érezni iránta. Airl elmagyarázta, hogy a test, amit használ, levethet?, odahaza nincs testre szüksége. A szintetikus test voltaképpen egy informatikai burok, amely a kommunikációt teszi lehet?vé. Ez a burok szervesen kapcsolódik az ?rhajó testéhez, amely ugyanilyen elven m?ködik, mintha második testrétege lenne. Az ?rhajó voltaképpen az Is-Be kiterjesztése. A domain a fizikai univerzumnak[3] kb. a negyedét teszi ki és célja a domain védelme, terjeszkedése és er?forrásainak menedzselése. ?k ugyanazt teszik nagyban, mint amit a pápa vagy az európai királyok, amikor a bennszülöttek által lakott területeket hódítanak meg.

  Az alábbiakban csak azokat a részeket emelem ki, melyeket jómagam érdekesnek illetve igaznak gondolok, mert egybeesik általam más forrásokból megismert információkkal. A lábjegyzetek saját kommentárjaim.

  A Domain számára ?rbázisként azok a helyek felelnek meg, ahol alacsony a gravitáció. Ezek els?sorban: a Föld holdjának másik fele, az aszteroid övezet valamint a Mars és a Vénusz. A bázisok dóm szer? épületekb?l állnak, melyek mészk?b?l épülnek vagy föld alatt találhatók. Felettük elektromágneses mez?ket hoznak létre, amelyek a leplezést szolgálják. Ha a Domain birtokba vesz egy területet, azt saját birtokának tekinti és védelmezi. A Föld a Domain számára csak azért fontos, mert útba esik a galaxis középpontja felé, azon az útvonalon van, ahol a Domain terjeszkedni kíván.

  A tér és id?: a tér az a távolság, mely egy szemlél? Is-be és a tárgy között van. Az id? ugyan az események egymásutániságát feltételezi, de az események nem lineárisan követik egymást egy multidimenzionális világban, hanem egyidej?leg, egymásra hatva, egymással összefüggésben, ciklikusan vagy hullámvonalban. Airl és a földi emberek között az a különbség, hogy ? akarata szerint ki tud lépni a maga báb testéb?l. Ilyenkor ? egy olyan is-be, akinek a létezése nincs id?höz vagy térhez kötve. Egy szempillantás alatt bárhol ott teremhet, ahol akar.
  Mivel energia korlátlan mennyiségben teremthet?[4] , de nem pusztítható el, így az Is-be-k vagy egy-egy csoportjuk annyi univerzumot teremthet, amennyit csak akar, az egész folytonosan tágul, de sohasem pusztulhat el, a részek csak összeolvadnak, szétválnak. Fizikai méreteik a végtelenségig növekedhetnek. Az örök élet? Is-be-k, azaz teremt? spirituális lények különféle okokból kerülhetnek fizikai testbe. Az, hogy a Földön él? Is-Be-k hogyan kerültek a Földre, nehéz lenne megmondani, mert a Földön él? Is-Be-k memóriáját kitörölték. Van, hogy azért öltenek fizikai testek, mert más Is-be-k fogságába kerülnek és azok saját szükségleteiknek megfelel?en rabszolgákat csinálnak bel?lük, akik helyettük végeznek fizikai munkát[5] fizikai bolygókon. ? maga 625 millió év óta szolgál a domain expedíciós hadtestében, és a Földön is sokszor megfordult.

  A földi tudósok tévednek, amikor a felezési id?b?l állapítják meg az anyag korát, mivel az anyagnak nincs kora. Az anyag elpusztíthatatlan, legfeljebb a formáját változtatja. A domain (földi id? szint?) 80 trillió (?) éves. Matilde lábjegyzetben megjegyzi, hogy a trillió szót azért használja, mert olyan nagy mennyiségekr?l van szó, melyeket ? fel sem tud fogni, azt akarja érzékeltetni, hogy a végtelenséghez közeli.
  A Domain nem olyan régóta, mindössze 10ezer éve hatolt be a Tejút galaxisba Azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom[6] már évmilliók óta terjeszkedik a galaxisban és mindenfelé er?s és rejtett állásokat épített ki. Nagy csaták voltak a naprendszerben a Domain és a Régi Birodalom er?i között, ami kr.u.1235-ben ért véget, amikor is a Domain megsemmisítette a Régi Birodalom utolsó ?rhajóját is és akkor foglalták el a Régi Birodalomnak nevezett ?társaság? által birtokolt bázisokat. Amikor körülnéztek a Földön, azt tapasztalták, hogy a Régi Birodalom minden Földre került embert megfosztott memóriájától. 1914 tavaszán azonban felfedezték, hogy egyik felderít?jük, akit a Földre küldtek körülnézni, Ferenc Ferdinánd testét foglalta el, úgy hogy annak eredeti gazdáját kizavarta a testb?l. A merénylet azt eredményezte, hogy a tiszt szintén, akárcsak a többi ember, elveszítette indentitásának a tudatát. Amikor a domain utánanézett, hogy hogyan történhetett ez, akkor fedezték fel, hogy a galaktika ama része, ahol a Föld is található, egy elektronikus hálóval van bevonva[7] , amely minden itt él? Is-Be-t agymosásnak vet alá. Itt arról van szó, hogy valamennyi spirituális lény valamennyi életének, sok millió éves múltjának teljes memóriatárát megsemmisíti ez az elektrosokk-ként ható elektromágneses sugarakat kibocsátó rendszer.[8] Minden egyes Is-Be hipnotikus állapotában parancsot kap arra, hogy halála után térjen vissza a bázisra[9] . A Domain kiderítette, hogy a Régi Birodalom a Földet amolyan börtön bolygónak használja, ahová korlátlan számú alkalommal mindig újra és újra úgy küldi vissza az Is-Be-ket, hogy azok egész múltja minden alkalommal kitörl?dik. Minden alkalommal, amikor visszatérnek (haláluk után) a birodalmi bázisra, be kell számolniuk az életükr?l[10] . Olyan ez, mintha egy-egy küldetést teljesítenének és arról kellene jelentést adniuk. Kétféle embertípust szeretnek visszaküldeni a Földre: a b?nöz? típust, akikkel saját világukban sem tudnak engedelmességre, munkára bírni valamint az ellenállást kifejt? szabadgondolkodókat és ?forradalmárokat?, továbbá minden olyan Is- be-t, aki a Birodalom ellen katonai akciókban vett részt. A visszaküldöttek között vannak az un. érinthetetlenek[11] : m?vészek, énekesek, írók, mindenféle el?adói m?fajban jelesked? emberek. Továbbá értelmiségiek, feltalálók, mindenféle géniuszok, továbbá tehetséges vállalkozók és más olyanok, akiket saját rabszolgatartó társadalmaikban nem tudnak használni. Aki bármilyen indíttatásból nem hajlandó alávetni magát a gazdasági, politikai és vallási uralomnak, azt memóriájától megfosztva a Földre küldik. Ferenc Ferdinándról is felfedezték, hogy egy magasrend? Is-Be lakik benne, ezért a Marson lév? föld alatti bázisukra vitték és ott egy ketrecben tartották fogságban. A ?tisztnek? 27 év múlva sikerült megszöknie és visszatérnie a Domain bázisára. Útmutatása alapján a domain hadi-?rhajót küldött a bázis megsemmisítésére, ami meg is történt. A bázis a Sydonia (ahol a Marson az Arc látható) közelében volt. Az elektromos besugárzás helyét[12] azonban nem sikerült lokalizálniuk, így az emberiség hipnotizálása akkor (1947-ben) is zavartalanul folyt.

  A Föld börtönplanétaként való felhasználása magyarázza a földi népesség szokatlan tarkaságát, ami az emberfajták, a kultúrák, a nyelvek, az erkölcsi szabályok, a vallási és politikai hatások nagy változatosságában jut kifejezésre. Ez más planétákon szokatlan: azokon a lakosság – ha van -, homogén. Amíg nem sikerül detektálni és megsemmisíteni ezeket a fegyvereket, melyek hipnotikus csapdába ejtenek minden földi lakost, addig a Föld mint eddig is, börtön planéta marad.
  Az emberiség fejl?désének felgyorsulása a XII.századtól figyelhet? meg, mióta a Domain megsemmisítette a Birodalom flottáját a naprendszerben. Ez kissé csökkentette a hipnotikus hatás erejét. Ez abban nyilvánult meg, hogy azok az emberek, akik ezután születtek le a Földre, régi képességeikb?l ezt-azt képesek voltak feleleveníteni, ami nagymértékben fellendítette a földi tudományt és technológiát[13] . Az, hogy a b?nöz?t?l a géniuszokig mindenféle fajta embert ide telepítenek, biztosítja, hogy az emberiség ne legyen képes felemelkedni és öntudatra ébredni. Mindenhonnan hordják ide az olyan embereket, akikkel odahaza nem bírnak vagy meg akarnak szabadulni a Birodalom által uralt csillagrendszerekb?l, mint amilyen a Pleiadok, az Orion, a Draconis, a Sírius, az Aldebaran és sok más. Természetesen mindnek megvan a maga társadalmi berendezkedése és mind más és más. Ezek az emberek nem azonosak azokkal, akik az atlantiszi és lemúriai civilizációkban itt éltek és akiket elpusztítottak az akkor kataklizmák.

  A Domain ugyan kisebb, de jobban szervezett és er?sebb, mint a Birodalom. A német (fasiszta) rendszer a Birodalomhoz volt hasonló, de a német annál kevésbé brutális és sokkal gyengébb. A domain úgy gondolja, jogos lenne a beavatkozás, de nem akarnak károkat okozni, pld. radioaktív szennyez?dést. Úgy látják, az USA technikai és építészeti szempontból a Birodalomhoz hasonló úton jár.

  A Földre telepített is-be-k memóriáját el?ször törlik, majd beültetik ?ket egy biológiai testbe. A biológiai testeket úgy alakították, hogy az Is-be-tt még véletlenül se emlékeztesse a Birodalomra. A ruházkodás, a küls?ségek ? ezek mind hipnotikus hatásra születnek olyanná, amilyenekké váltak, és ugyanezt a célt szolgálják: hogy elnyomják az esetleges emlékeket. A papságot arra használták fel, hogy a népet meggy?zzék arról, hogy a közönséges halandóknak nincs spirituális identitásuk, hogy isten és ? közöttük a papok állnak, az embereknek nincs saját erejük, küls? vezérlés nélkül nem boldogulnak. Végül is több próféta arra specializálta magát, hogy az egyistenhitet terjessze. Mózes volt egyikük. Elhitették vele, hogy Isten szól hozzá, holott a Birodalom emberei adtak neki hipnotikus parancsokat. A zsidó nép elhitte, hogy Jahveh, amely név névtelent jelent, az Isten, és hogy a tízparancsolat közvetlenül t?le származik. Ugyanez az entitás, mely Jahvehnek nevezte magát sugallta a Tóra szövegét is[14] .

  Végül a Védák váltak egy sor keleti filozófia alapjává. A Védákat i.e. 8200 évvel, amikor a Domain ezt a tanítást a nép körében terjeszteni kezdte, aztán szájhagyomány útján terjedt és abból n?tt ki a buddhizmus, a taoizmus, és más keleti filozófiák. Ezek a filozófiák szemben állnak Jahveh tanításainak brutalitásával és a kedvességet, a szelídséget és az együttérzést állítják szembe vele. A Domain id?nként megpróbált más tanítást is terjeszteni a föld különböz? helyein, de minden esetben eltorzították azt. 8200 évvel ezel?tt az expedíció 3000 tagja a Birodalom fogságába került. A domain tagjainak igen nagy kockázatot jelentene a Földön megjelenni, mert az emberek pszichotikusak, viselkedésük kiszámíthatatlan.

  Ráadásul a maga a Föld is egy instabil planéta, amely alkalmatlan hosszú élet?nek szánt civilizációk számára. A Domain nem érdekelt földi befektetésekben, legfeljebb id?nként felderítési célból látogatnak ide.

  A földi embereket sokféle módon ejtik csapdába. Az egyik a háborúzás. A másik a szépség iránti vonzalom. A Birodalom a szépségek iránti lelkesedéssel keltett energiákat megcsapolja. Egy másik csapda az, hogy az Is-be ( földi ember ) harcol a ( Birodalom ) csapdája ellen ( Vagyis harcol az ellen, ami nem tetszik neki, és minél jobban harcol ellene, annál jobban beleesik a csapdába[15] .)
  A hódításnak két formája van:
  1. az atom és elektromos fegyverekkel vívott háborúk, valamint
  2. a tudatkontroll különböz? formái: az elektrosokk[16] , a drogok, a hipnózis, a memóriakitörlés, a hamis memória és hamis információk implantálása,
  3. a természeti er?források elrablása az inváziós ET-k által,
  4. a helyi népesség politikai, gazdasági és társadalmi rabszolgasága.

  Ebben minden egyes ember részt vett. Ebben az univerzumban nincsenek szentek: mindenki vagy megszállóként vagy áldozatként részese volt a háborúknak!
  A tudatkontroll végrehajtásában és m?ködtetésében a kormányok tudomása nélkül m?köd? titkosrend?rségek is kiveszik a részüket. A titkosrend?rség olyan tudatmanipulációs módszereket alkalmaz, melyekkel leplezik saját jelenlétüket és tevékenységüket: a kormányok, az emberek és a Domain el?l egyaránt. A cél: a spirituális egyének kiirtása, elpusztítása. Az, ami a német koncentrációs táborokban történt, ízelít?t ad abból, hogy mir?l van szó: galaktikai méretekben folyó holokausztról. A Föld mindennek a csúcsa, mert hogyan lehet annál nagyobb szörny?séget elképzelni, mint azt, hogy az embereket megfosztják saját szellemi identitásuktól, múltjuktól, létük minden korábbi tudásától, értelmét?l és emlékét?l. A Domain elveszett hadtestének 3000 tagjával is ugyanez történt: lassanként sok inkarnáció során bejárták a Földet, de nem emlékeznek arra, hogy kik ?k.

  Az emberiség történelme meglehet?sen bizarr. Milliónyi fontos információ teljesen hiányzik. A régi id?kb?l való relikviák teljesen félrevezet?k. Airl adott néhány új szempontot az emberiség történetének megismeréséhez. Airl történelmi ismeretei azokból a látogatásokból erednek, melyeket a felderítési célból tettek a földre.
  A Régi Birodalom i.e. 208.000- ban terjesztette ki az uralmát a Földre. A Birodalom központi bázisa az Ursa Majoron ( Nagy Medve csillagképben ) van. A galaktika egy részét egy nukleáris háború elszennyezte, majd amikor az megtisztult, egy másik hódító faj egy másik galaxisból uralma alá vonta ?ket és az ? társadalmi berendezkedésük terjedt el a Birodalomban, ami egészen addig fennállt, amíg a domain be nem avatkozott és meg nem semmisítette a központi bázisokat. A Domain nem rendelkezik túl sok ismerettel Atlantiszról és Lemúriáról. Miután szárazföldjeit vulkanikus hamu fedte be és ezután el is süllyedtek, így nem sok minden maradt meg ezekb?l a civilizációkból. Volt néhány globális nagy katasztrófa, melyet szintén Is-Be-k okoztak és igen sok kisebb-nagyobb.

  Airl a következ? bázisokat említi, ahová a földi Is-be-k kerülnek haláluk után, hogy agymosásban részesülejenek: Ruwenzori hegység Afrikában, Mars földalatti bázis, Pireneusok, Mongólia sztyeppjei[17] . De nemcsak a haláluk után lesznek ?kezelve?, hanem földi életük során is. Erre a célra nehezen felderíthet? hálózatot építettek ki.

  A piramis-civilizációkat az Is-be-k börtönplanéta részeként hozták létre. A piramisok részeit képezik a tudatkontrollnak. A piramisokat övez? miszticizmus nem más, mint az igazság leplezésére szolgáló eszköz. A bonyolult rituálék, a matematikai összefüggések, a csillagokhoz való illeszkedés, titkos rítusok, a hatalmas építmények, a m?vészien kivitelezett hieroglifák, az emberi-állati istenségek- mindez az emberek számára megoldhatatlan rejtélyeket jelent, ami elvonja a figyelmüket attól a tényt?l, hogy saját otthonuktól távol tartják ?ket fogságban egy börtön planétán. Mert az igazság az, hogy nincs olyan ember, aki nem máshonnan származna. A Földön nem ?fejl?dött ki? egyetlen ember sem[18] .
  Az ókori Egyiptomban a papság közvetlenül hozzátartozott a börtön?rséghez. Ma is szolgálják ugyanezeket az urakat, de már ?k maguk is foglyok. A papság segít abban, hogy az emberek soha ne ébredjenek tudatára a valóságnak, hogy máshonnan lettek idehurcolva, megfosztva memóriájuktól és mindattól, amit birtokoltak.

  Masszív tárgyak, mint ezek a piramisok, nem lehetnek spirituális jelképek. Az, hogy a halottal a kincseit és tárgyait is eltemették, azt fejezi ki, hogy a halott nem egy spirituális lény. Odahaza, aki elment, bármikor visszajöhetett és a tárgyait újra birtokba vehette.

  A nagy építmények mind értelmetlenek voltak és csak arra szolgáltak, hogy egy titokzatosság lengje körül ?ket. A Domain és a Birodalom háborúja ebben a Naprendszerben[19] majdnem 7500 évig tartott.

  Miután a Domain leszámolt az egyiptomi Birodalmi vezet?kkel, i.e.3450-t?l a fáraók már emberek voltak. Ezután 350 év káosz következett. A harcok nyomait gondosan eltakarították, hogy ne derüljön ki a igazság. Mindaz, ami a egyiptomi kultúrát jellemezte, kész csomagokban érkezett a Földre. A tudósok nem feltételezik, hogy a régi papok sugárfegyverekkel rendelkeztek. Azt gondolják, hogy az csak egy vallásos korszak volt. I. e.3172-t?l több bányát nyitottak Dél-Amerikában, mivel a Birodalomnak szüksége volt a fémekre a háborúhoz. A Birodalom mindenfelé a galaxisban bányászatot folytatott.

  A Domain expedíció évezredeken keresztül keresgélte az elveszett 3000 emberüket. Összesen 900 tiszt vett részt ebben a keresésben, minden tiszthez 300 katona tartozott. Szárazon, vízen és a leveg?ben is dolgoztak. M?szerük egy fához hasonló szkennel? eszköz volt, amelyhez áramforrás is tartozott, ami egy kosár vagy víztartó edényhez hasonlított. A sok nép faragványaiban ábrázolt szárnyas madárarcú teremtmények és szárnyas repül?k ?ket ábrázolták. A mítoszokban szerepl? Élet fája pedig az ? keres? müszerük. ?k voltak továbbá az ezüstruhában ábrázolt figurák, akiket Oannesnek neveztek a helyi emberek, ?k a búvárok voltak. Az emberek sell?knek gondolták ?ket. Több emberüket ugyanis bálna és delfintestben találták meg. A sumérok anunnakiknak nevezték ?ket, a biblia pedig nephilimeknek. Az emberek teljesen félreértették az ? küldetésüket. Nem is lehetett ez másként, hiszen a küldetésük titkos volt. Ha meg is találják az embereiket, nem vihetik el ?ket a hajóikon, mert azon nincs oxigén.

  Az evolúcióról

  Airl több milliárd évvel ezel?tt tagja volt nagy galaktikai biológiai laboratóriumnak, amelynek az volt a feladata, hogy a lakatlan bolygók számára életformákat hozzanak létre. Ebben az id?ben még milliószámra léteztek lakatlan bolygók. Az él?lények katalógusait hozták létre a bolygók és csillagok tulajdonságaihoz illesztve. A genetikai állomány egy része egyforma, közös volt minden életformára. A társaság megállapodásokat kötött a bolygók kormányával, hogy milyen él?lényeket kívánnak letelepíteni. Hatalmas komputerekben tartották nyilván az adatokat és élénk galaktikai kommunikáció és kereskedelem folyt. Mindenféle szakma képvisel?i együttm?ködtek a prototípusok kialakításában. A prototípusokat mesterségesen létrehozott klímában és környezetben tesztelték. Utána tesztelték, hogy mennyire kompatibilis az újonnan létrehozott életforma a bolygóval és az ott lév? többi életformával. Olyan is el?fordult, hogy a bolygó klímáján kellett igazítani, de egyszer?bb volt az életformákat hozzáigazítani az adott környezethez. Egy barátja elmondta Airlnak, hogy kb. 70 millió évvel ezel?tt, amikor egy galaktikai háború szinte minden életet kipusztított a mi naprendszerünkben, akkor a benépesítést ?k végezték. Az egy hatalmas munka volt, mert a bolygót is ki kellett igazítani, hogy alkalmas legyen a benépesítésre. Minden életformát az övükéhez hasonló biológiai laboratóriumokban tervezték. Nem az evolúció, hanem az Is-Be-k teremt? elméje hozta létre a tengernyi változatos formát. Például a Földön úgy 100milliónyi faj él és ehhez hozzá kell számolni a kihaltakat is, amelyek száma ennek többszörösét teszi ki. A természetes kiválasztódás nem más, mint egy science-fiction. Ha egy Is-Be nem manipulálja a genetikai állományt, akkor egyik fajból soha sem lesz egy másik faj. És mit?l lenne az él?lényeknek és formáiknak ez határtalan változatossága?

  Miután a pótlás óriási feladatot rótt az ezzel foglalatoskodóknak, feltalálták a szaporodást és azt, hogyan lehet azt önfenntartóvá tenni. Az un. tápláléklánc is egy biotechnológiai találmány volt. El?ször a rovarok és a virágok között teremtettek ilyen kapcsolatot, mivel a rovarok és virágok teremtése egy társaság kezében volt. Csakhogy a baktériumok és a paraziták teremtése is az ? kezükben volt, de azokra nem volt kereslet. ?k találták ki, hogy az állatok egyék meg egymást, hogy táplálékhoz jussanak. Addig erre nem volt szükség, az állatok is a napfény-energiából, ásványokkal és növényekkel táplálkoztak. De fokozatosan egymást kezdték enni és akkor kellett feltalálni a szexuális úton való szaporodást. Ennek a részleteit is kidolgozták: a sejtosztódást és a fajfenntartást. Ez az egész iparágat lezüllesztette és szétzilálta, jelenleg már nem is m?ködik, így ha valahol kihal egy-egy faj, már nem olyan könny? pótolni. A technológia még nagyon távoli helyeken megvan komputerekben, de senki sem foglalkozik ezzel. A szexuális úton való szaporodás módszerét úgy nevezték, hogy ciklikus stimuláció-reakció generátor. Ugyanezt a módszert alkalmazták a homo sapiens faj létrehozásához[20] . A testbe beépítettek egy kémiai-elektromos triggert, ami odavonzza az Is-Be-t, hogy elfoglalja a testet.[21] A szépség fájdalmának vagy esztétikai fájdalomnak nevezte Airl azt a hullámot, amit arra készteti az Is-Be-t, hogy hús-vér testbe költözzön. A szépség és fájdalom kombinációjának az érzése veszi rá az Is-be-t, hogy testben lekösse magát. Ez más, mint amit az alacsonyabb rend? életformáknál (pld. Eml?sállatoknál alkalmaznak: ott a szagmirigyek által kibocsátott vegyületek vagy a hormonok teszik meg ugyanezt. Ezen kívül a táplálék sz?ke is arra készteti az állatokat, hogy szaporodjanak. Ez a testi csapdába ejtés a galaktika legeredményesebb eszköze arra, hogy munkaer?höz jussanak az uralkodók.

  A domain és a Birodalom közös vonása, hogy hierarchikus felépítés?. A fels? osztály szabad Is-be-kb?l áll, akik mehetnek, ahová kívánnak, mert nem muszáj testben lenniük. Aztán vannak, akiknek hol testben kell lenniük, hol nem, végül azok, akik mesterséges, csinált testet viselnek. Vannak aztán tisztán robotok[22] , melyeket háborúban lehet használni és távolról is ráirányíthatóak. Az ?rhajózásra nem alkalmasak a hús-vér testek, mert nagyon sebezhet?ek és mindenféle szükségleteik vannak és gyorsan tönkre is megy a fizikai test. A báb testet viszont akárhányszor lehet cserélgetni. A fizikai testnek hibája azonban, hogy vissza lehet élni vele és többféle hátránnyal jár: egyrészt az Is- Be-t csapdába lehet ejteni a testében, ahonnan nem képes szabadulni. Másrészt rá lehet bírni, hogy csak a testével foglalkozzon és ezáltal elveszítse spirituális erejét. A test segítségével rabszolgasorba lehet taszítani más Is-Be-ket. A rangot ki lehet fejezni a megfelel? testtel illetve a testhez köt?d? különbségekkel. El lehet képzelni, mennyi formát hoztak létre a biotechnológiai társaságok galaktika-szerte.

  A jelenlegi (1947) szédületes technológiai fejl?dés nem volna lehetséges másként, ha a Domain nem korlátozza a Birodalom tevékenységét. Kibontakozás azonban csak úgy volna lehetséges, ha az emberiség meg tudná szüntetni az amnéziáját. Erre azonban nincs kilátás, mert az emberiség b?nöz?i elemei, akiket szintén erre a bolygóra internáltak, a katonai hatalom, a pénzügyi hatalom és a fizikusok, akik pusztító fegyvereket, vegyületeket, betegségeket és társadalmi káoszt teremtettek, most akár a Földet is megsemmisíthetik, ha nagyobb méretekben állítják el? az atombombát, amely a Föld akár egész oxigénkészletét egyetlen robbantással megsemmisítheti. És kiirthatnak minden életet. A tudomány nem ismeri a teremtés forrását, csupán a teremtés termékeit. A teremtés esszenciája nem lelhet? fel semmilyen mikroszkóppal, teleszkóppal vagy mérésekkel. Az univerzum soha sem lesz megérthet?, ha az Is-Be lényegét sem értik. A tudomány számára minden tiltott, ami nem mérhet?, így az elme vagy a szellem tanulmányozása. A tudomány nem más, mint az anyag vallása. Az anyagot imádja. A tudomány számára a teremtés a minden, a teremt? a semmi. A vallás számára a teremt? a minden, a teremtés a semmi. A teremtés tanulmányozása a teremt? Is-be nélkül hiábavaló. A civilizációk igazi géniuszai azok, akik képesek felszabadítani az emberek memóriáját és segíteni abban, hogy megvalósíthassák a bennük lév? potenciált. Erre semmilyen erkölcsi kódexek, misztériumok, a hit, a drogok vagy a fegyverek vagy más dogmák nem alkalmasak. Azt, hogy miként kellene az emberiség memóriáját visszaállítani, sem a Birodalom, sem a Domain nem tudja. Minden ilyen kísérlet rendkívül kockázatos. A legutóbbi ilyen kísérlet Nicola Tesla volt. ? személyesen abban tud segíteni, hogy hátrahagyja az ?rhajót és a ruháját, amelyekb?l sok mindent kiokoskodhatnak. De korántsem mindent. Ezek az ?rhajók csak m?vi testtel rendelkez? Is-Be-k által m?ködtethet?k. Az ?rhajó anyaga mikroszinten úgy van programozva, hogy sok ezernyi funkciót tud betölteni. El? tudják állítani a fény teljes spektrumát, alkalmas az automatikus navigációra és szabad energia el?állítására vagy inkább lehívására is alkalmas.

  Az Is-Be spirituális lény nem térben és id?ben helyezkedik el, hanem ? teremti a teret és id?t és a formákat, a formák változásait. Minden Is-Be által teremtett forma életnek nevezhet?. Az Is-Be úgy határozhat, hogy id?ben és térben helyezi el magát. Id?, energia, objektumok és a tér, ahogyan azt a fizikai univerzumokban értik, létezhet vagy nem[23] . A Domain olyan galaxisban is jelen van, ahol ezek nem léteznek. Energia azonban mindig teremthet?, de nem pusztítható el. Az Is-Be-k számára mindig rendelkezésre áll a teremtéshez szükséges energia.

  A Birodalom tudatkontroll aknamunkája azon is megfigyelhet?, hogy az emberek cselekedete gyakran teljesen váratlan és megmagyarázhatatlanul irracionális. A Börtön?rök minden elnyomó és totalitárius hatalomgyakorlást támogatnak.

  Azok az Is-Be-k, akik az elpusztult civilizációkban éltek, mint India, Kína, Mezopotámia, Görögország, Róma, Manapság Amerikában, Franciaországban Oroszországban stb. inkarnálódnak. Vannak olyan emberek, akik csak néhány száz éve köt?dnek a Földhöz.
  Mert máshonnan lettek idehozva. Mások viszont ?sid?k óta itt vannak.

  *************************
  A történet végét egy külön boríték tartalmazta. Matilde leírta, hogy egyik napon újra forszírozni próbálták a parancsnokai, hogy Airl válszoljon az ?ket érdekl? kérdésekre, de ? újra megtagadta a kérést, ekkor átadták Matildenak az egész anyagot, hogy legalább azt érje el Airl-nél, hogy átnézi az anyagot és igazolja, hogy az, amit Matilde szavakba öntött, megfelel Airl mondanivalójának. Airl ezt is megtagadta, mondván, hogy egész biztosan megfelel. Airl már távozni készült az övéihez (nyilván m?teste hátrahagyásával), egy katonai kommandó váratlanul lerohanta, és elektromos sokkolással lebénították. Ezután többé nem mozdult és nem kommunikált, pedig Matilde ezzel még jó pár napig próbálkozott.. Matildot elbocsátották a seregb?l, egy távoli vidékre telepítették le és örök titoktartásra eskették. Valahogyan azonban ott felejtették nála az egész paksamétát, amelyet Airlnek kellett volna hitelesítenie. Kés?bb Airl újra kapcsolatba lépett Matilde-dal, mivel utolsó pillanatban sikerült elhagynia m?testét, így spirituális lénye nem esett szét az áramütést?l. Matilde 60 évig ?rizte a papírokat és csak halála el?tt adta át azokat Spencernek, hogy hozza nyilvánosságra, mert neki már úgyis mindegy és azt tartja helyesnek, ha nyilvánosságra kerülnek ezek a dolgok. Az utólagos kommunikáció során Airl tudtára adta Matildnak, hogy azért sikerült kommunikálniuk illetve azért választotta Matildot, mint egyetlen emberi lényt, akivel hajlandó kommunikálni, mert Matilde-ról kiderült, hogy a 3000 elveszett domain-beli Is-Be egyike.

  #13218
  Szpacsek
  Felhasználó

  I. e. 3450- t?l, 350 év káosz, ez stimmel ! I. e. 3100. körül kezd?dött Egyiptom története, ami a történelemkönyvekben is benne van.

  #13219
  Szpacsek
  Felhasználó

  Akkor ez az Airl, a Domain–r?l, ? volt “EBE”.
  Aki még egy néhány évig élt a Földön az 1947- es Roswell–katasztrófa után, majd meghalt.

  #13220
  Szpacsek
  Felhasználó

  I.. e. 3172–t?l a fémbányák Dél – Amerikában… Na, igen, értem !! Értem akkor már, hogy korábban Dél –Afrika területén is miért m?ködtettek fémbányászatot, üzemeltettek bányákat, és dolgoztattak embereket az Annunakik ( Nephilimek, Nefilimek).
  Egyszer volt a bányászoknak, a munkásoknak egy nagy lázadása is, a rossz munkakörülmények miatt, az annunaki uraik ellen.

  #13221
  Szpacsek
  Felhasználó

  A Nefilim–anyák pedig Mezopotámia területén , a “Termékeny Félhold ” területén tevékenykedtek, és civilációt hoztak létre, mely a törikönyvek szerint is kb. i. e. 8000 körül jött létre.

  #13222
  Tamas
  Felhasználó

  Tények és igazságok

  ‘Magyar X-akták’ címmel jelent meg egy cikk a 2009. júliusi Ufómagazinban.

  Ez egy interjú, melyet Dr. Opál Sándorral készítettek, egy olyan személlyel, aki sok titkot tud, és ÉPPEN EZÉRT MINDIG A HÁTTÉRBEN M?KÖDÖTT/M?KÖDIK.

  Részlet a bevezetésb?l és az interjúból :

  “…Az alábbi beszélgetés Dr. Opál Sándorral, a hadtudományok kandidátusával, az MTA köztestületének tagjával, a Hübners Who is Who Társaság kitüntetett és különleges tagjával készült, aki korábban, a belügyminisztériumban végzett tudományos munkája során a hazai ufológia észlelések véleményezésével is foglalkozott.

  A bennfentesek azt is tudják róla, hogy a rendszerváltást megel?z?en igen jó kapcsolata volt nemcsak a rend?r és honvédtábornokokkal, hanem még Kádár Jánossal is. S?t alezredesként annak egyik titkos biztonságpolitikai tanácsadója volt…

  …S most… következzenek a megdöbbent? tények :

  – Ön szerint igaz-e… , hogy hazánk jelent?s ufológiai gy?jteménnyel rendelkezik, amelyet a nagyhatalmak is tanulmányoznak?

  – Tudomásom szerint igen. A rejtekhelyét azonban én sem ismerem. Angol, amerikai és más régészek is konzultáltak magyar kollégáikkal régészeti és ufológiai szempontból fontos hazai leletekkel kapcsolatban.

  – Miért nem tud err?l a közvélemény?

  A hun-magyar törzsszövetség egykor hatalmas területre kiterjed? katonai nagyhatalom volt. Biztos helyekre elrejtve, hazánk ebb?l a korszakból is ?riz ufológiai szempontból fontos, értékes leleteket. Ezek Magyarország legféltettebb és legvédetettebb értékei. Sem a török, sem az osztrák, sem a német megszállók nem tudták, hogy hol vannak, és még a szovjet hader?k is csak egy részükr?l szereztek tudomást.

  Hazánk ma is az ufók kedvelt célpontja – sík területeinket el?szeretettel használják átszállására. Nem csoda, hogy jelent?s ufológiai tapasztalataink vannak. Hogy err?l miért nem tudnak az emberek? Nálunk mindig is nagy hagyományai voltak az ilyen kérdésekben szerintem káros titkolózásnak. Sokkal jobb lenne, ha az emberek megismernék a valóságot.

  – Mi az igazság Ön szerint?

  Az emberek valószín?leg nem tudják, hogy 1972-ben a Szovjetunió kérésére Magyarországon hozták létre a legnagyobb európai ufómegfigyelési hálózatot…. A központi ufómegfigyel? állomás Ózd környékén volt, a többit az Alföldön és a Kisalföldön helyezték el. Kádár János is nagyon fontosnak tartotta a rendszert, rendszeresen kért jelentést a m?ködésér?l. Ezzel kapcsolatban nagy hibának vélem, hogy 1994-95-ben a magyar honvédség meteorológiai megfigyel?állomását felszámolták, mert azok nagyon hasznos adatokat szolgáltattak. A rendszerváltást követ?en a Határ?r cim? lap és már belügyi újságok is beszámoltak arról, hogy ufók titkos katonai objektumokat próbáltak meg felderíteni hazánkban. A hatóságok csak akkoriban több, mint 2000 lakossági bejelentést kaptak…”

  #13223
  Névtelen
  Inaktív

  Az emberek valószín?leg nem tudják, hogy 1972-ben a Szovjetunió kérésére Magyarországon hozták létre a legnagyobb európai ufómegfigyelési hálózatot…. A központi ufómegfigyel? állomás Ózd környékén volt, a többit az Alföldön és a Kisalföldön helyezték el. Kádár János is nagyon fontosnak tartotta a rendszert, rendszeresen kért jelentést a m?ködésér?l. Ezzel kapcsolatban nagy hibának vélem, hogy 1994-95-ben a magyar honvédség meteorológiai megfigyel?állomását felszámolták, mert azok nagyon hasznos adatokat szolgáltattak. A rendszerváltást követ?en a Határ?r cim? lap és már belügyi újságok is beszámoltak arról, hogy ufók titkos katonai objektumokat próbáltak meg felderíteni hazánkban. A hatóságok csak akkoriban több, mint 2000 lakossági bejelentést kaptak…”

  A meteorólógiai megfigyel? állás milyen fontos adatokat tudott szolgáltatni ?
  Az ufók viszont nem “felderítenek” hanem pontos objektumokra “mennek” felderítések nélk?l mert ne felejtsük el a híres ufo technikát. Tehát nekik semmilyen felderítésre nincs szükségük.Egy másodperc alatt ott vannak a kívánt célpontnál.
  Azon kívül Kádár János óta már sokkal fejlettebb minden………
  hát még az ufo “felderít? technika” .. Viszont az igaz hogy Magyarország a mai napig kompetens ebben a kérdésben amit nem feltétlenül célszer? a nagyérdem?vel megosztani.

  #13224
  Szpacsek
  Felhasználó

  Hát ezt én pl. tényleg nem tudtam ezt az 1972- es dolgot ! Most hallom el?ször, Lüty? !! Nem tudta ezt szerintem senki … !!! ( szinte ).

  #13225
  Szpacsek
  Felhasználó

  A Hun– magyar törzsszövetség egykor hatalmas területre kiterjed? katonai nagyhatalom volt –olvasható a cikkben. Így van !!! I. e. 4040 -ben hozták létre, Agaba f?sámán vezetésével, ha jól emlékszem a nevére, de majd mindjárt megnézem itt a neten a Google-ban !

  #13226
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Nah, itt vannak a nagyob Hun birodalmak !! Több is volt, az id?k során !

  #13227
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  A szkíták ( szittyák, szittya hunok) története !!!!
  -link-
  2. rész !!

  #13228
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Szkíta kincsek.
  ( Létrehozok ennek egy új topikot !! ).

  #13229
  Névtelen
  Inaktív
  Tamas wrote

  Tények és igazságok

  ‘Magyar X-akták’ címmel jelent meg egy cikk a 2009. júliusi Ufómagazinban.

  Ez egy interjú, melyet Dr. Opál Sándorral készítettek, egy olyan személlyel, aki sok titkot tud, és ÉPPEN EZÉRT MINDIG A HÁTTÉRBEN M?KÖDÖTT/M?KÖDIK.

  Részlet a bevezetésb?l és az interjúból :

  “…Az alábbi beszélgetés Dr. Opál Sándorral, a hadtudományok kandidátusával, az MTA köztestületének tagjával, a Hübners Who is Who Társaság kitüntetett és különleges tagjával készült, aki korábban, a belügyminisztériumban végzett tudományos munkája során a hazai ufológia észlelések véleményezésével is foglalkozott.

  A bennfentesek azt is tudják róla, hogy a rendszerváltást megel?z?en igen jó kapcsolata volt nemcsak a rend?r és honvédtábornokokkal, hanem még Kádár Jánossal is. S?t alezredesként annak egyik titkos biztonságpolitikai tanácsadója volt…

  …S most… következzenek a megdöbbent? tények :

  – Ön szerint igaz-e… , hogy hazánk jelent?s ufológiai gy?jteménnyel rendelkezik, amelyet a nagyhatalmak is tanulmányoznak?

  – Tudomásom szerint igen. A rejtekhelyét azonban én sem ismerem. Angol, amerikai és más régészek is konzultáltak magyar kollégáikkal régészeti és ufológiai szempontból fontos hazai leletekkel kapcsolatban.

  – Miért nem tud err?l a közvélemény?

  A hun-magyar törzsszövetség egykor hatalmas területre kiterjed? katonai nagyhatalom volt. Biztos helyekre elrejtve, hazánk ebb?l a korszakból is ?riz ufológiai szempontból fontos, értékes leleteket. Ezek Magyarország legféltettebb és legvédetettebb értékei. Sem a török, sem az osztrák, sem a német megszállók nem tudták, hogy hol vannak, és még a szovjet hader?k is csak egy részükr?l szereztek tudomást.

  Hazánk ma is az ufók kedvelt célpontja – sík területeinket el?szeretettel használják átszállására. Nem csoda, hogy jelent?s ufológiai tapasztalataink vannak. Hogy err?l miért nem tudnak az emberek? Nálunk mindig is nagy hagyományai voltak az ilyen kérdésekben szerintem káros titkolózásnak. Sokkal jobb lenne, ha az emberek megismernék a valóságot.

  – Mi az igazság Ön szerint?

  Az emberek valószín?leg nem tudják, hogy 1972-ben a Szovjetunió kérésére Magyarországon hozták létre a legnagyobb európai ufómegfigyelési hálózatot…. A központi ufómegfigyel? állomás Ózd környékén volt, a többit az Alföldön és a Kisalföldön helyezték el. Kádár János is nagyon fontosnak tartotta a rendszert, rendszeresen kért jelentést a m?ködésér?l. Ezzel kapcsolatban nagy hibának vélem, hogy 1994-95-ben a magyar honvédség meteorológiai megfigyel?állomását felszámolták, mert azok nagyon hasznos adatokat szolgáltattak. A rendszerváltást követ?en a Határ?r cim? lap és már belügyi újságok is beszámoltak arról, hogy ufók titkos katonai objektumokat próbáltak meg felderíteni hazánkban. A hatóságok csak akkoriban több, mint 2000 lakossági bejelentést kaptak…”

  Opál Sándor nyugalmazott rend?r alezredes úr NEM akadémikus. Az, hogy a Köztestület tagja, ebb?l a szempontból nem jelent semmit. Ugyanis
  “az MTA köztestületének tagjai azok a Magyarországon szerzett vagy honosított tudományos fokozattal rendelkez? személyek, akik a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján bejelentik, hogy a köztestület tagjai kívánnak lenni. “

  A Who is Who Verlag für Personenenzyklopadien AG el?tt meg nem muszáj seggre esni, az egy egyszer? üzleti válllakozás, de parasztvakításra kiválóan alkalmas:
  Viszont nem akarom leamortizálni. “közismert” hogy aki egy bulvár lapnak pl “Ufo magazin Nana stb adja el magát” azt nem lehet teljesen komolyan venni.Ez Tamás véleménye is már ha tudtam jól értelmezni a régi h.sz ket.
  Minden elismerésem természetesen DrUnivnak és Opál Lászlónak……

  #13230
  Névtelen
  Inaktív

  Megjegyezni kívánom még hogy Opál elismert természet gyógyász aki mell és pénisz növeléssel is foglalkozik..

  #13231
  Szpacsek
  Felhasználó
  lutyo wrote

  Megjegyezni kívánom még hogy Opál elismert természet gyógyász aki mell és pénisz növeléssel is foglalkozik..

  Áhh, az tiszta hülyeség, a mell és a pénisz — megnagyobbítás !!!!

  #13232
  Szpacsek
  Felhasználó

  Legalábbis nekem ..! Mert a kisebb mell? n?ket szeretem, és elég nagy hímvessz?m van.. !

  #13233
  Galactus
  Felhasználó

  😀
  A nagy hímvessz?d, hogy kapcsolódik az UFO-kutatáshoz? 😀

  #13234
  Tamas
  Felhasználó

  Kedves Barátaim!

  Pillanatok alatt szó szerint szétizéltétek a témát!

  Legalább Szpacsek benned lehetne több komolyság!

  Lutyo teljesen más tészta, mert tevékenysége már régen átlépte a fizetett ügynök tevékenységének színvonalát – holott csak a nyers tudatlanság szól bel?le!

  Miatta gyakorlatilag egyetlen komoly anyagot sem lehet feltenni a Paranormálra már hónapok óta – ez tény!

  Magam ezért csak tehetem, hogy most megint nem teszek egy ideig semmit ide.

  #13235
  Névtelen
  Vendég
  #13236
  Szpacsek
  Felhasználó
  Edward0316 wrote

  -link-

  Igen , a kísértet a halott személynek a test nélküli szelleme és lelke !

  És igazad van TAMÁS !!! Csak Wolf az elmúlt néhány napban ” hülyét csinált ” bel?lem… öcsisajtnak nevezett meg minden…! Már majdnem el is kezdtem neki privát levélben megírogatni, hogy én annak-idején a ” Csárdás” sajtot, a Medve sajtot, a Mackót meg a Sonkás háromszögsajtot ettem,(+ a kolbászosat !) nem is ettem Öcsi-t….. de inkább hagyom !

  #13237
  Szpacsek
  Felhasználó

  Sokkal érdekesebb téma az UFO — kutatás…!!!
  🙂 😀 🙂

  #13238
  wolf
  Felhasználó
  Szpacsek wrote

  Csak Wolf az elmúlt néhány napban ” hülyét csinált ” bel?lem…

  Hogy az összes topikot szisztematikusan szét offolod az senkinek sem tetszik!
  Kár, hogy itt a moderátor tétlenül elnézi neked ezt, és hagyja amit csinálsz!
  Ha nem tudsz rendes hozzászólásokat írni akkor inkább ne írj ilyeneket!

  #13239
  Szpacsek
  Felhasználó

  Azért vannak jó hozzászólásaim is ! Te meg abszolút semmit nem írsz csak linkeket teszel be ! Azok is meglehet?s unalmasak !!! :Z
  Tönkre tetted az idegeimet !!! Te meg a Nono 88… !!!

  #13240
  wolf
  Felhasználó
  Tamas wrote

  Pillanatok alatt szó szerint szétizéltétek a témát!

  Mi a komoly téma neked? Azt ki dönti el mi a komoly téma? El?ször is, mit értesz ufókutatás alatt? És hol akarod kutatni? Már a megközelítése is rossz ennek a fogalomnak! Mert spirituálisan ugyanis óriási különbség van köztük! Nem minden “ufot” láthat bárki hiába is kutatja, és van, hogy csak bizonyos embereknek mutatják meg magukat! És nem az a lényeg, hogy hogyan néznek ki azok az ufók, hanem, hogy kik is vannak benne, kik irányítják öket! Melyik oldalhoz is tartoznak?

  #13241
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ja, ja !! Ja Az úgynevezett ” másik ” oldalon a kísértetek vannak…! Az emberek egy részét mindig érdekelni fogja a “másik” oldal. ………
  ( Ezt itt az el?bbi linken olvastam… mondjuk nem tetszett, mert 666-ot meg ilyeneket emlegettek benne… ) ( De ez már jó hozzászólásom volt ! ) ( A különböz? fénylényekr?l keresek valami linket… ! )

  #13242
  Szpacsek
  Felhasználó

  ” A központi UFO- megfigyel? állomás Ózd környékén volt “… ( Na !! Akkor értem már, hogy miért m?ködött 1990-t?l, a rendszerváltástól, Ózdon a RYUFOR nev? ufókutató szervezet is… ! —Kriston Endre vezetésével..! ).

  #13243
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-

  —- fénylény ——

  Bocs ezért a videóért Wolf keresek jobbat is !

  #13244
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Angels — Angyalok 🙂

  -link-
  Indián spiritizmus !!!
  Farkas, sólyom ….. !!

  #13245
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Ufo – akták : A Szürkék célja !

  -link-

  -link-
  “Lehet, hogy a Föld egy ördögi Szürke–invázió célpontja… ! ( elhangzik). !

  #13246
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-

  Ufo-utasok, és különös, bizarr lények…! :O 😐

  -link-
  Ufo Stonehenge -nél !

  #13247
  Szpacsek
  Felhasználó

  -link-
  Az 1997-es, híres Phoenix-i (USA ) UFO………

  -link-
  Hiteles UFO–felvétel !

  #13248
  Tamas
  Felhasználó

  Elkészült egy újabb videó-feliratozás :

  -link-

  És egyben tiszteleghetünk a VALÓDI UFO-kutatás ( mely Magyarországon eddig még nem létezett ) egyik legnagyobb, tavaly elhunyt alakja Wendelle C. Stevens ( 1923 – 2010 ) emléke el?tt!

  #13249
  Szpacsek
  Felhasználó

  Wendelle C. Stevens — ?t ismerem, ismertem, egy könyvét olvastam ! Tényleg valódi, nagy kutató volt !
  Komoly és jelent?s !
  Magyarul is megjelent 1–2 könyve…!

  #13250
  gabee
  Adminisztrátor

  Ha valakit érdekel a Valódi UFO kutatás, és szeretne tenni érte, akkor várjuk a jelentkez?ket!

  Fordítási munkák lennének, melyek ha elkészülnek, egy csokorba gy?jtjük majd ?ket.

  Egy komplett tudomány felépítésér?l lenne szó.

  #13251
  Logan
  Felhasználó

  milyen nyelvr?l kéne forditani?

  #13252
  gabee
  Adminisztrátor

  Angol, német…

  Egy adatbázist szeretnénk felépíteni, amely az UFO kutatás leghitelesebbnek mondható forrásaira épülne, ez pedig a kontakták beszámolói.

  Az adatbázis valamennyi földönkívüli civilizáció ismertetését tartalmazná a beszámolók alapján. A fordítandó és a kész anyagok mindenki számra elérhet?ek lennének akik dolgoznak rajta.

  Egy szervezett munkáról lenne szó, hogy egységes, közérthet? tudásanyag legyen bel?le.

  Már Tamással elkezdtünk dolgozni rajta. El?ször az 50-es évek találkozásaira kellene koncentrálni, de majd jön ? is, majd kommentálja a dolgot.

  Anyagok vannak b?ven. Nincs kötöttség, mindenki annyit foglalkozna a dologgal, amennyi ideje van rá.

  #13253
  Tamas
  Felhasználó

  Üdv Gabee!

  Sajnos megint egyre több negatív figura nyomul be az oldaladra!

  ( Pedig úgy látszott, hogy a negatívak már rég elhúztak csoportosan a paramorálra.)

  A saját fórumomon már régen meghúztam egy vörös vonalat, amely alatt nem jöhetnek be firkálgatók!

  Ez az alapvet? határ vagy vízválasztó pedig az új spiritualitás/ új tudomány szemléletének többé-kevésbe való elfogadása.

  Mert semmi értelme számunkra nyilvánvaló tényekr?l vitatkozni napokon át – a saját drága id?nket viszi el -, melyeket a negatívok pusztán létállapotuk alapján most még nem érthetnek meg!

  Pl. magam Edward jellemz? avatarját sem engedném megjelenni, mivel önmagában provokáló, habár egy kicsit valóban kifejezi a mai lélekállapotát.

  Horatzio ?rültségei meg lassan már hecker-támadásnak is felfoghatók, mivel a honlap alapgondolatával homlokegyenest ellenkez? “tanokat” próbál kifejteni! ( Bár tudom, hogy valójában mindig engem provokál. )

  – Jobb lenne, Horatzio, ha megmaradnál Hajdu M. világában, ott az elvbarátaid ( a deista-konzervatív-dogmatikus-lászlóandrás/habsburg-hív?k ) között vég nélkül folytathatnád a monológodat!

  Nos, éppen ezért ide addig nem tudok feltenni több anyagot, amíg radikálisabb sz?r?rendszer ezen az oldalon is ki nem alakul!

  Ez egy alapvet? feltétel! Mivel minden energiánkat most már az újra, az új világkép terjesztésére kellene fordítani, nem pedig a régi világ szörnyeivel való csatározásra! ( Persze nem ?k a szörnyek, hanem csak létfenntartási félelmeikben kénytelenek még a régi, elsüllyed? világ tanaihoz ragaszkodni. )

  #13254
  gabee
  Adminisztrátor

  Én személy szerint nem hittem volna, hogy ha ide elkezdenek járni, ennyi eltér? vélemény? ember lesz.

  Holott az oldal tartalma mégiscsak meghatározott, jól körülhatárolható. Éppen a téma kellene, hogy összetartsa az embereket, mégis itt-ott nagyok az ellentétek.

  Ebb?l is látszik, hogy napjaink UFO és parajelenségkutatási területe darabolódik, egyre több a különböz? nézet.

  #13255
  Logan
  Felhasználó

  Oroszról nem kell majd forditás? Mert nekem az megy a legjobban 😀

  #13256
  horatzio
  Felhasználó

  most én is V

  #13257
  Névtelen
  Vendég

  valóban. de én szerintem a legtöbb földönkívüli amit a beszámolókban említenek, nem a földön kívülr?l, hanem belülr?l jön.
  csak nem vágom, h miért rabolnak el emberkéket. :/
  az elraboltak jó része, csak azért mondja, hogy a figyelem középpontjába kerüljön, ez eddig oké. a többieket nem értem.
  ha végiggondolja az ember, ésszer?en, rájön, hogy elég sok megmagyarázhatatlan rejtély összefügg a homorú földdel.
  ufo-k, a föld óceánjainak eredete, furcsa él?lények, stb…

  #13258
  Névtelen
  Inaktív

  Valami hasonló “ufo hívó jelr?l ” beszéltél? Ez már elég régen volt azóta sem jött be a dolog 🙂
  -link-

  #13259
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ja, ezek az “Ummiták”, az Ummo bolygó lakói… amir?l szó volt a videón.

  #13260
  Szpacsek
  Felhasználó

  Ez még a ‘ 70–es években volt. Romániában is lehívtak a hívójellel egy UFO-t, azthiszem a Szíriuszról.

  #13261
  Szpacsek
  Felhasználó
  Szpacsek wrote

  A linken : ezek az “Ummiták”, az Ummo bolygó lakói… amir?l szó volt a videón.

  #13262
  Szpacsek
  Felhasználó
  Szpacsek wrote

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 68

Be kell jelentkezni a témakör megválaszolásához.