Gondolatok innen is,… meg onnan is.

News Fórumok Kávézó Sziget Gondolatok innen is,… meg onnan is.

Ennek a témakörnek tartalma 82 hozzászólás, 9 résztvevő. Utolsó frissítés:  Kigabe 4 éve, 5 hónapja telt el.

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 83
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #6858

  …G…
  Tag

  Jöhet bármi,… ha Te úgy érzed, hogy itt a helye.

  #18710

  …G…
  Tag

  Két farkas…Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik. Azt mondta: ” Fiam, a csata két farkas között dúl, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. – A félelem, a düh, az irigység, a féltékenység, a sajnálat, a szánalom, a kapzsiság, az erõszak, az önsajnálat, a bûntudat, a harag, a kisebbrendûség, a hazugság, a hamis büszkeség, a felsõbbrendûség és az ego. Másikuk a Jó. – A Szeretet, az öröm, a béke, a remény, a nyugalom, az alázat, a kedvesség, a jóindulat, az empátia, a nagylelkûség, az igazság, az együttérzés és a hit.” Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját: ” És melyik farkas gyõz?” Az öreg indián mosolyogva válaszolt: “Az, amelyiket eteted!”/régi Indián mese/

  #18711

  …G…
  Tag

  /ego/”A legtöbb egónak egymásnak ellentmondó igényei vannak. Különbözõ pillanatokban különbözõ dolgokat akarnak; vagy tán nem is tudják, mit akarnak, csak azt nem akarják, ami van: a jelen pillanatot. A kényelmetlen érzés, a nyugtalanság, az unalom, a szorongás, az elégedetlenség: mind a kielégületlen akarás eredménye. Az akarás szerkezeti jellegû ügy, ezért amíg ez a mentális struktúra a helyén marad, addig nincs az a mennyiségû tartalom, ami tartós elégedettséget biztosítana. A konkrét tárgy nélküli intenzív akarás gyakran föllelhetõ a tizenévesek még fejlõdõben levõ egójában, akik közül néhányan az állandó negativitás és elégedetlenség állapotában élnek.  Könnyen ki lehetne elégíteni a bolygón élõ valamennyi ember étel, víz, lakóhely, ruházat és alapvetõ kényelem iránti fizikai igényét, ha az ego kapzsisága, õrült és telhetetlen igénye miatt nem teremtõdött volna egyensúlytalanság az erõforrásokban. Ez kollektív módon a világ olyan gazdasági struktúráiban jelenik meg, mint amilyenek a hatalmas óriáscégek, amelyek valójában a ?többért? egymással versengõ, egós entitások. Elvakultan csak a profitot hajszolják. Ezt a céljukat, a hasznot, teljes könyörtelenséggel ûzik. A természet, az állatok, az emberek, sõt még a saját alkalmazottaik is számukra csupán a cégmérlegekben szereplõ számok, felhasználandó és használat után eldobandó, élettelen tárgyak.  Az ?én?, ?enyém?, ?több mint?, ?akarom?, ?szükségem van?, ?nekem kell? és ?nem elég? olyan gondolatformák, amelyek az egónak nem a tartalmához, hanem a szerkezetéhez tartoznak. A tartalom felcserélhetõ. Amíg nem ismered fel magadban ezeket a gondolatformákat, amíg azok tudattalanok maradnak, addig hinni fogsz a szavuknak; arra leszel kárhoztatva, hogy keress, de ne találj, mert amikor azok a gondolatformák mûködtetnek, nincs az a vagyon, hely, személy vagy állapot, ami valaha is kielégítene. Semmilyen tartalom sem elégít ki, amíg az egós struktúra a helyén marad. Bármit is birtokolhatsz vagy kaphatsz, nem leszel boldog. Folyton valami mást fogsz keresni, ami nagyobb elégedettséget ígér, ami azzal kecsegtet, hogy a nem teljes éntudatodat teljessé teszi, és kitölti azt a hiányt, amit belül érzel.”Eckhart Tolle-Új Föld- (részlet)

  #18712

  …G…
  Tag

  Az emberi elméjû kacsa.”A most hatalma címû könyvemben megemlítettem a vadkacsákkal kapcsolatos megfigyelésemet. Ha két vadkacsa összekap ? a harc sohasem tart sokáig ?, utána szétválnak, és ellenkezõ irányba elúsznak. Ezt követõen mindkettõ néhány erõteljest csap a szárnyával, hogy levezesse a harc kapcsán benne fölgyülemlett energiafölösleget, majd békésen tovább úszkál, mintha mi sem történt volna. Ha a kacsának emberi elméje lenne, akkor gondolkodással és történetkreálással életben tartaná a harcot. Valószínûleg ez lenne a vadkacsa története: ?Nem tudom elhinni, mit mûvelt az imént! Tizenöt centiméterre megközelített! Hát azt képzeli, hogy övé ez a tó?! Semmibe veszi a privát szférámat! Soha többé nem bízom meg benne! Legközelebb biztos valami mással fog próbálkozni, csak hogy bosszantson! Biztos vagyok benne, hogy máris forral valamit ellenem. De nem hagyom annyiban! Úgy megleckéztetem, hogy azt el nem felejti!? És az elme tovább és tovább szövi a meséit, és napok, hónapok vagy évek múlva is még mindig ezen gondolkozik, és errõl beszél. Ami pedig a testet illeti, a harc folytatódik, és az energia, amit ezekre a gondolatokra reagálva a test termel: érzelem, ami aztán további gondolkodást generál. Ez válik az ego érzelmi gondolkodásává. Láthatod már, milyen problémás lenne a kacsa élete, ha emberi elmével rendelkezne. A legtöbb ember pontosan így él. Számára egyetlen helyzet vagy esemény sem ér igazán véget. Az elme és az elme alkotta ?én és a történetem? tovább hajtja.Eltévedt faj vagyunk. Minden természetes dolog, minden virág, fa és minden állat kulcsfontosságú leckét adhatna nekünk, ha megállnánk, néznénk õket, és figyelnénk rájuk. Kacsáink leckéje így szól: rázd meg a szárnyaidat! Lefordítva: ereszd szélnek a történetedet, és térj vissza az erõ egyetlen helyéhez: a jelen pillanathoz!” Eckhart Tolle-Új Föld- (részlet)

  #18713

  …G…
  Tag

  A dolgokkal való azonosulás”A hirdetésiparban dolgozók pontosan tudják, hogy ha valami olyant akarnak eladni, amire az embereknek nincs igazán szükségük, akkor arról kell õket meggyõzni, hogy a szóban forgó portéka olyan pluszt nyújt nekik, amitõl többnek látják magukat, illetve mások többnek látják õket. Más szóval: valamit hozzáad az éntudatukhoz. A reklámszakemberek ezt például úgy érik el, hogy azt mondják: ezzel a termékkel ki fogsz tûnni a tömegbõl. Más szóval: teljesebb mértékben leszel önmagad. Vagy asszociációt (társítást) teremtetnek elmédben a termék és egy híresség vagy a termék és a fiatalság, vagy a termék és egy boldog külsejû ember között. Idõs vagy már elhunyt híresség ? fénykorában feltüntetve ? is megfelel a célnak. A kimondatlan feltevés ez esetben az, hogy ha megveszed a terméket, akkor ? valamilyen mágikus átruházás révén ? te is olyanná válsz, mint amilyenek õk, illetve az imázsod (képed) olyan lesz, mint amilyen az õ imázsuk. Valójában sokszor tehát nem terméket vásárolsz, hanem ?identitásnövelõt?.A híres tervezõt feltüntetõ címkék alapvetõen olyan kollektív identitások, amelyek megvásárlásával befizeted az odatartozás ?tagdíját?. Az ezekkel ellátott termékek drágák, és ezért ?exkluzívak?. Ha bárki megvehetné õket, akkor elveszítenék lélektani értéküket, és ott maradnál a csupán anyagi értékükkel, ami az általad kifizetett összegnek mindössze töredéke. Hogy milyen dolgokkal azonosul valaki, az emberenként változó, függ az illetõ életkorától, nemétõl, jövedelmétõl, társadalmi helyzetétõl, a divattól, a kulturális környezettõl stb. Hogy mivel azonosulsz, az teljesen tartalmi kérdés; az azonosulás iránti kényszeres vágy már szerkezeti. Az egós elme mûködésének ez az egyik legalapvetõbb módja.A ?fogyasztói társadalmat? paradox módon épp az a tény tartja mûködésben, hogy dolgok révén nem találhatod meg magadat. Az ego elégedettsége rövid ideig tart, ezért állandóan további dolgokat keresel, tehát folytatod a vásárlást, tovább fogyasztasz.  Persze, ebben a fizikai dimenzióban, ahol a felszíni lényünk lakozik, a dolgok életünk szükséges és kikerülhetetlen részei. Szükségünk van lakhelyre, ruházatra, bútorra, eszközökre, közlekedésre. Olyan dolgok is lehetnek az életünkben, amelyeket szépségükért vagy a bennük rejlõ minõség miatt értékelünk. Becsülnünk s nem megvetnünk kell a dolgok világát. Minden dolognak van Létsége, mindegyikük egy idõleges forma, aminek az eredete a formamentes, az egyetlen élet, a minden dolog, minden test, minden forma forrása. A legtöbb õsi kultúrában az emberek hitték, hogy mindennek ? még az úgynevezett élettelen tárgyaknak is ? lelke van. Ebben a vonatkozásban közelebb jártak az igazsághoz, mint manapság mi. Ha egy gondolati elvonatkoztatás révén halottá tett világban élsz, akkor többé már nem érzékeled a világmindenség elevenségét. A legtöbb ember nem eleven, hanem fogalmivá tett valóságban tölti a napjait.  Ám nem tudjuk igazán becsülni a dolgokat, ha azokat önmagunk növelésének eszközeiként használjuk, vagyis ha rajtuk keresztül próbáljuk önmagunkat megtalálni. Pedig az ego pontosan ezt teszi. A dolgokkal történõ énazonosulás teremti meg a dolgokhoz kötõdést, a dolgokkal kapcsolatos rögeszmés megszállottságot, ami aztán létrehozza fogyasztói társadalmunkat és azokat a gazdasági struktúrákat, ahol a fejlõdés egyetlen mércéje a mindig többet. A kontrollálatlan sóvárgás a többre, a vég nélküli növekedésre nem más, mint mûködészavar és betegség. Ugyanaz a diszfunkció, mint amit a rákos sejt mutat, amelynek az egyetlen célja önmaga megsokszorozása, nem tudva arról, hogy ez saját halálát okozza, mert elpusztítja azt a szervezetet, amelynek õ is része. Egyes közgazdászok oly mértékben rabjai a növekedés gondolatának, hogy még a szótól sem tudnak szabadulni, és a recessziót (gazdasági hanyatlást) a ?negatív növekedés? idõszakának nevezik.  Sok ember életének nagy részét a dolgokkal kapcsolatos, rögeszmés jellegû, folytonos foglalkozás emészti föl. Ez magyarázza, hogy korunk egyik betegsége a ?tárgyelburjánzás?. Amikor már képtelen vagy érezni azt az életet, aki vagy, hajlamossá válsz arra, hogy dolgokkal próbáld meg feltölteni az életedet.”  “Hogyan mondhatsz le a dolgokhoz való ragaszkodásodról? Meg se próbáld! Ugyanis lehetetlen. A dolgokhoz való ragaszkodásod viszont magától eltûnik, ha önmagadat már nem bennük igyekszel megtalálni. Addig pedig csupán légy a dolgokhoz való kötõdésed tudatában! Olykor esetleg nem is tudod, hogy kötõdsz valamihez ? ami azt jelenti: azonosulsz azzal ?, amíg el nem veszíted azt, illetve, amíg annak elvesztése nem fenyeget. Ha ekkor aztán zaklatottságot, szorongást vagy hasonlót érzel, az azt jelzi, hogy kötõdsz a szóban forgó dologhoz. Ha viszont tudod, hogy azonosultál valamivel, akkor az azonosulásod már nem teljes.  ?Én az a tudatosság vagyok, amelyik tud arról, hogy kötõdés történt.? Ez a tudat átalakulásának a kezdete.” Eckhart Tolle -Új Föld- (részlet)

  #18714

  samsung
  Felhasználó

  Aggódsz? Sok “mi lenne, ha” gondolat motoszkál a fejedben? Akkor azonosultál az elméddel, ami egy képzelt jövõbeli helyzetbe vetíti ki magát, és félelmet hoz létre. Képtelenség az ilyen helyzettel megbirkózni, mert nem is létezik. Az csupán mentális káprázat….Kérdezd meg magadtól, milyen “problémád” van a jelen pillanatban! Nem jövõre, nem holnapra vagy 5 perc múlva, hanem most. Mi a baj a jelen pillanattal? A mosttal mindig meg tudsz birkózni, a jövõvel azonban sohasem. nincs is rá szükség. A válasz, az erõ, a megfelelõ tett vagy az erõforrás rendelkezésedre fog állni, amikor szükséged lesz ré. Nem elõbb és nem késõbb.”Egy nap majd sikerül!” Figyelmed oly nagy részét köti le a célod, hogy jelen pillanatot a végcélhoz való eljutás eszközévé redukálod?A tevékenységedbõl elveszi ez az örömöt? Ara vársz, hogy elkezdhess élni? Ha ilyen hozzáállást -mentális mintát- alakítasz ki magadban, akkor bármit is szerzel meg vagy érsz el, a jelen sohasem lesz elég jó, a jövõ mindig jobbnak fog tûnni. Tökéletes recept ez az állandó elégedetlenséghez és kielégületlenséghez, nem gondolod?(Eckhart Tolle: A most hatalma)

  #18715

  wolf
  Tag

  a táncoló birkák és az emutyizott jövõ
  -link-

  mi, mitõl jön létre… (vagy miért nem?)
  -link-

  a közelmúlt hazugságai, és a jövõ reális perspektívái
  -link-

  csevegés az aktuális (fel)hangolódásról
  -link-

  a kibontakozó emberi értelem tünetei
  -link-

  #18716

  wolf
  Tag

  a teremtõ erõ felébresztése
  -link-

  a legfrisebb Kisfaludi beszéd
  -link-

  Vezetnek vagy megvezetnek?
  -link-

  #18717

  wolf
  Tag

  Földönkívüli behatások
  -link-

  #18718

  wolf
  Tag

  Titkok Nyomában sorozat
  -link-

  #18719

  wolf
  Tag

  Hihetetlen sorozat
  -link-

  #18720

  wolf
  Tag

  Megy az átverés, mutyizás, lenézés
  -link-

  #18721

  Névtelen

  Júúújj ez már kemény 😀
  Parajelenségek és “lyuggatások”
  -link-

  #18722

  Névtelen

  Bocsi:o
  -link-

  #18723

  Névtelen

  Jó- Asszem feladom.._ _D

  #126450

  wolfi
  Felhasználó

  Hogyan lehet vége a rémálomnak?
  http://www.youtube.com/watch?v=vfCmYAXNBaU

  #126451

  wolfi
  Felhasználó
  #126452

  wolfi
  Felhasználó

  HelyzetJELentés: Az Androméda Tanács

  http://www.youtube.com/watch?v=aN5bTUZ1zds

  #126672

  wolfi
  Felhasználó
  #126756

  wolfi
  Felhasználó

  CO2 mizéria – akkor, hogy is van ez?
  http://www.youtube.com/watch?v=hK_VgrLbzeE

  #127251

  wolfi
  Felhasználó
  #127254

  wolfi
  Felhasználó

  Teremtéstan és időfizika
  http://www.youtube.com/watch?v=xEtQMdUCMbE

  #128149

  wolfi
  Felhasználó
  #128450

  wolfi
  Felhasználó

  Akinél a mikrofon azé a szó! A Oroszország hangjának a cikk írójával ellentétben annak a nőnek nem ártott meg a válság aki felakart szólalni, csak úgy gondolta itt a lehetőség amikor mindenki a tv-t nézi és az agymosott embereket tájékoztatni, hogy rövidesen más szelek fognak fújni! Hát ő egyedül volt, a gyíkok meg sokan!
  http://hungarian.ruvr.ru/2013_10_17/Az-amerikai-kongresszus-valsaga-megartott-az-egyik-gyors-ro-pszichikumanak/
  http://www.youtube.com/watch?v=UF0z3008Luo
  http://www.youtube.com/watch?v=r7NwulC0wd4

  #129206

  wolfi
  Felhasználó

  “csak kevesen látják, hogy mi történik valójában”
  http://vilaghelyzete.blogspot.com/2013/10/a-vilagbank-volt-munkatarsa-leleplezi.html

  #129246

  wolfi
  Felhasználó
  #129260

  Szpacsek
  Felhasználó

  Na, ez igen!! Ez tetszett!

  🙂

  “Háború van az űrben, és azon túl.” — írja a szöveg.

  A csillagokon túl…. hát, igen, ott is kell hogy legyen még valami.

  A Világegyetem ugyanis nem végtelen. A tér görbületei határolják — és nagy Angyalok strázsálnak ott. (Thot írta, aki lélekben/szellemben járt itt, testenkívüli élménye során.)

  A Világegyetemen túl van szerintem: a Világmindenség. Itt talán már nincsenek csillagok sem. De ez utóbbi mondatom nem biztos megállapítás — csak én vélem  így. De én sem vagyok benne bizonyos.

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Erről nagyon szívesen tanulgatok, új dolgokat.

  Az Urantia Könyv is egy jó útmutatás a témakörben… szerintem. Azt már átnéztem.

  Jó ez a topik!  🙂

  #129284

  Kigabe
  Felhasználó

  Mivel a chemtrails-oldalt zárolták.

  Talán érdekes,és valakit érdekel.

  http://alternanews.net/us-chemtrail-bio-weapon-planes-forced-down-in-india-nigeria/

  Két AN-124 ….kényszer leszállás, ,letartoztatás…

  …..az “egyesek” kérem ne is kommentálják…..

   

  #129285

  wolfi
  Felhasználó

  Ebből a sok kis részletből már kezd kirajzolódni a valódi kép amiben élünk! Ami persze sokkal összetettebb mint amit sokan gondolnak róla!

  #129286

  wolfi
  Felhasználó

  Úgy tűnik megváltoztatták a bolygónk és a Hold dőlésszögét! Csak az a kérdés kik és miért? Na és vajon jó ez nekünk?

  A Föld dölésszöge
  http://spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/16-elhallgatott-tenyek/236-a-foeld-doelesszoege-2006-decemberetl-jelentsen-megvaltozott

  A Hold-tengelydőlése
  http://spiritufo.ditro.hu/videotar/1-a-holdra-szallas/273-polusvaltas-a-holdon

  Miért nem mozdulhasson ki a bolygó a tengelyéből?
  http://www.merites.eoldal.hu/cikkek/hatter/rovid-beszelgetes-egy-a-foldhoz-legkozelebbi-hajo-raero-tisztjevel.html

  #129288

  Kigabe
  Felhasználó

  Igen,egyszer már kibeszéltük. Nem csak a dőlésszögét,de még a pályáját is megváltoztatták,….vagy csak úgy magától megváltozott?

  ..,hogy ez jó-e nekünk,majd most télen kiderül. A meleg nyarat,mondhatni könnyedén vettük. De,ha befagy a seggünk,és fizunk 80%-át fűtésre kell költenünk,akkor mondhatjuk,hogy nem,,,…vagy igen? Vagy ne legyünk kicsinyesek és ne egy évet nézzünk?

  #129289

  wolfi
  Felhasználó

  Azt hiszem teljesen félreértetted amit kérdeztem! Én a két különböző oldal írójának az álláspontjára gondoltam! Mert ahogy kivettem az első oldal azt írta, jó ez nekünk, a második viszont meg azt írta, hogy nem jó!
  És kár, hogy a többieket meg szokás szerint nem érdekli semmi!

  #129291

  zplus
  Felhasználó

  nem mozdult semmi sehová.. gondolkodjatok, mérjétek ki, fényképezzétek.. ne ezómizó-oldalakat olvasgassatok.. 😀

  http://zplusthelonewanderer.blogspot.hu/2013/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html

  #129309

  wolfi
  Felhasználó

  A te oldaladat kár volt ide besorolni, mert mi tudjuk az amit te nem!
  És nem a trollokra, és a hitetlen csillagászokra gondoltam amikor azt írtam, hogy nem érdeklik másokat ezek a dolgok!

  #129310

  wolfi
  Felhasználó

  Amúgy ezt a Hold tengelydőlést én is megfigyeltem az idén, és nem kamu volt!
  Ez is egy régebbi cikk, de ide tartozik!
  A Hold rodeózik az égen
  http://emberiseg.hu/emberiseg/a-hold-rodeozik-az-egen/

  #129312

  wolfi
  Felhasználó

  Példának okáért, ez is egy “Nap tevékenység”ről készült felvétel! A Napot megcsapoló űrobjektum! Ami kb. több százszor nagyobb a Földünknél! Nevezzük egyszerűen ufónak!
  http://www.youtube.com/watch?v=bQ7RaOMHb5I
  Ugye ezek után belátod, hogy olyan dolgok történnek, amiket a begyepesedett agyú csillagászok elképzelni sem tudtak (tudnak) idáig!

  #129313

  wolfi
  Felhasználó

  Az ördög a rítus táncát járja!
  http://www.youtube.com/watch?v=BeujCqSF88E

  #129338

  wolfi
  Felhasználó

  eljönnek értünk a merkabák
  http://www.youtube.com/watch?v=SFP-ZTUAeXs

  #129339

  wolfi
  Felhasználó
  #129760

  wolfi
  Felhasználó
  #129921

  wolfi
  Felhasználó

  semmi sem az aminek látszik
  http://www.youtube.com/watch?v=NuvyvwdyMs4

  #130099

  wolfi
  Felhasználó

  út a megvilágosodás felé
  http://www.youtube.com/watch?v=xGJQtd0JbiU

  #130291

  wolfi
  Felhasználó

  Van aki a kisujjából is kirázza azt, amit mások csak nagy erőlködések árán!
  http://www.youtube.com/watch?v=tLtnWaNkofE

  #130826

  wolfi
  Felhasználó

  Az elmúlt hónap HÍREI kicsit másképp
  http://www.youtube.com/watch?v=1b4w-2m19mg

  #131133

  wolfi
  Felhasználó

  Az önmagát kereső ember
  http://www.youtube.com/watch?v=4Rf6lsq8Emk

  #131159

  wolfi
  Felhasználó
  #131203

  wolfi
  Felhasználó

  A Nyirkai jóslat ellentmondásai
  http://www.youtube.com/watch?v=VCt5HkKHBzw

  #131645

  wolfi
  Felhasználó
  #132326

  wolfi
  Felhasználó
  #132336

  wolfi
  Felhasználó

  Ha nem hiszed, majd megtapasztalod!
  http://www.youtube.com/watch?v=XgBDEMR68Yk

50 bejegyzés megtekintése - 1-50 / 83

Be kell jelentkezni a hozzászóláshoz.