Krónikák egy másik világból III.

News Fórumok Az emberiség rejtélyei Összeesküvés elméletek Krónikák egy másik világból III.

50 bejegyzés megtekintése - 4,951-5,000 / 5,138
 • Szerző
  Bejegyzés
 • #30175
  valtozunk
  Felhasználó
  #30176
  valtozunk
  Felhasználó

  A moovecc-n van magyar felirattal a Branded. Remélem jó a link! -link-

  #30177
  istvanka85
  Felhasználó

  9II

  ?Bármely mennyei társasághoz a belépés csak keskeny ösvényen át vezet, a ?pokoli? szférákból a kijáratok ?rizve vannak, olyanok mint valamiféle lyukak, hasadékok, amelyeken kijutni csak különleges esetekben lehet.?

  Swedenborg Emanuel

  De Coelo et ejus mirabilibus et de inferno ex auditis et visis

  -link-

  Menny és pokol
  Látottak és hallottak szerint

  Swedenborg Emanuel (1688-1772) svéd tudós.

  Sokrét? tudományos munkálkodást folytatott (nyelvek, természettudományok, hittudományok). Munkái, tanulmányai és találmányai elismeréséül a király a Svéd Bányatanács ülnökévé nevezte ki, kés?bb a f?rendi ház tagjává emelték és a nemesi Swedenborg nevet kapta. Nagy hatást gyakorolt kora tudós társadalmára.

  Csodálatos tudományos el?relátásai és teóriái voltak, amelyek másfél évszázaddal el?zték meg a paleontológiát, biológiát, és a magnetizmust, és évekkel megel?zte az atomteória és a nebulárhipotézis vázlatával Kantot és Leplacet. Élete közepén az Úr megjelent neki, és egy olyan feladattal bízta meg amely egyedülálló a történelemben.

  Belépést engedett neki a szellemvilágba, ahol évtizedekig módjában állt az Úrral és az angyalokkal közvetlenül beszélni. Megláthatta a mennyet és a poklot annak valódiságában és az ott látottakat és hallottakat leírta. Kinyomtatta és elküldte az akkori világ számos teológiájára és egyetemére. ? maga is tisztában volt vele, hogy üzenete az eljövend? kor embereinek szól.

  ?Mi a szellemvilág?
  A szellemvilágban nem lehet ?szétosztott lelk?nek lenni?. Aki, amit akar, az tisztán látszik, hiába mutat mást. A szellemvilágban a jótól a hamisat eltávolítják, és szellemek a jóságuknak megfelel? fokú igazságokat kapnak. A gonosztól az igazságokat elveszik és helyettük gonoszságuknak megfelel? hamisságokat adnak. [5]
  A szellemvilágban rendkívül nagy számban vannak, mert ez a testt?l való elválása után mindenkinek az els? gyülekezési helye, itt mindenkit megvizsgálnak és el?készítenek. Tartózkodásuk itteni idejének szigorúan meghatározott id?tartama nincs. Az id?tartam különböz?sége a szerint van, hogy az ember bels?je mennyire felel meg a küls?jének.
  Az emberek ahogy átjutnak a másik világba, az Úr által valóban elválasztatnak. A gonosz hajlamúak ahhoz a pokoli társasághoz kapcsolódnak, amelybe a bennük uralkodó szeretet fokozat szerint már e világban tartoztak, a jók pedig azonnal a mennyei társasághoz kapcsolódnak. Bár a szellemek elválasztattak is, azért ebben az els? szakaszban mégis összejönnek, s ha akarják, beszélgethetnek azokkal, akikkel a testi életben barátok vagy ismer?sök voltak. Láttam, amint egy apa hat fiával beszélt, és azt is, hogy mások rokonaikkal és barátaikkal beszéltek. De mivel a világi életükb?l kifolyólag különböz? érzelm?ek voltak, egymástól egy rövid id? után elválasztatnak, egymást többé meg nem ismerik.
  Azért, mert akik a szellemvilágban vannak, hasonló állapotúak a testi állapotukhoz, míg akik tovább lépnek, azaz a mennybe vagy a pokolba kerülnek, azok felveszik ?maradandó? állapotukat, amely ?uralkodó helyzetük állapotával egyenl?? és amely állapotban egyik szellem a másikat csak a szeretet egyenl?ségénél fogva ismeri. A hasonlóság összeköt, a különböz?ség elválaszt.
  A szellemvilág tehát nem a menny és nem is a pokol, hanem a kett? közötti középhely vagy középállapot.
  Bármely mennyei társasághoz a belépés csak keskeny ösvényen át vezet, a ?pokoli? szférákból a kijáratok ?rizve vannak, olyanok mint valamiféle lyukak, hasadékok, amelyeken kijutni csak különleges esetekben lehet.
  Olyan a szellemvilág, mint egy sziklák közötti völgy. A mennyei társaságokhoz vezet? kapuk csak azok el?tt válnak láthatóvá, akiket a mennyre elkészítettek. A szellemvilágból valamennyi társasághoz vezet egy bejárat. A pokolhoz vezet? kapuk szintén csak azoknak t?nnek fel, akiknek oda bemenniük kell. Olyanok, mint sötét barlangok. [6]
  Minden egyes ember két ajtó közt választhat, ugyanis két út van, amely az ember értelmes eszéhez vezet. Egy fels? vagy bens? út, , amelyen az Úrtól való jó és igaz behatol, és egy alsó vagy küls? út, amelyen a gonosz és hamis hatol be. Maga az értelmes ész, amelyhez e két út vezet, középen fekszik.?

  -link-

  Az ember halálból való feltámadása és az örök életbe való átvezetése
  Ha az ember a természeti világban való foglalatosságait, amelyek szellemének és a hajlamainak megfelelnek, már nem tudja tovább ellátni, azt mondjuk, az ember meghal. Légzése és szívverése leáll. Bár mégsem hal meg, csak a testét?l elválik, csupán egyik világból a másikba megy át. Az ember a szellem által él, a szellem az, ami az emberben gondolkodik. Ezért van az, hogy az Igében, és ennek bens? értelmében a halál a feltámadást és a további életet jelenti. Hogy én meger?södjem abban, hogy az ember miután meghal, tovább él, megadatott nekem, hogy mindenkivel beszélhessek, akiket testi életükben ismertem, némelyekkel hetekig, hónapokig. …
  Az emberszellem az elhaláskor után még egy kis ideig a testben marad, a szív teljes megnyugvásáig. Mihelyt a szív mozgása megsz?nik, az ember felébresztetik. Ez az emberszellem testb?l való kivezetése és a szellemvilágba való bevezetése. … Hogy a felébresztés hogyan történik, azt nekem nemcsak megmondták, hanem él? példa által megmutatták. A tapasztalat magamon történt. A testi érzékek tekintetében az érzéstelenség állapotában voltam, s így csaknem a halál állapotában. [7] A bens? élet a gondolkozással együtt mégis változatlan maradt. Azt vettem észre, hogy a test lélegzése teljesen megsz?nt, holott a bens? légzés, mely a szellem lélegzése összekapcsolódott a test gyenge lélegzésével. A szívverés tekintetében a mennyei birodalommal közösség következett be, mert az ember szívének ez a birodalom felel meg. Angyalok is megjelentek, néhányan a távolban, kett? a fejhez közel. Ebben az állapotban néhány óráig voltam. Balzsamos illatot is éreztem. Ha mennyei angyalok vannak jelen, akkor más szellemek nem tudnak közeledni. Így tartják vissza a gonosz szellemeket is. Az angyalok a fejnél ülnek és csendesen várnak. Gondolatokat közvetítettek felém, amelyeket megértettem, ebb?l az angyalok tudják, hogy az ember szelleme olyan állapotban van, amikor már a testb?l kivezethet? Gondolataikat úgy közölték velem, hogy az arcomba tekintettek, mert a mennyben a gondolatok közlése így történik. Azt mondták nekem, hogy az ember szellemét a testt?l való elváláskor gondolataiban olyan sokáig tartják meg, amíg azokhoz a gondolatokhoz vissza nem tér, amelyek azokból a hajlamokból erednek, amelyek nála a világban az általános és uralkodó hajlamok voltak.
  Megengedtetett nekem, hogy érezzem, hogy a ?bens?mnek? – amely a lelkemnek és a szellememnek is a lakhelye egyben – a testt?l való elvonása és kiszakítása milyen, és azt mondták nekem, hogy ez az Úrtól eredett és a feltámadás is ebb?l származik. Ha a szellem olyan, hogy tovább a mennyei angyalokkal érintkezni nem képes, akkor elkívánkozik t?lük. Ekkor az Úr szellemi birodalmából jönnek angyalok, akik megadják neki a világosság élvezetét.
  Amikor az ember odaát felébred, világosságot vagy homályosságot lát, ez különböz? módon történik a viszonyok szerint. Ezután azt éreztem, mintha az ?arcból valamit kifejtenének?, majd szellemi gondolkodás adatott nekem. Az arcból kifejtés jelképezi, hogy a természeti gondolkodásból a szellemibe kerültem. Az angyalok ekkor arra törekednek, hogy a felébresztettb?l csak szeretetre való vágy áradjon, [8] és mondják neki, hogy ? szellem. Mindenféle szolgálatot teljesítenek neki, és megtanítják azokra a dolgokra, amik a másik világon vannak. Ha nem olyan szellem, aki tanulni akar, akkor elvágyik ett?l a társaságtól. Nem az angyalok hagyják el, hanem ? az angyalokat, hisz az angyalok semmit nem kívánnak annyira, minthogy a mennybe emelhessék. Ez számukra a legnagyobb élvezet. Ha azonban a szellem földi élete olyan volt, hogy a jók társaságába lenni nem tudott, akkor ezekt?l is elkívánkozik és ez addig ismétl?dik, míg olyanokkal nem társul, akik a világban folytatott életével teljesen megegyeznek. [9] Ezeknél találja meg és folytatja életét. …
  Némelyekkel elköltözésük után 3 nappal beszéltem, és néhány olyannal is, akiket a világban ismertem. Igen csodálkoztak azon, hogy míg testben éltek nem hittek ebben a világban, de leginkább azon csodálkoztak, hogy az egyházon belül majdnem mindenki ilyen hitetlenségben van. …

  ?Az embernek a halál után tökéletes emberi alakja van.
  Három állapot van, amelyet halála után az ember, miel?tt a mennybe vagy a pokolba jut, átél. Az els? saját küls?jének az állapota, a második a bens?je állapota, a harmadik az el?készítés. Vannak, akik azonnal a mennybe emeltetnek, akik már evilági életükben újjászülettek, a mennyre már e világban elkészültek. Láttam néhány olyant, akik a bens?jükben gonoszok, és a küls?jükben látszat szerint jók voltak. A szellemvilágtól elkülöníttettek, és tüstént a ?pokolra? kerültek. Mindezek azonban kevesek azokhoz képest, akik a szellemvilágban tartatnak . ..?

  Én csak könyvtáros vagyok, ezek meg itt csak szemelvényezgetések.
  A teljes m? át nem olvasása semmi alól nem mentesít. Engem sem.

  #30178
  istvanka85
  Felhasználó

  D

  #30179
  istvanka85
  Felhasználó

  D

  #30180
  istvanka85
  Felhasználó

  A gondolkodás az ember bels? látása.

  A szándék, amely a bels? látást meghatározza, az akarat és ennek felel meg a gondolat. Ha tehát a szándék mennyei, akkor a gondolat is az. Ekkor az ember egész lénye is a mennybe van. Innen szemléli a világot, és ahogy egy ház tetejér?l mindent pontosan lehet látni, úgy az, akinek ,a bens?je nyitva van a menny felé, látja a gonoszt és a hamist is. Innen van a valódi bölcsesség. Fordítva, ahogy alulról nem látni a tet?re, úgy nem látja meg a hamis a saját hamisságát.
  Amilyen mértékben összeköttetésben van az ember a mennyel, olyan mértékben nyílnak ki lelkének magasabb térségei, és egyre jobban látja, mi a hamis és igazságtalan, és ahogy eszerint cselekszik, úgy ?zi ki a sötétséget magából. Ebbe az állapotba az ember szabadságánál fogva bármikor beléphet és akkor az Úr minden jóval közrem?ködik.
  Ezt a mennybe vezet? utat keskenynek nevezik, nem azért, mert nehézkes, hanem mert kevesen találják meg! Én a másvilágban néhány olyannal beszéltem, akik önmagukat a világi tevékenységt?l elvonták, hogy szent és kegyes életet élhessenek és néhánnyal, aki önmagát sanyargatta, mert azt hitte, hogy a világról való lemondás és az érzékek korlátozása is szükséges ahhoz. Ezek szomorú életet teremtettek maguknak a másvilágra, mert a szeretetmunkásság el?l elhúzódtak, amely csak a világban folytatható és e nélkül az angyalokkal nem társulhatnak.
  Ezért mondom, hogy a mennybe vezet? élet nem a világtól elvont, hanem a világban való élet. A szeretetmunkásság nélküli kegyes élet nem vezet a mennybe. A cselekv? szeretet élete vezet oda, amely abban áll, hogy minden hivatásban, foglalatosságban bens?kb?l ?szintén igazán cselekedjünk.
  Vannak akik azt hiszik, hogy Isten az embert?l tekintetét elfordítja, pokolra veti és a gonosz miatt rá haragszik, bünteti. Isten maga jó, a szeretet, az irgalmasság, senkire gonoszt, büntetést nem bocsát, hisz ez lényege ellen való. Az embert?l soha el nem fordul, szeretetb?l cselekedik vele. Az embert aki a mennyben van, folytonosan a jóra vezérli, aki a gonoszban van, azt folytonosan a gonosztól vonja el. Az ember maga szerz?je a saját gonoszságának és jóságának is. S?t, ha az ember saját gonoszságában lenni nem szeret elvonja attól, megszabadítja. Az ember saját akarata miatt kerül a pokoli szférákba és nem az Úr veti oda le.

  Az embert a második életében el?ször angyalok fogadják, akik mindenben neki szolgálnak, vele az úrról, a mennyr?l beszélgetnek, jóra, igazra tanítják. Ha a szellem ezekt?l elfordul, akkor hagyják el ?t. Végül a szellem olyanokhoz szeg?dik, akik vele egyenl? gonoszban vannak. Az ember szabadsága, hogy az igaz és a jó által megihlettetik és az tulajdonává lehet. Az emberszellem léte a szeretés, azaz az akarás, mivel az ember azt is akarja, amit szeret.

  (Swedenborg Emanuel:

  De Coelo et ejus mirabilibus et de inferno ex auditis et visis)

  #30181
  istvanka85
  Felhasználó

  Ébredés ‘119

  -link-

  a léleknek ki kell vívnia saját szabadságát ebben a dimenzióban els?ként és ennek semmi köze a politikához, pártokhoz, népekhez.

  #30182
  istvanka85
  Felhasználó

  Gnózis link ‘117-‘119

  -link-

  #30183
  istvanka85
  Felhasználó

  A Sárkány közbelép

  -link-

  (kezek)

  ez nem az a sárkány…

  #30184
  istvanka85
  Felhasználó

  Hybrid Nácik

  -link-

  köszönöm kigabe

  “Alapvet? tulajdonságokkal foglalkozunk”
  Kígyótojás (imdb)

  719

  -link-

  Team Work

  úgy néz ki kaptunk fentr?l egy csoportfeladatot a Nagy Aratás el?tt.

  Meg kell változtatni a világunkat.

  #30185
  loliko22
  Felhasználó

  Mit jelenthet az,hogy “van akin nem fog a halál”… -link- nincs mit.

  #30186
  loliko22
  Felhasználó

  731.
  -link-
  Isii Siró
  Kitano Maszadzsi
  “Több mint 10 ezer emberen folytattak kísérleteket, a 6 ezer halálos áldozat közül mindössze 230 neve ismert.”

  #30187
  istvanka85
  Felhasználó

  Tetszik a fagyizó?

  -link-

  Hungry Hungary?

  Gondolod, véletlen?

  #30188
  loliko22
  Felhasználó

  Olyan gyorsan törölsz,hogy megint lemaradtam…

  #30189
  istvanka85
  Felhasználó

  D

  #30190
  istvanka85
  Felhasználó

  Roza Mira

  Daniel Andrejev

  November 2, 1906, Berlin ? March 30, 1959, Moscow

  He was officially rehabilitated on July 11, 1957.[1]

  While in prison in Vladimir from 1947 to 1957, Andreev had mystic visions and started writing Roza Mira, finishing it after he was released.

  The book was known in the Soviet Union via Samizdat, but was first officially published only in 1991. In 1997, Roza Mira was published in English in the USA.

  -link-

  FOPNTOS:

  -link-

  -link-

  nem sok nyelven fogjátok megtalálni.

  #30191
  istvanka85
  Felhasználó

  Update

  Identified Flying Objects

  -link-

  -link-

  -link-

  “ha nem jön, akkor is jön”

  ‘5:11

  -link-

  #30192
  istvanka85
  Felhasználó

  Yulunga

  -link-

  #30193
  istvanka85
  Felhasználó

  Fáraó

  -link-

  Release date(s)
  March 11, 1966

  -link-(film)

  -link-

  “It’s not a historical novel in the full sense of the word, it’s above all a penetrating analysis of a system of power…. The story of Ramses XIII is a typical example of the actions of a young person who enters upon life with a faith and need for renewal. He does not yet know anything about higher reasons of state, he has no interest in the laws governing the complex apparatus of power. It seems to him that he is the person to change the existing order of things.”[

  #30194
  istvanka85
  Felhasználó

  Project Avalon

  -link-

  “. Halála el?tt Bedivere lovaggal visszaküldeti az Excaliburt a Tó asszonyának, majd Avalon szigetére viszik s azóta várják, hogy visszatérjen, ha népe nagy veszélybe kerül.”

  -link-

  -link-

  -link-

  #30195
  istvanka85
  Felhasználó

  D

  #30196
  loliko22
  Felhasználó

  “Artúr király a halálos ágyán…” részlet Edward Burne-Jones festményéb?l..

  #30197
  istvanka85
  Felhasználó

  Bradley Manning vagyok

  -link-

  #30198
  istvanka85
  Felhasználó

  5 Spheres filmed, July 2013

  Filmed by me in Milly-la-For?t, in France,

  -link-

  #30199
  i.am.that.i.am
  Felhasználó
  Robo-S-T-Us wrote

  S-Witch Off 7Up! segédlet 1611-b?l

  “Y” nylev POTE-C Gene kód azaz a Nagy Boa átlépéséhez

  -link-
  … … …
  -link-
  … … …

  Triangulated torus

  -link-

  #30200
  istvanka85
  Felhasználó

  1997. november 9

  -link-

  #30201
  istvanka85
  Felhasználó

  1 7 5 4 6 2 3

  NAPOLEON
  APOLEON
  POLEON
  OLEON
  LEON
  EON
  ON
  N

  -link-

  ZOOM

  a tudatos lélek – a MÁTRIXból kilép? – (LEON) lehet Jó vagy lehet Gonosz.

  Mivel tudja merre vezetnek az utak, tudja felel?ssége van oda ahova elkötelezett.

  #30202
  istvanka85
  Felhasználó

  Lenyomatok

  Párhuzamos Univerzum

  SIX FINGERZ

  -link-

  -link-

  -link-

  #30203
  istvanka85
  Felhasználó

  Lenyomatok II.

  “Jajj! Na ne már! megint Nyúlcip?!”

  -link-

  S-Pi-Ra-L

  -link-

  -link-

  -link-

  -link-

  360 fok szögújperc

  #30204
  istvanka85
  Felhasználó

  Lenyomatok III.

  GEBASz

  -link-

  #30205
  istvanka85
  Felhasználó

  Ra? Ja!

  Pi-Ra”T”

  Ra-ja GEN-Us

  -link-

  -link-(genus)

  a 2. el?r?l

  -link-

  333 feet 333 feet 333 feet

  60 fok 60 fok 60 fok

  -link-

  #30206
  istvanka85
  Felhasználó

  Ra-Ja Amen

  -link-

  #30207
  Dekator
  Felhasználó
  Robo-S-T-Us wrote
  Ra-Ja Amen -link-

  +1http://www.masseyferguson.com/EMEA/int-en/

  #30208
  istvanka85
  Felhasználó

  Ra-Ja Sweden

  -link-

  #30209
  istvanka85
  Felhasználó

  E-tana

  Az Etana-eposz akkád epikus irodalmi m?.
  Eredeti címe Ala isziru iláni
  (?Várost terveztek az istenek?).

  -link-

  Apropo

  elég szerény oldal nemde bár ahhoz képest, hogy közben mennyi hivatkozás van erre a szóra és elég gyakori szó a neten:

  -link-

  így dolgoznak az NSA-KGB Hybridek, 500 oldal “undo”

  -link-

  a magyar változatnak még az írmagját is sikerült törölni..

  G-Ra-tula…

  a netes Undo-k hadviselésre külön hadosztályuk van, nem beszélve a páholy tagokról, persze a megfelel? “s?r?séggel”.

  -link-

  igaz kedves Rejtettkéz interjú csapat?

  #30210
  istvanka85
  Felhasználó

  William Blake’s illustrations of On the Morning of Christ’s Nativity

  -link-

  #30211
  istvanka85
  Felhasználó

  Rászedve & Kielégítve: Komoróczky Tamás kiállítása Pécsett

  -link-

  #30212
  istvanka85
  Felhasználó

  Pentagon Owl

  -link-

  The Owl figure was placed there by John McShain, the man who built the Pentagon. McShain was a highly successful American building contractor known as ?The Man Who Built Washington?. He was also a Jesuit-trained Knight of Malta.

  #30213
  istvanka85
  Felhasználó

  Owl City

  -link-

  #30214
  istvanka85
  Felhasználó

  Bohemian Grave

  -link-

  -link-

  #30215
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  There are 22 solid figures composed of regular polygons (5 Platonic solids, 4 Kepler-Poinsot solids and 13 Archimedean solids). Because the Hebrew alphabet has 22 letters, we can infer a correspondence between these two seemingly unrelated categories. The art of gematria is knowing which solid to associate with which letter.

  -link-

  -link-

  #30216
  i.am.that.i.am
  Felhasználó
  #30217
  i.am.that.i.am
  Felhasználó
  #30218
  i.am.that.i.am
  Felhasználó
  #30219
  istvanka85
  Felhasználó

  Köszönöm zplus!

  UFOs: Operation Trojan Horse

  -link-

  hamarosan még ez az info is törölve lesz, mint Karla Turner végképp “e”RaS”E”.

  UFO NWO

  Mit gondoltok, miért nem látják Snowdent szívesen sem Kínában sem pedig Oroszországban.

  A wikileaks és az NSA ügy is globális UFO-NWO szelekciós m?velet része. Megy a válogatás a Karanténhoz.

  Még mindig bevezestiek a Birodalmak csatája c. drámaszínházat? Miért mert sok vér folyt a semmiért? Pontosan ez a lényeg.

  UFO NWO nem érthet? ez a két szó együtt?

  akkor nézd meg a THXII38 at (imdb), ami 12-es számrendszerben
  (6+6 fingerz) 2012-t jelent.

  Ja, hogy a naptárral is gond van?

  Mivel nincs itt gond?

  Persze a fagyigéppel nincs gond. Az m?ködik non-stop.

  A lelked sorsáról van szó semmi másról a következ? állomáshelyér?l ami összefügg az itteni vizsgákkal.

  #30220
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  Genezis 3,14
  Akkor ezt mondta az Úr a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt: hasadon járj, és port egyél egész életedben!

  Genezis 3,15
  Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ? utódja közt: ? a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.

  -link-
  -link-

  #30221
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  -link-

  Chapter 1
  The Cosmic Grand Deception

  … … …
  1) Several sources, many of whom we will quote later on, state that the “saurian grays” are the lower echelon of a hidden reptilian hierarchy, and that the other race which is considered to be superior is saurian-reptilian-hominoid as well, although they are a different and larger “branch” of the serpent race;

  2) Many other sources state that the serpent race-saurians-reptilians operate on a “collective consciousness” level as if the individual alien beings are – to put it in one perspective – individual “cells” in an immense mind or body of a single immense creature. Actually there seems to be a COMBINATION of both individuality AS WELL AS “collective consciousness” operating in these entities.

  3) The description of the “aliens” as well as the electromagnetic nature of their craft corresponds exactly with descriptions given in HUNDREDS of separate reports of this nature. The Intelligence Officer who contacted QUEST INTERNATIONAL and provided them with the information, claims he did so out of concern for the security of the human race as a whole, and although he was pressured into signing a ‘National Secrecy Act’ form he believes that he would be guilty of treason against the human race if he did not disclose what he knew, and what the governments were trying to hide.

  It is remarkable that the majority of the non-human occupants reported in connection with these AERIAL craft are said to be REPTILIAN or SAURIAN in nature, especially in light of such prophecies as the one given in Revelation chapter 12, which reads: “…And there was WAR IN HEAVEN: Michael fought against THE DRAGON; and THE DRAGON fought and his angels… and the GREAT DRAGON was cast out, that OLD SERPENT, called the Devil, and Satan, which DECIEVETH the whole world…”
  … … …

  #30222
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  -link-

  … … …
  “‘Last year when I was sick [John D. explained], the doctor on the base gave me sulfanilamide. There is a fifth column in this country that is tied up with aliens. Selenium is being slipped into SULFA DRUGS, and this selenium lodges in the bones and makes the body receptive to extremely short waves, those in the wave band of the brain. Similar to the waves that can be detected by the encephalograph. About 300,000 people in this country have been sensitized, and at least seven secret radio stations have been set up in this country, and they are broadcasting to these sensitized persons, instructing them in the best way to perform acts of sabotage against our planet.'”
  … … …

  The U.S., then, seems to be in essence a “World Scenario”, if not a ‘universal’ scenario in miniature…

  #30223
  i.am.that.i.am
  Felhasználó

  webforditas.hu / weblapfordító / bemásolod a linket, vagy
  Google Chrome automatikus fordítása, ha nincs más lehet?séged,
  az el?z? linkelnél is.

  -link-

  #30224
  istvanka85
  Felhasználó

  Három Szög

  -link-

  -link-

  -link-

50 bejegyzés megtekintése - 4,951-5,000 / 5,138

‘Krónikák egy másik világból III.’ is témakör lezárásra került az új válaszok elől.