Home Spiritualitás II. János Pál Pápa apostoli levele A 2000. évi jubileum el?készítése

II. János Pál Pápa apostoli levele A 2000. évi jubileum el?készítése

0

Mária, a Szentlélek által fogantatva a megtestesült, Igével és létezésében alávetve magát a Szentlélek irányításának, mindenek felett úgy tekintend? és követend?, mint a Szentlélek engedelmes leánya, a csendesség, a hallgatás és a reménység asszonya, aki magába fogadta – miként Ábrahám – Isten akaratát, ?reménykedve minden reménytelenség ellenére”. (Róm. 4.18.)

Mindig kinyilatkoztatta Jahwe szegényeinek óhaját és példaként tündököl mindazoknak, kik teljes szívükkel bíznak Isten ígéreteiben. (1996.)

De a pápa nyilatkozatát nemcsak a mai csíksomlyói búcsúsoknak a ?fénybe-állása” cáfolja, hanem a ?múlt” is tiltakozik ellene.

Ugyanis az említett fels?-bajorországi templom mennyezet-freskójának másik szögletében ott találjuk a ?Napbaöltözött Boldogasszonyunk” ábrázolását, karján a ?Fény-Fiával”, akit csak a júdai-keresztény egyházpolitika választott el Édesanyjától, a ?mai” Szentháromságban. Így kapcsolódik egybe az ?si ?avar” hiedelem a mai csíksomlyóival, melynek pünkösdi búcsúján – felekezeti különbség nélkül – állnak a fényben a tisztulni vágyók.

Az itt bemutatott freskón a Sz?zanya – fején a koronával – egyformán ábrázolja az ?Égkirályn?t” és ?Adiabene Mária pártus királyi hercegn?t ” is, mert mindkett? fejére illetékes a korona.

A pártus-hunmagyar­avar népünk hite szerinti ?Szentháromságból”, a ?Szentlélek” a ?Fény” által érkezik minden hiv?höz.

Az ??svallásunknak” alaptétele volt ez, amit a régi és még nem júdaizált latin szöveg is bizonyít. Mert így van leírva: ?FIAT LUX”….ami azt jelenti. hogy: ?LEGYEN FÉNY!” – a Szentírást írók és fordítók ezt ?Legyen Világosság”-ra változtatták, ami helytelen.

Mert a ?Világosság” a *Fény* állal születik, mint a *Fény* teremtmnye!

Ezért kell az életünket az ?Égi Fény” törvényéhez igazítani és életrendünket (kalendáriumunkat) az ?Égi Fény” megnyilvánulásaival egybehangolni. Jó lesz, ha itt is felfrissítjük az elfelejtetteket!

Már ismerjük a ?Világ Világa Újjászületésének” napját, a téli Napfordulót, december 21-én. A ?legnagyobb fényesség” – MITRA – napja a nyári Napforduló, június 21-én van.

A ?Fény Szentháromságában ” az Atya-Fiú ünnepeit így mutatja nekünk a kozmikus rend törvénye, de ugyanekkor a ?Fény-Sz?zének” ünnepnapjait is elrendeli a tavaszi és ?szi nap-éj egyenl?ség napjaiban.

Azon pedig ne csodálkozzunk, hogy a ,,Fény-Szentháromság” isten­Anyjának két ünnepe van. – Gondoljunk a földi édesanyákra, az ? hatalmas és magasztos hivatásukra. Mert ugye: a szüléssel életet adnak. Szeretettel nevelik szülöttjeiket. Gondoskodnak a Családról, a testi-lelki szükséglet szerint. A békesség ?rz?i… a gonoszság el?z?i. Ugyanez van az Égen is.

Március 27: az életet adó Sz?ranya ünnepe, hiszen ezzel a nappal fakad a tavasz és kezd?dik az élet kibontakozása a természetben.

Szeptember 21-ével pedig megindul a hervadás, de Istenanyánk gondoskodik az élet megtartásáról és a védelemr?l is, mert a ?sötétség” is elindul gonosz útján és meger?södik a Skorpió-csillagkép sugárzásával is. (Itt csak azt kívánom megjegyezni, hogy a semita népekr?l azt tanítja a hagyomány, hogy a Skorpió-csillagkép hatása befolyásolja cselekedeteiket.) Égi Boldogasszonyunkhoz – ebben az id?szakban – tehát nagyon sok ima, könyörgés érkezik addig, míg Szentfia, a Világ világa újjászületik a gurusúnyi fényben. Ezek a ?Fény-Szentháromságának” ünnepei, melyeket a Világ Rendjének ?naptára” ír el? az embernek. Nekünk – magyaroknak – igen szent és magasztos a ?Fény­Szentháromsága”.

Az a ?Szentháromság”, mely a Szentlelket a ?Fény-Aya-Fény-Szüze” és a ?Fény-Fia” Egyistenségéb?l küldi hozzánk. Nagyobb érték? ez minden ?kereszténységnek” nevezett zsidóalapú ideológiánál, mely az Isten-Anyát nem ismeri el a Szentháromság tagjaként!

A magyarság csak akkor éledhet újra, ha visszatér az elhagyott és elfeledett Istenanyához, a Napbaöltözött Boldogasszonyunkhoz azzal a lelkünkben tudatosított igazsággal, hogy:

?Urunk-Istenünk szuverén és megkérd?jelezhetetlen akarata, üdvtervének megvalósítására Adiabene Mária pártus királyi hercegn?t választotta ki arra az isteni feladatra, hogy földi Édesanyja legyen Földre szállt Szent-Fiának, Jézusnak.”

De ezen tudatosításunknak alapja az a HIT, mely szerint Adiabene Mária ­ a Fény-Szentháromságába tartozó Fény-Sz?ze-Istenanyánknak a földi megjelenése – inkarmációja, aki a Fény-Fiától – Szentfiáról – el nem választható. ­ Ezt a kozmikus történést látják a csíksomlyói ?fénybe-állók” – az ?si hagyomány igazságaként – amikor a PIRKAN bíborába öltözött Boldogasszonyunk ott – el?ttük – szüli meg a ?Fény-Fiát” a nagy misztérium hiedelmének valóra válásakor.

Az el?bbiekben láttuk, hogy a Pártus Birodalom ?Szentháromságának” fénye elért a bajorországi, hajdani avar települések hitvilágáig és ma is él Csíksomlyón, annak ellenére, hogy az ott miséz? papok másként mondják. A néphit nem bírja lelkéb?l és ?Szentháromságából” kizárni a ?Sz?zanyát”. Kutatásaink eredményeként megállapíthatjuk azt, hogy minél alaposabban végezzük a történelmi nyomozást, annál több tárgyi bizonyítékot találunk ennek a ?fényben” tündökl? vallásnak, – Jézus hitnek – az er?s létezésére vonatkozóan. De csak azért maradhatott meg a néphitben – az er?s és kegyetlen inkvizíciók ellenére is – mert er?s volt az ??si gyökér”.

Ebben a küzdelemben, melynek ?Harc a jézusi örökségért” címet adtam, az évezredes valóság az, hogy a nemzsidó Jézusért – a világ összes népei és nemzetei között – csak a pártus-hun-magyar-avar nép vívott és utódaik MA is vívnak egy fizikai és ideológiai harcot a ?zsidó-Jézust” feláldozó és egyre nagyobb hatalommal bíró látható (egyházi) és láthatatlan (titkos) er?kkel. De mindig a ?Pártus Herceghez” kell visszatérnünk igazságunk bizonyításában, mert ? együtt van a Benne hív?kkel és visszatért a hajdan eltévedt. de megtisztult fényben állókhoz. A ?Fény-Fia”-ként, aki ?született nekünk” úgy, amiként itt látjuk ?t egy – szintén Hatrában talált – kis szobron. Tenyerét feléd tartja (letörték a gonoszok a jobb karját), de a pártus királyok is ?t utánozzák, amikor jobb kezük tenyerét mutatják a Népnek. Ezzel nyilvánították ki karizmatikus küldetésüket, istenes szándékukat, az Istent?l nyert hatalmuknak a gyakorlásában és így lett a ?feléd mutatott tenyér” a tisztaság, a becsületesség és lstenhez emelked? lelkiség ?szinte közlésének jelképe.

Mert a tenyér vonalaiba van beírva sorsod, képességed, kötelességed és hivatásod. Érdemes megemlíteni, hogy a pártusoknál a ?leánykérés” is úgy történt, hogy a ?kér?” választottja elé állt és mindkét tenyerét feléje tartotta. ?Tiéd a sorsom, életem” kifejezése volt ez. Az ?igent” az jelentette, amikor a leány két tenyerével takarta be a fiúét. Régen volt, de hozzátartozott az ?istenfiak” és ?istenlánykák” vallási felfogásához. Befejezésül még azt szeretném bemutatni, hogy Jézus urunkat ?Jó Pásztorként” ábrázolva is megtaláljuk a Pártus Birodalomban. A ?DURA-EUROPOS”-i naptemplomhoz tartozó ház faláról való a fenti festmény, melyet átveszek ide a Yale University Gallery Art közleményéb?l.

Nagyon érdekes itt az a rész (Jézus Iába alatt), ahol az els? emberpár és a ?kígyó-nélküli” Tudás Fája van ábrázolva. Felnagyítva is közlöm, mert jól látni, amint ?mind a ketten” szakítják az ?alrnál” a fáról. Tehát éppen úgy. mint a sumér teremtés-történetben ez le van írva. De bemutatom itt az említett ?Urschaling”-i templom  freskóját is, amit Nagy Kálmán munkatársam szívességéb?l közölhetek, mert itt is a ?kígyó-nélküli” Tudás Fája mellett állnak.

Ádám és Éva, eltakarva szemérmüket valami érdekességgel, ami külön tanulmányozást igényel.  Azért közlöm ezt a képet is, mert ezzel is bizonyítjuk az ?si hitnek minden júdai befolyástól mentes  létezését. Ugyanis a kígyós Tudásfa és a hozzá tartopó legenda a héberizmus terméke. Nem a mienk. Adjuk vissza nekik. Hiszen megtaláltuk írásban és ábrázolásban is a magunkét, a sajátunkat!