Home Cikkek Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységérõl és indíttatásairól

Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységérõl és indíttatásairól

555
0
Megosztás

?Soha se kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkezõ, felelõsségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!? – Margaret MeadAbsztrakció: Rendkívül nagy az ismert, az emberi népességgel és a Föld bolygóval jelenleg kapcsolatban lévõ idegen fajok száma. Egy 1988-ban készült interjúban, Clifford Stone, a már nyugdíjas, az Egyesült Államok egykori, az USA hadseregénél 22 évet szolgált katonai nyomozótisztje, aki számos titkos, lezuhant földönkívüli ûrhajó és idegen biológiai lény (EBE) zárt katonai területekre történõ szállításában vett részt, elmondta, hogy mindösszesen 57 földönkívüli faj ismert az Egyesült Államok hadserege elõtt.

Az idegen fajok e palettájáról elmondható, egy részük aktívabb másoknál, és az is kijelenthetõ, hogy az aktívabbak gyakorolják a legjelentõsebb hatást az emberiség fejlõdése, illetve függetlensége kapcsán. A földönkívüli fajok észlelésével összefüggõ hihetetlenül gazdag adathalmaz jól mutatja az idegenek tevékenységének és indíttatásainak hihetetlen sokféleségét, és azt a tényt, hogy a szándékaikra igazából csak a meglévõ adathalmaz alapos elemzésébõl következtethetünk. Jelen beszámoló bemutatja a UFO-irodalomban legjellemzõbben felbukkanó idegen fajokat, legszembetûnõbb stratégiájukat a földi evolúcióval és az emberiség függetlenségével kapcsolatban, valamint a globális problémákhoz való viszonyulásaik széles skáláját. E riport határozott különbséget tesz az idegen fajok között aszerint, hogy a két legmeghatározóbb csoport közül melyikbe tartoznak. Az elsõ csoportba a földönkívüliek azon fajai kerültek, melyek részt vesznek az ?árnyék kormányokban?, ily módon felelnek az idegenekkel kapcsolatos ügyekért, a földi kormányokkal egyezményeket kötöttek, sõt, számos közös vállalkozásban is részt vesznek. A nagyszámú egyezmény ezen fajok és az ?árnyék kormányok? között, mind az Egyesült Államokban, mind a világ többi részén, azt sejteti, hogy létezik egyfajta katonai-ipari-földönkívüli komplexum alkotta konszern. A katonai-ipari-földönkívüli komplexum alkotta konszern ellenõrzése alatt tartja az idegenek jelenlétével kapcsolatos információk legtöbbjét; kormányzati intézményeket irányítanak szerte a Földön, üzleti társaságokat, a tömegtájékoztatást, és felelõsek a globális problémák nagy részéért.

Létezik a földönkívüli fajoknak egy másik csoportja is, mely az elõbb említett, az ?árnyék kormányokkal? és a titkosszolgálatokkal kötött titkos szerzõdések alkotta hálózatba nem kapcsolódik be. A ?kontaktok? beszámolói szerint ezek a fajok ?barátságosak? az emberiség irányában, sokkal etikusabban közelítenek hozzánk és azokhoz a kihívásokhoz, melyek összezavarhatják az emberiséget egyrészt az idegenek jelenlétével kapcsolatos igazsággal való szembesülés során, másrészt a fejlett földönkívüli technikával való találkozások kapcsán. Ez utóbbi csoport bizonyíthatóan a kulcsszerepet fog játszani azon globális problémák megoldásában, melyeket az elsõ csoport és az ?árnyék kormányok? okoztak.

A jelentés elõször a földönkívüliek azon csoportját írja le, akik érintettek a fõleg az Egyesült Államokra koncentrálódó, de a világ más területeit is érintõ katonai-ipari-földönkívüli komplexum kapcsán. Utána azokat a földönkívüli csoportokat mutatja be, akik nem kívánnak csatlakozni a katonai-ipari-földönkívüli komplexumhoz. Az idegenek megkülönböztetésének ez a fajta módja segít bennünket a komplexum etikai, törvényes és politikai dimenzióinak megértésében, abban, hogy a különbözõ földönkívüli fajok miként mûködnek együtt vagy éppenséggel nem mûködnek együtt a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal. Példának okáért, egy földönkívüli faj ?barátságtalannak? tekinthetõ, amennyiben választása szerint hajlandó együttmûködni a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal, ennek folyományaként megosztja technikai tudását a titkosszolgálatokkal, mely tevékenységet úgy írhatnánk le, mint ?kölcsönös elõnyöket nyújtó? tervezeteket, ezek természetesen szigorúan titkosak, mélységesen megsértik az emberi jogokat, súlyos károkat okoznak a globális környezetnek az ?árnyék kormányzatok? tevékenységének eredményeként.

Az analógiát folytatva, egy földönkívüli faj ?barátságosnak? tekinthetõ, amennyiben visszautasítja az együttmûködést a katonai-ipari-földönkívüli komplexummal, emiatt sokkal inkább egyfajta megfigyelõ pozíciót foglal el az emberi fajjal kapcsolatban, azzal a fajjal kapcsolatban, melynek elitje szoros együttmûködést folytat az idegenekkel, akik részesei a katonai-ipari-földönkívüli komplexumnak. Miközben aránylag egyszerû eldönteni a vitát arról, hogy egy-egy idegen faj melyik csoporthoz tartozik, még semmi részletesebb információt sem nyerhetünk arról, milyen mélyebb etikai, törvényes és politikai szándékok húzódnak meg a katonai-ipari-földönkívüli komplexumhoz tartozás mögött, illetve ez ellen. A földönkívüliek tevékenysége és indíttatásaik megértése a legjellemzõbb idegen fajok esetében segít megválaszolni a fenti kérdéseket is, egyben segít mindenkinek abban is, feloldja az önmaga számára esetleg felmerülõ ellentmondásokat az idegenekkel kapcsolatban, hogy megértse a földönkívüliek hatását a globális problémák kiváltásában, egyes csoportjaiknak konfrontálódásával az emberiséggel, valamint annak megismerésében, hogy mely idegen fajok lehetnek azok, akik esetleg együttmûködve velünk, segíthetnek az emberiség emancipálódásában és fejlõdésében.

A szerzõrõl

Dr. Michael Salla az exopolitika kifejlesztésének egyik úttörõje, képzett kutatója a földönkívüliek jelenlétébõl következõ politikai hatásoknak. Szerzõje a következõ mûnek: Exopolitika: A földönkívüliek jelenlétének politikai hatásai (Dandelion Könyvek, 24). Dr. Salla világszerte ismert, mint nemzetközi politikai szakértõ, fõként a nemzetközi konfliktusok megoldásának és az USA külpolitikájának ismerõje kapcsán, továbbá szerzõje/szerkesztõje további négy könyvnek, ideértve A Hõs utazása a második amerikai évszázadba (Greenwood Press, 2002); Esszék a békérõl (Central Queensland University Press, 1995); Miért ért véget a hidegháború (Greenwood Press, 1995); és az Iszlám radikalizmus, a Muszlim nemzetek és a Nyugat (1993). Szintén szerzõje több, mint hetven újságcikknek a békérõl, valamint a etnikai konfliktusok megoldásáról szóló elemzésnek. Dr. Salla Akadémiai elõadásokat tartott a Nemzetközi Szolgálat Iskoláján, az Amerikai Egyetemen Washington DC-ben (1996-2001), a Politikai Tudományok Karán, az Ausztrál Nemzeti Egyetemen Canberrában (1994-1996). Dr. Salla tanított az Elliott Iskola Nemzetközi Ügyek fakultásán mint adjuntus, a George Washington Egyetemen Washington DC-ben 2002-ben; és Állandó kutatója volt a Globális Békeközpontnak, az Amerikai Egyetemen (2001-2004). A PhD végzettséget az Ausztrál kormányzattól kapta a Queensland Egyetemen végzett kutatásaiért, valamint akadémiai tagságot nyert filozófiai munkásságáért a Melbourne-i Egyetemen, szintén Ausztráliában. Bekapcsolódott a Kelet-Timori, a Kosovói, a Makedóniai és a Sri Lankai etnikai konfliktusok kutatásába, és békefenntartó szervezetek megalakítására tett kezdeményezést a konfliktusokban részt vevõk közép- és felsõ vezetõinek bevonásával.

Jelentés a földönkívüli fajok tevékenységérõl és indíttatásairól
? Az emberiséggel kapcsolatba került legjellemzõbb földönkívüli fajok leírása

1. Bevezetés

Rendkívül nagy az ismert, az emberi népességgel és a Föld bolygóval jelenleg kapcsolatban lévõ idegen fajok száma. Egy 1988-ban készült interjúban, Clifford Stone, a már nyugdíjas, az Egyesült Államok egykori, az USA hadseregénél 22 évet szolgált katonai nyomozótisztje, aki számos titkos, lezuhant földönkívüli ûrhajó és idegen biológiai lény (EBE) zárt katonai területekre történõ szállításában vett részt, elmondta, hogy mindösszesen 57 földönkívüli faj ismert az Egyesült Államok hadserege elõtt. Az idegen fajok e palettájáról elmondható, egy részük aktívabb másoknál, és az is kijelenthetõ, hogy az aktívabbak gyakorolják a legjelentõsebb hatást az emberiség fejlõdése, illetve függetlensége kapcsán. A földönkívüli fajok észlelésével összefüggõ hihetetlenül gazdag adathalmaz jól mutatja az idegenek tevékenységének és indíttatásának rendkívül sokféleségét, és azt a tényt, hogy a szándékaikra igazából csak a meglévõ adathalmaz alapos elemzésébõl következtethetünk.

A legsokatmondóbb jelentések a különbözõ földönkívüli fajokról egyrészt a ?kiszivárogtatóktól? származnak, mint amilyen Stone felügyelõ is, aki igen hosszú idõszakot töltött a katonaságnál és/vagy részt vett, illetve kapcsolata volt ?fekete projektekkel?; másrészt a ?kontaktoktól?; a fogalmat átfogó értelemben használva ideértve mindenkit, akinek közvetlen fizikai kontaktusa volt a földönkívüliekkel, vagy kommunikált velük. Ez utóbbi kategória magába foglalja azokat a ?kontaktokat? akik a klasszikus értelembe véve önkéntes úttörõi a földönkívüli fajokkal való kapcsolatfelvételnek, valamint az ?eltérítetteket?, akik akaratuk ellenére kerültek kapcsolatba földönkívüliek programjaival. Elõször megadom a legfontosabb hivatkozásokat az különbözõ, jellemzõen Földünkön tevékenykedõ idegen fajokkal kapcsolatban, aztán megkísérlem specifikálni a beszámolókat az idegenek indíttatásával és tevékenységével az összes lehetséges forrás felhasználásával.

Természetesen merülhetnek fel kétségek a jelen beszámolóban felhasznált, a ?kiszivárogtatók? és a kontaktok által közölt információk megbízhatóságát illetõen, én magam is vitattam egyik írásomban, hogy a ?kiszivárogtatók? és a kontaktok valóban a legmegbízhatóbb források lennének a földönkívüliekkel kapcsolatos jelenségek megértésében. További segítséget jelenthet a ?kiszivárogtatók? és a ?kontaktok? által nyújtott információk megbízhatóságához ezen beszámolók egybecsengése és hasonló tartalma, az a meggyõzõ erõ, mely a beszámolók mögött áll, valamint az érintett személyek szavahihetõsége. Összefoglalásképpen: jelen beszámoló elsõdlegesen annak a néhány kiválasztott ?kiszivárogtató? tájékoztatásán alapul, akik egybehangzó dolgokat állítottak, ehhez konzekvensen ragaszkodtak, megbízhatóságuk pedig arra garancia, hogy az általuk szolgáltatott információk megfelelnek a valóságnak a földönkívüli fajok indíttatásaival és tevékenységével kapcsolatban.

Bob Dean fõfelügyelõ 27 év katonai karriert mondhat magáénak, szolgálati ideje alatt pedig egyszer a katonai hírszerzésnél is dolgozott az Európai Szövetséges Erõk Fõhadiszállásán. (SHAPE) 1963-tól. Megkülönböztetett helyzete következtében a hozzá befutott jelentéseket egyértelmûen megbízhatónak kell tekintenünk, s abban is biztosak lehetünk, hogy szigorúan titkos információkhoz is hozzájutott. A SHAPE keretében végzett tevékenysége következtében, mint állítja, felkérték, olvasson el egy 1964-ben megjelent, ?Mérlegelés: Összegzés az Európai Szövetségesekre esetlegesen veszélyt hordozó katonai fenyegetésrõl? – címû részletes tanulmányt a UFO/ET tevékenységrõl és arról, ez a hogyan hathat a Szovjet-NATO viszonylatban. Egy interjú során Dean négy földönkívüli fajról számolt be elõbb említet tanulmány alapján.?A csoportot ebben az idõben mindössze négy biztosan ismert idegen faj alkotta, a szürkék szintén ehhez a csoporthoz tartoztak. A másik leírt faj tökéletesen úgy nézett ki, mint mi. Emberi faj volt, mely olyannyira hasonlított hozzánk, hogy az admirálisokat és a tábornokokat teljesen az õrületbe kergette, mivel ?embernek? sorolták be. Elég gyakran találkoztak is velük, kapcsolatba léptek képviselõikkel, ismertek voltak részükrõl eltérítések, s velük kapcsolatban álló kontaktok is. Ezek a lények olyannyira hasonlítottak az emberekhez, hogy ha egy repülõgépen, vagy egy étteremben melléd ültek volna, soha nem érzékelhetted volna a különbséget. Mivel pedig katonai beállítottságúak voltak, s alapjában paranoiások, ezek a körülmények kissé aggasztották az admirálisokat és a tábornokokat. Az a tény, hogy ezek az intelligens lények minden nehézség nélkül elvegyülhetnek közöttünk, fel- és alá sétálgathatnak a SHAPE folyosóin, vagy akár a Pentagonén, Ne adj Isten néhány fickó ezek közül minden további nélkül bejuthatott a Fehér Házba! Amint említettem, mindennek köszönhetõen, mivel kissé paranoiás lényekrõl van szó, azokban az években meglehetõs megrázkódtatás érte vezetõ katonatisztjeinket.

A másik két csoport egyikének tagjai meglehetõsen magasak voltak, általában 180-240 cm, de elõfordult olykor a 270 cm-es magasság is közöttük. Emberi jellegûek voltak, bõrük nagyon halvány, szinte teljesen fehér, testükön egyáltalán semmiféle szõrzet sem nõtt. Végül az utolsó társaság, egyfajta gyík jellegû beütéssel. Találkoztunk velük, katonák és rendõrtisztek a világ minden részérõl összefutottak velük. Függõleges pupillájuk volt, s a bõrük egész különleges tulajdonsággal bírt, olyasféle volt, amilyen egy gyíknak a hasa környékén található. Ez volt tehát az a négy idegen faj, melyet 1964-ben ismertek, azonban a barátaimtól tudom, akik jelenleg is katonai szolgálatukat töltik, ez a szám már messze egy tucat felett jár.?

Egy másik ?kiszivárogtató? forrás, aki különbözõ földönkívüli fajokra hivatkozik – Dr. Michael Wolf -, állítása szerint két évtizednél is hosszabb idõt töltött különbözõ pozíciókban, titkos projektekben vett részt, idegen fajok földi jelenlétével foglalkozott. A Wolf beszámolójában és hivatalos jelentésében elõforduló sorozatos ellentmondások ellenére a vele dolgozó riporterek megbízható, konzekvens és szavahihetõ embernek tartják. Egyik interjúban a következõ kijelentéseket tette:

?Dr. Wolf állításai szerint számos, földönkívüli civilizációkból alakult konföderáció tagjai látogatják folyamatosan Földünket, lazán ellenõrzött körülmények között. Ezek a következõk: a Szövetségesek (emberszerû külsejû földönkívüliek a Sas csillagkép Altair nevû csillagrendszerébõl), a Testület (a Zeta Reticuli rendszerébõl származó szürkék), a Világok Föderációja (meghatározatlan fajok sok különbözõ csillagrendszerbõl), és az Orioni Egyesült Fajok (az Orion csillagkép irányában található csillagrendszerekbõl). Továbbá, a Szövetség együttmûködik a Testülettel és a Világok Föderációjával. Az Orioni Egyesült Fajok együttmûködnek a Testülettel, és, rajtuk keresztül a Szövetséggel és a Világok Föderációjával.

Wolf állítása szerint a legtöbb idegen faj barátságos, elmondta, hogy egy kis számú csoport veszélyes és úgy viselkedik, mint egyfajta bolygóközi lázadó.?

Alex Collier, egy ?kontakt?, állítása szerint fizikai valóságukban találkozott földönkívüliekkel és hosszabb idõt töltött idegenek ûrhajóin. Collier interjút adott Paola Harrisnak, az ufókutatással foglalkozó újságírónak, aki félretéve a saját kétségeit a hihetetlen állításokkal kapcsolatban, Colliert igen megbízható és következetes embernek tartja, és azt találta, hogy legtöbb állítása szorosan összecseng saját, független kutatásaival. Továbbá, Collier – állítása szerint az idegenekkel folytatott megbeszélései alapján – határozott csillagászati vonatkozású kijelentéseket tett, ezeket késõbb igazolták, többek közt az egyik kvantumfizikai vonatkozásút, melyet ezoterikus összefüggésben tett, s arról szólt, hogyan lehet információt kinyerni fekete lyukakból. Ezek és hasonló megbízható állításai tették Colliert ?igazi kontakttá?, mivel a valóságnak megfelelõ közléseket tett földönkívüli fajokról.

A ?Szent Föld védelmében? címû könyvében Collier összegyûjtötte cikkeit, ezekben az írásaiban körvonalazta számos földönkívüli faj motivációját és indítékát. Alábbiakban részlet következik egyik írásából:

?Az én értelmezésem szerint a Szíriusz A rendszerébõl érkezõk megpróbálnak segítõkészek és készségesek lenni irányunkban, egyfajta felelõsségtudatot éreznek, hiszen akik a Szíriusz B rendszerét kolonizálták szintén eredetileg a Szíriusz A rendszerébõl valók. Viszont a Szíriusz B rendszerébõl érkezõk igyekeznek rendesen összekeverni gondolkodásunkat, egyben õk azok is, akiktõl eredetileg a kormányunk megkapta a Montauk technológiát. Ugyanaz a vallásuk és agyuk szerkezete, mint az Orion-belieknek. A Tau Cetirõl érkezettek is erõsen érintettek. Senki sem tudja igazából, hogy a Fiastyúk-beliek éppen mivel foglalkoznak, azonban én késõbb el fogom mondani. Azok közül, akik az Alcyon rendszerében élnek, néhány csoport erõsen megbízhatatlan, mert titkos programokban vesznek részt. A taygetaiak egyértelmûen elmondták nekem, pontosan meghatározható céljuk van: a szabadság eszméjének elterjesztése. Attól, hogy az idegenek egy csoportját ?Fiastyúk-belinek? nevezünk, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mi segítésünk céljából vannak itt. Az emberek gyakran összekeverik szándékaikat. A tevékenységük alapján lehet igazán megismerni õket. A Hattyú alfájáról is vannak köztünk. Érkezett hozzánk egy csoport az Arkturuszról is, õk segíteni próbálnak bennünket. A Procyon-beliek, akik kivívták függetlenségüket, szintén segítségünkre igyekeznek. Valóban lelkes támogatóink.?

2. A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal együttmûködõ fajok


Kis szürkék

A földönkívüliek e faja magába foglalja a Zeta Reticuli rendszerében õshonos szürkék csoportját valamint az Orion csillagképbõl érkezõket is. Errõl a fajról úgy tartják, a leggyakrabban alkalmazzák az eltérítéses módszert kutatásaik érdekében, s az ufóbalesetek kapcsán is a leggyakrabban említésre kerülnek.

Philip Corso ezredes Eisenhower elnöksége idején szolgált és késõbb vezetõje lett az Idegen Technológiák Hivatalának az Egyesült Államok hadseregénél a Kutatási és Fejlesztési Osztálynál, olyan ember, aki szintén jelentõs szolgálati idõt tudhat magáénak, s késõbb az idegenek földi jelenlétével kapcsolatos információk ?kiszivárogtatójává? vált. Visszaemlékezéseiben azt állítja, saját szemével látta az egyik halott szürke lény tetemét az 1947-es roswelli eseményeket követõen. A lényre tökéletesen illik a klasszikus leírás, négy láb magas, nagy fejjel, hatalmas fekete, mandula alakú szemekkel, vékony testalkat és törékeny karok és lábak. Egy másik közismert leírás Travis Waltontól származik, akit egy alkalommal a szürkék eltérítettek.

?Nagyon alacsonyak voltak, alacsonyabbak, mint öt láb, és nagyon nagy kopasz fejük volt, semmiféle arcszõrzet. A fejük kupola-alakú volt, hatalmas. Egyfajta ?magzat? benyomását keltették. Hiányzott a szempilla és a szemöldök. Nagyon nagy szemük volt ? hatalmas szemük ? majdnem teljesen barna, semennyi fehér benne. A legkülönösebb rajtuk a szemük volt. Ember, azok a szemek, csak bámultak rám!?

A legtöbb kutató egyetért abban, hogy a szürkék mélyen érintettek egyfajta ember-szürke hibrid kifejlesztésében, az emberi evolúció következõ lehetséges állomásaként. Corso ezredes szerint a szürkék érintettek egy Eisenhower adminisztráció idején kötött szerzõdés kapcsán is, egyfajta ?hallgatólagos megállapodásban?, mely szerint a szürkék engedélyt kaptak civil emberek eltérítésére és ezáltal saját biológiai programjuk kiterjesztésére. A szürkék igencsak aktívak az emberek eltérítésében, genetikai kísérleteikben, az emberek folyamatos ellenõrzésében beépített szerkezetek segítségével, tudat kontrollban, illetve agyprogramozásban, emberek klónozásában és hibrid emberek megalkotásában. Ezáltal szisztematikusan érintettek globális problémák keletkezésében, mint például az eltérítések kapcsán emberek tömegének traumatizálása, genetikailag módosított emberek megalkotása, implantátumokkal emberek követése, valamint igen jelentõs egyedszámú csoportok tökéletes blokkolása hipnotikus tudat kontrollal, illetve agyprogramozással.

Magas szürkék/fehérek

A szóban forgó csoport második prominens földönkívüli képviselõje a Robert Dean által leírt magas szürkék. Õt idézve: ?Igen nagy csoport. Amikor azt mondom nagy, elsõsorban a magasságukat értem ez alatt. 180-240 centiméteresek, de elõfordul közöttük a 270 centiméteres magasság is. Emberszerûek, de nagyon halvány a bõrük, szinte teljesen fehér, a testük teljesen szõrtelen.?

Dr. Arthur Horn szerint a magas szürkék az Orion csillagképbõl érkeznek, irányító szerepet játszanak a kis szürkék vonatkozásában. ?A kis szürkéket tevékenykedésük során a 210-240 cm magas szürkék irányítják. A szürkéknek azt a csoportját jelentik, mely ?diplomáciai? küldetéseket teljesít, többek között titkos megbeszéléseket folytatnak földi kormányok vezetõivel. A szürkéket úgy emlegetik általában, ezen belül pedig a 90-150 cm magas kis szürkéket különösképpen, mint egyfajta zsoldosokat.

A magas szürkék diplomáciában játszott szerepére William Cooper, korábbi haditengerészeti felderítõ tanácsadó ad megerõsítést, aki, állítása szerint, saját szemével látta azokat a titkosított dokumentumokat, melyek Eisenhower elnöksége alatt születtek, s a magas szürkékkel kötött hallgatólagos egyezményeket tartalmazzák, 1954 kezdetétõl.

1954 vége felé a Föld körül keringõ nagy orrú szürke szövetségesek leszálltak a Légierõ Holloman bázisán. Egyfajta keret-megállapodást kötöttek. Ez a faj a következõképpen azonosította magát: az Orion csillagkép egyik, a mi általunk Betelgeuze névvel ellátott, vörös csillagának, rendszerébõl érkeztek. Állították, bolygójuk haldoklik, s a jövõ egy még ismeretlen idõpontjában lehetetlenné válik az élet rajta számukra.

A Légierõ Holloman bázisa Új-Mexikóban, a jelentések szerint, folyamatosan helyszínt biztosít a magas szürkékkel való találkozóknak. 1972-73-ban, példának okáért, két producer, Robert Emenegger és Allan Sandler, miközben a Légierõrõl forgattak filmet, kérésre megtekinthettek egy rövid felvételt az említett bázison, valószínûleg a magas szürkékkel folytatott, 1971-es találkozóról. Meglehet, hogy a magas szürkék egyfajta hibrid fajt alkotnak, mely az emberi faj és az kis szürkék genetikai anyagának kombinációjaként jött létre. A magas szürkék puszta léte bizonyíthatja egy mûködõ modell létezését, az emberi és kis szürkék által hordozott génállomány kombinálhatóságáról, és egyben magyarázza, miért az övék a vezetõ szerep a kis szürkék emberekkel kapcsolatos ?interakcióiban?. A magas szürkék a legmélyebben érintettek a genetikai kísérletekben, az emberi lény és a szürke lények hibridjének megteremtésében, agyirányításban és az ?árnyék kormányokkal? kötött megállapodásokban. A magas szürkék által kiváltott globális problémák a genetikailag módosított emberek megteremtése, implantátumok segítségével egyes emberek folyamatos ellenõrzése, egész embertömegek tökéletes passzivitásba süllyesztése hipnotikus agyirányítással, az elit döntéshozók befolyásolása, valamint beépülés a nemzeti titkosszolgálatokba.

Gyíkemberek (Reptilianidák)

A csoport következõ prominens képviselõje a Dean által humanoid fajként bemutatott, hûllõszerû karakterekkel rendelkezõ, 180-210 cm magas gyíkemberek (reptilians). A gyíkemberek fajának leírásakor egyaránt szóba kerül a földi és más csillagrendszerek is, mint földönkívüli eredet. R. A. Boulay töménytelen idõt áldozott a legkülönfélébb történelmi források elemzésére, ennek eredményeként kijelenti, komoly források támasztják alá azt a feltevést, miszerint földönkívüli gyíkember fajok népesítették be a Földet egykoron, s fontos szerepet játszottak az emberi faj megteremtésében. Thomas Castello, a Dulce bázis korábbi tisztje szerint, létezik egy szigorúan titkos földalatti létesítmény ahol számos földönkívüli faj tevékenykedik az USA nemzeti titkosszolgálataival közös programokon; a gyíkemberek a kezdetektõl fogva egymás mellett dolgoztak emberekkel, s más, földönkívüli fajokkal:
?? néhány gyíkfaj [reptilians] õshonos földlakó. Az ?idegenek? vezetõ faja a gyíkembereké? Rendkívül régi fajt jelentenek itt a Földön, a felszín alatt élnek? A gyíkemberek úgy hivatkoznak önmagukra, mint ?õshonos földiek?. Talán õk azok, akiket ?bukott angyalok? néven ismerünk, talán nem. Más szavakkal, mi [meggyõzõdésük szerint] betolakodók vagyunk a Földön? Amikor Vezetõ Biztonsági Technikusként dolgoztam a bázison [Dulce], napi gyakorisággal kellett kommunikálnom velük. Ha bármi probléma adódott, ideértve a biztonsági dolgokat vagy a videokamera-rendszert, engem hívattak. A gyíkemberek ?dolgozó osztálya? volt az, aki rendszeresen alacsonyabb szintû mûködési állapotba hozta a fizikai laboratóriumot a Dulce bázison.? Castello szerint a Dulce bázis alacsonyabb szintjein az emberi jogokat szinte semmibe veszik, fogságban tartanak embereket az emberi-földönkívüli társult vállalkozás vezetõi.

William Hamilton, jól ismert UFO kutató, egyaránt vizsgálta a Dulce bázist és Thomas Castello állításainak megbízhatóságát, úgy találta, mind a bázis létére, mind az állítások tartalmának megalapozottságára nézve a kijelentések szilárd alapokon nyugszanak. Thomas történetét valószínûleg rendkívül nehéz lesz elhinni vagy elfogadni. Látszólag olyan, mint egy éjszakai rémálom. Az viszont egyértelmû, valami különleges dolog történik a Dulce bázison. Thomas ismeri a választ? Talán iszonyatos igazság rejlik a folyamatosan megfigyelhetõ ufótevékenység, eltérítések és állatcsonkítások mögött. Kormányaink titkosszolgálatai már évtizedek óta kísérik figyelemmel az idegenek aktivitását. A rendkívüli állítás rendkívüli magyarázatot igényel. Talán csak egy szimpla szereplõi vagyunk egy hatalmas csillagközi birodalomnak.  Hamilton következtetéseivel kapcsolatosan, miszerint Castello állításai megbízhatóak, írtam egy tanulmányt a Dulce bázisról, s úgy találtam a hozzáférhetõ információk szinte tökéletesen egyeznek Castello kijelentéseivel az emberi jogok súlyos megsértése kapcsán, különbözõ idegen fajok, az Egyesült Államok titkosszolgálatai és a velük együttmûködõk által.

Linda Moulton Howe, oknyomozó újságíró és ufókutató, interjút készítet Jim Sparxszel, egy ?eltérített kontakttal?, aki ? állítása szerint ? számos, a Földön õshonos gyíkemberrel találkozott. Sparx szavai szerint az õshonos gyíkembereknek megvan a saját kultúrájuk a Földön, s az emberiséggel már évezredek óta kapcsolatban vannak, hol segítve, hol egyszerûen rezervátumként kezelve bennünket. Sparx szavai szorosan egybecsengenek egy másik ?kontakt?, Ole K. kijelentéseivel, aki határozottan állítja, találkozott egy nõnemû gyíkemberrel, ?Lacerta Files?-szel. Lacerta elmondása szerint a Földön élõ gyíkembereket határozottan el kell különíteni a földönkívüli gyíkemberektõl, akik csak idõszakosan keresik fel bolygónkat. Miközben Ole K. kijelentései közül néhány vitatható, a teljes kép egybehangzó és összecsengõ Sparx és mások kutatásaival a gyíkemberek kapcsán, és mindenféleképpen érdemes megfontolásra a gyíkemberek földi tevékenységének jobb megértése kapcsán. Lacerta elmondása szerint a gyíkemberek magatartása az emberiséggel kapcsolatban óvatos, hiszen úgy tekintenek ránk, mint valamiféle primitív fajra, mely a Földet tápláló más idegen fajok egyfajta birtoka. A Földön õshonos gyíkemberek, Sparx elmondás alapján, egyfajta ?betakarítást? végeznek az emberek között, ami nem veszélyezteti az emberiség fennmaradását a bolygón. E kijelentést azt sugallja, hogy a gyíkemberek követik a megállapodásokat ?kötelezõ? jelleggel, hiszen erre kényszerítik õket a náluk sokkal nagyobb erõt képviselõ idegen fajok, akiket Lacerta említett.

Összegzésként elmondható, hogy a kiszivárogtatók és a kontaktok eddigi állításai szerint, megfogalmazható az a határozott állítás, miszerint létezik egy õshonos gyíkember faj a Földön, mely jelentõsen érintett az emberiség elitjének manipulálásában, gazdasági intézmények befolyásolásában, vallási hiedelemrendszerek irányításában, katonai tevékenységben, valamint az emberiség eltüntetésében a történelem színpadáról. A globális problémák folyamatos keltéséért szintén az (õshonos) gyíkemberek felelõsek, ideértve az emberi jogok súlyos megsértését, az elit korrumpálását és uralom alá hajtását, a média és az üzleti élet ellenõrzését, vallási dogmák összezavarását, a történelmi amnéziát és a agresszivitás kultúrájának elterjesztését.

Sárkányok (drakonidák)

A legellentmondásosabb ?kiszivárogtatás? és kontaktok által közölt beszámoló egy földönkívüli ?mester gyíkember? fajra, a drakonida-reptilianida (sárkánygyík) kultúrára vonatkozik, mely a Sárkány csillagkép alfájáról, a 215 fényévre lévõ, egykoron sarkcsillagként ismert Thubánról származik. Alex Collier szerint a drakonidáknak vagy sárkányembereknek két fõ kasztja van, az elsõ a harcosok osztálya, tagjai 210-240 cm magasak, s az egész galaxisban rettegett lények harci képességeik miatt. A másik osztálya a drako-reptilianida fajnak az ?uralkodói vonal?, melyet ?Ciakarok? néven ír le, akik testalkatuk, pszichikai képességeik és hatalmas szárnyaik miatt, esetleg azonosíthatóak a földi hagyomány által leírt sárkányokkal, amennyiben Collier-nek igaza van:

?A drakonidák hatalmas képviselõi a gyíkember fajnak. Létezik egy ?Ciakar? néven ismert uralkodói réteg. Testmagasságuk 4.4 métertõl 6.5 méterig terjed, súlyuk elérheti a 900 kg-ot. Szárnyakkal rendelkeznek és félelem keltõek. Rendkívüli tisztánlátó képességgel rendelkeznek, hihetetlenül intelligensek és nem mindennapi módon félelem keltõek.?

Collier állítja, hogy a drakonidák, világnézetük szerint, a galaxis legelõször létrejött intelligens faja, s biológiai úton sok-sok világot élõlényekkel népesítettek be. A drako-reptilianidák ezért úgy tekintenek magukra, mint az általuk ?ellenõrzött? világok, ideértve a Földet is, természetes uralkodóira, az emberiségre pedig mint alacsonyabbrendû fajra. A drakonidák érdekeltek a Föld javainak és erõforrásainak betakarításában, tudván azt, hogy ezek az erõforrások igen hatékonyan felhasználhatók számukra.

Így tûnik, szigorú hierarchia uralkodik a drako-reptilianidák és más, ugyanebbe a csoportba sorolt földönkívüli fajok között. Thomas Castello szerint az Alfa Draconisról származó gyíkemberek, a drako-reptilianidák uralmuk alatt tartják a Földön õshonos gyíkembereket, azok a magas szürkéket, s azok pedig a kis szürkéket. Figyelemreméltó, hogy Castello szintén beszámol a drakonidák vezetõ kasztjáról, a szárnyas Ciakarokról, akiket rendkívül könnyû ?sárkányokként? azonosítani. Jefferson Sousa, brazíliai ufókutató, megerõsíti a magas szürkéket is felölelõ hierarchia, valamint a Mester gyíkember faj létezését.

Az eddig bemutatott valamennyi földönkívüli faj a jelek szerint számos, egymást átfedõ megállapodást kötött, melyek valamilyen formában kapcsolódnak az Egyesült Államok nemzeti titkosszolgálatai és a szürkék között kötött szerzõdésekhez. A drakonidák a katonai-ipari-földönkívüli komplexum (MIEC) csúcsán (rejtõzve) ellenõrzésük alatt tartják a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatos információkat, illetve technológiájukat. A drakonidák minden jel szerint igen aktívak az emberiség elitjének, intézményeinek és gazdasági rendszerének, katonai fejlesztéseinek, a földi klíma tönkretételének, háborúk kirobbantása és a hanyagság elterjesztésének ellenõrzésében, miközben elvonják az emberiség erõforrásait, manipulálják a szürkéket és más gyíkember fajokat. A drakonidák tevékenysége globális problémákat okoz, mint például az általános jólétre való törekvés, az elit és intézményrendszerének korrumpálása, etnikai/vallási zavargások keltése, emberi jogok megsértése, bûnözõ jellegû kultúrák és a terrorizmus elterjesztése, végül ide sorolható a drogkereskedelem és a szervezett bûnözés is.

Szíriusziak – a Szíriusz B-rõl

A fentebb említett földönkívüli fajok mellett számos, emberszerû idegen látogat hozzánk a Szíriusz B csillagrendszerbõl, melyeket Alex Collier a következõképpen mutat be:

?A Szíriusz B kultúráinak igen sajátos rezgése van. Az emberek közül egyesek vörösek, mások bézs színûek, megint mások fekete-bõrûek. A Szíriusz B körül keringõ bolygók rendkívül szárazak, s általában valamely gyík- vagy kétéltû jellegû faj megszállása alatt állnak. A társadalmak sokkal inkább politikai csatározásokkal vannak elfoglalva, mint szellemi ismeretek megszerzésével.?

Preston Nichols, állítása szerint ?kiszivárogtató?, részt vett a titkos Montauk Projektben melybe számos földönkívüli faj is bekapcsolódott. Egy független kutató a következõ kijelentést tette Nicholsról: ?Igen megbízható, kemény tanú, s számomra, aki az általa közölt információknak utánanézett sorról-sorra; arra a következtetésre jutottam, hogy mindez lehetséges, a meglehetõsen szokatlan információk ellenõrizhetõk.? A Szíriusz B rendszerébõl származó emberek, Nichols szavai szerint, fontos szerepet játszanak bizonyos idegen technikák – mint például idõ vagy interdimenzionális utazás – átadásában titkos kormányhivataloknak, akik érintettek voltak mind a Philadelphia, mind a Montauk kísérletben.

Alex Collier igyekszik magyarázatot adni arra, hogy ennek a földönkívüli csoportnak milyen szerepe van a nemzeti titkosszolgálatokkal való technológia-cserében: ?A Szíriusz B-rõl érkezõk meglehetõsen összezavartak bennünket, és egyben õk azok is, akik eredetileg átadták a kormányunknak a Montauk technológiát.? Ezt az egzotikus technológiát abból a célból osztották meg a nemzeti titkosszolgálatokkal, hogy a katonaság támadó képességét növeljék lehetséges földönkívüli fenyegetéssel szemben. Ez a technológiai segítség felöleli biológiai fegyverek kutatási programját is, mint ahogy Collier határozottan kijelenti: ?Az a biológiai anyag, mely az Ebola vírusához lett illesztve, szintén a Szíriusz B humanoid lényeinek adománya volt a kormányzat számára.

Egy másik hosszú katonai szolgálatot ? ideértve a Nemzeti Felderítési Hivatalt is – maga mögött tudó kiszivárogtató, Daniel Salter szerint, földönkívüliek által szolgáltatott különbözõ szövetek tanulmányozásának kérdése vezetett el az idegenek és az emberiség között a Nemzeti Titkosszolgálat keretében létrehozott titkos társulás, a Fejlett Kommunikációs Kutató Szervezet (ACIO) megalakításához. Egy feltételezett, a népszerû ?wingmakers? honlapon is megtalálható, kiszivárogtató által közölt információkra támaszkodva, melyeket Salter pontosnak és hitelesnek tart, az ACIO együttmûködik a földönkívüliek konzorciumával, abból a célból, hogy kifejlesszenek nagy bonyolultságú idõutazási technikákat más földönkívüliek esetleges jövõbeni fenyegetéseivel szemben. A ?wingmakers? honlapon a következõk olvashatók:

?Üres Lap Technológia vagy BST?. az egyik formája az idõutazásnak, mely lehetõvé teszi a történelem átírását az úgynevezett interferencia pontokban. Az interferencia pontok az alapvetõ energiaközpontok, itt keletkeznek a történelem legfõbb eseményei, mint például a Szovjetunió felbomlása, vagy a NASA ûrprogramja. A BST a legfejlettebb technológia, s bárki, aki birtokolja a BST-t, képes megvédeni magát bármilyen támadóval szemben. Ez az, amit a Tizenötös [Labirintus-vezetõ] szeret mondogatni, a szabadság kulcsa. Emlékeztetõül, az ACIO volt az elsõ együttmûködési forma a földönkívüli technikák átadásáról, ezen ismeretek felhasználása a társadalmak fõ fejlõdési módjának meghatározásakor, illetve katonai célokra. A földönkívüliek megfélemlítettek bennünket és kiismertük képességeiket. Talán éppen ezért, néhány idegen faj nem mer kilépni az ACIO együttmûködésbõl.?

Igen valószínû, hogy a földönkívüliek e konzorciumának a Szíriusz B népei is tagjai, akik ellátták a Montauk projektet idõ vagy interdimenzionális utazás végrehajtására vonatkozó ismeretekkel, és segítenek biológiai fegyverek kutatásában is.

Összefoglalásképpen, a Szíriusz B-rõl érkezõ emberszerû földönkívüliek csoportja fõként a technológiai programok cseréjében érdekelt, mely fõleg a katonai együttmûködésre korlátozódik, olyan fejlesztések végrehajtására, melyek alkalmasak lehetnek esetleges földönkívüli fenyegetés elhárítására. A földi globális problémákért a következõkben felelõsek: titkos katonai programok, egzotikus fegyverek használata, fekete költségvetések és militarizmus.

Annunakik

Végül, beszámolók jelentek meg hatalmas emberszerû lényekrõl, akik fontos szerepet játszottak a Föld emberekkel való benépesítésében, és szabályos idõközönként visszatérnek a Földre, hogy megtapasztalják, az emberiség milyen hatékonysággal használja fel szülõbolygója erõforrásait, és hogy a földönkívüli fajok milyen szerepet játszanak az emberiség ?menedzselésében?. A sumérok ?annunakik? néven írják le õket, a szülõbolygójukat pedig ?Nibiru? névvel illetik az elképesztõ mennyiségû ékírásos táblán, melyek egy részét Zacharia Sitchin fordított le. Ezek a hatalmas humanoidok alkotják a fõ idegen fajt a ?kezdetektõl? fogva, hiszen az õsi mitológiai és vallási szövegekben mint istenek tûnnek fel. A sumér beszámolók alapján, az anninakik fõ istene Anu, de ismert az Annunaki istenek pantheonja is Sitchin munkásságának köszönhetõen, valamint titkos tevékenységük is az emberiség irányításával kapcsolatosan: tudjuk, a Nibiru szabályos idõközökben a Föld közelében halad el. Alex Collier szerint az annunakik, más néven nibiruiak, mint faj eredete a következõ:

?Hosszú-hosszú idõvel ezelõtt a Szíriusz B lakosainak, valamint az Orion népének problémája támadt egymással. A béke megteremtésének érdekében a két csoport egy-egy képviselõje házasságot kötött. A menyasszony az Orion csoportosulásból származott, ahol a hierarchia, beleértve a királynõt is ? matriarchális paradigmát követ. A võlegény a Szíriusz B-rõl érkezett. Mindketten meggyõzõdéssel ragaszkodtak hagyományaikhoz. Amikor házasságra léptek, utódaik mindkét vonal genetikai tulajdonságait hordozták. Eltérõ genetikai anyaguk miatt új faj született, a Nibiru nevet kapta, mely, miként azt Moraney [Andromédai kancellár] elmondta, orioni nyelven azt jelenti, hogy ?kettõ között megosztva?. Ez az õ valós eredetük ? egyfajta keresztezõdés eredményei a Szíriusz B és az Orion rendszer lakosai között. Új ?törzset? hoztak létre, mely folyamatosan terjeszkedik, legalább évszázezredek óta. Õk tehát egy törzs, késõbb önálló fajjá váltak.

Úgy tûnik, az annunakik tevékenysége abban nyilvánul meg, hogy ?primitív? fajokkal, mint például az emberiség, népesítenek be bolygókat, aztán hagyják õket elszaporodni, miközben sokkal fejlettebb fajok, esetünkben a gyíkemberek, gondjaira bízzák õket, egyfajta ?planetáris menedzsment csapatra?, akik lefölözik az emberiség javait megteremtõjük igényének megfelelõen, miközben az annuninakik fenntartják hosszútávú érdeklõdésüket és szabályos idõközönként megvizsgálják ?emberi kísérletük? eredményét. Emiatt az annunakik egyfajta uralkodói színben jelenhetnek meg akik biztosítják a Föld erõforrásait; az emberiséget pedig általában felelõsségteljesen ?menedzseltetik?.

Az annunakik rokonságban állnak a Földön õshonos gyíkemberekkel, akármilyen történelmi megállapodást is kötöttek az emberi faj menedzselésével kapcsolatban. Az is igen valószínû, hogy az annunakiknak létezik valamiféle megállapodásuk a drakonidákkal azzal kapcsolatban, hogy a késõbbiek folyamán miként viszonyuljanak azokhoz a világokhoz, ahol az annunakik létrehoztát a maguk ?emberi kísérleteit?. Végül, szintén nagyon valószínû, hogy jó néhány annunaki titokban a Földön maradt, így szerepet játszott az emberiség elit szervezeteinek életre hívásában, hogy az emberiség ügyeit kezeljék. Ezek az ?egyezmények? és/vagy az elit csoportok titkos és közvetett módon való irányítása teszi az annunakikat a katonai-ipari-földönkívüli komplexum tagjaivá.

Dean fõfelügyelõ szerint az annunakik jelentõs szerepet játszanak az emberiség életében, s ez a tevékenységük sokkal inkább egyértelmûvé válik akkor, amikor a Nibiru a Föld közelébe kerül. Az annunakik visszatérése láthatólag a nemzeti titkosszolgálatok egyik legnagyobb problémája, hiszen semmiféle információval nem rendelkeznek azzal kapcsolatban, vajon milyen hatással lesz ez a faj az emberiségre magára, és az éppenséggel a földönkívüliekkel kapcsolatos helyzetek kezelésére életre hívott katonai-ipari-földönkívüli komplexumra. Az annunakik legfõbb tevékenysége az emberi evolúció hosszútávú befolyásolása elit csoportok, rendszerek és intézmények, valamint az emberi tudat kontrollálásával. Úgy tûnik, mintha egyfajta versengés lenne köztük és a drakonidák között a Föld irányításáért. A legjelentõsebb globális probléma melyért felelõsek az elit fölötti uralom, vallási fundamentalizmus, patriarkális jellegû globális kultúra és az agresszivitás kultúrája.

A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal együttmûködõ néhány idegen faj és legfontosabb tevékenységük összefoglalója az 1. táblázatban található.

Kis szürkék

(Zéta Reticuli és Orion)
Civilek eltérítése, genetikai kísérletek, tudat-programozás, emberek monitorozása implantátumok segítségével, klónozás és ember-hibrid lények megalkotása.
Az eltérítettek traumatikus élménye,

Genetikailag módosított emberek,

Emberek monitorozása implantátumokkal,

Tudatprogramozott ?eltérítettek?

Magas szürkék

(Orion)
Genetikai kísérletek, hibrid ember-szürke faj megteremtése, tudatirányítás és diplomáciai egyezmények megkötése az ?árnyék kormányokkal?.
Genetikailag módosított emberek

Emberek monitorozása impalntátumokkal

Tudatprogramozott ?eltérítettek?

Kompromisszumok a politikai elittel

Beépülés a nemzeti titkosszolgálatokba
Õshonos gyíkemberek

(Föld)
Az emberi elit, intézmények és gazdasági rendszer manipulálása, a vallási hitrendszer befolyásolása, militarizmus és az emberek eltörlése a történelem színpadáról.

Emberi jogok megsértése

Az elit korrumpálása és uralma

A média és a hírforrások uralma

Vallási dogmaviták

Történelmi amnézia

Az agresszivitás kultúrája

Drakonida gyíkemberek
(Alfa Draconis)
Az emberi elit és üzleti rendszer ellenõrzése, militarizmus, a klíma tönkretétele, konfliktusok és erõforrás-hiány, a földi erõforrások betakarítása, a szürkék és a földi gyíkemberek manipulálása.
Globális egészségügyi és jóléti problémák

Korrupt elit és intézményrendszer

Etnikai/vallási agresszió

Emberi jogok megsértése

Az agresszió és a terrorizmus kultúrája

Drogkereskedelem és szervezett bûnözés

Szíriusziak (Szírius B)
Részvétel technológiai csereprogramban, mely növeli a katonai potenciált földönkívüli fenyegetés esetére.
Titkos fegyverkutatások

Egzotikus fegyveres használata

Fekete költségvetések

Militarizmus
Anunnakik (Nibiru)
Az emberi evolúció hosszú távú ellenõrzése elitcsoportok, rendszerek és intézmények segítségével, az emberi tudat manipulálása. versengés a drakonidákkal a Föld uralmáért.
Az elit manipulálása

Vallási fundamentalizmus

Patriarchális globális kultúra

Az agresszió kultúrája

 

3. A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttmûködõ fajok 


1954. február 20-án ?emberi külsejû? földönkívüli faj képviselõi találkoztak az Eisenhower kormányzattal sikertelen kísérletet téve arra, hogy valamiféle egyezményt kössenek az USA termonukleáris fegyverkezési programjáról. A problémát láthatóan az okozta, hogy az említett idegen faj nem volt hajlandó katonai célokra is felhasználható technológiát átadni a militarista Eisenhower kormányzatnak, így a további – a háttérben folytatandó -, megbeszélések is zsákutcába futottak ezen faj és az emberiség képviselõi között. Az említett idegen faj által mutatott eleve elzárkózás a katonai-ipari-földönkívüli komplexumtól (MIEC) fontos jelzés volt arra vonatkozóan, miszerint létezik egy jelentõs ?emberszerû? idegen faj, mely nem kíván kapcsolatba kerülni a MIEC-cel sem az USA-ban, sem a bolygó más részén.

Az idegenek ezen második csoportja jellemzõen ?emberszerû?, emiatt igen könnyen el tudnak vegyülni az emberi társadalomban, miként azt Dean és mások is megemlítik, lehetetlenség õket megkülönböztetni az emberiség többi részétõl. Ezek a fajok az elbeszélések szerint a következõ csillagképekbõl, csillagrendszerekbõl érkeznek: Lant,, Fiastyúk, Szíriusz, Procyon, Tau Ceti, Ummo, Androméda és Arcturus. Nekik tulajdonítják a földi ember genetikai anyagának egy részét is. Alex Collier szerint mindösszesen 22 földönkívüli faj vett részt az ember genetikai anyagának kialakításában, az ?emberi kísérletben?, a fentebb már említett gyíkemberek, a szürkék és az annunakik mellett a második csoportból való fajok is, kiket Collier úgy ír le, mint ?barátságosak?.

Ezek vagyunk tehát mi, egy földönkívüliek által végrehajtott genetikai manipuláció termékei, akik legalább 22 idegen faj különbözõ génkészletének részeit hordozzuk hatalmas örökletes állományunkban. A genetikai örökségünk és lélekkel rendelkezõ mivoltunk miatt a barátságos földönkívüli fajok úgy tekintenek ránk, mint uralmuk alatt állókra.

Emiatt a genetikai kapcsolat miatt a katonai-ipari-földönkívüli komlexumon kívül elhelyezkedõ idegen fajok sokkal inkább védõ-óvó jellegûen tekintenek az emberiségre, hasonlóan ahhoz a szülõhöz, akinek ifjú fia vagy lánya veszélyes környezetbe kerül. Az ebbe a csoportba tartozó idegeneknek legfontosabb törekvése, hogy felelõsségteljesen garantálják a teljes emberiség biztonságát mind önmagával, mind a nagyobb galaktikus közösséggel szemben, melynek részét képezik.

Két jelentõs részre osztható a jelenleg tárgyalt csoportosulás. Az elsõbe azok a ?földönkívüliek? tartoznak, akik a történelmi korokban népesítették be a Föld felszín alatti lakótereit, és úgy írják le õket, mint egyfajta maradványait az õsi emberi civilizációknak; akik a felszíni emberi civilizációtól eltérõ fejlõdési utat futottak be. A másik része a csoportnak nem földi eredetû, azonban olyan mértékû emberi vonásokkal rendelkezik, hogy könnyedén el tud vegyülni az emberi társadalmakban a könnyû azonosíthatóság veszélye nélkül.

Telosziak

A felszín alatt élõ ?földönkívülieket? úgy említik, mint az emberi civilizációt megelõzõ földi kultúrák, mint például Lemuria vagy Atlantisz maradványai, s amiatt genetikailag az emberiség rokonai. A leginkább ismertté vált beszámoló ezekrõl a õsi fajokról Richard Byrd admirális munkája, a szerzõ halála után megjelent ?Naplók?. A mû az északi pólus térségébe vezetett titkos expedícióját mutatja be, amely során elvitték egy, az északi emberekhez hasonló tulajdonságokat mutató faj felszín alatti településeire. Szemtanúja lehetett e társadalom néhány csodálatos technikai vívmányának, valamint találkozhatott a fejlett nép vezetõjével, aki állítólag ezt mondta:

?Megengedtük, hogy belépjen ide, mert nemes személyiség és jól ismerik a felszíni világban admirális? Az Arianni nevû térségben tartózkodik, a Föld egyik belsõ világában? Admirális, el kell mondanom önnek, miért hívtuk meg ide. Érdeklõdésünk akkor fordult az önök irányába, amikor az önök faja felrobbantotta az elsõ atombombáit japán városok, Hirosima és Nagaszaki fölött. Ezekben az aggasztó idõkben kiküldtük repülõ szerkezeteinket, a ?foo fighter?-eket, hogy derítsék fel, mi történik? Mint láthatja, soha sem avatkoztunk be korábban az ön faja háborúiba, és kegyetlenkedéseibe, de most mégis ezt kellet tennünk, miután önök megismerkedtek egy bizonyos energia fajtávval. Képviselõink üzeneteket továbbítottak az ön világa hatalmasságaihoz, ám azok semmilyen figyelmet sem fordítottak rá. Most önt választottuk ki abból a célból, hogy szemtanúja lehessen, világunk létezik. Mint láthatja, kultúránk tudományunk sok-sok évezreddel megelõzi az ön fajáét.?

Miközben folyamatosan hallhatunk Byrd admirális naplóiban foglaltakkal ellentétes véleményeket, azoknak a száma is állandóan növekszik, akik találkozhattak a fejlett felszín alatti emberiség képviselõivel. Egy hatalmas felszín alatti város, Telosz, fekszik mélyen a Shasta hegy alatt Kaliforniában, legalábbis ezt állítják azok az egyének, akik akár fizikai mivoltukban látták meg és tapasztalták meg a várost, akár telepatikus úton kommunikáltak lakóival. William Hamilton, ismert ufókutató állítása szerint találkozott Telosz küldötteivel, akik bemutatták neki a város fejlett technológiáját és szerkezetét, valamint beszámoltak neki a korábbi civilizációhoz, Lemuriához fûzõdõ kapcsolataikról. Hamilton leír egy teloszit, ?Bonnie-t?, s bemutatja családját is:

?Bonnie, az anyja (Rana Mu), az apja (Ra Mu), a nõvére Judy, az unokatestvérei Lorae és Matox átköltöztek a mi világunkba, azonban sûrûn visszajárnak Teloszba pihenni és regenerálódni. Bonnie arra hivatkozik, hogy társai unalmas gépekkel unalmas alagutakat fúrnak a földben. Ezek az unalmas gépek felfûtik a sziklákat a vörös izzásig, aztán megüvegesítik õket, így szükségtelenné teszik nagyenergiájú sugárzás és ehhez szükséges kiegészítõ eszközök használatát. Az alagutak szükségesek a különbözõ felszín alatti, a mi hemiszféránkban levõ települések összekapcsolására. Az alagutakban elektromágneses meghajtású vonatok száguldanak egészen 4000 km/órás sebességgel. Az egyik alagút például a brazíliai dzsungelben, Matto Grosso városához csatlakozik. Vízkultúrás kertészetekben a teljes fényspektrummal megvilágítva termesztenek növényeket, mindezt automatikus üzemmódban. Így látják el Telosz, a pénz használatát nem ismerõ, másfél milliós népességét élelmiszerrel és egyéb erõforrásokkal.

Dianna Robbins aki – állítása szerint – telepatikus kapcsolatot létesített velük, kijelenti, a telosziak az õsi Lemuria népének maradványa, akik a Shasta hegy felszín alatti térségét alakították át otthonukká, amikor kontinensük elpusztult. Eredetileg mindössze 15 000-en voltak, ennyien maradtak Lemuria pusztulását követõen, azonban mára felvirágoztatták a Shasta hegy alatti kultúrájukat, lakosságuk száma elérte a 1.5 milliót; pszichotronikus technológiákat alkalmaznak, ehhez kristályok erejét és a telosziak magasan fejlett mentális képességét felhasználva hihetetlenül fejlett társadalmat építettek fel, mely kapcsolatban áll más csillagrendszerekbõl származó földönkívüli fajokkal is. A telosziak ? a beszámolók szerint ? specializálódtak az emberi élet meghosszabbítására, valamint harmonikus technológiákat és vallási rendszereket alakítottak ki a felszín alatt élõk számára. A telosziak és más felszín alatti ?földönkívüli? fajok igyekeznek minden erejükkel csökkenteni az emberiség és a földönkívüliek között fennálló technológiai egyezmények pusztító erejét, miközben segédkeznek az emberiség tudati szintjének emelésében. A telosziak legfõbb tevékenysége és egyben a kapcsolata a felszíni emberiséggel arra irányul, hogy megtanítsák velünk a Föld õsi történelmét, kiterjesszék az emberi élettartamot, megváltoztassák az egészségtelen hiedelemrendszert és védjék a környezetet. A globális segítségnyújtási törekvéseik a következõket ölelik fel: környezetvédelem, a biodiverzitás megõrzése, az emberi egészség és hosszú élettartam helyreállítása, az elveszett történelmi ismeretek rekonstruálása.

Az emberszerûnek látszó ?földönkívüliek? ? az állítások szerint ? genetikai anyagukkal hozzájárultak a földi evolúcióhoz, és ezek közül sok idegen faj engedélyt adott néhány képviselõjének, hogy reinkarnálódjanak a Földre emberi családokban, mint ?csillag magok?. Ezek a ?csillagmagok?, ?csillag gyermekek?, vagy ?csillag emberek?, mint személyek, Brad és Francie Steiger mûvében kerülnek bemutatásra, akik korábban más csillagrendszerekben éltek, azután a Földre jöttek, és saját elhatározásukból emberi testet öltöttek, hogy az emberiség evolúciós fejlõdésének mintegy lökést adjanak. Az emberek nagy része biztos benne, a földönkívüliek ezen fajtája barátságos hozzánk, amint ez a ?kontaktok? beszámolójából is kiderül, köztük George Adamski, Orfeo Angelucci, George Van Tassell, Howard Menger, Paul Villa, Billy Maier es Alex Collier, akik valamennyien ilyen értelemben nyilatkoztak úttörõ jellegû kapcsolataikról ezekkel a földönkívüliekkel. Az említett kontaktok gyakran fizikai bizonyossággal is szolgálnak kapcsolataikról földönkívüli lényekkel, fényképekkel, filmekkel rendelkeznek. A legalaposabban dokumentált és kutatott kontakt Eduard ?Billy? Meier, aki a legbõségesebb információkat szolgáltatta a kutatóknak. Ezek az emberszerû földönkívüli fajok láthatólag különbözõféleképpen ?specializálódtak?, különleges történelmük és galaxisban végzett bolygóközi vándorlásaiknak, problémáiknak és konfliktusaiknak megfelelõen. Fontos megismerni a legfõbb ténykedését minden egyes fajnak, azt, hogy milyen viszonyban állnak az emberiséggel, illetve azt, miként tudnának jobb kapcsolatot kiépíteni velünk a globális problémák megvitatása kapcsán.

Lant-beliek (Lyrans)

Talán akkor járunk el leghelyesebben e ?földönkívüli? idegen fajok és tevékenységeik tárgyalásában, ha mindenekelõtt figyelmünket arra a csillagrendszerre fordítjuk, melyet az emberi civilizáció galaxisbeli forrásaként emlegetnek, ahonnan szétsugárzott, ez pedig a Lant csillagkép. Az egyik legelsõ, a Lant rendszerérõl tudósító ?kontakt?, a széles nyilvánosságot kapó Billy Meier volt, a Lant-beliek 1975 és 1986 közötti állítólagos látogatásainak köszönhetõen, aki folyamatosan fizikai dokumentumokkal is szolgált állításainak alátámasztására, meglehetõsen összezavarva ezzel a Meier állításait szkeptikusan fogadókat. Számos esetben végeztek mindenre kiterjedõ nyomozást magánszemélyek és szervezetek Meier állításai kapcsán, s megállapították, dokumentumai nem hamisítványok, ezért egyértelmûen úgy kell tekinteni rájuk, mint a földönkívüliekkel folytatott kapcsolata bizonyítékaira. A Meier által évek alatt szolgáltatott fizikai bizonyságok nagy számának köszönhetõen megbízható és szavahihetõ emberként tekintettek rá, állításaiból pedig az következik, hogy valójában igen fontos szerepe van, mint szóvivõ, a földönkívüli faj számára.

Meiernek az alábbiakat adták tudtára a Lant csillagrendszerbeli kapcsolatai és emberi lakosai:?A ‘svájci’ Fiastyúk-beliek elmesélték õsi örökségüket, mely természetesen hatást gyakorolt a mienkre is, miszerint eredetileg (még a Fiastyúk-korszak elõtt), a csillagok egy manapság általunk a Lant csillagképben lévõ Gyûrûs-ködnek ismert objektum közelében lévõ csoportját népesítették be, innen ered a nevük is, Lant-beliek, ugyanezt a szisztémát alkalmazzuk akkor is, amikor a Fiastyúk térségébõl érkezõ embereket Fiastyúk-belieknek nevezzük. A korai Lant-beliek hatalmas ûrbárkákkal indultak más csillagrendszerek felé és ahol lakható körülményeket találtak, ott kolóniákat hoztak létre, ezek felvirágoztak, s késõbb maguk is elindították saját felderítõ egységeiket a világûr kikutatására.

Meier további beszámolóiban említést tesz arról, miként került fizikai kontaktusba egy Lant-beli ûrhajóval, melynek utasai bemutatták neki világukat és más, velük együttmûködõ világok csillagrendszereit. Alex Collier a Lant-beli civilizáció kezdeteirõl beszél, ahogy azt számára az Andromédáról származó földönkívüliek elõadták:

?A Napok és a bolygók életkorát tekintve galaxisunkban, elhatároztuk, hogy az emberi életformát a Lant csillagrendszerben hozzuk létre. Az emberek mintegy 40 millió éve éltek ott, töretlenül fejlõdve. A Lant-beli emberi faj érdeklõdése fõleg mezõgazdasági jellegû volt. Életük, bár sokan voltak, békében és jólétben telt.?

A Lant-beliek északi típussal rendelkeznek és minden bizonnyal õk azok az ?Elochimok? akikrõl a vallási hagyományok a Földön és szerte a Galaxisban beszámolnak. A Lant-beliek, szerte a Galaxisban és az emberi genezisben betöltött szerepének köszönhetõen, kézenfekvõ, hogy õk azok, akik a legmélyebben ismerik az emberi faj eredetét és galaktikus történelmét. Akár a ?Galaktikus történészek? jelzõt is rájuk illeszthetjük az emberi faj szemszögébõl. Egyáltalán nem lehet véletlen, hogy a Lant-beliek segítenek felfedni az emberi fajok Galaktikán belüli igazi történetét, az emberi kultúra és az ?emberi lélek? mély megértését. További részletek a Lant-beliekrõl:

?A Lant-belieknek van egyfajta természetes vonzódásuk a kezdetek és az õsi történelem iránt. Ezért igen hasznos segítõtársak lehetnek mindenkinek a múlt megértésében, az egyes események megfelelõ sorrendbe rakásában. Amint az emberiség megérti múltját és eredetét, megszerzi annak képességét, hogy tudatosan visszamenjen, pontról pontra, lefejtse az egyes rétegeket, mint a hagyma héját, és rátaláljon igazi természetére. Kitûnõ idegenvezetõk lehetnek ebben a folyamatban, ebben az ember számára lélektani folyamatban, saját történelmük és motivációik megértésében, s abban, mindezek miként jöttek létre.?

Összefoglalásképpen: a Lant-belieknek legfõbb tevékenysége az emberi faj különleges Galaxison belüli történelmének megismertetése, valamint segítségnyújtás az emberi indíttatások és lehetõségek megértésben. Globális jellegû tevékenységük magában foglalja pontos, az emberiségre vonatkozó történelmi ismeretek nyújtását a Galaktikus história megértéséhez, segítséget az emberi lényeg felfedezéséhez, diplomáciai és konfliktus-enyhítési tevékenységet, valamint világméretû oktatást-nevelést.

Fiastyúk-beliek (Pleiadians)

Billy Meier leírja a Fiastyúk-belieknek a Lant-beliektõl való leszármazását, azt, eredetileg miként vándoroltak csillagrendszerrõl csillagrendszerre, hogy aztán a Fiastyúk csillagain letelepedjenek:

?Õsi ismeretekkel rendelkezünk a korai Fiastyúk-beli elõdök egy másik anyacsillag körüli életérõl, s arról, hogyan utaztak végül a Fiastyúk rendszerébe. Írások szólnak a mi Naprendszerünkbe jóval korábban végrehajtott kivándorlásról is, valamint arról, hogyan és miként bukott meg ez a kísérlet. A Fiastyúk-beliek õseinek eredeti bolygóján a túlélõk egyharmada, a katasztrofális pusztulást követõen, új technológiát fejlesztett ki, elhatározta, hogy mindössze 900 év alatt gigászi ûrbárkákat épít mélyûri kitelepülés céljából. Így is történt, elkezdték útjára bocsátani a kozmosz minden irányába hatalmas jármûveiket, több száz éven át. A Svájcot meglátogató földönkívüliek azoknak az ûrbárka utasoknak a távoli leszármazottai, akik egy csillaghalmazból, az általuk létrehozott három emberi civilizáció közül az egyikrõl származnak, az általunk ma Fiastyúk-rendszernek nevezett csillagcsoportosulásból. Megtapasztaltak nagy nyereségeket, de nagy veszteségeket is az idõk folyamán. Egészen pontosan, az emberiség azon legkorábbi telepeseknek a leszármazottja, akik megpróbáltak letelepedni ebben a Naprendszerben, majd összekeveredtek bennszülöttekkel, illetve azon humán fajoknak, akik számos helyrõl betelepedtek ide.

Annak a rendszernek a pontos neve, melyrõl a Meiert meglátogató Fiastyúk-beliek érkeztek Taygeta, a legfontosabb bolygó ezen a rendszeren belül pedig az Erra. A Fiastyúk-beliek úgy hivatkoznak Meierre, mint általuk választott képviselõre, akinek az a küldetése, hogy elhozza a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatos igazságot az emberiség számára. Semjase, a Meierrel kapcsolatba került Fiastyúk-beliek hölgytagja a következõképpen mutatja be saját szerepüket:

?Nem vagyunk sem a Föld õrzõi, sem Isten által küldött õrangyalok vagy hasonlók. Sok ember úgy gondolja, valamiféle felügyeletet gyakorlunk a Föld felett, s az emberek sorsát befolyásoljuk. Ez nem igaz, mert mindössze egyes egyének által elhatározott küldetéseket hajtunk végre, melyeknek semmi köze a Föld irányításához vagy a Föld sorsának befolyásolásához. Ezért tehát helytelen minket a Föld felsõbbrendû üzenethordozóinak vagy õreinek tekinteni.?

A Fistyúk-beliek látogatásai megértésének kulcsmomentuma, hogy figyelmeztessék az emberiséget a szürkékre, akikrõl a következõ információkat adták át:

33. Különbözõ egyéb életformák is léteznek, hatalmas tudásanyaggal, akik függetleníteni tudták magukat közvetlen környezetüktõl. Képesek beutazni a világûrt, és alkalmanként a Földre is ellátogatnak.

34. Sokan közülük meglehetõsen kellemetlen teremtmények, s a barbárság gyakorlásában és minõségében olyan súlyos fokot érnek el, mint a földlakók.

35. Óvakodni kell tõlük, mert hajlamosak minden elpusztítani és lerombolni, ami csak az útjukba kerül.

36. Számos alkalommal pusztítottak már el egész bolygókat, vagy kényszeríttették lakosait szolgasorba.

37. Küldetésünk egyik feladata a földi emberek figyelmeztetése ezekre a teremtményekre.

38. Legyen mindez a Föld lakosainak tudomására hozva, hiszen közeleg az idõ, amikor ezekkel a degenerált humanoid teremtményekkel [szürkék] elkerülhetetlenné válik az összeütközés.

Collier szerint, a szürkék és a Fiastyúk-beliek érintettek számos, a Naprendszerünkben vívott ütközetben, de más csillagrendszerekben is, mint például a Szíriusz B. Másik kulcseleme a Fistyúk-beliek látogatásának Meier szerint segítség az emberiség tudatának felemelésében, illetve a régiók egyesítésében. Figyelemreméltó, hogy a Fiastyúk-beliek elvetik jó néhány más kontakt állítását, mint például Adamskiét, ezért, közvetett módon, egyfajta exkluzív vonatkozást adnak az igazságnak és a földönkívüli fajok jelenlétének. Érdekes módon Collier határozottan kijelenti, néhány Fiastyúk-beli csoport, mint például az Alcyonéról érkezõk, ?titkos programokon? dolgoznak, miközben a Taygeta-beliek (Meier is említést tesz róluk), a beszámolók szerint, az emberiség igaz segítõi. Néhány Fiastyúk-beli esetleges ?titkos programjai? mellett, a legtöbb tapasztalat és tény arra mutat, hogy a Fiastyúk-beliek pozitív kapcsolatban vannak az emberiséggel, igen sokat tesznek az emberi tudatosság növelésének segítésében, valamint azon vannak, hogy az emberiség megtalálja a függetlenségét a szürkék/gyíkemberek hatása alól. Következésképpen, a legfõbb tevékenysége a Fiastyúk-belieknek, láthatólag, az emberiség segítése szabadságának megtalálása érdekében az elnyomó kultúrák alól, és a tudatosság növelése. A Fiastyúk-beliek segíthetnek globális megoldást találni az egyetemes emberi jogok biztosítására, tényleges demokratikus rendszerek kialakításában, az emberi tudatosság emelésében és a globális oktatásban.

Északi Rigeliek

A Fiastyúk-beliek sok-sok szétrajzó emberi ûrkolóniája közül az egyik az Orion csillagkép Rigel nevû csillagának egyik bolygóján telepedett le. A történelmük során a Rigel, a maga északi típusú lakosságával, feltehetõen átesett egy szörnyû pusztítással járó polgárháborún, minek következtében a szürkék uralma alá került. George Andrews szerint a Procyon csillagról származó Khyla nevû, északi típusú lakosa, fontos információkat közölt a Rigeliekrõl, a Procyon-beliekrõl és a szürkékrõl az emberiség néhány kontaktjával, ezekrõl a ismeretekrõl pedig elmondhatók, hogy összecsengenek más forrásokkal, s Andrews következtetései megbízhatóak. A kontakt Khylát a következõképpen mutatja be:

?Khyla magas, elegáns ember, vékony de izmos, izmos ám könnyed. A szeme körül fekete karika volt, nem tudni, ez természetes vagy mesterséges eredetû, szinte olyan volt mint a szén. Az arca már-már gyönyörû volt, de egyértelmûen férfias. Vékony arca volt, magas járomcsonttal, és szúrós kobaltkék szemekkel. Szép, vállig érõ szõke haja volt. Izmos nyaka. Bõre halvány pasztell színû, fehéres árnyalattal. Nehéz megmondani a pontos magasságát, a vele való találkozás körülményei miatt, de valahol 180 és 210 cm között lehetett.?

Andrews ír a Rigel történetérõl is, ahogyan azt Khyla felfedte a kontakt számára.

?Valaha a kis szürkék õsei magas szõkék voltak. Nagy háború tombolt? a Nagy Háború elõtt a Rigel hatalmas birodalommal rendelkezett, mely forrásául szolgált a legtöbb galaktikus bolygó-benépesítésnek. Valamennyi rigeli magas szõke volt. A Procyonon is alapítottak települést. A Nagy Háború a rigeliek és a rigeliek között tört ki, és földi idõvel nézve 300 évig tartott. A rigeliek egy csoportja, akik megérezték, a Nagy Háború közeli ki törését, kegyetlenül megszállták a Procyon telepet titokban épült hajóikkal? Õk voltak az egyedüli rigeliek, akiknek sikerült elmenekülni a mindent elpusztító összeomlás elõl. Mindazokat akik a Rigelen maradtak, átalakították kis szürkékké.

Úgy tûnik, a Rigel átesett egy, az egész bolygóra kiterjedõ nukleáris katasztrófán, az ezt követõ környezeti összeomlás miatt az élet a felszín alatti menedékekre kényszerült. Teljesen valószínûtlen, hogy az északi típusú rigeliek is átestek volna a ?kis szürkékké? alakító transzformáción, hiszen génkészletük jelen van az emberiség örökletes állományában, például az északiaknál. A genetikai átalakításuk sokkal hosszabb ideig tarthatott, mint az említett három évszázad. Inkább valószínû, hogy a túlélõ, északi típusú rigeliek részt vettek egy, valamelyik csillagrendszerbõl, például a Zéta Reticuli térségébõl érkezett, ?kis szürkék? által vezetett bolygóméretû hibridizációs programban, akik behatoltak a Rigel térségébe és meggyengítették azt a Nagy Háború idõszakában. A kis szürkék minden valószínûség szerint genetikailag ?nagy szürkékké? formálják magukat, és ehhez az északi típusú túlélõk genetikai anyagát is felhasználják, akik gyengének bizonyultak a szürkék hibridizációs programjával szemben. A rigeli ?magas szürkék? minden bizonnyal kulcsszerepet játszanak a szürkék által kezdeményezett diplomáciai törekvésekben az emberi-szürke hibrid fajok megteremtésére, mint a mindkét fajra legkedvezõbb megoldás kivitelezésében. Procyon-beliek

A legtöbb, bolygójáról kirajzó rigeli a Procyon rendszere felé vette az irányt és fogott hozzá civilizációja újjáépítésének. A Procyon kettõs csillagrendszer, 11.4 fényév távolságra a Földtõl. A jelek szerint a rigeliek a negyedik bolygón alapították meg új kolóniájukat. Andrews szerint a Procyon-beli kolónia felvirágzott, mindaddig, amíg a jelenleg a Rigelt uraló szürkék fenyegetõ jelenlétébe ütközött, akik uralmukat a Procyonra is ki akarták terjeszteni. Khyla elmesélte az a taktikát, ahogy a szürkék próbálták uralmuk alá hajtani a Procyont:

?A szürkék eleinte néhány nagykövet révén látogatást tettek nálunk, aztán különbözõ területek specialistáit küldték, akik igen hasznosak voltak a számunkra, részt vettek különbözõ programokban, melyek során együttmûködtek velünk, végül, mint turisták jelentek meg nálunk. Ami eleinte csöpögés volt, késõbb áradattá terebélyesedett, ahogy soha nem látott számban érkeztek hozzánk, lassan de biztosan beépültek társadalmi rendszerünk minden részébe, beférkõztek még a legtitkosabb vezetõ csoportjainkba is? pontosan úgy, miként a ti bolygótokon, ahol elkezdtek teljesen tisztességtelen módszerekkel ellenõrzést gyakorolni a CIA és a KGB vezetõ tisztségviselõi felett, olyan technikákkal, mint például a telepátia vagy a hipnózis, mely az agynak a legõsibb területére, a hüllõagyra hat, éppen olyan technikákat vetnek be, mint a Procyonon? Kialakítottak egyfajta telepatikus hipnotikus kontrollt a vezetõink felett. A vezetõink felett és majdnem mindannyiunk felett, ez az egész olyan volt, mintha valamilyen végzetes jóslat megvalósítása felé rohannánk, mintha be lennénk programozva valamilyen rituális fekete mágia révén, melynek a jelenlétét nem voltunk képesek felismerni.

Khyla aztán tovább folytatta a szürkék által a Procyon lakosainak jelenlegi rabszolgasorba kényszerítésének történetét, mely alól a legtöbb procyoni képtelen megmenekülni. Fejlett ?multidimenzionális tudatosság? elvét magába foglaló idõutazási technológiákat alkalmazva, valami olyasmit, ami gátolja a szürkék degradált genetikus állományának duplikálódását, azonban jelentõs számú procyoni képes volt megszökni, s megszervezni egy függetlenségi harcot a ?távoli idõfolyosókból?. Említésre méltó, ahogyan a Procyon-beliek leírják, miként sikerült néhány ellenállási technikával sikereket elérniük, ezek az eljárások pedig hasonló helyzetekben a Földön is alkalmazhatók: ??egyenlõ az öngyilkossággal a szürkékkel szembeni közvetlen harc az emberiség jelenleg rendelkezésére áll fegyvereivel. Hiszen biztosak lehetnek a válaszcsapásban, és megismerhetik hatalmas erejüket. Az emberi tudatosság a leghatékonyabb elérhetõ fegyver jelenleg. A legeredményesebb módon úgy vehetõ fel a harc a szürkékkel szemben, ha az emberiség megváltoztatja tudatossági szintjét a lineárisról a multidimenzionális érzékelésre?. Olyan technikák állnak ugyanis rendelkezésükre, mely által képesek letéríteni a Földet pályájáról. Van az emberiségnek azonban egy kulcsfontosságú képessége, ami nekik nincs: a adottság, miszerint az ember képes tudatában olyan képeket õrizni, mely az egyént inspirálja és megérteti vele a kapcsolódását a mindenség õsforrásához. Ez a gyõzelem kulcsa.?

Alex Collier szerint a Procyonbeliek nemrég megszabadultak a szürkék uralmától, valamint azt is álllítja, hogy jelenleg nyerõ pozícióban vannak a szürkékkel való tárgyalások megkezdésekor.

Összefoglalásképpen: a Procyon-beliek legfontosabb tevékenysége a hatékony védekezés az emberiség földönkívüli uralom alá vetésével szemben a ?multidimenzionális tudatosság? technikájának kifejlesztése révén, tudati képek használatával, melyek által az egyén megvédheti magát a földönkívüliek tudatirányítása, és barátságtalan, monitorozási eljárásai alól. Globális problémák megoldása terén a Procyon-beliek segíthetnek a földönkívüliek egész Földre kiterjedõ hódító tevékenységének leleplezésében, azáltal, hogy a titokban jelenlévõ idegen fajokat felfedik; fejlesztik a multidimenzionális tudatosságot, az idegenek által végzet tudatirányítást semlegesítik, erõfeszítéseket tesznek az egyetemes emberi jogokért, valamint fejlesztik az Internetet és a globális kommunikációt.

Tau Cetiek

A jelek szerint további emberlakta világok találhatók a Tau Ceti és az Epszilon Eridani rendszerében. Frank Crawford kutató interjút készített számos egyénnel, akik fizikai kapcsolatba léptek Tau Cetiekkel. Az elsõ és legjelentõsebb az a feltételezett kiszivárogtató volt, aki részt vett egy UFO-szerencsétlenség helyszínelésében; ahol egy utast élve sikerült elfogni és kikérdezni az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tisztjeinek. A szerencsétlenség Phoenix mellett, Arizona államban, 1961-ben történt. Az ?Oscar? álnéven bemutatkozó kiszivárogtató beszámolt Frank Crawfordnak az elfogott földönkívüli, a késõbb ?Hank? névvel hivatkozott egyén származási helyére vonatkozó információkról:

?Késõbb Hank megerõsítette, hogy õ és társai a Tau Ceti és az Epsilon Eridani rendszerébõl származnak. További beszélgetések alkalmával Oscar beszámolt néhány indokról a földönkívüliek jelenlétével kapcsolatban. Elmondta, nem igazán örülnek a kis szürke idegenekkel kialakult helyzetnek. Kijavított bennünket, amikor a ?szürke? megnevezést alkalmaztuk, mondván, õk igazából fehérek. A Tau Cetiek véleménye szerint a néhány szürke által alkalmazott eltérítési technika hatalmas jogtalanság az emberiséggel szemben. Igazából egyfajta parazita lények, akik vadásznak az emberiségre szerte az univerzumban ? állítja Oscar. Hozzátette, hogy az amerikai kormányzat együttmûködése a szürkékkel igen veszélyes és ellenõrizhetetlen? A Tau Cetiekre szintén vadásztak még mindezek elõtt, õk azonban összefogtak más civilizációkkal, akik szintén áldozatok voltak?. (Oscar) szeretné tudatni az emberekkel, hogy amennyiben kapcsolatba lépnek a Tau Cetiekkel, nem kell félniük, hiszen õk azért vannak itt, hogy segítsenek. “A ?Hank? által nyilvánosságra hozott ismeretek azt sejtetik, a Tau Cetiek azért vannak itt, hogy segítsenek a szürkék titkos mesterkedéseinek és ténykedéseinek leleplezésében. Kifejezetten ragaszkodnak azokhoz a természetû megállapodásokhoz, melyeket az Egyesült Államok ?árnyék kormányzatával? kötöttek egyes egyének ?eltéríthetõségérõl?. ?Oscar? elbeszélése szerint a Tau Cetirõl származó ?Hank? a szürkék tortúráján esett át, ami miatt majdnem összeütközés tört ki azon Tau Cetiek kezdeményezésével, akik a szürkékkel szembeni katonai fellépést erõltették fogságba ejtett társuk miatt. Az Oscar által leírt események egyben a Tau Cetiek legfõbb tevékenységét jelentik, amint az a következõ telepatikus üzenetbõl is kiderül: ?Az egyik faj a Tau Cetirõl érkezett. A rejtõzködõ társadalmak összeesküvéseinek és ténykedésének felderítésére szakosodott specialisták. Ismerik a trükkös módszereket, melyekkel meggyengíthetõ egy társadalmi rendszer. Ezért tökéletes partnerek a titkos munkák elvégzésében.

A második személy, aki fizikai kapcsolatba került Tau Cetiekkel egy eltérített, Jill Waldport volt, aki elmesélte Frank Crawfordnak, miként került kapcsolatba földönkívüliek két csoportjával, egyik csoport szürkékbõl állt, míg a másik egy emberszerû fajból, aki megpróbált neki segíteni közvetíteni a szürkék felé.

?Jill elmesélte nekem, az idegenek egy csoportja kifejezetten nehezményezi más idegenek emberek akarata ellenében végzett tevékenységét. Azért jöttek, hogy megtanítsák hogyan tegyék túl magukat az egyének a szürkék BECSTELENSÉGEIN és miként védekezzenek ellenük. Elmagyarázta, pszichikai síkon szükséges egyfajta védõpajzsot építeni maguk köré, mint valami téglafalat, amikor eljönnek értük. Ez segít megvédeni õket a különbözõ TUDATBEFOLYÁSOLÁSI TRÜKKÖK alól. Amikor a legközelebbi alkalommal a szürkék eljöttek érte, kipróbálta, s a dolog ?látszólag? mûködött.

Crawford késõbb felfedte hogyan írta le Jill a Tau Cetirõl származó barátságos földönkívüliek származását:

?Ezen a ponton kezdtem úgy érezni, hogy agyam asszociációs képességét túlterheltem, így elhatároztam, megkeresem Aranyhajút, és megkérdem õt, honnan valók. Ha hiszi, ha nem, válaszolt, ?Tau Seat-eye?, mond ez önnek valamit?? Késõbb említettem Oscarnak, közremûködtem egy eset kivizsgálásában, melyben intenzíven részt vettek a szürkék és a Tau Cetiek, segítõ szándékot mutatva. Megkérdezte, hol történt a dolog, mire megadtam neki a választ, Springfield közelében, Illionis államban. Õ ezután rendkívül alapos leírást adott Jillrõl, s kijelentette, meggyõzõdése, hogy valóban kontakt.?

Összefoglalásképpen, a Tau Cetiek legfõbb tevékenysége a tudatosság felemelésére irányul, arra, miként bánjunk a társadalmak felforgatására törekvõ földönkívüliekkel, azonosítsuk be az elit korrupt tagjait és a korrupt intézményeket, emeljük az emberi tudatosság szintjét, és olyan technológiákat fejlesszünk ki, melyek ellensúlyozzák az idegenek fejlett tudatmanipulációs törekvéseit. Globális problémák megoldása terén számíthatunk segítségükre a kormányzati/üzleti korrupciók leleplezésében, az elit manipulációjának leállításában, a földönkívüliek beszivárgása mértékének pontos behatárolásában, a tudatmanipuláció semlegesítésében, az implantátumok eltávolításában, multidimenzionális tudatosság kifejlesztésében, diplomáciai és konfliktuskezelõ megoldások elterjesztésében.

Andomédaiak

Az Androméda csillagképbeli idegenekrõl is ad leírást Alex Collier. Õk közvetlen leszármazottai azoknak a Lant-belieknek, akik némi nehézségbe ütköztek, amikor elõször hagyták el a Lant rendszerét, ugyanis ragadozó jellegû földönkívüli fajokkal találkoztak, de végül letelepedtek az Androméda csillagképben a ?Zenatae? csillagrendszerben. Collier az Andromédaiak természetét a következõképpen mutatja be:

?Mindenféle technikai fejlesztést, amit csak elértek, társadalmi rendszerük tökéletesítésére fordítottak. Kifejezetten oktatási célokra. De természetesen védekezésre is. Nem, nincs katonaságuk, de természetesen vannak tudósaik. Amit tesznek az az, hogy szinte bárhová elküldik gyermekeiket iskolába, a mi lineáris idõnkben számolva 150-200 évig. Mindenféle mûvészetre és tudományra megtanítják diákjaikat. Minden szakterület mestereinek számítanak. Azután, egy bizonyos ponton, el kellett dönteniük, mivel is akarnak foglalkozni igazán, azonban megvan a lehetõségük, hogy bármikor meggondolják magukat és akármikor valami máshoz fogjanak. Szóval, minden lehetõség rendelkezésükre áll. Mindent az oktatásnak rendelnek alá. Sohasem törekedtek rá, hogy televízió építésével megzavarják társadalmi rendszerüket. Soha. Minden eszköz megvan a fejlesztéshez, a tudományuk és a technológiájuk jórészt védelmi célokat szolgál ? fõleg holografikus eszközöket használva.?

A legjelentõsebb vonásuk az andromédaiaknak az, hogy tagjai az Androméda Tanánácsnak, egy kb. 140 csillagrendszert magában foglaló csoportosulásnak, mely figyelemmel kíséri a Föld sorsának alakulását. Egy 1997-es riportban Collier az alábbiakban írja le a Tanács tevékenységét:

?Nos, jelenleg a Galaxisunkban számos tanács mûködik. Igazából nem sokat tudok a többi tanácsról, azonban ismerem az Androméda Tanácsot, mely 139 különbözõ csillagrendszert ölel fel, s idõnként összegyûlnek, hogy megvitassák a Galaxisunkban zajló dolgokat. Nem valamiféle politika testület. Amit mostanában megvitattak az a jövõbeni hatalmi viszonyok kérdése, 357 év múlva lesz esedékes, és mindenkire hatással lesz. Amit elvégeztek, idõutazás segítségével, az az, hogy képesek voltak meghatározni azt az energiaszint-váltást, melynek következtében a jövõnkben 357 év múlva mindez bekövetkezik. A szálakat visszavezették a Naprendszerünkre és képesek voltak mindezt a Földre is megtenni, a Föld holdjára és a Marsra. Erre a három helyszínre. Az Androméda Tanács egyik legelsõ ülésén arról akartak dönteni, hogy bekapcsolódjanak-e vagy se közvetlenül az itt folyó eseményekbe. Moraney szerint, az elsõ alkalommal mindössze 78 csillagrendszer képviseltette magát. Az a 78, csak alig több mint a rendszerek fele, többségi határozattal elfogadta, hogy semmilyen lépést nem tesz veletekk kapcsolatban, a problémák ellenére sem. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy pontosan tudd, miért nem akarnak semmiféle lépést tenni veletek kapcsolatban. Olyan csillagrendszerekrõl beszélünk, melyek akár 100 millió fényévekre is lehetnek tõlünk. Köztük olyanok is, akikkel soha sem találkoztunk eddig. Egyszerûen csak felfogták a velük harmonikus bolygóknak a rezgését. Az ok, ami miatt nem akarnak veletek különösebben foglalkozni, az õ szempontjukból az, hogy az emberek sem törõdnek magukkal, sem a bolygójukkal sem egymással. Miben lehetnek így értékesek a földi emberek? Szerencsére a Tanács tagjai többségének ettõl eltér a véleménye, hiszen a Föld lakosságát 5700 éve befolyás alatt tartják külsõ erõk, ezért érdemes megadni legalább önmagunknak egy lehetõséget ? bizonyítván minimum annyit, hogy a Tanács többi tagja téved.?

Az Andromédaiak vezetõségének tevékenysége láthatóan arra irányul, hogy elõsegítse a Földet jelenleg sújtó problémák megoldására irányulóan a Galaktikus közösség döntését, beleértve haladó stratégiák alkalmazását a konfliktuskezelésben, illetve a fiatalok oktatását. A globális problémák megoldása keretében segítséget ajánlanak a pszichikus-, kristály- és szivárvány-képességû gyerekek nevelésében, béke-oktatásban, az elit-manipulálás leleplezésében, a világkormány megalakítására irányuló törekvések támogatásában, diplomáciai és konfliktuskezelési megoldásokban.

Szíriusziak ? a Szíriusz A-ról

A földönkívüliek következõ csoportját a Szíriusz rendszerébõl eredeztetik. A Szíriusz valójában kettõscsillag, A és B nevû komponensekbõl áll, mindkét csillag körül fejlett élet alakult ki. A Szíriusz A kékesfehér csillag, 8.6 fényévre van a Földtõl, 20-szor fényesebb a Napnál, és az éjszakai éjbolt legfényesebb csillaga. Ezzel éppen ellentétes a Szíriusz B, fehér törpecsillag, 8-32 csillagászati egység távolságban kering az A jelû csillagtól, elnyújtott ellipszis pályán. Figyelemreméltó, hogy egy afrikai törzs, a dogonok kifejezetten bonyolult ismeretrendszert birtokolnak a Szíriusz B pályájáról anyacsillaga, a Szíriusz A körül. A tudást az õseik minden bizonnyal a Szíriusz csillagrendszerbõl érkezõ idegenektõl kaphatták. A dogonok úgy hivatkoznak a szíriusziakra, akik a Szíriusz B-rõl látogattak hozzájuk, mint kétéltû jellegûekre, s ez a leírás pontosan egezik Collier állításával, miszerint a Szíriusz B bolygóit ?lényegében gyík- és kétéltû jellegû fajok foglalják el?. Collier azonban a Szíriusz A rendszer földönkívüli fajait emberszerûnek írja le:

?Van a Szíriusz A rendszerében élõ lények közt egy emberi faj, a Katayy-k. egyértelmûen barátságosak? A legtöbb emberi fajta bõre vörös színû. Az õseik azoknak az elsõ Lant-belieknek a leszármazottai voltak, akik a nõkkel és a gyermekekkel elmenekültek a háború idején. Óceánjaikban bálnák, polipok és cápák élnek. Mûvész jellegû lények. A természethez kapcsolódó jellegû zenéjük van. Szeretnek építkezni és nem különösebben politikus alkatúak. A kormányzatuk ?szellemi technológiákat? alkalmaz, mely hangokon és a színeken alapszik.

Ha a szíriusziak eredetileg Lant-beli menekültek a kataklizmikus bolygóközi háború elõl, ebben az esetben jól érthetõ, miként alakult ki az építészethez kapcsolódó vonzalmuk, hiszen egy teljesen új civilizáció felépítése egy viszonylag fiatal csillag körül, mint amilyen a Szíriusz A, sürgetõ feladat lehetett. Collier úgy hivatkozik a szíriusziakra, mint akik hangok és színek használatával, egyfajta ?szellemi technológiát? alkalmaztak, ami arra utal, hogy specializálhatták magukat a különbözõ égitestek terraformálására, alkalmassá téve õket az élet hordozására, az égitestek bioenergetikai mezõinek megváltoztatásával. A következõ telepatikus párbeszéd további információval szolgál a szíriuszi, új bolygó-szerkezeteket létrehozó építõkrõl, akik a ?bioenergetikai hálózat? megváltoztatásával segítik az emberi és más létformák evolúcióját:?Õk az eredeti kiépítõi a hálózatotoknak, annak a szerkezetnek, melyen bolygótok felépítése alapszik. Ezért igen hasznosak bolygóotthonotok titkos geometriájának és az ezzel összefüggõ fizikai törvények megértésében. Segíthetnek egy új hálózat megépítésében is, egy új rendszert tervezni, ami megfelel a következõ kihívásoknak. Így hát azt mondhatjuk, hogy a szíriusziak kitûnõ szövetségesek lehetnek az elõttünk álló stratégiai tervezési munkában.?

Összefoglalásképpen: a Szíriusz A térségébõl érkezõ földönkívüliek legfontosabb tevékenységeként a következõ pontok jelölhetõk meg: az emberiség számára alkalmas gazdasági rendszer kiépítése az emberi evolúció biztosítása érdekében a bolygó ?bio-mágneses terének? megváltoztatása által. Akik a Szíriusz A vidékérõl jönnek segíthetnek a globális környezetvédelmi problémák megoldásában, a biodiverzitás megõrzésében, a tudatosság emelésében és a bioszféra evolúciójában.

Ummiták

Az ummitákat az Ummo bolygóról származó földönkívülieknek írják le, mely ? a beszámolók szerint ? valószínûleg a Wolf 424 jelû, 14.6 fényévre lévõ csillag körül található. Jelentõs szerepet játszottak tudományos és technikai ismeretek elterjesztésében Spanyolországon keresztül, ahonnan aztán elterjedtek ezek az ismeretek szerte Európába az 1960-as és 1970-es években, egy rejtett kisvárosból, nem messze a francia ?Alpok alja? nevû provinciától. Az ummiták kapcsolatba léptek számos általuk kiválasztott egyénnel, akiknek részletes technikai ismeretekkel szolgáltak, különbözõ technológiákkal és forradalmian új eljárásokkal kapcsolatban, melyek messze túlmutatnak a jelenlegi ortodox teóriákon. Az ummiták egyetlen egy személyt választottak ki fizikai kapcsolat-teremtésre, egy gépírót, a szokásos eljárásuk az információ-közlésre telefonhívások, szabályos postai küldemények voltak. Õ elbeszéli miként dolgozott együtt velük, és hogyan sikerült neki azonosítania õket, mint ummitákat:

?1967 és 1975 között a madridi csoport tagjai [Spanyol UFO-kutatók tanúságtétele az ummitákról] kaptak egy levelet egy férfitól, aki azt állította, õ az ummiták gépírója. Valójában, hirdetést adott fel munka-ügyben egy lapban, mire hamarosan felkereste két magas, szõke, választékosan öltözött férfi. Azt mondták neki, õk dán orvosok, és megkérdezték, vajon vállalná-e tudományos anyag legépelését a szokásos áron. Eleinte minden rendben ment, egészen addig, amíg a következõ mondatot nem olvasta: ?Egy Ummo nevû, a Földtõl 14.6 fényévre lévõ égitestrõl származunk? ? kiemelte ezt a részt, szembesítette vele az orvosokat és rákérdezett ? õk nem bizonytalanodtak el, azonnal beismerték, hogy egyáltalán nem dán orvosok, hanem valójában földönkívüli látogatók. Állításuk igazolásaképpen létrehoztak egy kicsiny, kb. 2.5 cm-es gömböt, melyet egyikük a gépíró elõtt elhelyezett a levegõben. A gépíró belenézett, és legnagyobb megdöbbenésére azt a jelenetet látta, amikor elõzõ nap, pontosan ugyanabban az irodában a felesége annak a félelmének adott hangot, hogy az orvosok esetleg kémek.?

Azonban létezik egy meglehetõsen jól dokumentált esemény egy ummita ûrhajó leszállásáról, Madrid közelében, 1967. június 10-rõl, amirõl az ummiták jó néhány nappal korábban értesítettek egy általuk kiválasztott ufókutató csoportot. Az ummiták tevékenysége láthatóan arra irányul, hogy segítséget nyújtsanak tudósoknak olyan elõremutató technológiák és elméletek kidolgozásában, melyek a technikai jellegû globális problémák megoldásához nyújthatnak támogatást. 1973-ban a Földön kialakult nukleáris fenyegetettség miatt az ummiták felszámolták ideiglenes lakhelyüket és elhagyták a Földet. 1980-ban a következõ üzenetet küldték Dr. Antonio Riberának, az egyik spanyol ufókutatónak, aki korábban kapcsolatot tartott velük:

?30 éve tanulmányozzuk tudományotokat, kultúrátokat, történelmeteket és civilizációtokat. Mindazt az információt, melyet a Földön összegyûjtöttünk egy titánium-kristály adathordozón magunkkal vittük. DEMONSTRÁLTUK számotokra kultúránk és technológiánk parányi szeletét ? az átadott információ szûkössége miatt az hatékonyan nem használható fel a mindennapi gyakorlatban. Mindezt azért tettük így, mert szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy a tudományotokat elsõsorban háborúskodásra és önmagatok elpusztítására használjátok, mely foly[amatosan] az elsõdleges célotok. Úgy viselkedtek mint a gyerekek, akik iszonyatos és veszélyes játékokkal szórakoznak, melyek majd elpusztítanak benneteket. SEMMIT SEM TEHETÜNK! A kozmikus törvény kimondja, minden világnak a saját útját kell járnia, akár túlél, akár elpusztul. A második lehetõséget választottátok. Elpusztítjátok bolygótokat ? megsemmisítitek a fajokat, szennyezitek a légkörötöket és a tengereiteket egészen addig, amíg ezek a folyamatok már visszafordíthatatlanokká válnak. Szomorúsággal, de tudomásul vesszük õrült döntésetek, és elfogadjuk, hogy a döntés csakis a tietek. Nem tudunk messzire a jövõtökbe látni, mert viselkedésetek teljességgel meg jósolhatatlan, és vibrál, egyfajta paranoia-közeli állapotban. Mint kozmoszbéli idõsebb testvéreitek teljes szívvel figyelemmel kísérjük megváltozásotokat. Ne pusztítsátok el csodálatos kék bolygótokat, e ritka légkörrel rendelkezõ világot, mely oly csodálatosan lebeg az ûrben és nyüzsög rajta az élet. A TI DÖNTÉSETEK.?

Miközben nem tudható pontosan az ummiták segítsége miféle hatást gyakorolt mióta széles körben nyilvánosságra került, bizonyosnak tûnik, a technikai beállítottságú szakemberek és a városlakók tudásában széles körökben innovatív jellegû ismeretek terjednek. Következésképpen levonható, az ummiták legfõbb tevékenysége technikai jellegû információk megosztása, a tudományos kultúra átalakítása, és globális oktatás. Az ummiták segíthetnek a globálisan uralkodó tudományos paradigmák megváltoztatásában, környezetbarát technológiák kifejlesztésében és az oktatás megreformálásában.

Alpha-centauridák

Egy további, földönkívüli faj játszik látszólag jelentõs szerepet az emberiséggel kapcsolatosan, õk az Alpha Centauri rendszerébõl érkeznek. Alex Collier kijelentése is alátámasztja ezt, miszerint az Alpha-centauridák egyike a Földre látogató idegen fajoknak. A Montauk és a Philadelphia projektek egyik feltételezett korábbi tagja, Al Bielek számos földönkívüli fajról tesz említést, beleértve az Alpha-centauridákat is. Bielek tanúságtétele talán az egyik legbizarrabb és legellentmondásosabb az ufókutatók körében, azonban állításai logikusak és megbízhatóak, ezenkívül összecsengenek John Quinn, független kutató következtetésével, aki szerint Bielek igen szavahihetõ és nagyon sok tény támasztja alá kijelentéseit. Az alpha-centauridák, Bielek szerint, láthatóan egyfajta menedéket és védelmet adnak mindazoknak az embereknek, akik segítségre kérnek az árnyék kormányok elnyomó elemeivel való tárgyalásokhoz. Bielek egy interjúban feltárta az Alpha-centauridákkal kötött megállapodás természetét:

AB [Al Bielek]: Rendszeres sikló járatok indulnak errõl a bolygóról a Alpha Centauri 4. bolygójára, mely az egyezmény szerint biztos menedéket nyújt azok számára, akik az USA kormányzata számára nemkívánatos személyek. Ez egy megállapodás. 12 órájuk van elmenekülni. Minden jel szerint vihetik magukkal családjukat, beleértve a nõvéreiket, fivéreiket, szüleiket, akárkiket. Amennyire tudom, a mai napig ott vannak.

SS [kérdezõ]: Ki mûködteti a siklót?  AB: Valószínûleg az Alpha Centauri kormányzata, ám nem tudom. Azonban a járat rendszeres, heti két alkalommal közlekedik. Nem tudom hol lehet a leszállási hely. Természetesen titokban tartják.

SS: Hogyan néznek ki?

AB: Az Alpha-centauridák? Mint az emberek. Hajszál pontosan. A bolygójukon sokkal kisebb a népsûrûség. Nincs túlnépesedés. Fejlett civilizációt alkotnak. Kicsivel elõttünk járnak nem sokkal, de valamennyivel elõttünk. Nem tetszik nekik, ahogy a kormányzatok üldözik a velük szemben állókat, meg hasonlók, ezért megadják a lehetõséget mindazoknak a kormánytisztviselõknek, akiktõl valamilyen ok miatt meg akarnak szabadulni, hogy elmenekülhessenek. Nem tudom hogyan, de valahogy közelükbe férkõznek, s ha az illetõk menedéket kérnek, megkapják a besszálló kártyájukat, és csak felszállnak az egyik siklóra. Ennyi az egész. És ott vannak. Hogy aztán mi történik, nem tudom. Azóta sem találkoztam azokkal, akik elmentek.

Az a szerep, amit az Alpha-centauridák játszanak az árnyék kormányok számára nem kívánatosnak ítélt személyek számára történõ menedék-nyújtásban arra vall, hogy mélyen érdeklõdnek a szociális igazságtalanságok iránt, és sokaknak segítenek egy megbízhatóbb és fejlettebb társadalmi rendszer tagjává válásában. Ez az az eszme, ami megfogalmazódik az alábbi, független forrásból származó telepatikus üzenetben: ?Az [Alpha] Centauriról érkezõk társadalmi rendszere nyitott, ragaszkodó és szeretõ, ezért igen hasznos lehet mindazoknak, akik társadalomtervezéssel foglalkoznak, és újfajta szabályok kidolgozásán gondolkoznak, egy konfliktusmentes és gondoskodó szociális szerkezetrõl. Az Alpha-centauridák legfõbb tevékenysége szerint a szociális igazságosság megteremtésére irányul, valamint a személyes szabadságra. A globális problémák megoldása terén az Alpha-centauridák segítséget nyújthatnak a szociális igazságtalanság globális méretû csökkentésében, békeövezetek vagy béke menedékhelyek kialakításában, az emberi jogok érvényesítésében.

Arkturusziak

Az utolsó bemutatásra kerülõ, az emberiség ügyeinek alakítása szempontjából jelentõs szerepet betöltõ faj az arkturusziak, akik egykoron szerepet játszottak a Föld benépesítésében képviselõik révén, és feltételezhetõen békében élnek más fajokkal. Andrews szerint: ?Az õsidõkben a bolygónk szektorokra volt osztva négy különbözõ csoportra: szõkék, szürkék, hatalmas gyíkszerû lények a Capella rendszerbõl, és az Arkturusz rendszer-beliek. Andrews folytatja az elbeszélését, eszerint az arkturusziak mostanság megfigyelõ szerepet töltenek be a jelenlegi harc kapcsán, mely a Föld és a Föld lakosságának birtoklásáért folyik különbözõ földönkívüli fajok közt. Collier is úgy írja le az arkturusziakat, mint a Földre hatást gyakorló idegenek közül valókat, akik ?megpróbálnak segíteni?. Az arkturusziakról származó legtöbb információt azok szolgáltatják, akik állításuk szerint telepatikus módon kommunikálnak velük. Példaként megemlthetõ Dr. Norma Milanovich, aki könyvében, a Mi, az arkturusziakban, úgy írja le az arkturusziakkal való kapcsolattartását, mint egyfajta számítógéppel segített automatikus írást. Ebben az arkturusziakról a következõ álíltást teszi: ?Segítik a Földet, hogy belépjen az Új Kor szellemiségébe. Nem befolyásolják a szabad akaratát egyetlen földlakónak, vagy a döntéshozóknak sem, azért vannak itt, hogy tanítsanak és segítséget nyújtsanak mindazok rezgésszámának felemelésében, akik a Föld bolygóval szeretnének tartani, amint az belép új dimenziójába. A leírások szerint az arkturusziak igen fejlett spirituális kultúrával rendelkeznek, valamint magasan fejlett technikával, ami nagy hatású tényezõvé avatja õket szerte a galaxisban. Egy másik, az arkturusziakkal telepatikus kapcsolatban levõ egyén a következõképpen mutatja be küldetésüket a Földre:

?Az Arkturusziak a kontaktok általános idegenvezetõi vagy segítõi. Átfogó törekvés él bennük arra nézve, hogy ez a dolog rendben menjen. Hogy lássák, annyit tanulsz amennyit csak lehetséges ezáltal és annyit segítenek ehhez az úthoz, amennyi csak tõlük telik. Azonban törekvéseik során a bolygót, mint egészet tekintik, s amennyire csak lehet, segítik az egyén függetlenségét. Szándékaik szerint a legkisebb befektetett munka árán a legnagyobb hasznot remélik. Kifejezetten hatékonynak és kreatívnak találhatod õket ebben. Nagyon hasznosnak bizonyulhatnak abban, ha meg akarod tanulni miként cselekedj, hogyan várd ki az alkalmas idõpontot, és hogyan határozd meg azt az igen kevés területet, ahol jelentõs sikereket érhetsz el.

Az arkturusziak legfõbb tevékenysége eszerint láthatólag a szellemi értékek és a fejlett technológiai megoldások integrálása, valamint stratégiai tanácsok nyújtása a bolygórendszerek átalakításához. Globális problémamegoldás terén, kiszámítható és átlátható világkormányzat, integrált globális finanszírozás, politikai és szociális rendszerek megteremtése; az emberiség segítése a földönkívüliekkel kapcsolatos tevékenységének összehangolása, valamint diplomáciai és konfliktuskezelési téren.?

A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttmûködõ néhány idegen faj és legfontosabb tevékenységük összefoglalója az 2. táblázatban található.

2. Táblázat. A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttmûködõ idegen fajok.

Idegen fajok
Fõbb tevékenységek
Segítség a globális probémamegoldásban

Telosziak

(Föld)
A felszíni emberiség segítése, hogy megismerje saját õsi történelmét, az emberi élettartam kiterjesztése, az egészségtelen hitrendszerek cseréje és a környezetvédelem.
Környezetvédelem

A biodiverzitás megõrzése

Emberi egészség és élettartam-növelés

Az emberi történelemtudás helyreállítása

 

Lant-beliek

(Lant)
Az emberiség egyedülálló galaxisbeli történelmének megismertetése, segítségnyújtás az emberi motivációk és lehetõségek megértésében.
Az emberi történelemtudás helyreállítása

A galaktikus történelem megértése

Az emberi lényeg mivoltának megértése

Diplomácia és konfliktuskezelés

Globális oktatás

Fistyúk-beliek

(Fiastyúk)
Segítség az emberiségnek hogy felszabaduljon az elnyomó szervezetek alól a tudatosság szintjének emelésével.
Egyetemes emberi jogok

Valójában demokratikus rendszerek

Emberi tudatosság evolúciója

Globális oktatás

Procyon-beliek

(Procyon)
Hatékony védekezés kifejlesztése a földönkívüliek elnyomásával szemben, ?multidimenzionális tudatosság? kifejlesztése mentális képek használatával az idegenek tudatkontrolljának megelõzésére, a barátságtalan idegenek megfigyelése.
Az Idegen elnyomás leleplezése

A globális UFO-tikolózás felfedése

Multidimenzionális tudatosság

A tudatkontroll semlegesítése

Egyetemes emberi jogok

Internet és globális kommunikáció
Tau Cetiek 

(Tau Ceti)
Az idegenek elnyomásának és ellenõrzésének leleplezése, a korrupt elit és intézményrendszer beazonosítása, az idegenek tudatkontrolljának semlegesítése, tárgyalások a militaristákkal. A kormányzati és az üzleti korrupció leleplezése
Az idegen behatolás ellenõrzése
Multidimenzionális tudatosság
A tudatkontroll hatástalanítása
konfliktuskezelés

Andromedaiak

(Androméda)
A Galaktikus Közösség döntéshozatalának sürgetése a Föld jelenlegi helyzetével kapcsolatban, innovatív konfliktuskezelõ technológiák és a fiatalok oktatása.

Pszichikus és kristály gyerekek oktatása

Béke oktatás

Az elit manipuláció leleplezése

A globális kormányzás elõsegítése

Diplomácia és konfliktuskezelés

Siriusziak 

(Siriusz A)
Segítségnyújtás megfelelõ gazdasági rendszer kiépítéséhez az ember földi fejlõdéséhez a bolygó ?biomágneses energiamezõjének? megváltoztatásával.
Környezetvédelem

A biodiverzitás megõrzése

Az emberi tudatosság emelése

A bioszféra fejlesztése
Ummiták

(Ummo)
Technikai információk megosztása, a tudományos kultúra átalakítása és globális oktatás.
Tudományos paradigmaváltás

Alternatív technológiák kifejlesztése.

Oktatási reform.

Alpha Centauridák

(Alpha-Centauri)
Társadalmi igazságosság és emberi szabadságjogok
Globális szintû társadalmi igazságosság

Békeövezetek

Emberi jogok

Arkturusziak

(Arkturusz)
A szellemi értékek integrálása fejlett technológiákkal, stratégiai tanácsadásnyújtás a bolygórendszerek átalakításához.

Globális kormányzás

A globális üzleti, politika és társadalmi rendszerek integrálása

Az idegenekkel való rokonság koordinálása

Diplomácia és konfliktuskezelés

4. Konklúzió

Miközben számos további, a kiszivárogtatók és a kontaktok által leírt, földönkívüli faj szerepel a jelentésekben, a fentebb megvizsgált fajokra nézve sokkal több bizonyossággal rendelkezünk. Az elsõdleges szempont a bemutatott fajok csoportosításában a technológiai csereprogramban, illetõleg az árnyék kormányokban való részvételük aránya az Egyesült Államokban és szerte a világon. Az elsõ csoportban tárgyalt fajok különbözõ mértékben részesei a katonai-ipari-földönkívüli komlexumnak (MIEC), mely hatalmas titkos erõforrásokat mondhat magáénak fekete költségvetésekbõl az USA-ban és szerte a világon, ezek a rejtett programok fenyegetést jelentenek az egyes emberekre, a fejlõdõ nemzetekre és a globális környezetre. Ezzel éppen ellentétesen, a MIEC hatókörén kívül elhelyezkedõ földönkívüliek mindössze elenyészõ hatást gyakorolnak az emberi társadalomra, eközben igyekeznek a MIEC tagokat kizárni mindenféle komolyabb összefonódást kínáló együttmûködésbõl, ami szorosabbra fûzné a MIEC tagok viszonyát. Ezek az egyezmények felölelik az árnyék kormányokkal való együttmûködõ fajokat, de egyúttal elhatárolják azokat, akik a be-nem-avatkozás politikáját vallják.

A MIEC által keltett és növekvõ számú globális probléma közvetlen fenyegetést jelent az emberi szabadságra és függetlenségre. A jelenlegi stratégia folytatása, az idegen fajok jelenlétének kezelése az árnyék kormányzatok által, a földönkívüliek azon fajainak kedvez, akik az emberiség leigázásán, szabadságának és függetlenségének megnyirbálásán munkálkodnak. Alternatívát a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal való együttmûködés jelent, akik a jelek szerint szívbõl érdeklõdnek az emberiség iránt. Az összefogás a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal jelentõs segítséget nyújthat azoknak a magánszemélyeknek, akik aggódnak a kormányzati szervek és a MIEC-ben részt vevõ földönkívüliek közötti titkos megállapodások miatt. Azokkal a fajokkal való együttmûködés, melyek számára fontos az emberiség emancipációja, segíthet a tudatosság szintjének emelésében, szolgálhat a MIEC által okozott hatalmas és veszélyes globális problémák megoldására útmutatással, a MIEC titkos tevékenységének leleplezésében, a kiszámíthatatlanság és a félrevezetés súlyának csökkentésében. A lehetõség az elmúlt 50 évben a földönkívüliekkel kötött titkos megállapodások következtében okozott globális problémák megoldására minden egyes ember elõtt ott áll, aki felelõsséget érez a földi emberiség jövõje iránt. Magánszemélyeknek és kis csoportoknak megvan a szükséges kapacitása ahhoz, hogy azonosítsák, felkutassák és együttmûködjenek azokkal a földönkívüli fajokkal, akik segíthetnek a globális bajok megoldásában, az emberiség felszabadításában, a tudatosság emelésében és a függetlenség elérésében. Magánszemélyek és kis csoportok számára nyitott az út annak a rendkívüli lehetõségnek a megragadására, hogy együtt dolgozhatnak a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal, talán átérzik Margaret Mead szavainak jelentését: ?Soha se kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkezõ, felelõsségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!?Szerzõ: Dr. Michael Salla