Home Spiritualitás Kicsoda Lucifer valójában?

Kicsoda Lucifer valójában?

0

A háttérhatalom és az egész ?rült, illuminált társaság legyen az bohém vagy ilyen-olyan m?ves, üljön bár páholyban vagy parlamenti bársonyszékben – tudtán kívül végzetes csapdába került.

A kelepcét pedig olyan valaki állította, akir?l ezt végképp nem feltételezték volna. Ugyanis amit eddig hittek róla azt teljesen rosszul hitték. Lucifer és minden ami vele kapcsolatos szinte teljes sötétségbe burkolódzott a kíváncsi emberi tekintetek el?l, nem is mer senki világosságot gyújtani, nehogy esetleg olyasmit lásson amit?l megrémülne. Ugyanis amir?l az embereknek nincs információjuk, azt többnyire kiegészítik képzeletük segítségével. Így születtek meg a különféle ördögi lények, a gonosz megtestesülésének különböz? torz formái. Nos Lucifer egyáltalán nem olyan, mint amilyennek a legtöbb ember képzeli és ebben a legjobban pont azok az illuminátusok és egyéb háttérhatalmi elitek tévednek, akik az ? szolgájának vallják magukat… Meglátni szemt?l-szembe, hogy milyen is valójában, lehetetlen, az ember sosem lesz képes rá. Lucifer teljesen más világból ered, mint az ember és e két létezés annyira különbözik, hogy egy embernek eljutni Lucifer közelébe fizikai képtelenség. Szerencsére ez fordítva is igaz, bár közvetett módon Lucifer itt is tud csapást mérni de ez számára nagyon nehézkes, mivel ebben a világban az ember van otthon. Ezért van szüksége amolyan önkéntes segít?kre, akik megkísértett és elbukott emberek. Ebben a világban Lucifer és a követ?i is sokkal gyengébbek, mint bármely egészséges, jó akaratú ember. Akiben nem talál viszonzásra semmi ami Lucifer csábításából való és semmi olyan amit emberi segédei hirdetnek, azt soha nem tudja befolyása alá vonni. Az is téves, hogy Lucifer gonosz lenne, (ez a tulajdonság valójában tipikusan emberi) ? sokkal inkább egy hazug elv megtestesít?je. És ez a hamis elv itt a földön tud táptalajra találni és növekedve hatni.
Az Föld abból a szempontból is egyedi, hogy itt találkozik a fény és a sötétség. Úgyhogy természetének és tetteinek megfelel?en van aki lesüllyed a sötétségbe és van aki felemelkedik a fény felé, mint a különböz? fajsúlyú anyagok is a természetben. Ez a lemerülés az ember számára nagyon veszélyes, hiszen ha túlságosan elmélyed a sötét dolgokban akkor túllendülhet egy holtponton ahonnét már nem lesz ideje visszatérni a szellemi felemelkedéshez. Az anyagi világhoz kötve magát nem tud majd abból kijutni és végleg csapdába kerül. Ugyanis minden ami anyagi keletkezésnek és bomlásnak van kitéve, vagyis ha az ember itt ragad akkor szétbomlik az anyaggal együtt… Lucifernek bár ? maga az anyagi világon kívül áll – tehát örök, fontos feladata volt a teremtésben, különösen az embereket illet?en. Védelmeznie és segítenie kellett volna ?ket, de ? inkább saját, téves akaratát követte. Különféle akadályokat és csapdákat talált ki az ember számára, többek között a megkísértést is. Ahelyett, hogy türelmes szeretettel lett volna az ember iránt, visszaélt a rábízott hatalommal. Számos ember még nem volt olyan fejlett és er?s, hogy ellenálljon a különféle csábításoknak ezért elbukott. Akik éberek voltak és er?sek azok ugyan megmenekültek és gyorsan fejl?dtek, de ez az elv a gyengéket eleve, kezdett?l fogva pusztulásra ítélte. Ez egy kegyetlen elv, ahol sem jóság sem könyörület nem létezik és természetesen nélkülözi a legfontosabb hajtóer?t a szeretetet. Lucifer nem képes szeretni az embert, ? csak a gyengék kirostálását, kiirtását tartja céljának. Az embernek eredetileg az a szerep volt szánva, hogy ha mindenben következetesen Isten akaratát követi, akkor olyan fejlettséget érhet el, hogy a teremtett világ urává válhat. Persze nem zsarnokoskodásra kell gondolni, hanem a teremtés uraként az lett volna a feladata, hogy biztosítsa az abban él?k zavartalan fejl?désnek körülményeit és elhárítson az el?l minden akadályt. Ha valaki ezzel a szándékkal nem m?ködik együtt, akkor az szembekerül a teremtésben lefektetett törvényekkel. Márpedig Lucifer ahelyett, hogy türelemmel felkészítette és gondozta volna az embert, elkezdte mintegy kigyomlálni a vetést. Ehhez be is vettette minden tudását és erejét. Rossz hír az illuminátusoknak és háttérhatalmi eliteknek és mindenkinek, aki bármi módon ezeket támogatja vagy segíti, hogy egyáltalán nem számíthatnak semmiféle hatalomra, vagy jutalomra Lucifer részér?l.

Az emberiség jelent?s részének kiirtási szándéka a háttérhatalom részér?l is egy hasonló szelektáláson, a gyengék kiölésén alapul. Faji, születési el?jog, értelmi képességek és egyéb, minden szeretetet nélkülöz? szempontok alapján. Akik ebben a tervben részt vesznek nem is sejtik, hogy milyen sors vár rájuk ezekért az emberiség ellen irányuló cselekedetekért. Lucifert valójában az a megvetés és undor is motiválja, amit az ilyenek keltenek benne. Az ilyen bukott emberek, akik nem tudtak ellenállni az alantas kísértéseknek, ráadásul Lucifernek tulajdonítják azokat ez elmebeteg undorító szándékokat, amik pedig valójában csak a sajátjaik, óriási tévedésben élnek. Lucifer akaratának hiszik mindazon szörny?ségeket amiket elkövetnek az emberiség ellen és képtelenek felfogni, hogy az ilyen aljasságok kizárólag t?lük erednek és nem mástól. Ezzel Lucifert mindig meger?sítik abban az álláspontjában, hogy az ilyen teremtmények nem, hogy szeretetet és tör?dést nem érdemelnek, de leginkább méltóak a megsemmisítésre. Lucifer számít a jellembeli hibákra, a gy?löletre de f?leg a legkülönfélébb alantas ösztönök kiélésének vágyára. Ezek közül a rendkívül sokféle elvetemültségek közül egy sem származik Lucifert?l, hanem mind – mind kizárólag ezekt?l a hataloméhes emberekt?l. Nem véletlenül találjuk meg köztük általában a legbefolyásosabb embereket, vezet?ket, nem kevés politikust, er?szakszervezetek tagjait és vezet?it stb. de még az ezek ellen fellép? írókat, újságírókat, leleplez? embereket is. Mert sokan vannak, akik sért?döttségb?l, önös érdekb?l, hatalomvágyból vagy a hírnév érdekében játsszák el a tényfeltáró vagy leleplez? szerepét. Ha megvizsgáljuk ezen emberek motivációját, akkor nem egy esetben találunk hasonló vágyakozást a hatalomra, csak ezúttal azt a másik oldaltól várják el, mintegy tetteik jutalmaként. Tisztelet a ritka kivételnek, akik felismerik, hogy az egyetlen helyes szándék a szeretettel teljes szolgálás. Ami természetesen nem szolgaságról szól, hanem összhangban cselekvést jelent a Teremt? akaratával. Önzetlen segítést, szeretetet és támogatást feltételek nélkül. Mindenkinek van gyenge pontja, amit nem mindig könny? felismerni, elismerni és végül beismerni.. A megbánás és útirány-korrekció csak ezután következhet. Ám az is tény, hogy a legtöbb ilyen ember ehhez túl önhitt és g?gös.

Természetesen nagyon sok iskola, okkult vagy “ezoterikus” hiedelem született már amely vonzza magához az elesetteket és elbizonytalanodott embereket. Hiszékenységük következményeként sokszor ott várja ?ket a csapda, ahol pedig segítséget reméltek!

Ezeket leginkább arról lehet felismerni, hogy az ösztönök kiélése, a szabadosság, gátlások levetése és hasonló dolgok szerintük felszabadítják az embert és hozzájárulnak fejl?déséhez. Kezdve Freud-tól a legkülönfélébb pszichiátriai irányzatokig vagy akár egyéb mesterkélt liberális irányzatokig. Természetesen vannak igazi segít?k is, akik nem próbálják meg logikával kielemezni és szétszedni a segítségére szorulókat, hanem meglátják bennük az értékeiket és a jó tulajdonságaikat ébresztik fel, melyek mindenkiben ott szunnyadnak valahol mélyen. Ezekre a jó képességekre lehet aztán építkezni, hogy az ember felismerve téves vágyait átalakítsa azokat és a jó szolgálatába állítsa. Az embernek semmi mást nem kellene tennie, mint afelé az Isteni szeretet felé törekednie, amely eddig is végig elkísérte teremtését?l fogva és most is csak a hasznára van! Akkor tökéletesen ellenálló lenne Lucifer minden cselvetésével szemben! Így m?ködik hát a luciferi hamis elv, amelyr?l pont azoknak nincs semmi tudomása, kik ?t vélik szolgálni, hamis ígéretek b?völetében, vagy éppen úgy hiszik – ellene küzdenek. Pedig az ember oly könnyedén ellen tudna állni, hiszen ahhoz, hogy Lucifer, vagy bármely segít?je hatást tudjon kifejteni az áldozat saját szándéka is szükséges.

 
Nagyon téves képet festettek ?k a dolgok hátterér?l illetve a “gonosz”-ról, akir?l valójában semmit nem tudnak. Mennyi ember életét megkeserítik jelenlétükkel és ?rült világkormány-terveik végrehajtásával. Amíg a türelmi id? le nem zárul és er?szakkal el nem lesznek távolíttatva ebb?l a világból, addig jelen lesznek a Földön. Egyedül itt él egymás mellett a sötétség és a világosság, de ez nem lesz mindig így. Addig is kerülni kell velük minden kapcsolatot és f?leg nem szabad engedelmeskedni nekik. Ha bármi módon részt vállalunk a tevékenységükben, akkor sorsukban is osztozni fogunk. Sokan vannak akik egzisztenciális (valójában anyagi) indokokkal magyarázzák, hogy miért m?ködtetik a rendszert és építik ezáltal a világkormányt. Politikusok, média-irányítók, rend?rök, katonák, hivatalnokok, ügyészek, bírák, végrehajtók, brókerek, banki dolgozók stb. (hosszú a lista) szinte kivétel nélkül a sötétség felé sodródnak és hasztalan mentegetik magukat. Mindenki megvizsgálhatja és utánajárhat annak, hogy a luciferi elv hogyan talált önkéntes követ?kre az emberek között és évszázadokon át tervszer? és következetes emberi aknamunkával hogyan hozta létre a világot leigázó háttérhatalmi rendszert. Ám ezen szörny-rendszer urai és szolgái úgy látszik nem csak Luciferr?l és hamis elvér?l nem tudnak semmit, hanem arról sem, hogy következmények nélkül nem lehetséges az Isteni szeretet elvének m?ködését akadályozni. Lucifer bukása ezért elkerülhetetlen és törvényszer?, a neki adott hatalom er?szakkal lesz elvéve t?le.

Miután Lucifer a harcban legy?zetik, a földön is harcok nyomán lesz kiirtva a luciferi hamis elv és minden ami hozzá kapcsolódott. Nagy változások elébe nézünk tehát és talán az utolsó lehet?ségeket kell most megragadniuk azoknak, akik még ki akarnak szállni a háttérhatalom szolgálatából. Ha ezután is helyükön maradnak és elfogadják szerepüket, már végképp kés? lesz. Mert mikor majd a háttérhatalom eléri kiteljesedésének csúcspontját és er?szakkal lesz eltörölve a földr?l akkor, azok akik már úgy hitték nyerésre állnak – meg fogják végre érteni, hogy be lettek csapva. Megértik majd, hogy ki is Lucifer valójában. Világos lesz számukra, hogy Lucifer szándéka már kezdett?l fogva az volt, hogy megsemmisüljenek. Azzal pedig, hogy Lucifer szolgálatába álltak csak saját és a hozzájuk hasonlók vesztét készítették el?. Vizsgálja hát meg ki-ki magában, hogy valójában miben hisz és milyen szándékok vezérlik gondolatait és cselekedeteit! Ha úgy érzi, hogy talán lehet a szándékai mögött valami kísértés – meg is fogja azt találni.
Vizsgálja meg munkáját, kedvteléseit, életét és másokhoz való viszonyát! Nem talál e ezekben valami olyat, amit nem tud teljes egészében helyesnek ítélni? Talán Lucifer most is épp figyel, nagy hideg kék szemeivel és komor, szeretet-nélküli arckifejezéssel vizsgálja hibáinkat. Mi lesz a következ? csábítás? Talán csak egy kis hazugság, esetleg gy?löletkeltés, vagy némi ken?pénz a hivatalban? Vagy az is lehet, hogy csak leülünk majd a TV-elé megnézni a kedvenc sorozatunkat, noha tudjuk, hogy az csak hülyítés és sokkal hasznosabbat is tehetnénk… Lucifer talán túlontúl könnyelm? talajra talál bennünk, de ne feledjük, hogy ehhez mi is hozzájárultunk. A mi szabad akaratunk által válik lehetségessé minden amit magunk körül látunk és tapasztalunk, ezért a felel?sség a miénk. A megszabaduláshoz is csak ugyanezt az akaratot kellene használnunk. Ezúttal végre jóra!