Home Összeesküvés elméletek Kit?l kérdezzük: Mi lesz ezután? Hogyan Tovább?

Kit?l kérdezzük: Mi lesz ezután? Hogyan Tovább?

0

Egyre többen és többen ébrednek fel mintegy hirtelen összerándulva abból a félálomból, amiben eddig mint lakosok, szavazók, áldozatok, TV-néz?k, profit termel? bio-robotok stb. éltek és végre tudatos, valódi döntéseket meghozni képes, kitisztuló tudattal nyitják fel a szemüket és teszik fel a kérdést: Hogyan tovább?

Nem maguktól ébredtek fel. A sz?nni nem akaró aggodalom, a kétségbeejt? helyzetek, az atomháború el?szele és az egymást ér? a Föld pusztítására válaszul érkez? természeti katasztrófák taszították ki ?ket komfortzónájukból. Cselekvésre kényszerítve, lejáró határid?vel fenyegetve szemlélhetjük most mindazt, amit idáig alkottunk. Nem érthetik, hogy minden amit kigondoltak és gondolatban támogattak, legyen az akár helyes vagy helytelen, a fizikai világban jött létre következményeként gondolkodásuknak és közrem?ködésüknek. Így lett a szép és kevésbé szép eszmékb?l teljes kudarc és bábeli z?rzavar, ami következmény és bizonyíték is egyben. Ha körülnézünk a vlilágban, láthatjuk is a hatalmas, oly sokszor lebukott és megbukott emberi igazságszolgáltatás gyakorlatával ellentétben, ezúttal eltüntethetetlen és figyelmen kívül nem hagyható perdönt? bizonyítékait a torz emberi gondolkodásnak. Ha így néz ki a fizikai környezet, a gazdasági rendszer és a társadalom a sajátos jelenségeivel együtt, akkor el tudjuk e képzelni, hogy milyen gondolati háló, gondolati szándék hozza létre mindezt? Ha ezt is képesek lennénk úgy látni és érzékelni, mint a következményeket, akkor bizonyára elborzadnánk.

Teljes tanácstalanság, zavarodottság és félelem, ezt tudja nyújtani az ún. “rendszer”, aminek mi is részei, m?ködtet?i vagyunk. Fontos, hogy ne csak azt vegyük figyelembe, hogy közrem?ködésünkkel, munkákkal, adónkkal, hallgatásunkkal és engedelmességünkkel, hanem ami még ennél is súlyosabb: gondolatai szándékainkkal is éltetjük, fenntartjuk a magunk és persze mások legnagyobb kárára.

Megengedtetett, hogy évezredeken át gondoljunk és csináljunk, amit akarunk és bár nem volt el?írva, mégis már akkor letértek az emberek a helyes útról és ártottak egymásnak, ahogy csak tudtak. A téves tudás azonban a technika segítségével napjainkra olyan szintet ért el, hogy már nem csak a jelenben pusztít, hanem a jöv? emberének is képes ártani az élettér, a Föld bolygó tönkretételével. Ez pedig már nem tolerálható tovább. Ezért a kegyelem lezárul és fordulat következik a dolgok menetében. A Világ hamarosan szembe kell nézzen az ítélettel, ami elmaradhatatlanul következik a teremtésben lefektetett törvények következetes semmibevételére válaszul. Ez alól nem lehetséges felmentés, nincs ügyvéd és hiába a sok pénz is. Minden felszínre kerül amit “összegy?jtött” eddig az ember, mint ahogy a mag is kikel ha földbe kerül. Nagy is a riadalom, mert most derül ki, hogy ki milyen magot ültetett és az mit fog teremni számára. A felismerésnek és belátásnak az emberek többsége még el?tte áll. Márpedig ezeknek a dolgoknak, mint visszavonhatatlan következményeknek meg kell lenniük, csak ezután következhet a megbánás és beismerése annak, hogy az ember Isten nélkül elveszett. Változtatás és “megváltozás” nélkül nem lehet okunk bármi jót várni. Ezért pedig hálásnak kellene lennünk és nem átkozódni és vádaskodni.

Az internet segítségével egy kattintásra vagyunk a világ eseményeit?l, és ha mondjuk a múlt vagy akár a jelen történéseit, háborúit felvételekr?l nézzük, mit látunk? Pusztítást és romokat mindenütt. Ha mindez következmény, akkor ugyanilyen károkat látnánk ha az emberek többségének szellemi fejlettségét vizsgálnánk. Bizonyára senki sem szeretne ilyen romokat magával cipelni, ha majd el kell hagynia a pusztán anyagi szintet. Hát igen, rombolás helyett építkezésre adatott az id?, most mégis ott tartunk ahol évezredekkel ezel?tt.

A szellemi és észbeli építkezés azonban két külön dolog és akármilyen magas felh?karcolót is építünk észb?l, az id?vel maradéktalanul leomlik és elporlad, de ami szellemi az sokkal inkább valóságos és él?! Itt az ideje, hogy belássa az emberiség, hogy ami észbeli az mindig korlátozott lesz és nem el?relépést hoz, hanem sokkal inkább rabul ejt a hamis elbizakodottság és fölényeskedés által. Mi vagyunk azok akik megzavarjuk a fejl?dést, méghozzá a saját eszünkbe és téves tudásunkba vetett hamis hitünk által! Hiába a technológia, ha csak a másik kárára, megnyomorítására használja az ember és nem a nélkülöz?k esélyteremtésére, megsegítésére. Van e más választásunk, mint megtalálni a bajok valódi forrását, ha meg akarjuk oldani a kríziseket? Mutogassunk e pártokra, gazdasági társaságoknak álcázott b?nszövetkezetekre, különféle titkos és nem titkos gonosz csoportokra vagy sötétségbe sodródott népekre. Mi több: gy?löljük e ?ket? Vagy a gy?löletkeltésre válaszként gy?lölet helyett inkább keressük meg az egésznek a mozgatóját, az egyedi döntés alapján az egyént. Mert minden ilyen dolog mögött ott az (az egy) ember. Minden lebontható egyénekre, ezért rajtuk kellene kezdeni a gyógyítást.

Ha egészségessé szeretnénk válni egy ilyen egészségtelen környezetben, akkor magunkon kell kezdeni a tisztulást. Ha mi felismerve a valódi felel?söket, helyre tudjuk rakni magunkban a viszonyunkat a többi emberrel, akkor ez el?ször a közvetlen környezetünkre fog hatni, majd végül az embereken kersztül az egész világra. Tisztán kell gondolkoznunk ahhoz, hogy felismerjük magunkban ami nem tiszta és megszabaduljunk t?le. Ez másképp nem lehetséges, ehhez vissza kell szereznünk a tisztánlátás képsségét is.

Ne legyenek illúzióink azzal kapcsolatban, hogy ha nem hinne bennünk töretlenül valaki és nem küldene újra és újra a legkülönböz?bb formákban útmutatást, hogy a vaksötétben tapogatózva meglássuk az irány-fényeket, akkor soha nem találnánk ki az útveszt?b?l és az emberiség magától elpusztulna. Már túl mélyre süllyedtünk ahhoz, hogy minden képességünket és er?nket felhasználva újra a felszínre tudjuk lökni magunkat. Ezért van szüksége a világnak, hogy megtitsztíttassék. Ha nem ismerjük fel, hogy önként vissza kell térnünk Istenhez és már a teremtés kezdetén lefektetett törvényeket tanulmányozva megismerni és követni az ? akaratát, akkor nem fog sikerülni semmi. Nem tudunk majd segédkezni a nagy m?ben, ahogy az feladatunk lenne és így el is várható t?lünk. Nem is lesz akkor jogunk tovább a Föld bolygón tartózkodni. Mindent ?hozzá, az ? akaratához kell mérnünk és igazítanunk is, ha esetleg véletlenül eltérnénk. Az igazságos társadalmi rendszert, a gazdaságit, az egymáshoz való viszonyunkat, kapcsolatunkat stb. Ez elengedhetetlen feltétele, hogy itt a földön békességben tanuljunk, fejl?djünk és feljebb léphessünk a következ? lépcs?fokokra.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindenek el?tt meg kell óvnunk a földet, mint él?helyet, az egészséges emberi élet fizikai feltételét. Nem szabad megfeledkeznünk egy pillanatra sem arról, hogy gondolatainkkal hatunk a környezetünkre és a világra és ha azok nem tiszták akkor az eredmény sem lesz az. Meg kell ?riznünk gondolataink tisztaságát.
Jót kell akarnunk minden embertársunknak. Figyelmünket és vágyainkat a tiszta és magasztos dolgok irányába kell fordítanunk. Nem szabad kárt okoznunk senkinek, sem veszélyeztetni másokat semmilyen módon. A gy?löletet el kell felejtenünk, mert azzal csak ártani tudunk, miközben magunkat lealacsonyítjuk. A szeretet az egyetlen és helyes út, melyen járnunk kellene.

Ha ezeket megtartjuk, akkor sikerül túljutnunk az elkövetkezend? megpróbáltatásokon, amit téves akarásunkkal mi magunk hoztunk létre. Ha kiálljuk a próbatételeket, akkor valóban beléphetünk egy új, fejlettebb korba és békében és örömben teljesíthetjük feladatunkat összhangban az isteni akarattal. Nem lesz könny? és jó el?re figyelmeztetve is lettünk Jézus által, hogy az ítéletnek el?bb meg kell lennie és mindennek meg kell el?znie ezt az új korszakot! Sokan nem érik, hogy hogyan történhetnek olyan dolok, mint amikor gyerekere dobnak foszfor-bombát, vagy segélyszállítókat gyilkolnak le. Ezt nem is lehet igazán mással magyarázni, mint azzal, hogy azok az emberek akik ilyet tesznek lélekben nagyon betegek már, halálos betegek. A gondolkodásuk sincs a helyén, a gy?lölet uralja az elméjüket és cselekedeteikben gonoszak. Ha tudnák, hogy saját ember-testvéreik ellen vétenek és ezzel elvágják magukat az örök élett?l, biztosan nem tennék de azt állapotukból következ?en, – amit maguknak okoztak – már nem képesek felsimerni.

Az ilyen és hasonló cselekményeket minden normális ember elítéli, hiszen azokat nem is lehet semmilyen módon igazolni, de azt már csak kevesen ismerik fel, hogy a szabadjára engdett gy?lölet és ártó gondolat-magok, mint táptalajt találják meg az ilyesmire hajlamos embereket és náluk ki is fejl?dnek. Tehát az ilyen élet-ellenes b?nöket elkövet?k végrehajtók, de mások gondolatai is befolyásolják ?ket. Vagyis bármi alól ami történik egy ember sem vonhatja ki magát, a felel?sség a jó és rossz szándékoknak megfelel?en megoszlik.

Aki pl. hagyja magát a politika vagy a média által befolyásolni és gy?lölköd?vé válik, az részese lesz a gy?löletb?l elkövetett gonosz cselekedeteknek, még akkor is ha fizikailag nem vesz részt benne. Gondolataival ha nem tudatosan is, de támogatja a hasonló jelleg? tetteket. Ez ilyen egyszer? és ugyanúgy vonatkozik minden emberre kivétel nélkül és minden esetben. Amit látunk a világban megvalósulni, az az emberek gondolatainak, szándékainak megtestesülése – ezért is lett olyan amilyen most! Ha valódi változásokat akarunk és komoly szándékkel tesszük fel azt a kérdést, hogy “Hogyan tovább?”, akkor jó ha tudjuk, hogy a válasz megtalálásához Jézus egyik üzenete a kulcs: “Tartsátok tisztán gondolataitok t?zhelyét!” Nekünk csak hallgatnunk kellett volna rá…