Home Cikkek Kronovízor – Idõgép a Vatikánban?

Kronovízor – Idõgép a Vatikánban?

1068
0

Az 1960 as évek elején Pellegrino Ernetti, római katolikus pap, bencés rendi szerzetes bejelentette, hogy mintegy 10 évvel korábban, általa ?kronovízornak? nevezett ?idõlátó? készüléket épített. Ki volt Õ? És vajon tényleg megalkotta az idõlátó berendezést?

Rómához közel született, 16 éves korában lépett be a bencés rendbe, Velencében a San Giorgo Maggoréba. Egészen haláláig itt tevékenykedett. Nyelvészettel, zene és bibliakutatással foglalkozott, fõleg az õsi idõk zenéjével. A pre polifon zene ismert tudósa volt. Rendkívüli sikereket ért el ördögûzés terén, s állítólag, kvantumfizikai végzettséggel is rendelkezett. Az 1950es években kutatócsoportjával, melynek tagja volt Enrico Fermi és Wernher von Braun is, megépítette a kronovízort. Segítségével látni és hallani lehetett a múlt eseményeit.

Felismerte, hogy a múlt eseményeinek fény és hangsugárzása rögzül a tárgyi környezetben, a kronovízor megfelelõ használatával ezek a rögzült ismeretek kiolvashatók, a hang és képnyomok lejátszhatók. Ernetti akkoriban együtt dolgozott a Milánói Katolikus Egyetemen Agostino Gemellivel, õsi gregorián dallamokat próbáltak megszólaltatni, amikor meghallotta Gemellit beszélni a drótok segítségével történõ hangrögzítésrõl. Ez a technikai megoldás késztette elgondolkozásra, vajon mi történt a valaha kimondott emberi szavakkal? Ezek eltûnnek és megsemmisülnek, vagy valamiképpen tovább léteznek? Ezt követõen felkeresett néhány neves tudóst, kutatócsoportot szervezett a kronovízor megtervezésére és megépítésére.

A készüléket 1972-ben nyilvánosan is bemutatták. A premieren elõször egy régi görög tragédia i.e. 169-ben lezajlott elõadást láthatták az ámuló újságírók, szakemberek. A képsorok minõsége tökéletes volt, s a jelen levõ szakértõk szerint semmi kétség nem fért a képek hitelességéhez. Késõbb Quintus Enniusnak, egy latin szónoknak a beszédét ?fogták?, majd egy dór zenekar muzsikáját élvezhették eredeti archaikus elõadásban.

A berendezés három fõ egységbõl tevõdik össze.

Az elsõ egy bonyolult antennarendszer, mely képes arra, hogy felvegye a kapcsolatot a ?Magasabb Intelligencia? számítógépével, a memóriájából lehívja a megadott kor látni kívánt eseményeit. A következõ fokozat egy szubatomi energiahullámok érzékelésére és erõsítésére alkalmas áramkör, míg a harmadik egy konverter, amely a szubatomi energiahullámokat elektromágneses hullámokká alakítja át.

Ezután a jelet rá kell kapcsolni egy tévé bemenetére, és máris filmszerûen feltárul elõttünk történelmünk bármely eseménye. Mivel a ?Magasabb Intelligencia? szuperszámítógépei életünk minden egyes megnyilvánulását rögzítik, ezért a kronovízor nem csak szórakoztatási célra használható, fontos szerepe lesz a tudományos viták eldöntésében is. Nagy hatékonysággal a bûnüldözõ szervek fogják alkalmazni. Erre még várni kell, mivel a szerkezet jelenleg hozzáférhetetlen. A végkifejletnek hosszú és bonyolult elõzménye van, amelyrõl egy olasz lap, a Domenico del Corriere tudósított még 1972-ben.

A feltaláló Ernetti atya a velencei zenei konzervatórium docense volt, majd kinevezték a vatikáni zenei titkárság igazgatójává. Így került szoros kapcsolatba XII. Pius pápával. Az akkori egyházfõ nagyon örült a Benedek rendi szerzetes találmányának, mert a túlvilág, az öröklét létezésének bizonyítékát látta benne. Ernetti fõ segítõje Gemelli professzor, valamint a híres olasz atomfizikus Fermi egyik tanítványa, Braun volt. Jelentõs részt vállalt a találmány kidolgozásában a portugál De Matios professzor, valamint egy japán Nobel díjas fizikus is. A fejlesztés költségeit a Vatikán fedezte.

A kronovízor nem csak a bemeneti egységeiben tért el a szokványos híradástechnikai eszközöktõl, hanem képmegjelenítésben is. Már az elsõ készülék is hologramszerû, térhatású képet közvetített. A berendezés segítségével számos múltbéli eseményt tártak fel. Többek között végigkövették Jézus életét. Nagy megdöbbenésükre a Messiás nem mindent úgy mondott el, ahogy az a Bibliában áll, és ahogy azt évszázadokon át tanították. Ez nagy zavart okozott a Vatikánban. A hiteleség alátámasztása érdekében végignézték Mussolini nyilvános szerepléseit is, de itt nem találtak eltérést. A diktátor ugyanazokkal a szavakkal adta elõ beszédeit, mint ahogy azt a történészek feljegyezték.

A feltaláló aggodalmát növelte, hogy a kronovízor néha önállósította önmagát. Egy ízben például elkezdte közvetíteni az amerikai nagykövet és a palesztinai felszabadítási front küldötteinek titkos találkozóját. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ez a készülék nem csak a múlt fürkészésére alkalmas, hanem feltárja a jelen eseményeit is. Alkalmazásával egy csapásra megszûnne a politikai, katonai, tudományos, ipari, üzleti és magántitok. Ezt belátva a pápa, Ernetti atya és az érintett fizikusok arra a meggyõzõdésre jutottak, hogy ez a találmány túl korán született, használata beláthatatlan következményekkel járna jelenlegi világunkban.

Ezért úgy döntöttek, beszüntetik a kronovízor fejlesztését, és megakadályozzák a sorozatgyártását. Döntésüket siettette, hogy a nyilvános bemutató után Ernetti körül mind több gyanús alak ólálkodott. Állítólag elsõként az oroszok kezdtek el szaglászni a találmány után. A KGB ügynökei nagyon szerették volna megszerezni a dokumentációját. Nem kellett sokáig várni az amerikai kémek megérkezésére sem, ezért az egyházi elöljárók kénytelenek voltak gondoskodni az atya fizikai biztonságáról. Beköltöztették õt a velencei kolostorba, és testõröket fogadtak fel, hogy megakadályozzák az ügynökök erõszakos behatolását. Mindezen eseményeket Ernetti barátja, Francis Brune írta meg egy 1998-ban kiadott könyvében. A mûbõl az is kiderült, hogy ezt követõen Ernettinek megtiltottak bármilyen információközlést a készülékrõl.

A kronovízort szerencsére nem semmisítették meg, mint annak idején a Tesla konvertert, hanem darabjaira szedték. Fõ részei a Vatikánban maradtak, a legfontosabb alkatrészeket pedig diplomáciai postával más országok egyházi központjaiba küldték. Az akció olyan titoktartás mellett bonyolódott, hogy maguk az õrzõk sem tudják, mit bíztak rájuk. Hasonló módon helyezték el a kronovízor dokumentációját. Jelentõs mértékben csökkenti az illetéktelen hozzájutás valószínûségét, hogy idõközben elhunyt a titkosítást elrendelt pápa, sõt maga Ernetti is, valamint a csoportjából tíz fizikus.

Hogy a készülék ismét mûködõképes legyen, a Vatikán, illetve a jelenlegi pápa jóindulatán múlik, hogy elõkerül e valaha a süllyesztõbõl. A világ egyre súlyosbodó bajait, a bûnözés rohamos terjedését látva az egyházi körök elõbb utóbb talán belátják, hogy szükség van ennek a készüléknek a rendszerbe állítására, kellõ felügyelet melletti használatára. A készülék nagy segítséget nyújthat a titkos manipulációk, a bûnös szándékok feltárása terén. Egy idõ után ennek a készüléknek a puszta léte is elegendõ lehet ahhoz, hogy meggátolja a becstelen törekvés, a pusztító szándék megnyilvánulását, alkalmazhatóságának tudata is rákényszeríti az embereket a tisztességes életvitelre.

Forrás: aranylaci.freeweb.hu