Home Spiritualitás Különbségek Jézus Isten-ember mivoltában

Különbségek Jézus Isten-ember mivoltában

0

A római ortodoxia szerint ?Jézus Isten Fia emberi testben. A keresztfán meghal. Eltemetik, de harmadnapra feltámad emberi testben, és negyven nap múlva a mennybe emelkedik, ugyancsak emberi testben?

A gnosztikusok így vallották: ?Jézus Isten Fia emberi testben, de ezt a testet akkor teszi le, vagy veszi fel, amikor akarja. ?, az Isten Fia harmadnapon feltámad és Szelleme megjelenik ott, ahol ? akarja. Negyven nap után emberi szemmel látható Fényként emelkedik a menybe.?

Jézusnak azt az isteni és emberfeletti adottságát, amit a gnosztikusok állítanak, hogy akkor teszi és vagy veszi fel emberi testét, amikor akarja, a római ortodoxia kanonizált evangéliumai is igazolják, csak helyesen kell értelmezni. Így például, amikor a zsidókkal beszél és azt mondja: ?Miel?tt Ábrahám lett, én vagyok.? (Jn 8:58-59),  majd: ?Köveket ragadának ezért, hogy reá hajigálják; Jézus pedig elrejt?zködék, kiméne a templomból, átmenvén közöttük; és ily módon eltávozék.?  További rész: ??mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi el azt én t?lem? Van hatalmam letenni és ismét felvenni?? (Jn. 10: 17-18)

Jézus többször is kihangsúlyozza tanításának eltérését a mózesi iránytól:

?De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül vagytok.? (Jn. 10:26) kell-e világosabb felelet arra vonatkozóan, hogy Jézus és a zsidók között áthághatatlan szakadék állt és áll ma is?

A római ortodoxia Jézusnak a ?b?n eltörlése érdekében? való feláldozását és ehhez a gyilkossághoz szükséges igazolást, az ?isteni hozzájárulásnak? egyházi, hivatalos elismerése és kinyilatkoztatása útján akarta elérni. Ezért adott Jézus utolsó szavainak olyan magyarázatot, mely szerint az ? mennyi Édesatyja ?elhagyta? volna Fiát, ezeket a szavakat adva a haldokló, szenved? és keresztre szögezett Jézusnak: ?Én Istenem – miért hagytál el engem??

Ezt Jézus arámi nyelven mondta, és az összes magyar bibliafordításokban így van leírva:?Éli! Éli! Lama Sabaktani!?. Azonban a fonetikus formában leírt mondatot nyelvtani szabályok szerint Így kell kimondani: ?Éli! Éli! Lama Sabag Ta-Nim.? Ennek jelentése pedig: ?Isten? Emeld az örökkévalóság honába a megsebzettet.?

Miközben vizsgálódunk, néhány különös probléma is felmerül: Vajon miképpen lehetséges az, hogy Jézus utolsó szavait Máté és Márk közli, akik nem voltak ott a megfeszítésnél; és János, aki az egyház tanítása szerint az egyik tanítvány volt, akit Jézus a legjobban szeretett, és (állítólag) ott állt a kereszt alatt, evangéliumában nem említi ezt?…

Erre az érdekes kérdésre több választ adhatunk. A legközelebbi maga János evangéliuma, ahol le van írva, hogy kik állnak Jézus keresztje alatt. (Jn. 19:25) Csak asszonyokat említ, és nekünk itt két fontos személyiségünk van: Jézus Édesanyja és Mária Magdaléna. Továbbá tudni kell azt a zsinagógai és egyben római rendeleteket is, mely szerint: ?a kivégzések helyére férfiakat nem engedtek be!?. Tehát János nem lehetett az a tanítvány, akinek Jézus a keresztfáról azt mondta: Ímhol a te anyád. (Jn. 19:26-27)  De így nem lehetett az a tanítvány sem, akit Jézus a ?legjobban szeretett?. De ha nem János, akkor ki volt az? Ezt tudjuk meg a Nag-Hammadi gnosztikus evangéliumokból.

Igen érdekes, de egyben nagyon kényes témához nyúlunk akkor, amid?n azt a tanítványt keressük, akit Jézus a legjobban szeretett. Ugyanis János evangéliumának 21. részében többször van említve ez a tanítvány, de az evangélista érthetetlenül és titokzatosan sohasem nevezi meg ?t. Olvassuk csak az evangéliumi szövegeket: ?Szóla azért az a tanítvány, akit Jézus szeret vala, Péternek: az Úr ott van? (Jn. 21:7) ?Péter pedig megfordulván látja, hogy követi ?t az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, aki nyugodott is ama vacsora közben a kebelén?? (Jn. 21:20) ?Ez az a tanítvány, aki bizonyságot tesz ezekr?l és aki megírta ezeket és tudjuk, hogy az ? bizonyságtétele igaz.? (Jn. 21:24)

A tanítvány nevének kitörlése az evangéliumból és nevének elrejtése minden bizonnyal egyházpolitikai célokat szolgált.