Home Spiritualitás Magyar egyház

Magyar egyház

0

A kozmikus úton haladók mindegyike szükségesnek tartja egy MAGYAR Egyház létesítését… Magyarországon. Hivatkoznak sokan arra, hogy a jelenlegi magyar törvények szerint:

?Száz ember minden érdemi kontroll nélkül, jogi szempontból azonos egyházat alapíthat, mint a katolikus vagy református egyház.”

Tehát ?száz” aláírásos kérvényt kell az illetékes ?vallásügyi” minisztériumhoz benyújtani, az el?írt egyéb formaságok betartásával. Ez meg is lenne könnyen. Az egyetlen nehézsége a mi ügyünknek a jelz? szónk: ?MAGYAR”. Ugyanis rögtön visszavágnak a mai hatalmasok azzal a kérdéssel, hogy: ?Akkor a jelenleg Magyarországon m?köd? egyházak nem ?magyarok”…? Azt nem mondhatjuk a kérvényben, hogy azok ?júdai-keresztények” és mi ?mások” vagyunk. Tehát a hivatalos létesítésnél feltétlen el kell hagyni a ?magyar” szót. Igen, de akkor hogyan lesz mégis ?Magyar Egyház”? E sorok írója javasolja egy bölcs fed?név használatát és a ?Boldogasszony Gyülekezete” elnevezés alatti tömörülést. A ?bölcseknek”, akik az indulást végrehajtják, biztosan indokolást kell adni a kérvényben arra vonatkozólag, hogy valójában mi is az a ?tartalom” mely indokolja egy új ?szekta” (mert szerintük csak az lesz) létrehozását. Itt javasolnám az ?ATYA-ANYA-FIÚ” Szentháromság bevezetésének szükségességét hangsúlyozni és a jelenlegi ?kereszténység” hiányának feltüntetni, mert már az ún. ?pogány” magyarok ?svallásában is szerepelt az ?svallás Istenasszonya, akit azonosnak vélünk a Magyarok Boldogasszonyával.

Azonban ezt az elhatározást meg kell el?znie a kozmikus úton haladó ?bölcseink” tanácskozásának.

Vagyis okosainkat kell összehívni egy ?zsinat-féleségre”, ahol a hivatalosítása ügyek mellett rögzítve lesznek ennek a ?Magyar Vallású” Boldogasszony Gyülekezete nevet visel? ?EGYHÁZ”-nak az alaptételei. Vagyis ebben a könyvben felsorakoztatott adatok kiegészítend?k lennének egy ?Kozmikus­teológiai Bölcsész Kutatócsoport” megállapításaival. Ez a ?kutató-csoport” azután átalakulna ?Kozmikus Teológiai Bölcsész” Tanszékké azzal a céllal, hogy kiképezze a Gyülekezet Tanítóit.

Ugyanis meg kell találni azt a Jézusi módszert, mely szerint NEM püspökök vagy f?papok ?rendelkezése” szerint m?ködtetjük az egyházba tömörült fényben-állók közös vallását, hanem a ?tudás” tudós-bölcsei vezetik a hív?ket az ?Úton, az Igazság és Élet” Ura felé.

De a létesítés és az el?rejutás a fejl?dés anyagi részét is valahogyan meg kell oldani. Ezért szükséges a ?történelmi honossághoz” kötöttség bizonyítása, valamint annak bizonyítása is, hogy a megalapított ?Boldogasszony Gyülekezete” közfeladatot vállal át és akkor az államtól megkapja az elismert, az egyházaknak járó költségvetési illetményt.

Nehéz dolog tehát ebben a megcsontosodott júdai-keresztény világban kinyitni a nemzsidó Jézus Urunkhoz vezet? kaput, mert bizony oly bátor ?prédikátorokra” van szükség, mint az a bizonyos ?negyven” volt, akit gályarabnak adtak el az akkori jezsuiták. Ezért nagyon meggondolandó az indulás formája.

Van másik módszer is. Egyik: a ?2 x 2 = 5″. Vagyis mindenki magához kapcsol ?két” hív?t. A hozzám kapcsolt ?kett?” mindegyike ugyancsak ?kett?t” köt magához és ez a tanítás útja is, valamint a híradás is.

A ?titkos társaságok” módszere is használható. Ugyanis ?k ezt az ?eretnekként üldözött” gnosztikusoktól vették át, ahol a tudás és az igazság, a Jézusi Igazság közlése és megtartása volt a cél és csak a ?beavatottak” (a minden titkot ismer?k) írtak le mindent és vezették a h?ségeseket az ?ahogy lehet” helyzeti alkalmak szerint.

Most lenne szükség egy prófétára, talán olyanra, mint Mohamed volt, hogy ? is leírjon mindent, mert nehéz az átállás a zsidó-kereszténység ?szentírásának” hiedelméb?l. A keleti ortodox egyházak megoldották a ?nemzeti” vallás problémáját, hiszen eddig nem ismerték el a római pápa fennhatóságát. Minden ?szláv” nemzetnek meg van a saját ?pópája”. Az oroszoknak – orosz, a szerbnek – szerb és az oláhnak – oláh, akik a ?szentírás” magyarázata el?tt, a nemzeti öntudatra nevelik népüket. Mindezt pedig a zsidóság felmagasztalása nélkül.

Ezzel teljesen ellentétesek a magyarok egyházai, mert akár katolikus, akár protestáns legyen az, mindegyik ?teológiája” az ?ó-szövetségnek” nevezett zsidó történeteket és legendákat illeszti be a ?hitébe”, és a papok minden er?lködéssel akarják ezeket a szövegeket drága Üdvözít?nkkel, Jézus Urunk tanításaival összehangolni. Vannak sokan, akik ezeket a történelmileg nem ellen?rizhet? és legkevésbé bizonyítható bibliai történéseket, legendákat stb. csak ?zsidó mitológiának” nevezik és így hozzák a köztudatba annak érdekében, hogy megmaradjon. Nem ?szentírás”, hanem csak mitológia, amit el is lehet hinni, hogy valóság. A cél tehát mindenképpen az, hogy ezek a zsidóféleségek megmaradjanak.

A mitológia síkján pedig mennyivel el?nyösebb helyzetben van a Magyarság, hiszen a NIMRUD-ig ér? mitológiánk évezredekkel el?zi meg a biblikus leírásokat, és ezek egyenes vonalban viszonylanak Jézusunkhoz és drága Édesanyjához, a mi Boldogasszonyunkhoz. Le is írom ezt a ?mitológiát”, mert majd kiderül róla, hogy ?störténelmi valóságunk.

Urunk-Istenünk rendelése szerint a káldeusok Istene – ÉN-LIL – nevezte fiának ?NIB-ÚR”-t, kinek nevét a biblikus sémi-népek írták így: ?NIMRUD”. Ez a neve maradt meg a zsidó mitológiában is, miként az ? ?szentírásuk” mond,~ a: ?Hatalmas vadász az Úr el?tt, mint Nimrud… a Sineár földjén”. (Móz. I. 10., 9-10.)

NIMRUD, nemzeti ?sünk nevével ismeri a mitológiánk az Orion csillagképet. Mitológiai értelmezés szerint tehát:

?Isten (ÉN-LIL) az Orionban lakó Fiát leküldte a Földre, aki uralkodott a ?SINEÁR” földjén “. Azóta bizonyítást nyert, hogy ez a ?Sineár” azonos Káldeával, vagyis a ma Sumeriának nevezett területtel.

A mitológiánkban ez volt az Isten-Fiának az ?els?” leküldése Földünkre. És NIMRUD uralkodott a Földön és feleségül vette a tündérszép ?EN-É(h)”-t. Ez ékírással van leírva az ún. sumír-mitológiában ?INNANA leszállása” címmel közreadva. Lényege az, hogy ez a NIMRUD, akit a mindent kisajátító sémita népek GILGAMES-nek neveztek el, nagyon megtetszik a NAPISTEN leányának – INNANA-nak-, akit ?IL-AMA”-nak is neveznek az ékiratok. (Itt találjuk meg a kés?bbi magyar mondavilág ?Tündér IL-ONÁ”-ját.)

INNANA megszereti Nimrudot és kéri Apját, hogy leszállhasson Nimrudhoz a Földre. A NAPISTEN azt feleli: ?Akkor a Földnek a törvénye szerint kell élned és holtoddal az alvilágba kerülsz, ahová az én fényem nem ér le. Így segíteni nem tudok rajtad.” INNANA mégis leszáll a Földre. Feleségül megy Nimrudhoz és két gyermeket is szül neki. Itt kapcsolódik össze ezzel a mitológiával a magyar mondai-hiedelem, mert Innana két gyermeke: ?HUN-ÁR” és ?MAG-ÁR”. Amikor INNANA meghal, vagyis ?leszáll az alvilágba”, két fiának szeretete emeli ki át onnan és újraéledve GÍMSZARVAS-ként vezeti két fiát a ?boldogság földjére.

Mi a lényege a mitológiának?

1. Az ?Isten-Fia ?embertestet ölt a ?KUS”-i nép vérével. Miután elvégezte azt, amit Istenünk-Urunk, a TE-RAM-TU reá bízott, visszatér égi honába.

2. A Napisten leánya, INNANA, akit a kés?bbi ékiratok ?BAU-DUG­ASAN” néven ismernek, leszáll a földre, embertestet ölt és megszüli a HUNOK és a MAGYAROK ?sfiát (nemzetségét). Az isteni üdv-terv szerint Hazát is ad nekik, a boldogság honába vezetve ?ket.

Amikor a gonoszság legnagyobb lett a földön, ez a ?mitológiai” történés megismétl?dik. Az ?ISTEN-FIA” embertestet ölt a hun-magyar-pártus nép vérével. Ugyanúgy, mint NIMRUD-ról írja a héber mitológia, mert NIMRUD ?KUS-fia” lett emberként és a káldok-hunok-magyarok-pártusok is mind ?kus­ok”. A változatlan isteni üdv-terv szerint az ?si ?Anya-Istenn?” – BAU-DUG­ASAN – mint ?BOLDOGASSZONY” is testet ölt ADIABANI-Mária pártus hercegn?ben, aki emberi Édesanyjává válik a vérével embertestet öltött Isten­Fiának, ?Jézus Királynak – a Pártus Hercegnek”.

Az ?isteni üdv-terv” ezen második szakasza pedig mitológiának nem nevezhet?, mert Jézus Urunk és Édesanyja élete valóság.

Elmélkedjünk azon, hogy milyen szépen tudnák az elmondottakat egy igaz ?szentírásba” foglalni a Magyar Lelkület? teológusok. Olyanok, akik a tudás és az igazság szolgálói. És milyen más ez a ?mitológiának” nevezett és szeretettel telített ?siség annál, mint amit a mostani zsidó-kereszténység ?ó-szövetségében” lév? népgyilkolások, öldöklésre szólító ?Isteni rendelések” tartalmaznak.

Hiába mondta a scyhopolisi f?pap – BASILIDES – és utána ORIGENES azt, hogy: ?Jézus igehirdetését és tanítását nem lehet és nem szabad a zsidó szellemmel összekeverni.” (Lásd: Igaz Történelmünk Vezérfonala Árpádig 391. oldal.)

Összemosták a kett?t azokban az írásokban, amit ?evangéliumnak” nevez a zsidó-kereszténységünk és minden egyháza ?szentírásnak”, vagyis ?ISTEN IGÉJÉNEK” hirdet. Ma is ebben a szellemben oktatják a népet a papok és bizony ebb?l a környezetb?l kell új életre támadni a Magyarságnak – ha MAGYAR VALLÁS-t akarunk követni, és Jézus Urunk által hirdetett ?IGAZSÁG”-ot átvenni, hogy – miként ? mondta – általa, az Igazság által szabadok legyünk.

De itt is van egy kiindulási támaszunk. A római pápa önmagát Péter apostol utódjának nevezi, és arra hivatkozik, hogy a római Szent Péter-katedrálisban és a római egyházban folytatódik a Péter Apostoli Tanok hirdetése. De mindnyájan jól tudjuk, hogy ez nem igaz, mert az egész zsidó-kereszténység ún. ?szkolasztikus filozófiája” Saul rabbi, alias Pál apostol által kitalált ideológián alapszik.