csütörtök, február 20, 2020
Home A múlt rejtélyei Mi köze lehet a 3000 éves hieroglifáknak a Nefilimekhez?

Mi köze lehet a 3000 éves hieroglifáknak a Nefilimekhez?

989
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 12 percig tart

Lehetséges, hogy egy 3000 éves hieroglifa modernkori technológiát ábrázoljon? Jelenthetik-e azt, hogy a bukott angyalok egykor köztünk éltek és hátrahagyták nyomaikat az ősi művészetekben és kultúrákban?

Néhány érdekes bizonyíték került napvilágra ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatban, amelyek akár a Nefilimekkel kapcsolatos néhány kérdés megválaszolásában is segíthetnek.

Lyn Leahz, keresztény szerző és kutató a következőképpen beszél ezekről az érdekes leletekről:

?Az Abydosban található egyiptomi templom falait furcsa hieroglifák díszítik, amelyek úgy tűnik, hogy modernkori repülő és tengerészeti járműveket ábrázolnak? Hogyan tudhattak volna 2-3000 évvel ezelőtt élt emberek ezekről??

A hieroglifákat nehéz nem felismerni, mert a mai járművekhez való hasonlóság annyira szoros, hogy mindenki ekként értelmezi őket, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e bármilyen ismerettel e téren vagy sem.

Seti1AbydoCeiling

A képeket Dr. Ruth Hover és férje fedezték fel. A régészeti leletek és az idevonatkozó bibliai kéziratok alapján Lyn arra a következtetésre jutott, hogy a bizonyítékok a Nefilimek felé mutatnak.

De kik is voltak ezek a Nefilimek? Erre vonatkozóan több nézet is létezik. A legelfogadottabb bibliai meghatározás szerint a Nefilimek az ?ember lányainak? és az ?isten fiainak? közös, óriás termetű utódai voltak. A Bibliából arra lehet következtetni, hogy ezek leginkább az özönvíz előtti időkben, Noé korában éltek, és Isten azért is küldte az özönvizet, hogy elmossa mindazt a gonoszságot, amit a Nefilimek és az emberek hoztak a földre. (I. Mózes 6:1-7)

Lyn következtetései alapján Michael Snyder a következőket írja:

?Bolygónk történelme sokkal összetettebb, mint azt sokan gondolni merik. A széles körben elfogadott nézetek és az iskolákban tanított változatok szerint az ősi ember egy rendkívül együgyű, korlátozott tudású teremtmény volt

A történelemnek ezt az elferdített változatát népszerűsítők nagy sajnálatára a régészek egyre több olyan leletet találnak, ami ennek teljesen ellentmond. Az igazság az, hogy számos bizonyíték mutat arra, hogy az ősi világ lakói komoly intellektuális teljesítményekre voltak képesek. Gondoljunk például a Gizai piramisokra.

Aki azt gondolja, hogy a több ezer évvel ezelőtt élt emberek beszélni alig képes tökkelütöttek voltak, az nagyon téved. A valóság lehet, hogy ennek éppen az ellentéte.?

Egy másik régészeti lelettel, a Peru déli partjai mentén található Paracas félszigeten megtalált koponyákkal kapcsolatban Michael Snyder a következőket írja:

Mi a magyarázata a több ezer éves, hosszúkás koponyáknak, amelyek ?nem emberektől, főemlősöktől vagy egyéb állattól származnak?? Sokan hónapok óta várták kíváncsian az első DNS vizsgálat eredményeit, amit a híres Paracas koponyákon végeztek. Az egyik koponyán végzett vizsgálat eredményei megérkeztek és ezek szerint egy ?új, emberszerű teremtménnyel? van dolgunk, amelyhez hasonlót eddig még nem találtak.

Kik lehettek ezek a furcsa külsejű, emberszerű lények, akik néhány ezer évvel ezelőtt a földön éltek?

Lehet, hogy tényleg a Nefilimek vagy leszármazottaik maradványait találták meg a kutatók?

A Paracas koponyákkal foglalkozó cikk teljes terjedelmében itt olvasható: http://idokjelei.hu/2014/02/megerkeztek-a-perui-nefilim-koponya-dns-vizsgalatanak-eredmenyei/

Figyelembe véve ezeket az új felfedezéseket, érdemes megvizsgálni, hogy vajon közelebb kerülhetünk-e a Nefilimek kilétének és történetének pontosabb megértéséhez.

Kik voltak a Nefilimek?

Bár a legtöbben a Nefilimek bibliai meghatározását fogadják el, néhány másik nézet is létezik a kérdés részleteivel kapcsolatban. A bibliai szöveg (I. Mózes 6:1-7) értelmezése és az ezt támogató más részletek alapján a kutatók a következőket találták:

A gotquestions.org szerint a Nefilimek (jelentése: bukottak, óriások) az Isten fiainak és az ember leányainak szexuális kapcsolatából (I. Mózes 6:1-4) született utódok voltak. Az özönvíz előtti időkben komoly hatalommal bírtak a földön és óriásoknak nevezték őket. Az ?Isten fiainak? kilétével kapcsolatban is folyik vita, azonban a bibliakutatók jelentős hányada szerint ezek bukott angyalok voltak, akik nőkkel közösültek és/vagy férfiakat megszállva tették ugyanezt. Ezekből a ?frigyekből? származtak a Nefilimek, és ezek voltak ?ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.? (I. Mózes 6:4)

stele-with-giant-2

Különböző héber és egyéb legendákban (Énok könyve és más nem bibliai írások) azt olvashatjuk, hogy a Nefilimek olyan óriások voltak, akik rengeteg gonosz dolgot tettek. Nagy termetüket és hatalmukat valószínűleg kevert, emberi és démoni génjeiknek köszönhették.

Mikor és hol éltek a Nefilimek?

Az özönvíz előtti időkből nem állnak rendelkezésre információk arról, hogy a Nefilimek pontosan melyik vidékeken éltek, azonban az ezt követő időkről már kicsit többet lehet tudni.

A Nwcreation.net leírja, hogy az Öt Király hadjárat során Ábrahám idejében több olyan törzzsel is találkoztak, akik Nefilimek lehettek. A Biblia szerint több törzsről van szó, akik a Sziddím völgyben (Holt tenger) telepedtek le és a jelek szerint a Kananeusokkal keveredtek. Az I. Mózes 14 és az V. Mózes 2 Refeusoknak vagy refáiaknak (?titánok?, ?Rafa? gyermekei), Zuzeusoknak vagy zúziaknak (?szörnyűségesek?), Emeusoknak vagy émieknek, Horeusoknak vagy hóriaknak és Anák fiainak (?lesújtó tirannus?) hívja őket.

A IV. Mózes 13:33 Anák fiaihoz köti a Nefilimeket, amikor a kémek ?rossz hírét vitték annak a földnek?. Az adott rész szövegkörnyezetéből arra lehet következtetni, hogy az óriások más törzsei Anák fiainak vagy más Nefilim vonalnak, különösen a Refeusoknak a rokonai lehettek, akik az anák Góliáttal és Lahmittal együtt Gáthban éltek.

A Refeusok (Refaim) óriások voltak (akikről általában azt olvassuk, hogy magas növésűek vagy nagyok), és akiket a Nefilimekkel azonosítottak az I. Mózes 6 angol fordításából eredően, ami az ?óriás? szót használja. A Biblia a következőket írja ezekről a törzsekről:

– Kétszer-háromszor magasabbak voltak a többi emberhez képest.

– Részük volt valamilyen szentségtelen keveredésben az özönvíz előtt.

– Közeli kapcsolatban álltak a gonosznak számító Kananeusokkal az özönvíz után.

– Egy helyen azt olvassuk, hogy egyel több ujjuk volt a kezükön és a lábukon egyaránt. (II. Sámuel 21:20, I. Krónikák 20:6)

Voltak-e a Nefilimek az özönvíz után?

Az I. Mózes 6:4-ben ez áll: ?óriások [?????? ????? nphiyl] valának a földön abban az időben, sőt még azután is.? Úgy tűnik, hogy a bukott angyalok megismételték bűnüket az özönvíz után is, bár [amennyiben ez tényleg megtörtént] valószínűleg sokkal kevésbé jelentős mértékben. Amikor Izrael fiai kikémlelték Kánaán földjét a következőket jelentették Mózesnek: ?még Anák ivadékait [akik a Nefilimek leszármazottai] is láttuk ott.?

Kik tehát az ?Isten fiai??

Ezzel kapcsolatban három fő gondolatmenet/irányvonal létezik:

1) Az egyik és legnyilvánvalóbb magyarázat, hogy a Nefilimek két elkülöníthető teremtménytől származó hibrid faj voltak.

2) Az egyetlen másik természetes magyarázat, hogy ezek Isten, nem pedig az ember fiai voltak, tehát nem ember által születtek, hanem Isten teremtette őket. Ez a meghatározás természetesen Ádámra is és az Isten angyalaira is ráillene. (Lásd: Lukács 3:38, Zsoltárok 148:2, 5, Kolossé 1:16)

3) Egy viszonylag új keletű elképzelés szerint, ami Szent Ágoston óta terjedt el az egyházban, az Isten fiai elnevezés Séth istenfélő leszármazottait jelöli, az ember leányai pedig Káin hitetlen női leszármazottait.

A legtöbb kutató azonban ma is inkább úgy gondolja, hogy az ?Isten fiai? angyalok voltak.

Chuck Missler például a következőket írja: ?Ha az ember a Szentírás egészét nézi, mindennek a helyére kell kerülnie.?

A jelen cikk szerzője is úgy gondolja, hogy az ?angyal magyarázat? a helyénvaló, mivel a bibliai részek alapos vizsgálata is ezt támasztja alá, amit az Újtestamentum is számos helyen megerősít, ráadásul a korabeli zsidó és keresztény tudósok is így értelmezték. A ?Séth vonal? szerinti magyarázatra néhány megalapozatlan feltételezés útján jutottak és ellentétben áll a többi bibliai feljegyzéssel.

Mi történt végül a Nefilimekkel?

Úgy tűnik, a Nefilimek voltak az elsődleges oka az özönvíz érkezésének Noé idejében. Közvetlenül azután, hogy a Biblia megemlíti őket, a következőket olvashatjuk:

?Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, az Úr megbánta, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket.? (I. Mózes 6:5-7)

Isten végül elárasztotta az egész földet, eltörölve minden élőlényt, a Nefilimekkel együtt, Noé családját, a bárkán tartózkodó és a vízi állatok kivételével. (I. Mózes 6:11-22) Mivel a két eseményt közvetlenül egymás után említi a Biblia, arra lehet következtetni, hogy a Nefilimeknek rossz hatása az emberiségre lehetett az özönvíz egyik fontos kiváltója.

FloodBible_03a

Valószínűleg így próbálta Sátán megrontani Ádám vérvonalát, hogy megakadályozza a Messiás érkezését és az emberiség megváltását. Minden bizonnyal Noé ágát nem sikerült megfertőzniük.

Az ?óriások? maradékát az izraeliták Kánaán megszállása során (Józsué 11:21-22) és későbbi csatákban (V. Mózes 3:11, I. Sámuel 17) elpusztították.

A Júdás levelében olvasható részekből arra következtetünk, hogy Isten korlátozta ezeknek az angyaloknak a további tetteit:

?Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére.? (Júdás 6)

A II. Thesszalonika 2-ben ugyanakkor azt olvassuk, hogy a törvénytiprás (gonoszság) titokban már folyik, de most még ?valami? visszatartja. Amikor ez már ?eltűnik az útból, megjelenik nyíltan a törvénytipró.? Vajon az eljövendő világvezető, az Antikrisztus is egy Nefilim lesz a Sátán által, Jézus fogantatását utánozva ezzel?

Jézus arra figyelmeztetett: ?Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.? (Máté 24:37-39)

Időkjelei: Akárhogyan is lesz, tudjuk, hogy ?a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.? (Efézus 6:12) Ez a világkormány alatt sem fog változni.

A Nefilimek özönvíz utáni helyzetével kapcsolatban megoszlanak a vélemények, azonban nem szabad, hogy ez megosztást jelentsen. A Negyedik típusú megtévesztések videót készítő alienresistance.org szerint például az özönvíz után a bukott angyalok nem ismételték meg tettüket.

Az egyiptomi templomon talált hieroglifák keletkezésére is többféle magyarázat létezik. A Bibliában például számos próféta látott jövőbeli eseményeket, amelyekben számukra ismeretlen, modern eszközöket láttak és ezeket megpróbálták akkori szókincsükkel leírni (Lásd Náhum 2:4-5, Jelenések 9:7). Ezek a képek is készülhettek ilyen leírások alapján. Szintén a Negyedik típusú megtévesztésekben hallhattuk, hogy a magukat földönkívülieknek kiadó lények is mindenféle ?apokaliptikus? képet mutattak az elrabolt embereknek. Chris White ezzel szemben inkább arra hajlik, hogy itt csupán korabeli tárgyak, élőlények stilizált megjelenítéséről van szó.

A fentiek pedig semmiképpen sem befolyásolhatják egyetlen ember megváltását sem. A bukott angyalok első kísérletét az özönvízzel hiúsította meg Isten. Minden bizonnyal sok különböző módszerrel próbálkoznak azóta is, Isten ígéreteit azonban nem képesek felülírni. ?Aki hisz a fiúban, örök élete van.? Ennek a háborúnak a kimenetele már 2000 évvel ezelőtt eldőlt a Golgotán, csupán néhány fontos ütközet van már hátra a befejezésig.

Végezetül emlékezzünk Pál tanácsára: ?Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.? Mindezt pedig tegyük az I. Korinthus 13 lelkületében.

idokjelei.hu