Home A múlt rejtélyei Salamon csodálatos trónusa

Salamon csodálatos trónusa

0

Salamon Izrael legbölcsebb uralkodója, Dávid király fia volt.

Nem csupán a repülés titkát ismerte, de egyéb technikai csodák is voltak a birtokában.

Az egyik ilyen csoda volt a trónja.

Ez a királyi szék, valóban elnyerhetné az utókor bámulatát, ha valamelyik szerencsés régész megtalálná.

Így ír róla a Biblia: (1Királyok 10,18?20).

Majd csináltatott egy hatalmas trónt elefántcsontból és bevonatta színarannyal. A trónnak hat lépcs?je volt. Hátul a trón fölött, meg bikafejek voltak. A szék mindkét oldalára karfát tettek. A karfák mellett pedig két oroszlán állt. A hat lépcs?n kétoldalt tizenkét oroszlán helyezkedett el. Ilyet még egyetlen királynak sem csináltak soha.

Ez mind igen impozáns lehetett ? mondhatják kedves olvasóim ? de hol itt a szenzáció?

Rögvest rátérek.

A Biblia sz?kszavú tudósításánál rendelkezünk egy sokkal részletgazdagabb beszámolóval Salamon trónusáról, amely a keresztény egyházak által kitagadott apokrif iratokban egy, az Eszter könyvéhez írt kommentárban található.

Ezt írja a régi krónikás: A trónus mellett tizenkét aranyoroszlán és tizenkét aranysas állt egymással szemben, úgy, hogy mindegyik oroszlán jobb els? lába pontosan szembenállt egy-egy sas bal lábával. Összesen hetvenkét oroszlán állt szemben hetvenkét aranysassal. Fent a trónus háttámláján kerek kupola látszott, hat aranylépcs? vezetett fel hozzá. Az els? lépcs?n egy bika feküdt, vele szemben egy oroszlán, a másodikon egy medve szemközt egy bárány, a harmadikon egy sas és vele szemben egy anka, a negyediken szintén egy sas, szemközt állt egy páva, az ötödiken egy macska átellenben egy kakas, a hatodikon egy héja szemben vele egy gerle.

Mindezek az állatok ? gyönyör? m?vészi munkával? színaranyból voltak verve.

A trónus felett huszonegy aranyszárny adott árnyékot Salamonnak.

Ha a király fel akart menni a trónus tetejére, egy csodálatos szerkezet felemelte oda, olyanformán, hogy ha a lábát rátette a legalsó lépcs?fokra, az aranyoroszlán a második lépcs?fokra emelte, a második oroszlán a harmadikra s így tovább amíg a király fel nem ért a hatodik lépcs?fok tetejére. Ekkor odarepültek a sasok megragadták Salamont és felrepültek vele a trónus magasságáig. Ebben a szerkezetben volt egy színezüst sárkány is.

Ha Salamon leült a trónszékre, odarepült az egyik sas és ráhelyezte a koronát Salamon fejére.

Azután a sárkány mozgásba hozta a szerkezetet, az eddig fekv? állatok felálltak, a többi sasok is felemelkedtek, csapkodó szárnyukkal h?s árnyékot adtak Salamonnak.

Mikor Salamon elé olyan követek érkeztek, akikben a király tiszteletet vagy félelmet akart kelteni, matatott valamit a trónszék karfáján, mire mozgásba jöttek a szerkezet kerekei, a bika elkezdett b?gni, az oroszlánok üvöltöttek, a medve brummogott, a bárány bégetett, az anka nyüszített, a macska nyávogott, a páva rikácsolt, a kakas kukorékolt, a héja és a sasok vijjogak.

A követek Salamon el?tt térdre borulva és remegve adták el? mondandójukat.

Ez a fantasztikus automata trón még a mi modern korunkban is elnyerné bárkinek a csodálatát.

Hozzá nem ért?k kezében azonban könnyen balesetveszélyessé válhatott a trónszék. Ennek szomorú példáját nyújtja Nabukodonozor Babilon királya.

Err?l a királyról tudjuk azt, hogy egy baleset következtében megsántult.

Ám magáról a balesetr?l érdekes módon hallgatnak a babiloni krónikák.

Amikor Nabukodonozor bevette Jeruzsálemet, leny?gözte Salamon trónja, s hadizsákmányként elvitte magával Babilonba. Természetesen bele is akart ülni.

Nem kellett volna megtennie: Ezt írja a fentebb már idézett krónikás:

?amikor nem ismerve szerkezetét fel akart rá menni, és lábát az els? lépcs?fokra tette, az egyik oroszlán kificamította a király jobb csíp?jét, és úgy rácsapott mancsával a balra, hogy a király egész életében sántított.

A babiloni királyok után, Nagy Sándor birtokába került a trónus, ? azonban hallhatott valamit a veszélyességér?l, mert egyszer sem ült bele, csupán néhanapján gyönyörködött benne.

Az utolsó tulajdonos akir?l a feljegyzések szólnak, Sisák egyiptomi fáraó. ? hajszálra úgy járt, mint Nabukodonozor a trónus által okozott baleset következtében megsántult.

Ez az utolsó tudósítás a trónusról, utána rejtélyes módon elt?nik a történelem homályában. Érdekes kérdés az is, hogy vajon kik készíthették Salamon trónusát.

Nem hinném, hogy a zsidók, mert ?k a régészeti kutatások szerint nem voltak ügyes ötvösök, aranym?vesek.

Az apokrif források elárulják nekünk a készít?ket: Nos, ?k Atlantiszról menekül? mágusok leszármazottai voltak! (Atlantisznak, err?l a hihetetlen magas kultúrájú civilizációnak pontos helyér?l viták folynak, de a legelterjedtebb nézet szerint, valahol az Atlanti-óceánban lehetett az a sziget, ahonnan a nagy tudású mágusok érkeztek. Természetsen a zsidók nem Atlantisznak nevezik, de az elsüllyedt szigetr?l a héber krónikások is tudnak)

Salamon ugyanis ? Izrael kés?bbi magatartásával ellentétben ? pártolta a mágusokat, akik az ? idegen feleségeivel és ágyasaival együtt érkeztek az országba és ?k készítették el a trónt hálából a támogatásért és a menedékért, amit udvarában élvezhettek.

A trón mechanikája felvet bizonyos érdekes kérdékeseket.

Miért kellett egy királyi trónszéket ennyire bonyolultan megszerkeszteni?

Miért nem tudott Salamon a saját felséges lábain fellépkedni a trónusán, miért kellett, hogy felvigye ?t egy oroszlán?

És egyáltalán: tényleg az oroszlán vitte fel?

Itt egy félreértett technikáról van szó, a titok nyitja az általunk is ismert mozgólépcs?. Amikor a király rátette a lábát a lépcs?re, beindult a rendszer, felvitte ?t a lépcs?sor tetejére a lifthez.

Az akkori kívülálló számára azonban úgy t?nt, hogy maga az oroszlán viszi fel Salamont, csakhogy ezt a mozgólépcs? tette. (Így a babiloni királyt, és az egyiptomi fáraót ért baleset is érthet?vé válik: amikor a mozgólépcs? elindult, nem tudván, hogy hová szabad lépniük, elestek vagy alászorult és kificamodott a lábuk.)

A sasok pedig liftrendszert takartak. Ha a király beszállt a liftbe, az természetesen elindult felfelé. Azt a benyomást keltve ezzel a szemlél?ben mintha a sasok ragadnák fel a királyt, hiszen a felfelé való mozgás a régi emberek tudatában automatikusan a madarakhoz kapcsolodott.

Érdekes kérdés az is, hogy hogyan adtak hangot az arany állatok.

Nekem egy beépített magnetofon jutott az eszembe, elvégre ne feledjük, az állatok azután szólaltak meg, hogy Salamon megnyomott néhány gombot a trónus karfáján.

Én mindenesetre meghajlok a régiek fantasztikus tudása el?tt, amely olyan mesterm?vet hozott létre, mint Salamon trónja.