Home Spiritualitás Szentháromságunk Szentkoronája

Szentháromságunk Szentkoronája

0

A Kárpát-medencei államalapításnak ?ezeregyszázadik” évét 1996-ban megünnepl? Magyar Népnek királyi koronáját mutatjuk itt be, mely a hagyomány szerint ?ezer” éves múltra tekint vissza. Hatalmas vasládában ?rizte a ?korona?rség”-nek nevezett szervezet, melynek igen méltóságos f?je a ?korona?r” volt.

Ezt a királyi koronát a Magyar Nép ,szakrálisnak hitte és szentnek tekintette. Csak a királyok koronázása alkalmával került el? a vasládából azok szeme elé, akik a ?koronázás” magasztos és kozmikus ihletettség? ünnepségének szemlél?i voltak.

A ?Magyar Királyság” államrendjét 1945-ben szüntette meg a Magyarországot megszálló szovjet-hatalom által felállított kommunista kormányzat. A ?korona?rség” Ausztria földjére menekítette a ?Szentkoronát”. Innen az USA-ba került ?hadifogolyként” és az USA kormányzata 1978-ban visszaadta a Magyaroknak. Az ?átvev?”: a Magyar Köztársaság kormánya volt. aki ezt a ?szakrális és sugárzó” Szentkoronát közszemlére tette a Magyar Nemzeti Múzeumban. Ezzel tanúságot is tett arról, hogy azt egyáltalában nem tekinti ?szentnek”.

A ?köztársasági” uralkodók azonban 1983-ban megengedték, hogy egy fizikusokból, mérnökökb?l, ötvösökb?l, aranym?vesekb?l és m?vészettörténészekb?l összeállított bizottság szakmai vizsgálat alá vegye a ?Szentkoronát “.

A szakemberekb?l összeállított bizottság szakvéleménye szerint: ?a magyar Szentkorona mérnöki és ötvösm?véseti szempontból egységesen tervezett és kivitelezett, mesteri ötvösm?, mely az egységét megbontó és brutálisan végzett ötvösi beavatkozást szenvedett.”

Ennek a változást okozó beavatkozásnak idejét azonban megállapítani nem tudták. Éppen e változtatás miatt keletkezett mostani ?Szentkorona” – melyen az Atya-isten (Pantokrator) és Jézus Urunk zománcképe f?helyre illesztetten található – eredetére vonatkozóan egy könyvtárat betölt? hipotézis áll rendelkezésre. A legtöbbje ezeknek a zsidó-kereszténységet a Magyar Népre kényszerít? I. István (1000-1038) ún. ?apostoli” királlyal hozzák kapcsolatba, akit a római júdeo-keresztények ?Szent Istvánként” tisztelnek, annak ellenére, hogy szenté-avatási bullája Rómában nem található.

Az ?eredet-kérdés”tehát régebbi id?ben vizsgálandó és ennek érdekében e sorok írója ?A magyar Szentkorona arányrendszerének és mitológiájának közel-keleti kozmológikus vonatkozásai” (1986.) cím? tanulmányában kimutatja, hogy a ?Szentkorona” díszít? szerkezetében a NAP, HOLD, MERKUR és VÉNUSZ kalendáriumok alupszámai találhatók meg.

Éppen ezek a ?közel-keleti” vonatkozások ösztönöznek minket arra, hogy e ?Szentkoronának” a Jézusi-Adiabene dinasztiához való kapcsolódását feltételezzük, az ?Atya-Anya-Fiú” Szentháromságnak zománcképeken történt ábrázozlása következtében.

Indulási ütemként idézzük itt az egyik korona-szakért?, aranym?ves-ötvös könyvében talált adatokat. (Csomor Lajos: ??felsége a Magyar Szentkorona “, Székesfehérvár, 1996.) Íme az idézet:

?….a Szent-Korona tengelyében lév? harmadik központi képnek szintén Isteni rangú személyt kell ábrázolni.”

….a magyar kereszténység a párthun birodalomban, illetve annak vonzáskörében, még az apostolok korában kezd?dött és így a magyar Sz?z-Mária tisztelet az apostolok korába nyúlik vissza. ”

,….Sz?z-Máriának, a Magyarok Nagyasszonya és a Magyarok Királynéjaként való tisztelete igen régi gyöker?, és a párthun-hun korba, vagyis a kereszténység kezdeti id?szakába nyúlik vissza. ”

?Jézus párthun királyként jelenik meg a Szentkoronán. ”

?Ez a m?vészeti hagyomány a párthunok keresztény m?vészetéb?l a kaukázusi keresztérre m?vészethe került és ott találkozott az ugyancsak párthun hagyományokkal rendelkez?, hun megrendel? igénnyel. Ebb?l a találkozásból születest üteg a Magyar Szentkorona zománcképeinek sorozata. ”

.,A Szentkorona hunkori, kaukázusi szabir-magyar ötvösm?hely munkája.”

?Egy keresztény szabir-magyar-hun nagykirály – akit mondai nevén Hu­nornak nevezzünk – megrendelésére készítették. ”

Csomor Lajos fenti megállapításai kizárólag szakmai ismereteken alapulnak és így nagyon beleillenek a mi kutatási irányunkba.

Ezeket a megállapításokat ? a pártus-kereszténység ismerete nélkül teszi, anélkül, hogy eltávolodna a zsidó-keresztény vallási felfogástól. Éppen ezért értékesek részünkre a fent idézett adatai. Ugyanis – könyvéb?l látjuk, hogy ­ teljesen ismeretlen el?tte mindaz, amit az el?bbi fejezetben tárgyalunk, vagyis az Adiahene dinasztia létezése és átköltözése a szabírok országába ­ Dantumagyariába.

A dinasztiával együtt áttelepült mágus-papok és az el?ttük m?köd? ?manicheus” térít?k tanítása szerint a Kaukázus feletti Hun-Magyar-Szabír népeink hitvilágának alapja a ?Fény-Szentháromsága” volt, ahol a ?Fény­Atya” mellett – a Konstantin által elrendelt római államvallásban is ?legy?zhetetlen Istennek” tartott – ?Fény-Fiú”, Jézus Chrestos mellé a szepl?telenül fogant Adiahene Mária – Jézus Urunk Édesanyja – lett ?Fény­Sz?zeként “, a Szentlelket adó ?Szentháromságban” létez?nek tudatosítva. Pontosan úgy, amint Csomor – “a Szent Korona tengelyéhen lév? harmadik központi képén is Isteni-rangú személynek ábrázolását” feltételezte. De a jeles szakember túlment a feltételezésen, mert megtalálta azt a zománcképet, mely a Szent Koronán a ?párthus királyként” megjelen? Jézus zománckép-ábrázolásának a párja.

A ?khakhul-i Triptichonon fedezte fel megcsonkított állapotban. lde illesztem könyvének 564. oldaláról.

Csomor kutatási eredményei a zománcképekkel bizonyítják Sz?z-Máriának és Jézus Urunknak pártus származását, mert nemcsak a ruhared?ik azonosak az ábrázolásban, hanem jobb tenyerüket is úgy tartják feléd, amiként a pártus királyok és miként a ?Fény-Atya” ?si, sumír neve – a már említett PA-SU-ULLU – jelenti azt, hogy a nyári napforduló utolsó napereje nem más, mint a ?Fény-Atya” két kezének Feléd tartott két áldó tenyere. A földi hatalom fénye csak ?egy ” tenyérb?l árad.

lgy mi is azt valljuk, hogy a Magyar Szentkorona eredete valóban a Pártus­Hun-Magyar népnél keresend?. De bizonyítani tudjuk, hogy ennek a Szentkoronának alkotói, a mi Pártus-Hun-Magyar-Szabír ?seink nem voltak zsidó­keresztény ?katolikusok”, hanem azok az ?eretnekek”, akiknek a hitét a zsidó­származású ?egyházatyák” (mint Ephiphanius is) csak ?Jézusi szkítizmusnak” nevezik.

Ugyanis ?k a mi népeinket csak ?scytha” néven ismerték. Ezért tanítja a római egyháztörténelem, hogy ?András és Fülöp apostolok voltak a scythák megtérít?i.” Mivel a szabírokat is a ?scyták” közé sorolják, egy nagyon érdekes történeti adattal tudjuk bizonyítani a szabírok ?Atya-Anya-Fiú” Szentháromságát. Így mondja az egyháztörténelem:

(Egy rendkívül fontos momentum: A fenti kép tanúsága szerint a Pantokrator Krisztusnak hat ujja van – pontosan ugyanúgy, mint valamennyi Árpád-házi, azaz Jézus-házi királyunknak – Aranyi)

?LEONTIUS *szabir* szerzetes harmadmagával felkeresi HORMISDAS pápát és azt kéri t?le, hogy a nesztoriánusokkal és a neofizitákkal szemben fogadja el a szkíták hittételét – a híres ? UNUS EX TRINITATE PASSUS CARNE”-t, vagyis azt, hogy az ?ATYA-ANYA-FIÚ” Szentháromságból EGY testileg szenvedett.”

Ez a történelmi valóság bizonyítja, hogy a szabírok Szentháromsága pontosan az, ami a Szentkoronán eredetileg ábrázolva volt, az ?Atya-Anya-Fiú” és NEM az ?Atya-Fiú-Szentlélek”.

A szabírok azért fordultak a pápához, mert a ?katholikus” római, zsidó­kereszténység hittételei – 100 éven át semmiféle ?Sz?zanya-tiszteletet” nem tartalmaztak. A két níceai zsinat (325. és 327. évi) jegyz?könyveinek eredeti példányai nem tartalmazzák a következ?ket:

l .) a ?Sz?zt?l” való születést

2.) Poncius Pilátus alatti keresztre feszítést, és

3.) a zsidóság Tórájának (a mai ószövetségnek) az elfogadását, vagyis kanonizációját.

Ezek a hittételek mind kés?bb és utólag lettek rájegyezve az eredeti jegyz?könyvre.

A Szentkoronán, eredeti állapotában és átalakítása el?tt az ATYA-ANYA­FIÚ Szentháromság ábrázolásán kívül a következ? zománcképeket találjuk: ?nyolc” apostolét, akik a Pártus Birodalomban tanítottak,

?négy” mártír és

?négy” arkangyal.

Miután az apostolok között ?Paulus” is ott van, feltesszük a perdönt? nagy kérdést:

Kit ábrázol Szentkoronánk ?PAULUS” zománcképe…?

Csomor Lajos nagyszer? könyve szerint a zsidó-kereszténységünknek ?Szent-Pálját” – a hajdani Saul rabbit. Miként az el?bbi fejezetben ismertettem, Szentkoronánkon rögzített ?Fényatya-Fényszüze-Fényfra” vagyis ?Pantokrator-Adiabene Sz?zmária pártus hercegn? és Jézusunk Szentháromsszága” mellett Saul rabbi nem ábrázolható!

Azért is tiltakozunk a Saul rabbiból önkényesen lett ?Pál apostol”-nak a Szentkoronán való felismerése ellen, mert a ?Saul rabbi” cím? fejezetünkben bemutattuk a római egyház által ?rzött, falra festett, V. századbeli portréját. Ez pedig igen MÁS, mint a zománckép ?Pál”-ja.

Bemutatom itt Csomor Lajos nagyszer? könyvének 370. oldalán közölt 31. rajzot, mely PAULUS zománcképét mutatja, összehasonlítva Péter, András, Tamás, Fülöp, Jakab, János apostolok képrajzaival. ?Pál” képe alatt az alábbi szöveget olvashatjuk:

?Ha Szent Pál képét összehasonlítjuk a többi apostol képével azt látjuk, hogy Szt. Pálnak és Szt. Jánosnak zsidó szakálla van, a többieket viszont pártus .szakállal és hajviselettel ábrázolták. ”

Megvizsgálva Szent Pálnak szakállát, felt?nt nekem az a különlegessége, hogy ?háromágú”.

Ilyen ?zsidó szakállt” még nem láttam sem képen, sem a zsidókat ábrázoló szobrokon. De – ha ennek a PAULUS ábrázolásnak ?zsidó-szakálla” megkülönbözteti a Saul rabbit, mint ?Szent Pált”, és így különíti el a többi apostoltól, akkor – gondoltam – itt Saul rabbi ábrázolása valószín?leg – Szentkoronánk készítésének idejében jól ismert – zsidó vallási el?írások szerint való.

El?kerestem az ?ószövetség” (Tóra) erre vonatkozó rendelkezéseit és meglepetéssel olvasom a ?törvénykönyvben” így:

?A ti hajaitokat kerekdedre ne vágjátok, szakállad végét se csúcstsd el. ” (3Móz. 19:27.) …és

?…szakálluk szélét le ne messék” (3Móz. 21:5.)

Ezek szerint a mozaikkép Paulusának nincs zsidó szakálla, hiszen a széle ?háromszorosan” be van metszve. De miért ?háromrészes” ez a szakáll?

Itt valamit jelent ez a ?három”-ág. Különösen azért gondolok ?rejteki” közlésre, mert Paulus feje mellett, mindkét oldalon olyan sólyom-madurakat látunk, mint az alatta léve Szent András feje mellett van.

János mozaikképén is ott vannak ezek a sólymok, mindegyik el?tt egy kereszt jelképpel. (Mintha Keresztel? Szent Jánosra emlékeztetne.)

Úgy gondoltam, hogy Saul rabbi idejében a ?Fénymadárként” tisztelt ?sólyom”, mely az egyiptomi ?OSIRIS-ISIS-HORUS” fény-szentháromságban magát a ?Fény-Fiát” – Horust – jelképezte, semmiképpen nem díszítheti annak a Paulusnak a zománcképét, aki Saul rabbiból lett Pál apostollá. Meger?sítette ezt a feltételezésemet ?Petrus” mozaikképe, ahol hasonló díszítési szimbólumként ?oroszlánokat” találunk.

A pártus-hun-szabír máguspapjaink, akik mentesek voltak minden zsidó és ?ószövetséges” befolyástól, nagyon jól tudták, hogy kánáni Simon kapta Jézus Urunktól a ?PAL” nevet. Így a Szentkoronánk ?Paulus ” mozaik-képe NEM a Saul rahbiból lett, zsidó-keresztény Pált ábrázolja, hanem Pál Apostolt, a kánáni ,Simont, aki Pünkösdkor megkapta a Szentlelket. – De a szakállával is valószín?leg a ?három bet?s” nevét kívánták kifejezni mágus-pap ötvöseink, akiknek feladatuk a szent hagyományoknak az ötvösm?vészeti termékeken való megörökítése és szimbolikus közlése – a ?rejteki” nyelvet tartalmazó ábrázolások útján.

Így a ?háromrészes szakállról” is ?P-A-L” név olvasható le és ezt a beavatoltak valóban így olvassák le a zománcképr?l, míg a profónoknak ez érthetetlen. A katolikus kiértékelés pedig úgy simít mindent a zsidó-kereszténységhez ­ ahogy lehet. Maradjunk csak meg a pártus-kereszténységünk zsidórnentes szemléletében és akkor valóban megmutat minden Igazságot ?felsége a Szent­koronánk.

Végtelenül sajnálom, hogy a Szentkoronával foglalkozó tudósaink (beleértve Pap Gábor és dr. Bakay Kornél kollegáimat is), Szentkoronánknak a magyarsághoz való érkezési id?pontját I. István, vagyis Szent István királyhoz csatolják. Ahhoz a királyhoz, aki a római zsidó-kereszténységgel ?gyalázatos szolgaságba” süllyesztette a nemes és szabadnak született magyar népet. A Szentkoronát a római pápától nyert ajándéknak min?sítik, különféle hipotézisek említésével.

Nem akarják tudomásul venni azt a rideg valóságot, hogy:

?..a zsidó-kereszténység kitaszította az lstenanyát a Szentháromságból és helyette a ?Szentlelket” tette be.”

A ?Fényvilág” ?skereszténységét?l teljesen idegen ez a felfogás.

Az ?Istenanyát” is magába foglaló ?Szentháromságot” ábrázoló királyi korona ?eretnek” kegy(telen)tárgynak min?sül a zsidó-kereszténység inkvizíciós rendszerében.

Ha ez a Szentkorona a nyugat-római zsidó-keresztény birodalomhoz, vagy annak valamelyik ?hatalmasához” került volna, ugyanúgy szétszaggatók, szétszerelték volna a ?nyugatiak”, amiként a manicheus és Jézus-hit?, a volt Pártus Birodalomból a Kárpát-medencébe áttelepült avaroktól (kangaroktól) elrabolt kegytárgy-kincsekkel tették.

De még egy másik ?rejteki” üzenetet is felfedezhetünk Pál Apostol zománcképén.

Nézzük meg a Paulus feliratot a kép felett. Láthatjuk, hogy itt kétféle ?U” bet?t találunk.

Én a Szentkorona alkotóinak üzenetét érzem itt. Mintha azt mondanánk: Vigyázz!… Ez az igazi ?P4L” és nem Saul rabbi. Ugyanis az ,.alkotók” idejében már igen hathatósan m?ködött a saul-páli ortodoxia ?eretnek-irtó” mozgalma. A zománcképeken P4L ugyanúgy. pártus módra tartja feléd tenyerét, mint Jézus Urunk és Édesanyja, a Fény-Sz?ze.

Tehát az említett, kiváló koronakutatónk Csomor is önmagának mond ellent, amid?n elfogadja a zsidó-kereszténység patriarkális szentháromságát tanulmányának alapjaként, de ugyanakkor – Szentkoronánk eredeti alakjának és formájának ábrázolásánál – (mint az el?bbi rajzán bemutatja) – a ?Szentlelket” egy égb?l lecsapó madárral jelképei.

Ezt a ?madarat” ?, – a saul-páti ideológiát tükröz? és ki tudja hányszor átírt és átjavított evangéliumok szelleme szerint – ?galambnak”nevezi, de csak a sólyom-madár csap így le, miként rajzán látható, galamb sohasem.

Helyesnek véljük Csomor Lajos megállapításait és hisszük, hogy Szentkoronánk eredeti állapotát a valóságnak megfelel?en állítja elénk. A sólymot ­ mint a Szentlélek jelképes hordozóját – azért javasoljuk úgy, mint a Szerz? azt feltüntette, mert Csomor Lajos a ?pártus kereszténység” szellemi hatását nevezi meg a Szentkoronánk ötvösm?vészeti forrásaként.

A szabír-hun-pártus-magyar ötvösök nemcsak ?szakmájuk mesterei” voltak. hanem a mágusok papi rendjének az egyik és talán legfontosabb tudósai, akik aranyba, ezüstbe, ékszerekbe rejtették el az ?si hagyományt, amit a ?feszítsd meg”-et kiáltó gonoszok ma is el akarnak pusztítani.

Csodálatos üzenetük legfontosabbját éppen ?Szentkoronánk” tolmácsolja nekünk, de az ?üzenet” megismeréséhez, megértéséhez csak akkor jutunk, ha az ? hitvilágukat ismerjük és e hitvilág lelkiségével olvassuk le ?Szentkoronánk­ról – a rejteki módserrel – az utódoknak hagyott Isteni Kinyilatkoztatásokat. Arra gondoljunk, hogy ?k nagyon jól tudták, hogy a saul-páll ortodoxia ?eretnek-sorsot” szánt az ? életüknek, írásaiknak és igazuk volt, mert a mi zsidó-kereszténységünk – a mai napig – t?zzel-vassal pusztít mindent, ami ?pártus hagyaték”.

Nézzük csak azt a mai felháborodást, amin a zsidó-keresztény egyházak papjai (sokszor igen csúf szavak kíséretében) tiltakoznak azon ?felfedezés” ellen, hogy Sz?zmáriánk-Nagyboldogasszonyunk nem volt zsidó, hanem Adiabene-Kharax pártus királyi hercegn? és így – miként Csomor Lajos is írta – ?Jézus Urunk pártus királyként ” jelenik meg a világtörténelem színpadán…..és a Szentkoronánkon is – a Pártus Szentháromságban. Ez a Szentlelket tartalmazó ?Pártus Szentháromság” – ?Fény-Atya – Fény-Sz?ze – Fény-Fia” pedig Szentkoronánkon díszlik a csodás zománcképein és ezért lett ??felsége” a Szentkoronánk.

A Szentkorona története

Erre vonatkozólag már említettem a hipotézisek sokaságát. Ugyanis e témakörben mindenki csak ?találgat”.

Amit itt most leírok, azt az olvasó veheti egy extraszenzorális érzékelésnek, a fels? világból kapott, múltunkra vonatkozó, tér és id? által nem korlátozott történelmi információnak, egy újabb hipotézisnek, vagy – ha úgy véli – forgató­könyvnek is. Én úgy látom, hogy:

?A magyarok Szentkoronáját a Jézusi Adiabene (Adiabani) dinasztia rendeletére készítették!”

Az ?alkotók” valóban a Kaukázus feletti területen települt ötvös mágus­papjaink. A készítés ?indoka” nem a szakrális királyság ábrázolása, hanem a ?Fény-Atya – Fény-Sz?zee – Fény-Fia Szentháromságának a megörökítése. ”

A ?megörökítés” parancsa pedig elrendelte, hogy ennek a Szentháromságnak ábrázolása Jézus Urunk azon tanítványainak társaságában történjen, akik ezt tanították, a lelkekbe ültették és azok is ott legyenek, akik életükkel fizettek e Szentháromság védelmezésében.

Más kutatók is megérezték, rájöttek, hogy az így elkészített korona Atilla nagykirályunk birtokában is volt, de fejét sohasem ékesítette. Ugyanis Atilla bölcsen tudta, hogy Róma és Bizánc intrikájának a Szentkorona elpusztítása a legfontosabb feladatává lenne, ha létezésér?l tudomást szereznének. Ezért ?rizte titkosan a vasládában. De volt egy másik indoka is a titoktartásra, hiszen a kényszer-szövetségének gótjai valóban istentelen vandálok voltak.

Miután Atillát és hitvesét Önögész meggyilkolta, fiainak els? és legfontosabb feladata a Szentkoronának biztos helyre való menekítése volt. Atilla legkisebb fiáról – Irnik-Csaháról – azért nem tudunk semmi biztosat, mert az ? feladata volt a Szentkorona menekítése.

Róma és Bizánc között EDESSA volt a legbiztosabb hely erre a célra, mert ott volt elrejtve Jézus Urunk halotti leple. Edessa ugyan a Kelet-Római Biroda­lom fennhatóságához tartozott, de – mint kis városállam – saját uralkodója adót fizetett Bizáncnak az önállóságáért. Ide vitte CSABA a Szentkoronát és Jézus Urunk halotti leplét is betették a Szentkorona vasládájába, azzal mintegy ?betakarva” a Szentkoronát és a vasláda – a két karizmatikus szentséggel ­ befalazásra került. Ennél a ?befalazási” elrejtésnél az Arsacida dinasztiából származó örmény király is jelen volt. Az örmény uralkodók tehát, mint ?beavatottak”, tudomással bírtak arról, hogy Jézus Urunk halotti leple hol van elrejtve, de azt a titkot nem fedték fel el?ttük, hogy a vasládában a ?Fény­Sz?zét” is magában foglaló Szentháromságú Szentkorona is benne van. Az örmény uralkodók úgy tudták, hogy a befalazott vasládában csak Jézus Urunk halotti leple van és ez nekik is ?szent” volt, annak ellenére, hogy az örmény­kereszténység is már az ?ortodoxia” által bevezetett ?Christosi” ideológiát vallotta.

Múltak az évek és a bizánci trónra is olyan uralkodók kerültek, kik az örmény-ágon nyert arsacida származásukra büszkék voltak. Ezek ?beavatottak” voltak és tudták, hogy Edessában hol van Jézus Urunknak a halotti leple egy vasládában elrejtve.

Miután az iszlám Észak felé való terjeszkedése és területfoglalása miatt Edessa már nem volt biztos hely a ?halotti lepel részére, Leo, bizánci császár 944 augusztus 15-én hadsereget küld Edessába és Bizáncba hozatja a ?vasládát “, abban a hitben, hogy a vasládában csak Jézus Urunk halotti leple van.

A ?szent ereklyét” tehát most Bizánc ?rzi, bezárva a régi vasládába. Megint századok telnek el így, de a ?Fels? Világ”úgy akarta, hogy egy magyar királyfi, akit majd III. Bélaként köszönthetünk a magyar trónon (1172-1196), ifjúkorában Bizáncban nevelkedjen. Itt ? megtudta, hogy Jézus Urunk halotti leple a császár ?rizetében van.

Mint minden fiatal, ? is tudni és ismerni akart mindent és megtalálta a módját annak, hogy a féltve ?rzött vasládába belenézzen és a halotti lepel alatt megtalálta a ?Jézus-házi” Szentkoronát, az ?Atya-Anya-Fiú Szentháromság” zománcképeivel.

Nagyon sokáig titokban tartotta ezt a felfedezését. Bár a bizánciak szerették volna ?t a saját császárjukként tisztelni, ? mégis a magyar trónt foglalja el. Megházasodik. Feleségül veszi VII. Lajos francia király leányát, akit?l három gyermeke születik: Mária-Margit, Imre és Endre. Az ?els?”, akinek a nagy titkot elárulja, az a gyönyör? leánya, aki már 16 éves. Mária-Margit látni akarja a halotti leplet is és a Szentkoronát is. Együtt mennek meglátogatni a jó ismer?s, de már megöregedett II. Izsák-Angelus nev? bizánci császárt és itt – talán egy új fejezetet is nyithatunk a történések elbeszélésében e címmel:

?Egy királyi szüzet a Szentkoronáért”.

Mária-Margit apja lánya volt és hitt a Jézus-házi örökségben. Abban, hogy Jézus nem Christos, hanem Chrestos, a Földre szállt SZERETET és Jézus Urunk Édesanyja valóban a ?Fény-Sz?ze” Istenanyának a földi megtestesülése. Tehát nem lett zsidó-keresztény a magyarországi, idegen papság befolyása és tanítása ellenére sem.

Amikor Jézus Urunk halotti leplét kezébe vette, azt kiterítették és meglátta rajta Jézus Urunkat valóságosan, az elhivatottság szilárdságával kijelentette apja és a bizánci császár el?tt, hogy ejt a jézusi ereklyét ? fogja ?ríni. Hajlandó volt Bizáncban maradni császárnénak azzal a feltétellel, hogy a császár – a ?lepel” alatt talált Szentkoronát, a vasládával együtt – átadja édesapjának, a magyarok királyának. Így maradt Mária-Margit Bizáncban, nem a ?császár”, hanem Jézus Urunk szolgálatában és Ill. Béla király vitte a ?Fény­Szentháromságának Szentkoronáját” Magyarországra.

Ill. Béla királyunk els? dolga az volt, hogy megszervezte és szolgálati szabályzattal ellátta a ?korona?rséget”, mely szervezetnek a parancsnokául legmegbízhatóbb és az idegen vallást szívb?l megvet? bizalmi emberét nevezte ki ?korona?r” méltóságnak.

A ?korona?rség” pompás egyenruhában éjjel-nappal ?rizte a vasládában tartott Szentkoronát, melynek külön ?szentélyt”építettek. Ennek a szentélynek épülete volt egyszersmind a koronaötség szálláshelye (laktanyája) is.

Törvénnyé lett iktatva, hogy:

?A Szentkoronát csak a királyi koronázások alkalmával lehet ládájából kivenni és azt csak a ?korona?r” foghatja kézbe, ? teszi a király fejére és a szertartás után ugyancsak ? helyezi vissza a ládába.”

III. Béla azt is törvénybe iktatta, hogy a ?korona?r”-i méltóságba csak olyan személy nevezhet? ki, aki ebben a szervezetben munkálkodott. Tehát Ill. Béla a ?korona?rséget” egy titkokat ?rz?, valójában ?titkos társasággá” alakította és ez így is maradt nagyon sokáig. Valószín?leg III. Béla csak IMRE fiát avatta be ebbe a titokba, Andrást nem. A zsidó-keresztény római egyház papjai valószín?leg azért irányították a meráni Gertrudot III. Béla kisebbik fia, András felé és segítették ezt a közismerten könny?vér? n?személyt a tapasztalatlan és nagyon fiatal ANDRÁS befogására, hogy Mária­Margit Imrére való befolyását ellensúlyozzák és megrontsák a királyi család békéjét, ami a meráni Gertruddal meg is történt. Az ?eretnek-irtásba” talán besorolhatjuk III. Béla király, aztán fia Imre király és ötéves unokája, László király hirtelen halálának gyanús körülményeit. A nemzeti felkelés megöli Gertrudot, de II. András király halála sem természetes, hanem er?szakos és hirtelen.

Szaladnak az évek, egymást váltják a királyok. III. Andrással kihal a Jézus-házi gyöker? ?Árpád-ház”. Jönnek a ?magyar Anjouk”, akiknek Mária tisztelete kimagasló, és Zsigmond megépíti Mariazell-t is. Tiszteletben tartják a korona?rséget és – talán hivatkozhatunk el?bbi fejezetünkben leírottakra – mert a ?harc a Jézusi örökségért” küzdelemben minden magyar-Anjou király és királyné gyilkosság áldozata lesz. Nagy Lajos és Zsigmond is.

De minden történelmi vihar ellenére a III. Béla király által megszervezett és megalapított ?korona?rség” er?sen áll és ?rzi a Szentkoronát a vasládában.

Itt aztán hivatkoznunk kell Pap Gábor kutatására, aki arról tudósít (?Angyali korona, Szent csillag”, 1997.), hogy:

?1613-ban egy korona?r, aki hivatalhól kellett, hogy lássa ?t, minden koronázás el?tt szögr?l-szögre megvizsgálja a Koronát, tehát tulajdonképpen az egyetlen olyan polgári személyiség, aki hitelesen tanúsíthatta, mi van a Koronán, vagy mi nincs, ez a korona?r, akit Révay Péternek hívtak, félreérthetetlenül megmondja, hogy a Koronán el?l a pantokrátor Jézus képe, a hátsó oromzati elemben pedig Sz?z Mária képe van.

Révay Péter korona?r……az egyik legpróbáltabb becsület? férfiú volt a magyar történelemben, akinek szolgálata alatt kétszer is gazdát cserélt a Korona.

A Bethlen Gábor-féle szabadságharc ideje alatt ez a nagyságos fejedelem is hírtokba vette a koronát, ?neki is ki kellett venni a ládájából, meg kellett mutatni, majd visszatenni. Utána, amikor Bethlen Gábor a békekötés értelmében visszaszolgáltatta az akkori Habsburg uralkodónak, megint ki kellett venni és ellen?rizni. És mindenütt ott volt Révay Péter és mind a két szembenálló fél elismerte a h?ségét.”

Azután részletesen leírja, hogy ?1790-ig semmit nem tudunk a Koronáról “. Ugyanis ll. József – aki mint tudjuk nem koronáztatta meg magát – kiviteti az országból törvénytelenül a Koronát.

Pap Gábor szerint ezalatt az öt év alatt történt Mária zománcképének levétele és Dukász Mihállyal való behelyettesítése, valamint a többi képek cseréje is. De megint idézünk t?le:

?Ez alatt – és csakis ez alatt az id? alatt! – lehetett rajta képeket cserélni anélkül, hogy a nemzetnek tudomása lett volna róla. És, hogy ez mennyire köztudott volt: amikor hazahozták a Koronát, egy átvételi elismervénynek számító kett?s metszet készült róla. Az egyiknek a felirata az, hogy: ?Ilyennek írták le eddig tudósaink a Szent Koronát”, a másiknak pedig, amelyik már lényegében a mai állapotot mutatja: ?Mi ilyennek találtuk 1790-ben, február 16-ik napján”. Ilyet akkor állit ki az ember, ha nem az eredeti állapotában veszi vissza azt, amit kiadott a kezéb?l…. Azt a részt, ahol a csere történt, el?ször 1792-ben láthatjuk, annak a Decsy Sámuelnek a munkájában, aki egy helyen elszólja magát. Leírja ugyanis a mai állapotot, pontosan ezekkel az alakokkal s ugyanakkor, mikor a drágakövekr?l szól és a hátsó drágak?höz ér, azt mondja: ?az, amelyik a Sz?z Mária képe alatt van. ” Tehát tudja, hogy ott Sz?z Mária képe volt, de ugyanakkor az aktuális helyzetet is leírja.”

Pap Gábornak igazat adunk. A brutális cserét csak a Habsburg szellem sugallhatta és a ?kalapos király” valósította meg. De mindjárt két kérdést is teszünk fel a korona-kutatóknak:

1.) Honnan szerezték be a Habsburgok Dukász Mihály, Konstantin és Géza zománcképeit és

2.) hová lett Sz?z Mária mozaik-képe…?

Ugyanis ebben az esetben Csomor Lajos által, a khakhuli triptichonon talált csonka zománckép sohasem lehetett a Szentkoronán, mert 1784-ig azon rajta volt egy sértetlen Sz?z Mária zománckép, amit a Habsburgok szereltek le róla.

Akárhogyan találgatjuk a lehet?ségeket, a magyar Szentkorona története azt bizonyítja, hogy ez az egyetlen ereklye, amely meg?rizte a ?Fény-szent­háromságát “. Egyetlen, ahol a ?Fény-Fia”, Jézus Urunk ?Pártus Királyként” van a zománcképen ábrázolva, azonos módon Édesanyjával, a ? Fény­Sz?zével”.

Tisztelet illesse az Árpád-házinak nevezett királyainkat, akik a Szent­koronájukkal ?rizték a Szentkoronát készít? Adiabene nev?, Jézusi királyi dinasztiához való tartozásukat.

A ?jézusi örökségért” folyó titkos küzdelem kiirtotta ?ket, mint a Jézusi dinasztia örököseit is. Az ?Atya-Anya-Fiú” Szentháromság létezését hirdet? Szentkoronát is megcsonkították. Mindezt azért, hogy Jézus Urunkat, a Pártus Herceget zsidóként és ?Messiásként” fogadtassák el a zsidó­kereszténységben, melyet ma a ?titkos társaságok” irányítanak. Nincs szándékomban a vitatkozás. Állító mondatokban írtam le mindent. – Annak a Jézus Urunknak szolgálatában, aki Pártus királyként jelenik meg a magvar Szentkoronán.

1998. március 16-án a Vatikáni Bizottság korszakos fontosságú dokumentumot tett közzé. Ebb?l akarok befejezésként egy részt kiragadni és idézni azért, mert II. János Pál pápa is sokszor kinyilatkoztatta az alábbiakat:

?A keresztények és zsidók közötti kapcsolat jöv?jére tekintve, els?sorban katholikus testvéreinket kérjük, hogy ébredjenek tudatára héber gyökereiknek. Kérjük ?ket, hogy ne feledjék: Jézus Dávidtól származott, Sz?z Mária és az apostolok a zsidó népb?l jöttek….. ”

Nem értjük ennek a pápai nyilatkozatnak célját. Ugyanis az evangéliumok szerint nem Jézus, hanem József, a zsidó ácsmester származott Dávidtól. Ha pedig ez a zsidó József Jézus Urunk apja, akkor mi lesz a ?szepl?telen fogantatás ” valóságával… ?

Az evangéliumok nem mondják és nem bizonyítják Sz?z Máriának zsidó származását, az apostolok Jézus Urunk tanítványai pedig galileaiak voltak, a ?galil hag gójiim ” területr?l.

Ez a vatikáni dokumentum ?magasabb” célokat szolgál. Kicsiny vagyok a vitatkozásra, de ismerve és leírva Jézus Urunknak – a Pártus Hercegnek – és Édesanyjának, Adiabani Mária Pártus hercegn?nek élettörténetét – egy szerény megállapítással zárom e könyv lapjait:

Zsidó-kereszténységünkben Jézust, a Pártus Herceget ugyanúgy tették zsidóvá, amiként a lengyel Vojtilia – mint pápa – római lett. De mégis meg­kérdezem T?le: az ?embert?l” is és a ?pápától” is:

QUO VADIS DOMINE…?