Home Földönkívüliek Szíriuszi üzenetek

Szíriuszi üzenetek

0

Folyamatosan azt zengik a szkeptikusok, hogy a földönkívüli él?lényeknek semmiféle tárgyi bizonyítéka sincsen. Nos, akkor vizsgáljunk meg egy ilyen dolgot. Valamikor 25 évvel ezel?tt, valahol Erdélyben egy érdekes dolog történt. Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor mindez nem is Erdélyországban kezd?dött, (amely valamicskével nagyobb, mint a mai Magyarország…) hanem Spanyolországban.

Leszállt egy “nemlétez?” UFO, és hátrahagyott a helyszínen egy aranylemezt. Ezen a kis lemezkén ismeretlen piktogrammok, és a mi rovásírásunkhoz nagyon hasonlatos jelek voltak. Ottani magazinok a megfejtés reményében közzé is tették ezeket, és egy ilyen magazin került egy, a hargitai hegyek között él? magyar nemzetiség? kutató kezébe. ?t én személyesen is ismerem. Vagyis valóban létez? személy, akinek szívesen venném az újabb jelentkezését.

Kalandos úton eljutott hozzám egy kézirata, amelyben az egész történetet leírta. Ebb?l idézek. A spanyolországi aranylemez egy utasítást mutatott arra nézve, hogy hogyan kell felvenni a a kapcsolatot az ominózus lényekkel. Az utasításban az állt, hogy nagy méretben (20-30 méter) tegyenek ki egy megadott jelet egy rétre, és várjanak a helyszínen türelemmel, akár napokat, heteket is. Mésszel a f?re szórták a nagyméret? jelet, és vártak. Egy fafeldolgozó telep közelében találtak alkalmasnak látszó helyet. Egyszercsak megjelent egy UFO, és leszállt. Ez ugye azt mutatja, hogy valamilyen eléggé s?r? gyakorisággal figyelik az egész bolygót, hiszen mindez nem a spanyol helyszínen történt! Egy sz?ke, teljesen emberszer? lény szállt ki a járm?b?l, és egy fényes kis kocka alakú fémdobozt hozott magával, amit át is nyújtott a felé siet? embereknek. Ekkor egy eléggé kellemetlen incidens történt. Ezt a találkozási kísérletet csak néhányan tudták az els? lemez üzenetének megfejtése után, de a dolog így is rosszul sült el. A korabeli Románia szövevényes besúgó hálózata így is riasztotta a Securitate (a valamikori román titkosrend?rség) embereit, így azok már a helyszínen lapultak, és a doboz átadásakor állig fegyverben el?rohantak. Ekkor a járm?b?l többször is sürget? hangjelzés hallatszott, és a dobozt átadó ufonauta egy kis ceruzaszer? eszközzel körbemutogatott, és jelezte a földieknek, hogy fussanak az erd?be a dobozzal. Ugyanekkor a helyszínen is furcsa dolog történt. Lokálisan és szelektáltan a szerepl?knek és a tárgyaknak is “megállt az id?”. Ennél jobbat nem tudok írni, mert az erd? felé menekül?k és az ?rutas tudtak mozogni, de a katonák és a többi jelenlév?k teljesen lemerevedtek.

De nemcsak az emberek, hanem a fegyverek is, amivel éppen akkor lövöldözni próbáltak. Az ?rpilóta visszatért a járm?be, és a gépezet felszállt. Kis id? múlva eldördültek a lemerevedett fegyverek, és ennek els? áldozata éppen egy Securitátés belügyis lett. A beindult géppisztollyal az egyik belügyis lel?tte a másikat. Kés?bb az egyik kutató is meghalt, aki a tarkóján sebesült meg a harcban, éppen a földönkívüli fegyverét?l.

Csak napok múlva jelent meg rajta egy egyre intenzívebb vörös folt, majd belehalt valamilyen sugársérülésszer? tünetekkel járó sebesülésébe. A többieket sokáig keresték a titkosszolgálat emberei, és végül is kiverték bel?lük a doboz addigra már lerajzolt és lefényképezett tartalmának rejtekhelyét. Ez a szemtanúk (a kutatók) véleménye szerint egy belül rekeszes nikkel doboz volt, olyasmi, mint amiben a mikroszkóp tárgyüvegeket szokták tartani.

A doboz teljesen zárt volt, mintha teljesen egy darabból lenne, ezért felf?részelték a “tetejét”, és így jutottak a benne lév? arany szín? lemezekhez. A dobozt, a lemezeket és a filmeket elkobozták t?lük. Azért mégis maradt valami, amin most együtt elgondolkozhatunk. Az ábrákat én tettem erre az arany alapra, mert már csak a rajzolatok maradtak meg, így az itt látható lemezek csak illusztrációk.

De ett?l még el?kerülhetnek Bukarestben az eredetiek is. A közel száz lemezb?l itt bemutatok 16 darabot, és megkísérlem azok magyarázatát adni. Ez “kissé” el fog térni a kézirat szerz?jének eredeti magyarázataitól. Én a saját tudásom szerint közelítem meg a kérdést, bár az eredeti szöveg is érdekes.

A szerz? valahol Szatmárnémedi környékén lakik, de sajnos a címét és a nevét már elvesztettem. Úgy tíz évvel ezel?tt találkoztam vele. Az akkor feltett kérdéseimre adott válaszai ?szinték voltak, és olyan részletekre is kimerít? és pontos választ adott, hogy mindebb?l láttam, hogy a története igaz, és valóban találkozott a fenti idegenekkel. Ismerem azt a skilltípust.

AZ ELS? LEMEZ

Ezen, és a további lemezeken nagyon sok szimmetriát mutató piktogramm mutatkozik. A bal fels? sarokban lév? látható ötágú csillag arra utal, hogy a kultúránk közös elemeket hordoz, hiszen ez a jel a Földön mindenhol elterjedten használt. A mindenható jele. Az amerikai zászlón ugyanúgy látható, mint a kommunista Kína nemzeti lobogóján. Egy ideig két magyar címer tetején is szerepelt a vörös ötágú csillag. Mágikus értelm? és hatású jel. A másik két piktogramm nagyon hasonló. Mindkét ábrán hat-hat köröcske szerepel vonalakkal összekötve. A baloldali trapézos formán két fura jel is van, amelyet az élet jelének is értékelhetünk.

Ez több szempontból is helyes lehet, mert az az id?visszacsatolás (uroborosz) amit jelent, minden létezés és élet alapja. A lélekszikrát is jelenti. Itt egy jobbos és egy balos jel látszik, ami a fenti csillaggal együtt a tér és az antitér tükörszer? voltára utal. Az öt és a hat szerepeltetése szintén térre utaló. (Nem jut ötr?l a hatra).

A fenti rajz az eredeti kéziratból való. Nevezzük ezt erdélyi arvisurának. Az eredeti hun-magyar arvisura feljegyzések is aranylemezeken vannak, és ezek is. Emellett a továbbiakban olyan megfejtés is szerepelni fog, ami egyenes utalás erre a feltevésre. A rajz magyarázatát nem találtam, de a furcsa beszámozás is a térid?re, és ezen át a nagytávolságú ?rutazásra utaló. Az aranylemez bal alsó ábrája még megengedné, hogy két tükröz?d? tetraéderre gondoljunk, de ez a másik jobboldali ábra nyomán készült már arra utal, hogy ez valami mást jelent. Pédául olyan CPT tükrözést is jelenthet, amelyben a csillagok keletkeznek és helyezkednek el a térben. Erre még további lemezek is utalnak majd.

A MÁSODIK LEMEZ

Ezen a lemezen egy szabályos nyolcágú csillagot figyelhetünk meg. Ez a misztikában a fény, vagy energiacsillag, és a modern tudományban ennek ugyan semmi nyoma, de valójában ez a fotínót jeleni. Erre kiterjedtebb magyarázatokat találhatsz a ABLAK folyóirat lapjain. A bal alsó ábra a négyes és a hatos szimmetria keveréke, mert a szabályos hatszög belsejében megfigyelhetünk egy sarkán álló négyzetet is. Itt nem kett?, hanem négy életjel van. Két jobbos, és két balos. Ez is lehet makro és mikrovilági üzenet, esetlen mind a kett? is. Az eredeti megfejtés arra utal, hogy a homo galaxicus kilenc bolygón lakik. Én ezt sehogyan se tudom kiolvasni ebb?l az ábrából. Ami mégis izgalmas, az az, hogy nagyon hasonlít az emberi lélek energiacentrumának ábrájához. Természetesen ennek is lehet makro értelme is. A kozmosz-szimmetriákra is utalhat, hiszen “úgy fent, mint lent”.A HARMADIK LEMEZ Ezen a lemezen minden tükörképes. Fent középen a kozmosz jele, alatta pedig egy kéttengely? tükröz?dési jel látható.

A két kockaszer? jel a “bolygórendszer” jeléhez nagyon hasonlatos. Benne középen a “bolygó” jel látható, és mindkett?ben a vieces jel, ami embert jelent. Ez utalás arra, hogy ismereteik szerint a világegyetemben a teljes paritás elve uralkodik. Anyag és antianyag, energia és antienergia, fény és antifény, tér és antitér. A fenti kozmosz jelet meszelték fel a budörsi repül?téren is Indi Attila építészmérnök úr vezetésével a magyar kutatók, de sem a repül?tér vizuális, vagy radarmegfigyel?i, sem a kutatók nem láttak semmit. Nem sokkal kés?bb, egy kés??szi estén egy hatalmas UFO haladt végig a kelenföldi lakótelep tízemeletes házai között, úgy a hatodik emelet magasságában. Sok szemtanúval beszéletem, és bejártam a járm? útját. Albertfalván is látták, majd Budaörsön is. A helyi gyermekorvos és mindenki aki nála volt, látta a termetes ketyerét. Olyan alacsonyan jött ez az eléggé terjedelmes monstrum, hogy mindannyian azt hitték, hogy le fogja sodorni a kéményeket. Majd elhaladva Budaörs felett kb. az el?bbi repül?tér magasságában oldalra billent, és hatalmas sebességgel elt?nt felfelé. Hoffmann József újságíró is személyesen látta, még a kelenföldi városközpontnál, és követni is próbálta, de az UFO nem az út nyomvonalát követte. A helyi rádió azonnal bemondta, és nem telt el egy félóra, amikor cáfolatként már azt kezdték mondani, hogy ez csak egy mez?gazdasági helikopter volt, ami egy kivilágított reklámtáblát szállított. Ez valóban igaz volt, de azért az emberek nem olyan lükék, hogy egy csühög?, cséphadaró mez?gazdasági szúnyogot összekeverjenek egy repül? elefánttal.

Egy ilyen helikopter tényleg repkedett a légtérben. Azt is látták. Az eredeti járm? viszont hatalmas és szürke borítású, forgási elipszoid alakú volt, iszonyatos fényerej? reflektorokkal, kivilágított ablakokkal, és volt olyan megfigyel?m is, aki éppen az ablak el?tt borotválkozott (6.emelet) és néhány méterr?l látott bele az ?rhajóba. Össze is nézett az egyik ?rhajóssal, aki barátságosan intett is neki. A járm?vet minden független megfigyel? azonosan írta, vagy rajzolta le. Vagyis látták.

A NEGYEDIK LEMEZ

Ezen a lemezen bemutatják nekünk az egész univerzumot, a benne található szimmetriákat és tükröz?dési rendszereket is. Itt dominánsak a hatos és az ötös szimmetriájú rendszerek. A két galaxisjel egyirányba forog. Azok azok, amelyek között egy vizi embert, egy sell?t rajzoltak. Balra egy vieces jel, és alatta egy szárnyas figura alakja figyelhet? meg. Majdnem a lemez közepén egy dominanciális ember jele van, és ami a fején van az nem szarv, hanem a magasabb értelem jele. A bal alsó sarokban a legmagasabb értelmet hordozó ember jele van, és ez az ábrázolás nagyon hasonlít a mi szentjeinkhez. A kett?s kör a galaxisjelben és a kihalt csillag jelben is megfigyelhet?, ami nem zárja ki egymást, mert vélhet?en ezeket is egy magasabb, de nem fizikai testben él? intelligencia irányítja. Erre utal a lemez jobboldalán alul megfigyelhet? két jel is. Egy hatszöget négy kis háromszög egészít ki. Ez a szimmetriát 6+4 ponttal ruházza fel. Tíz originális van. A jobbról és balról elhelyezett jeleket a két ?steremt? (originális) jelének is érthetjük, amelyek egy hatos szimmetriájú rendszert tartanak meg. Jobbra lenn a sarokban pedig elkülönítve vélhet?en maga a Teremt? látszik. A kett?s id?kónusz jele. A többféle szimmetria és a többféle embert jelent? piktogram arra utal, hogy a kozmoszt igen változatos fajok népesítik be, és egyúttal arra is utalhatnak, hogy melyik szimmetriában milyen fajok a dominánsak.

Már az el?z? lap aranylemezein látszott, hogy a minket körülvev? makrouniverzum nagyon színes, és sokféle lény él benne. Most nézzük meg azokat a lemezeket, amelyeken a lények alaprendszere, és a közelebbi csillagvilág lakott bolygói vannak ábrázolva.

AZ ÖTÖDIK LEMEZ

Balra fent egy felnyitott “id?kapszula” jelben egy “m?szaki tárgy” jelentés? jel áll. Ez egyenes utalás arra, hogy ez az információ már régóta el van helyezve a Földön. Ennek a régi üzenetnek a teóriáját támogatja a “könyv” jobboldali jele, és az azon ábrázolt piramis. Vagyis az üzenet összefüggésben van a piramisokkal. Az anyagvilágot is jelent? baloldalon négy ember jelentés? jel láthat?. A legbalabbra lév? jel nem bolygójelen áll, hanem úgy t?nik, hogy maga a bolygó. Ez zagyvaságnak t?nhet a mai vilg felfogása mellett, de a civilizációnak ez is egy lehetséges megjelenési formája. A Földön is élnek ehhez hasonló civilizációk maradványai, akik az el?z? bolygókatasztrófa túlél?inek leszármazottjai. Ilyenek az eszkimók (inuitok) és az ausztráliai abók. Ezek nyelvét majd a nyelvi águnkon tanulmányozni fogjuk. A második jel egy bolygóra állított emberjel.

Ez szintén jellemz? a Földünkre, hiszen ez a faj már csak laza intellektuális kapcsolatban van a szül?bolygójával, bár még vannak homályos emlékei a régi kapcsolatról. Erre utaló a Gaia elmélet is, ahol magát a bolygót is intelligens dolognak tüntetik fel. Ezt egy merev materialista a zagyvaság skatulyájába igyekszik beletömködni. Ennek f? oka individuális szeparáltsága. Ett?l azután folyamatosan boldogtalan, hiszen lelke didereg a maga által kieszelt magányosságtól. Ez persze nem valami buta ember, csak így határozott, és ezért ezt éli meg. A harmadik jel keresztezett embert jelent, a jobboldali pedig egy nagyon magas értelmi szinten álló, a többi fajokat felügyel?, segít? dominanciális embert jelent.A HATODIK LEMEZ A fenti lemezen talán egy teljes bolygórendszer van ábrázolva, három lakott bolygóval. Mind a három bolygón fejlett intelligenciák élnek, vagyis ez nem a mi Naprendszerünk.

Ezek a furcsa szimmetriarendszerek talán ismer?sek lesznek a matematikusainknak. Miután a “csillag” jele is lehet a két félgömb jel, így összetartozó szimmetriában él? és m?köd? csillagrendszer is lehet a képen, és a melléjük rajzolt bonyolultabb jelek magukat a bolygókat (vagy a lakott bolygókat) jelenthetik. Mi mindig csak három dimenziósan gondolkodunk, de ne felejtsük, hogy azok, akik az üzeneteket eljutatták hozzánk a dimenziók sokkal alaposabb tudásával bírnak, hiszen eljutnak a többi csillag környezetébe. A kett?s, hármas és négyes szimmetriák és a bolygó jel kombinációja erre is utalhat. Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy lakott csillagrendszerek vannak a közelünkben is.

A HETEDIK LEMEZ

Itt már valóban egy bolygórendszert látunk, és ez sem a Naprendszer, mivel csak hat bolygó lett elhelyezve a központi csillag körül. A két föls? hasonlatos lehet a mi renszerünk két óriásbolygójához, a Szaturnuszhoz és a Jupiterhez, de vegyük észre, hogy ezeknek a jelei mennyire hasonlítanak a középen elhelyezett csillag jelzéshez. Az erdélyi szerz? a koncentrikus körrel a kihalt bolygót feleltette meg, és a jobbra és balra fent láthatóakat a mi Jupiterünkkel, és Szaturnuszunkkal hozza analógiába. A csillag jele számomra inkább egy három csilagból álló rendszert sugalmaz két emberek által lakott bolgóval, a fentiek pedig két különböz? típusú bolygószer?en kering? alárendelt csillagot is jelenthet.

A bal fels? gy?r?s bolygónak gondolható jel (Szaturnusz típusú) mást is jelenthet, hiszen ugyanilyen ellapult gy?r?je a mi Napunk körül is van. Gondoljunk csak a “kisbolygók övezetére”, ami a Mars bolygón túl egysíkban elterülve kering rendszerünkben. Ez nem mást mint egy darabjaira hullott bolygó. Valamikor Phaeton (Féton) vagy Vulkánusz volt a neve. Pusztulása nem lehet olyan nagyon régi, hiszen a Föld mondáiban még több helyen is szerepel. Ma újra megjelent az interneten annak a bolygónak a Nibirunak a létezése, amelynek az Északi szél nev? holdjával való ütközés okozta abolgó pusztulását.

Ma a Föld pusztulásával is összefüggésbe hozzák, de az err?l szóló görög monda mást sugalmaz. Ebben Phaeton, a Napisten (Hélios) fia, elirígyli apjának tüzes szekerét, és kihajt vele az égre, de nem tudja kezelni, amib?l a Földön is nagy baj lett, minden kiégett, kiszáradt vagy meggyulladt. Ez a Phaeton bolygó pusztulása során kiszabaduló izzó bolygómag id?leges intenzív, napszer? felfénylése miatt szerteáradó h?mennyiség miatt egy rövid id?re olyan túlmelegedést hozott létre a Földön, hogy nyomán helyi katasztrófák alakultak ki. A Phaeton egy ideig úgy m?ködött, mint egy másik Nap. Távolsága összemérhet? volt a központi csillagunktól való távolságunkkal, de a hatásának mértéke nagyon függött attól, hogy hol is volt az adott pillanatban a pályáján.

Ha a Földdel azonos oldalon tartózkodott, akkor sokkal intenzívebb volt a hatása, mintha a Nap túloldalán tartózkodott volna. Miután a mondákban intenzív felmelegedésr?l olvashatunk, így valószín?leg Földközeli állásban voltak ominózus bolygóink. A Nibururól (egy további naprendszeri bolgóról) szóló mondák máig is élnek. Ez egy Uránusz méret? óriási bolygó. Egy ilyen mért? bolygó közelsége is nagyon veszélyes, mert befoghatja a Földet, és he mégse, közelsége akár százméter magas dagályt is kelthet, amely a Föld forgása miatt másfélszeres hangsebességgel körbenyalhatja a bolygót. Ennek erejét még elképzelni sem tudjuk.

A NYOLCADIK LEMEZ

Ezen a lemezen egy nyolcas, vagyis egy fényszimmetriát láthatunk és egyúttal végre kiderül az is, hogy honnan jött az üzenet. A balra fent lév? ábra egy férfit és egy n?t ábrázol. Ilyen négy is szerepel a lemezen, csak a nemek az alsó ábrákon felcserélve vannak jelen. A két kis jel vagy egy másik fajtát, vagy a négy fajtának valamiféle keveredését jelenti. Jelenthet nemiségt?l mentes, másképpen szaporodó fajt is, miután a jelek szimmetrikusak. Mondjuk a kis szürkéket, akik valamiféle kollektív társadalomban élnek, mint a hangyák, vagy a méhek. A balra fent lév? kett?s csillag irányából egy fura kett?s nyíl szer? jel (ürjárm? jel) mutat a központi csillag irányába, amely jelen esetben a Nap lehet, miután az üzenetet nekünk címezték.

A közelünkben lév? kett?s csillag a Canis Maior alfája, vagyis a Szíriusz, amely egy kett?scsillag. 49,9 év alatt kerülik meg egymást. Ennek felfedezése csak évszázados a csillagászatban, pedig ennek a csillagpárnak a magyar népi elnevezése ennél sokkal régebbi kelet?. Sánta Katának hívták. Ez a Kata viszont egy évszázad alatt csak kett?t sántít. A tábla szerint itt szintén emberi lények laknak, hasonlóak hozzánk. A találkozás során egy sz?ke hajú ?rhajóst láttak, aki teljesen emberszer? volt, mint mi. Egyfajta homo sapiens. Ez ugyanúgy elgondolkoztató, mint a platoni év. Ez egy fok elmozdulást jelent az égen 72 esztend? alatt. Vagyis Platon nem figyelhette meg, viszont leírta. Az el?z? lapon már volt egy olyan jel, amire most visszatérünk. Ez az id?kapszula jele. Ott egy m?szaki tárgy volt benne, és kinyitott állapotban lehetett látni, mint egy kis varázsdobozt. Lehet, hogy amennyiben megtaláljuk ezt a bizonyos id?kapszulát, komoly csodálkozás vesz majd er?t rajtunk.  Miért lehet m?szaki tárgy egy id?kapszulában? Hogy m?ködhet?

KILENCEDIK LEMEZ

Itt két id?kapszula jel is látható. A jobboldalon szerepl? ábra nagyban hasolít a hetes lemez nagy ábrájához. Ott azt feltételeztem, hogy a képen hármas csillag látható. Itt ugyanaz az alakzat (szabálytalan hatszög) látható, viszont itt a két fels? csillag is csillagnak lett jelölve. Alul három bolygójel és jobbra alul egy ezekt?l eltér? bolygójel és egy vieces jel keveréke van. Err?l mondtam, hogy lényszer? bolygó. Az egyik (a középs? bolygójel mellett egy id?kapszula jele van. Balra t?le egy szövetségjel (amely felett egy fels?bb intelligencia jel jelzi, hogy ezt a szövetséget egy fels?bb intelligencia felügyeli. A felette látható id?kapszula jelb?l itt a m?szaki tárgy jel kilépett. Maga az id?kapszula lehet egy piramis is, amely lefele is piramis jelleg?. Lehet, hogy a piramisokban a múmiák helyett robotok lapulnak?

A TIZEDIK LEMEZ

Sokáig nézegettem ezt az ábrát, amin két csillag és két kihalt csillag jel van. Szóval itt négy csillag van. A jobbra lév? “Dávid csillag” közepén is egy csillagjel áll, amely jelet ismerünk, de itt a földi változatban egy kis kör szokott lenni. Felette a szövetség jele látható, ami arra is utalhatnak, hogy ?k ugyanúgy szövetségi tagok, mint az emberiség. Gondolj itt az Ószövetségre vagy az Újszövetségre. A lényegi információ azonban nem ez. Azon ábrán a négy, az ábra középs? köréb?l kiinduló T bet?höz hasonló alakzat miért van?

Ez négy a csillagokig ér? szál jele amely id?tlen, és itt három ábra is van egymás tetején. Egy ez a négy ágú, T vég? szál, majd egy (sík) Dávid csillag és egy (tébeli) oktaéder. Ez a térid? forrásának a m?ködésér?l szól. A két kihalt csillagnak mondott jel a párhuzamos, a forrásrendszer túloldali oszcillációjakor létez? tükör-univerzumot, de az ellenütemben, vagy elcsúszott ütemben létez? csillagokat is jelentheti. Ekkor a másik kett? nincs is a létezésben!

A TIZENEGYEDIK LEMEZ

Ez a lemez újra a szimmetria fontosságáról tudósít. A fenti ábra már az els? lapon is szerepelt, mellette egy csillag jele. Ezek alatt egy, a nyugati asztrológiából, és az asztronómiából is ismert jel látható, az Ikrek jele. Mellette egy embert jelent? jel, majd egy bolygó jele. Jobbra lényegében ugyanaz a szimmetria van, mint a kilencedik lemezen, de itt csak négy átló és egy szimmetriatengely szerepel.

Az átlók párossával egy-egy pontból, a “halott csillag” pontokból indulnak, és úgy hat, mintha ez azt jelentené, hogy a roppant távolságokban létez? csillagok valamiféle szimmetriarendszerben korrespondálnának egymással, és/vagy így hoznák létre, vagy tartanák a létezésben a szimmetria távoli átellenes pontjaiban a hozzájuk rendelt bolygókat. De mivel ezekb?l az ábra tetején kiinduló pontokból lényegében 5-5 ilyen sugár indul ki, lehet, hogy a szimmetria teljesen, és minden elemében ilyen összefüggésben él és létezik.

Ez a szimmetria-létezés alapja, és itt kell elgondolkoznunk a bolygóinkhoz tartozó nemi jellegeken, és a bolygókhoz rendelt ókori istenségeken. Gondoljunk el Vénusz, vagy a Hold n?i és a Jupiter, Mars férfi jellegén. Az életjelek jobbos és balos jelei erre utalóak.A TIZENKETTEDIK LEMEZ Itt már egy komplett üzenet el?tt állunk. Két azonos, de tükörképes ábrasorunk van. Te a kett?s szövetség embere a négyes szövetség könyvében rátalálsz a fáklyára, a t?z titkára, és ezzel új csillagot gyújthatsz rendszeredben. Ezzel beléphetsz az értelem kozmoszába.

A TIZENHARMADIK LEMEZ

Ezen a lemezen már az eddigieknél sokkal konkrétabb üzenet lapul, mert egy központi helyr?l irányított rendszer sémáját mutatja. A különböz? emberjelek legalább nyolcféle faj jelenlétére utal, és migrációs, keveredési jelek is négyszer szerepelnek. Nagyon érdekes a kép jobboldalán önállóan szerepl? kett?s kereszt. Szemben vele egy kis fekv? V bet? van, ami a teremt? jeleként is értelmezhet?.

A nyolcféle lény mellett nyolcféle ?rjárm? képe lehet, de fent balra és jobbra mindenesetre van kett?. Itt egy a mi szokásos csillagképeinkt?l mer?ben eltér? módon vannak a csillagok összekötve, bár a földi csillagképek összekötései teljesen véletlenszer?ek szoktak lenni, vagyis ez egyáltalán nem szabványosított. A keleti csillagászat például teljesen eltér? csillagképekkel operál.Ez a része az égnek bennem nem fedi a föls? csillagtérképet, de ett?l még lehet helyes, hiszen nemcsak a naprendszerb?l lehet szemléni az univerzumot. Ez bizony békaperspektíva lenne. Hívjuk segítségül a következ? lapot.

A TIZENNEGYEDIK LEMEZ

Itt azért most fellebben a fátyol. Ez az ábra már nagy egyezést mutat az általunk ismert csillagképekkel. Ez már a fenti rajzolattal is egyezik. Ezen a lemezen már írásjelek is vannak, és mindegyik “szó” öt írásjelb?l áll. Két súlyzószer? jel is van a képen, ami nem más mint választójel, vagy másnéven spácium, szóköz. Centrumában az Orion csillagkép jobb fels? csillaga áll, de a f?képpen téli csillagkép minden csillaga fényes és jellegzetes csillaga benne van ebben a szövetségben. A fenntebb lév? fehér csillagtérképen rajta vannak azok a csillagképek, amelyek irányába nézve jó irányban (a rokonságod irányába) nézegethetsz az égen. Ez télen éjszaka dél felé látható. Délkeleten kelnek fel, és délnyugaton nyugszanak le. Az eredeti lemezeket értelmez? megfejtésben ez áll: PAGASZ, REGASZ, LUTESZ, JUNESZ,VICSESZ, FADOSZ, és a szerz? ezeket bolygó vagy személyneveknek gondolja. Az eredeti anyagban sokkal több lemez volt, és ennek segítségével sikerült megfejteni az idegen ÁBC-t. És itt jön az igazi meglepetés.

A TIZENÖTÖDIK LEMEZ

A lemez magyarul van írva a két fenti lemez hátoldalára, de nem a mi kedvünkért írták így, hanem azért, mert ezen a nyelven beszélnek, és ilyen – a mi rovásírásunkhoz hasonló – bet?kkel írnak. Miután jól tudjuk, hogy ez a kapcsolat sokezer éve tart, és azt is sejthetjük, hogy ismerik a Föld nyelveit és írásjeleit. De így sem kell tolmács egyetlen magyarnak sem. HÁROM NAP | SZÜLETTÉL
| KÉTNAP | ÉLTÉL |
| EGYNAP | ELVESZNÉL |
DEKÉTNAP | LÉTEZNÉL Ez úgy els?re néhány bugyuta mondat, de ezek a mai helyesírási szabályaink szerint néhány hibát is hordozó t?mondatok mégis sokat mondanak, mert benne van a múltunk, és a távoli jöv?nk. Magyarok üzennek magyaroknak a nagyon távoli múltjukról. Egy három csillagú naprendszerb?l erednek ?seink, akik egy kétcsillagú rendszerbe költöztek és ott is éltek. Az írás azt mutatja, hogy itt ma is élnek rokonaink. Azt üzenik, hogy vagy alakítsuk kétcsillagú rendszerré a naprendszert, vagy pedig költözzünk vissza a régebbi hazánkba, oda, ahol ?k is élnek. Ezeket a sajátos rovásírással rótt lemezeket egy olyan területen tették le, ahol még napjainkban is sokan értenek a rovásokhoz. Az a latin bet?s írás, amellyel ma írunk csak er?lködés arra nézve, hogy kifejezzük vele nyelvi sokszín?ségünket és kultúránkat. Ez nem a székely, hanem a szinzu rovás.

A TIZENHATODIK LEMEZ

Ez a tizenhatodik lemez is egy hátoldal képe. Szövege világossá teszi, hogy mit értenek “KÉTNAP” alatt. TENAPOD \ VIECESÉNEK
/ ÜZENJÜK \
KÉTNAP \ VIECESEI
/ MIVAGYUNK \ ?k, azzal a tudással és abból a történelmi perspektívából már látnak valamit, amit mi mai eszünkkel és tudásunkkal most el sem tudunk képzelni. Meg akarnak minket menteni? Nehéz dolguk lesz…Szinzu ABC A dologban az a nagyon érdekes, hogy a szinzunk írását és nyelvét vizsgálva ez cseppet sem hasonlít az ó magyar Mária siralom régies nyelvezetéhez. Ma is gond nélkül megértjük, pedig elszakadásunk sokezer évvel ezel?tt történt. Ez ugyanígy van az arvisura szövegekkel is. Még jól olvasható a sokezer éves üzenet. Kiknek vannak olyan s?r?n a nyelvében “jövevényszavak”. Lehet, hogy az ?sapáink csak makogni tudtak? Nos, a hazug embert el?bb-utóbb utolérik, mint a Sánta Katát.