Home Cikkek Tesla fegyvere és a japán Aum szekta

Tesla fegyvere és a japán Aum szekta

478
0
Megosztás

A titkos katonai programokról szóló beszámolókat rendszeresen olvasók számára bizonyosan ismer?sen cseng a HAARP-Projekt neve. Az északi mágneses pólus közelében felállított antennaerd?vel hivatalosan a fels?légkört kutatják, azonban szakért?k már többször is rávilágítottak, a HAARP lényegében fegyver, mellyel az id?járás-befolyásolástól, a légkör egyes részeinek megsemmisítésén át, tömegek viselkedésének megváltoztatása, gigászi elektromos viharok, és hatalmas vulkánkitörések egyaránt kiválthatók. Szó esett orosz ?párjáról? is, de arról szinte alig tudunk valamit, hogy a japánok sem akarnak lemaradni.

Mióta el?ször hallhattunk a japán Aum Shinrikyo szekta szarin gázzal végrehajtott támadásáról a tokiói metrójáratokban, szinte minden elképzelhet?vé vált. A szekta neve és tevékenysége ekkoriban került el?ször a köztudatba. Néhány újságíró és független tudományos szakért? fáradtságot nem kímélve utánajárt az Aum szekta titkos tevékenységének, majd nyilvánosságra hozta a szekta más társaságokkal összef?z?d?, szerteágazó kapcsolatait

Hideo Murai – jobbról.

Az általuk végrehajtott nyomozások eredményeként derült ki, az Aum szekta igencsak érintett futurisztikus, ítéletnapi fegyverrendszerek kutatásában és kifejlesztésében, melyek mellett a manapság ismert atomrobbanófejes rakéták puszta gyerekjátékok. Ezek a fegyverrendszerek – a bizonyítékok szerint -, rendkívül fejlettek, és természetesen hivatalosan ?nem léteznek? a hadseregek rendszerbe állított eszközei között. A ?nem létez?? fegyverek felölelik a világ kies? vidékein tesztelt Tesla-féle elektromágneses impulzusfegyvert, földrengésfegyvert, valamint plazmafegyvereket.

tesla2

A gyanakvást ilyen fegyverek létezésére a rendkívül er?s földrengések sorozata, különös t?zlabdák, légköri fényjelenségek és hasonló, kezdetben nyugat-Ausztrália térségében, majd szerte a világon észlelt, különleges jelenségek alapozták meg. A kutatók munkájából az derült ki, hogy az 1995-ös, Kobe városát elpusztító földrengés sem a ?véletlen m?ve? volt. Ez a földrengés vezetett a Tokiói T?zsde összeomlásához, majd kés?bb, ennek következményeként az angliai Barings Bank összeomlásához. Olyan ismeretek birtokába jutottak, melyek szerint a kobei földrengést lézer-energiával, impulzus-módban m?köd?, földrengésfegyverrel váltották ki.

Shoko Asahara, az Aum Shinrikyo szekta guruja.

Mindezeken túl, az Aum szekta karizmatikus guruja, Shoko Asahara, megjósolta a kobei földrengést mindössze kilenc nappal az esemény bekövetkezte el?tt. 1995. január 8-án egy rádióm?sorban Ashahara kijelentette: ?Japánt földrengésfegyverrel végrehajtott támadás fogja érni 1995-ben. A legvalószín?bb hely Kobe.? Hideo Murai, az Aum Shinrikyo szekta néhai tudományos és technológiai minisztere szintén osztotta ezt a nézetet. Murai – akir?l azt mondják, a legintelligensebb japán volt, aki valaha élt -, a Yakuza által szervezett bérgyilkosság áldozata lett, nem sokkal azután, miután külföldieknek is el?adta nézeteit.

Murai nevezetes állítását 1995. április 7-én tette a Külföldi Levelez? Klub által szervezett sajtókonferencia keretében. A kobei földrengésre vonatkozó kérdés megválaszolásakor Murai kijelentette: ?Igen nagy a valószín?sége annak, hogy a földrengést mesterségesen váltották ki, elektromágneses energia felhasználásával, illet?leg, valaki olyan eszközt vethetett be, mely képes a földalatti er?ket manipulálni.? Az Aum vezet?ségének meggy?z?dése, hogy a kobei földrengés háborús tevékenység részét képezte: ?Kobe városát meglepetésszer? támadás érte??, állítják, hozzátéve: ?a várost kísérleti malacnak használták?.

A Soka Gakkai logója.

Az Aum rendkívüli érdekl?dését a tömegpusztító fegyverek iránt – beleértve a kifinomult földrengés- és plazmafegyvereket – kell?en komolyan vették ahhoz, hogy az USA Szenátusának Nyomozati Állandó Albizottsága vizsgálatot kezdeményezzen. Az eljárást Sam Nunn szenátor vezette, s a bizottság öt hónapot töltött több száz interjú rögzítésével mind ?kormányzati mind magán körökb?l?. A gy?jtött információk felölelnek szigorúan titkos, az USA titkos szolgálatai által gy?jtött anyagokat is. Tapasztalataikat 1995. októberében hozták nyilvánosságra egy százoldalas jelentés keretében, az Aum szektáról.

A Nunn jelentés, azonkívül, hogy felfedte az Aum szekta széles nemzetközi kapcsolatrendszerét, támogatottságát, az 1 milliárd USA dollárt meghaladó éves költségvetését, rámutatott a szekta különleges érdekl?désére a Tesla-féle fegyverek iránt. A szenátusi jelentés említést tesz az Aum szekta tagjainak a New York-i állomáshely?, Nemzetközi Tesla Társaságnál tett látogatásáról, ahol lehet?ségük nyílt a tudós számos könyvét, szabadalmát és iratát áttanulmányozni. A vizsgálóbizottság egyik tagja a Szenátus nyomozóinak elmondta, az Aum érdekl?dése f?ként Tesla ?rezonancia frekvencia? kísérleteire irányult, majd hozzátette, ?Tesla kísérleteket hajtott végre földrengések keltésére?. A jelentés kihangsúlyozza Tesla is állítását: ??ezzel a technikával ketté tudja szakítani a világot.?. Ez a megdöbbent? kijelentés szoros párhuzamot képez a az egykori Szovjet vezet?, Hruscsov, a Központi Bizottság el?tt tett megjegyzésével: ??az új osztályt képez? szovjet szuperfegyverek megjelenése eltörölheti az életet a Földr?l, ha korlátozás nélkül, a maguk teljességében vetjük be ?ket.?

Kobe látványa az 1995-ös földrengést követ?en.

Végül, de nem utolsósorban, a szenátusi jelentés említést tesz a ?Tesla által az 1930-as években fejlesztett sugárfegyverekr?l, melyek igazából részecskegyorsítók voltak?, s azt állították róluk, ?képesek voltak lel?ni egy repül?gépet 330 km-es távolságból?. Tesla 1943-as halálát követ?en az USA kormánya lefoglalta a jegyzeteit és kísérleti eredményeit – nemzetbiztonsági megfontolásból -, és valamennyit zárolta. Ennek a hihetetlen zseninek bizonyos munkái a mai napig a legszigorúbban ?rzött titkot képezik háromnegyed évszázaddal a halála után.

A New York-i látogatásukat követ?en az Aum szekta tagjai felkeresték a belgrádi Tesla Múzeumot is. Itt végzett kutatásaik részben a ?Tesla tekercs? megismerésére irányult, egy eszköznek, mely képes az elektromos áramot megváltoztatni. Továbbá, megismerték Tesla munkásságát a ?Nagyfrekvenciájú áram átvitelére és a hullámok er?sítésére vonatkozóan; ezekr?l a technikákról jelentette ki Tesla, hogy alkalmasak szeizmológiai zavarok keltésére.?

Nichiren, a 18. századi japán próféta.

Habár rendkívül érdekes és sokatmondó, még sincs lehet?ség teljes részletességgel beszámolni itt az Aum Shinrikyo ideológiai hátterér?l. Azonban fontos megjegyezni, a szektát közös szál f?zi halálos ellenségükhöz, a militáns Soka Gakkaihoz. Ez utóbbi valóban jelent?s és er?s japán vallási szekta, a 15 milliót is meghaladó taglétszámmal és stabil támogatóval. A szekta a japán hétköznapi élet minden részére hatással van, továbbá, a veterán Jack Amano riporter szerint, ?alvó sejtekkel? rendelkezik, melyeknek tagjai bármikor akcióba léphetnek bármelyik kormányhivatalban. Minden jelent?s japán üzleti vállalkozásba beszivárogtak – állítja Amano. Továbbá, az említett szektának komoly befolyása van japán külpolitikájára.

Mindkét szekta tanításának részét képezi a kataklizma, Nichiren, a 18. látnok szerzetes nyomán. A doktrína leszögezi, egyfajta apokaliptikus ?végs? háború? kerül majd megvívásra a ?nyugati kereszténység és az iszlám világ között?. Szintén ismert a ?100 éves háborúra? vonatkozó jóslat, mely a II. Világháború kezdetével esik egybe, s a háttérben folyamatosan zajlik, annak ellenére, hogy a nyilvánosság el?tt mást mondanak.

Az orosz medve belépése

Az 1990-es évek elején, Ashara és barátai az Aum vezet?ségéb?l jelent?s kapcsolatok kiépítését kezdték meg a volt Szovjetunióval. A kapcsolatokat a legmagasabb szintre fejlesztették, egyezményt írtak alá, ebben az oroszok vállalták, hogy korszer? fegyverekkel látják el az Aum szektát. Nem okozott meglepetést, hogy amint a toll a papírhoz ért – az orosz kormány valamint a japán kormány képvisel?inek részér?l -, az egyezmény ratifikálása céljából, a Soka Gakkai feljogosítva érezte magát, hogy felújítsa az ellenségeskedést riválisával szemben. Ez vezetett, Amano szerint, a hírhedté vált tokiói gáztámadáshoz. Vádaskodások hangzottak el a világ minden részér?l – a támadás jogossága mellett vagy ellene -, miközben az Aum szekta addig elért befolyása összeomlott, miközben a Soka Gakai egyedül maradt, vezet? pozícióban.

Samuel Nunn szenátor.

A Nunn-féle jelentés egyértelm?vé teszi, hogy az Aum szekta szelektív módon kiválogatva orosz tudósokat, saját oldalukra állította ?ket. Különösképpen fizikusokat, kémikusokat, biológusokat és más, fejlett katonai fegyverrendszerek kifejlesztésén dolgozó szakembereket vettek célba. A Szenátusi jelentés azt is határozottan kijelenti, az Aum szekta tervei megvalósulóban voltak, miszerint gáz-lézert kölcsönöznek orosz szerz?d?-társaiktól plazmafegyver-kutatási célokra; az egyik, a lézert üzemeltet? tudósok közül, Oleg Lobov, Jelcin elnök közeli bizalmasa volt. Lobov igen jelent?s összeget kapott szolgálataiért. Az összeg valahol 900 millió USA dollár körül mozgott. Az is nyilvánvaló, hogy az Aum jelent?s támogatásban részesült különböz? orosz titkosszolgálatoktól is, ?Vitalij Szavickij, az orosz Duma vallási ügyekért felel?s bizottsági elnöke? szerint. Az Aum titkosszolgálati kapcsolatai elérték Toshio Yamaguchit, a japán titkosszolgálatok vezet?jét is – és állítólag egy Soka Gakkai szövetségest is.

Tesla fegyverek?

Az igazi kérdés azonban a következ?: valóban létezik hatékony Tesla-féle földrengésfegyver? A hagyományos tudományos bölcselet szerint a válasz kategorikus: nem. Azonban sokan fogalmazzák meg kétségeiket azok közül, akik valamiféle speciális ismerettel rendelkeznek, de mások, f?leg konvencionális tudósberkeken belül, pusztán berozsdásodott konzervatív reflexek alapján még a lehet?séget is tagadják.

Oleg Lobov

Mindezek ellenére az elektromágneses impulzusfegyverek és plazmafegyverek gyorsan túlhaladták a megtéveszt?: ?nem halálos? elnevezés kategóriát, egyértelm?en Tesla munkásságának köszönhet?en, hiszen felel?s beosztású amerikai védelmi szakért?k és vezet? fegyverkutató laboratóriumok élénk érdekl?dést tanúsítanak a ?Irányított Energia Fegyverek? iránt. A kutatások mindezek mellett felölelik a rádiófrekvenciás- és a részecskefegyvereket, légi- és ?rbázisú irányított energia fegyvereket, valamint, sok egyéb között, az irányított energia fegyvereket hatását az embereken. Érdekes újságcikkben – melyet egy ausztrál védelmi szakért?, Carlo Kopp tett közzé -, részletes beszámolót olvashatunk az ?elektromágneses bombáról?. Az e-bomba – írja Kopp -, hatalmas rombolási képességekkel rendelkezik, ??olyasmi lehet közelr?l megtapasztalni robbanását, mint közvetlen szomszédságában tartózkodni egy hihetetlen erej? villámcsapásnak.? (A balkáni, illetve az iraki háború idején – egyesek szerint – bevetésre is kerültek, azonban hivatalos források ezt soha nem er?sítették meg.) 1996. február 27-n Pekingben, egy rádióadás keretében elhangzott, hogy a modern részecskefegyverek és energiatechnológiák állítólagosan ?sokkal nagyobb pusztító er?vel rendelkeznek, mint a ?haláles??.? A m?sor az egyik fegyvert ?mennydörgéshez? hasonlította, hozzátéve, amikor kifejti hatását a céltárgyon, szabályosan elpárologtatva azt, mintegy 8000 Celsius fokos h?mérséklet keletkezik. Nem sokkal kés?bb rádiókommentárt fogalmazott meg a vezet? orosz tudós, Borisz Belickij, az Oroszország Hangja nev? rádió m?sorában, 1997. február 24-én. Belickij egy, a mikrohullámú generátorok orosz katonai alkalmazására vonatkozó kérdésre válaszolva határozottan kijelentette, ?ezek képesek plazmoidokat el?állítani, melyek lényegében plazmabuborékok??

A hátborzongató hasonlóság ellenére, melyek a manapság megfigyelhet? különleges fényjelenségek, valamint az irányított energia fegyverek és a majd 100 évvel ezel?tt Tesla által végzett – nyilvánosságra hozott – kísérletek között fennáll, senki sem beszél. Tesla, úgy t?nik, megtestesíti az Orwelly ?nem személy? kategóriát a fegyverzetkutatásokat végz? tudományos közösségben. Valójában az ? titkos kutatási anyagait porolták le és valósították meg szép csendesen?

Az irodalmi források részletes tanulmányozása segít minket közelebb jutni ennek a hihetetlen lángesz? feltalálónak, a korát messze megel?z? Teslának,a megértéséhez. Szerb-horvát területen született, az egykori Jugoszláviában, kés?bb kivándorolt az USA-ba, ahol letelepedési engedélyt kapott. Manapság – azok a munkái, melyeket nem ?riznek a nemzetbiztonsági szolgálatok hétpecsétes titokként -, újrafeldolgozáson esnek át, habár nem a hivatásos tudósok által. Élete során csak elég kés?n kapott elismerést egy másfajta váltóáram felfedezéséért, a foszforeszkáló fényért és a távirányítású robotokért. Mindehhez hozzá kell tenni, kíváncsi és nyughatatlan agya a valóság ennél sokkal szélesebb és mélyebb tartományát ostromolta.

Az 1890-es évek végén Tesla ?villámszóró gépet? épített Shoreham-ben, Long Islad szigetén, New York Államban. A program megvalósítása érdekében társult egy bizonyos J.P. Morgan bankár-vállalkozóval. A szerkezet egy 60 méter magas toronyból állt, megkoronázva egy 55 tonnás, 23 méter átmér?j? fémkupolával. Tesla meg volt róla gy?z?dve, a gépe úgy fog m?ködni, ahogyan azt el?re látta. Korábbi kísérletek során Coloradoban véletlenül elpusztította a Colorado Springs-i Elektromos M?vek generátorát.

Az egykori amerikai ezredes és rakétaspecialista, T.E. Bearden megbízta Teslát találmánya kidolgozásával, melyet egyszer?en csak ?Tesla Howitzernek? emlegetett. Ez a berendezés – Bearden állítása szerint -, képes volt elektromos energiát nagy távolságokra továbbítani bármiféle kábel nélkül. Maga Tesla vitatta, hogy ez az eszköz képes lenne teljes hadseregeket és repül?gépek ezreit több száz mérföldr?l megsemmisíteni. Az említett szerkezet skalár-hullámokat használt, pontosan úgy, mint ahogy az írás elején említett földrengésfegyverek is. Bearden munkásságára azonban sokkal inkább úgy tekintenek, mint teoretikus, semmint praktikus. Tesla állítása szerint felfedezései nemcsak hogy megvalósíthatók, de igen messze mutatók. A tény: számos egzotikus fegyver-elképzelése valósult meg a múlt században – legalábbis figyelemre méltó. És azt a tényt sem szabad elfelejteni, hogy terveinek egy részét nemzetbiztonsági hivatalok ?rzik hétpecsétes titokként.

Ha ilyen fegyverek valóban léteznek, és bizonyos helyein bolygónknak ki is próbálták ?ket – miként azt az újságíró Archipelago és mások is megírták, akik követik az eseményeket -, akkor szilárd bizonyíték lehet a kezünkben a szokatlan földrengések és földfelszíni események magyarázatára. A kobei földrengést, habár igen érdekesek a háttér információk, óvatosan kell kezelni. Az Aum szekta gurujának jóslata akár geológiai el?rejelzés is lehetett. Azonban a manapság megfigyelt kiemelked?en magas földrengés-gyakoriság, a Föld legkülönböz?bb pontjain megfigyelt és nagy károkat okozó, ismeretlen eredet? fénygömbök, legalábbis elgondolkodásra kell, hogy késztessenek. Mindezek a jelenségek Nyugat-Ausztráliából indultak ki, kicsit több, mint tíz évvel ezel?tt.

Tesla-fegyvereket tesztelnek az Isten háta mögött?

1995-ben a brit születés? Harry Mason geológus/geofizikus, rendkívül különös és megmagyarázhatatlan földrengés-jelenségre bukkant, mely Nyugat-Ausztrália nyitott területein dübörgött végig két évvel korábban. Az esemény 1993. május 28-án, 11.03-kor történt, apicentruma közel esett a Banjawarn-i birkatelephez, a Leonora-Laverton vidéken, Perth-t?l északra. Az esemény 3.7-es er?sség? volt a Richter-skála szerint, és a legels?, amit valaha is feljegyeztek Ausztrália e részén. Mason, aki tökéletesen ismerte a vidék geológiáját, vizsgálódni kezdett, vajon a jelenséget nem meteor-becsapódás váltotta-e ki. Ennek megfelel?en kezdett adatokat gy?jteni.

Harry Mason

A szemtanúk t?zgolyót láttak átrohanni az égen mindössze néhány perccel a váratlan rengés el?tt. A t?zgolyót fényes kék villanás követte, majd rövidesen kipattant a 3.7-es földrengés. Ezek után ?félgömbszer?en narancsos fény borult a tájra, ezüstszín? pásztákkal átsz?ve, emelkedett a csapás sújtotta térség fölé.? Ami a legfantasztikusabb, a narancsos fénykupola teteje megfigyelhet? volt jó két óra hosszán keresztül, aztán hirtelen szétfoszlott, ?mintha valaki lenyomott volna egy kapcsolót?.

Mason alaposan kikérdezte a szemtanúkat, minek köszönhet?en jelent?s ellentmondásokra bukkant meteor-elméletével kapcsolatban. A t?zgolyó hangját ugyanis az el?tt, lehetett hallani, miel?tt fej fölé ért volna, ez pedig egyértelm?en arra utal, a hangsebességnél lassabban haladt. Miközben a meteorok átlagos légkörbe-lépési sebessége 37.000 km/h. Mason zavarba jött. Továbbá, az objektum semmiféle csóvát nem húzott maga után, nem szakadtak le róla kisebb darabok, és úgy t?nt, mozgásának iránya felfelé hajlott, miel?tt szem el?l vesztették északi irányban. Mindezek mellett, a t?zgolyó ?tüzes, gömbhéjszer?en szétterjed? fehéres-kékes-.sárgás fényt? bocsátott ki, ?viszonylag kis magasságon repült?, és ?pulzáló sivító dübörgést? hallatott, hasonlatosat egy dízelmozdonyhoz. Néhány szemtanú egyenesen úgy értelmezte az eseményeket, mintha egy Jumbo jet szállt volna el a feje felett, vagy légi szerencsétlenséget látott volna. Az érintett terület felett végzett légi felderítés sem krátert, sem légikatasztrófa nyomokat nem tudott kimutatni.

A Leonora vidék. Itt található Banjawarn is.

Amint minden részletre kiterjed? kutatása folytatódott, Masonban egyre határozottabb képet öltött: a Banjawarnban történt eseményt nem okozhatta meteor. Ekkoriban gondolatai akörül a különös csoport körül kavarokogtak, mely a Banjawarni birkatelepet kibérelte 1993 áprilisának végén. Kiderült, az Aum Shinrikyo képvisel?i voltak azok, akik 1993 áprilisának elején megérkeztek a telepre, és egyezkedni kezdtek a telep megvásárlásáról, mindössze öt héttel a földrengést megel?z?en. 1993 májusában további négy Aum szekta tag érkezett a területre, többek között egy atomfizikus is. 1993 szeptemberében Shoko Ashahara guru is a telepre érkezet kíséretével, s néhány hétig ott is maradt. Ezalatt az id? alatt néhány teljesen szokatlan geofizikai vizsgálatot végeztek az Aum tudósai szerte Banjawarn környékén.

Ezek a ?furcsaságok? érintik az Aum szekta titkárát, Kiyode Hayakavát is. Miközben a Banjawarni állomáson tett látogatást, végrehajtott egy kiterjedt elektromágneses tesztsorozatot elektronikai eszközökkel. Az adatokat laptopjába tárolta. Hayakava a történet egyik kulcsszerepl?je. Rendkívül jó szerz?déses kapcsolatai vannak Oroszországgal, nem kevesebb, mint 21-szer utazott oda, rendszeresen találkozott az orosz titkosszolgálat vezet?jével. Hayakava ötlete volt kibérelni a birkatelepet, mindössze néhány héttel az elektromos jelenségek és a felszín megrázkódása el?tt.

Az Aum szekta történetét kutatva, Jack Amano újságíró meggy?z?dése, hogy Hayakava oroszországi utazásai nagy nyereséggel zárultak: ?Az Aum orosz tudósai pontos részletekkel szolgálhattak a tervekr?l és az elméleti háttérr?l egy sokkal hatékonyabb ?végs? fegyverrel? kapcsolatban, mint amilyent Ashahara megjósolt.? Továbbá, az Aum komoly er?feszítéseket tett a kapcsolódó amerikai fegyverek adatainak megszerzésére, hackerek felhasználásával, érzékeny USA adatbázisokba kíséreltek meg behatolni. Így, japán kormányzati segítséggel, orosz technológiai háttérismeretekkel és japán nemzetközi nagyvállalatok igen fejlett technikai eszközeivel, egy rendkívül veszedelmes szuperfegyvert fejleszthettek ki – teljesen titokban.

Ezenközben, Harry Mason geológus olyan információk birtokába jutott, melyek elgondolkodásra késztették. Szokatlan módon, mindössze néhány kilométerre Banjawarntól, Lavertonban, katonai bázis található. Mason elmondása szerint, a katonai telepet ábrázoló, a sajtó birtokába jutott fotókon, pontosan ugyanolyan antennarendszer látható, mint az alaszkai HAARP programé. (Nagyfrekvenciás Aktív Magas-légkör Kutatási Projekt). A HAARP az elmúlt néhány évben kapott különleges figyelmet, az er?s média-érdekl?dét követ?en, hiszen felépítésében er?sen hasonlatos Tesla kísérleteihez. Mason egyik korábbi beszámolójában a következ?ket írja: ?egyvalami biztosnak t?nik, valaki a Leonora-Laverton térséget használja saját céljaira, privát teszt-területeként.? Magánbeszélgetésben az amerikai Szenátus nyomozóbizottságának vezet?je, Dan Gerber tájékoztatta Masont arról, hogy az Aum szekta nukleáris bombákat fejlesztett ki, és egyfajta ?pusztító? programon dolgozik, ennek része a ?földrengés-indukciós fegyver megteremtése?.

Kutatási munkáját folytatva Mason jelent?s mennyiség? adatot gy?jtött össze ?fénycsóvákról?. Ezek a ragyogó fénycsóvák az égen láthatók, olykor, meghatározott id?közönként. ?t idézve idézve: ?narancssárga fénycsóvák, fényes fehér pászmákkal és élénk kékesfehér energia-kisülésekkel? – mindez Ausztrália legritkábban lakott területein. Egyes megfigyelések további részleteket közölnek, ideértve a ?diffúz, narancsszín? energia ?cilindereket?, melyek aláereszkednek és a talajba csapódnak, miközben a szemtanúk feletti felh?k a legkülönböz?bb egzotikus színekben ragyogtak fel.? Ezek a fénycsóvák, egyes szakért?k szerint, egyértelm?en a skalársugár-fegyverek ?kézjegyei?. Mindezeken felül, további megmagyarázhatatlan ?t?zgolyó? jelenségeket írtak le, 1995. május elsején pl. éppen Perth felett robbant fel egy, a detonáció erejét szakemberek 1 megatonnára becsülték. A váratlanul felbukkanó t?zgolyók és a felbukkanásukat követ? heves robbanások 2004 végén és 2005 els? felében különösen felszaporodtak, s szinte az egész Föld bolygóra kiterjedtek.

Az USA Haditengerészete is érintett?

Mason további vizsgálódásainak egyike Nyugat-Ausztrália dél-keleti részét, a Nagy Homoksivatag vidékét érintette. Ezen a tájon teljesen ismeretlen volt bármiféle földrengés, egészen 1970-ig, amikor is 173 rengés következett egymás után, a leggyengébb 3-as er?sség? volt. A legtöbbjük 1970 márciusa és októbere között mutatkozott. A rezgések epicentrumai pontosan 10 km-es távolságokban követték egymást, nyolc vonalon dübörögtek végig, minden egyes vonal 50-70 km hosszú volt. A kés?bbiekben több hasonló jelleg? rengést is megfigyelhettek. Mason 1995-ös vizsgálatai idejére további 246-ot. Kommentárja szerint ezek ?abnormálisan szabályosak?, majd meggy?z?désének ad hangot: Ausztrália területét titokban felhasználják skalár-elektromágneseses fegyverek kikísérletezésére. Mason eredeti elképzelése szerint ezen tesztek kivitelezésének hátterében az orosz KGB áll – vagy talán inkább a franciák. Azonban a legújabb adatok arra utalnak, a skalár-elektromágneses fegyverek kipróbálása mögött a szigorúan titkos amerikai Navy Exmouth Peninsula Tx facility is állhat. Az USA haditengerészetének érintettsége több mint érdekes.

?k hívták életre a ?Prime Argus? programot, lényegében a HAARP el?djét. Az Argus tervezet keretében három atombombát robbantottak fel a Van Allen övezetekben, azután megfigyelték a következményeket. Kutatók, akik igyekeznek az Argus utódjáról, a HAARP tervezetr?l minél többet megtudni, állítják, ez utóbbi egy rendkívül kifinomult fegyverrendszer, mely szerepet kap a bolygóméret? rakétavéd?pajzs megteremtésében.

Egy meteor-keltette t?zgolyó (2003.10.03 – Jon Burnett felvétele, Kelet Wales, Egyesült Királyság). Jól látható a csóva és a robbanás. A földrengésfegyver t?zgömbje nem vet csóvát és nem mutatja robbanás jeleit sem.

A HAARP rendszer megvalósítása mögött Bernard J. Eastlund tudományos szabadalma állt. Elképzelését már korábban titkosították, Eastlund munkája jelenleg már részleteiben elérhet? a kutatók számára. Akik éltek e lehet?séggel, arra a megdöbbent? következtetésre jutottak, hogy a HAARP tervezet lényegében?id?járás befolyásolásra? is alkalmas. Eastlund – igazából – Tesla munkásságának jelent?s részét felhasználta koncepciója kidolgozásához; ezt a momentumot nem is tagadta. Továbbá, a Prime Argus program leírásában egyértelm? utalásokat találhatunk a rendszer ?képességére, földrengések kiváltására?.

Azonban Tesla földrengéskelt? berendezésének, és további borzalmas, tömegpusztító fegyvereknek léte – bármily hihetetlen rombolóer?vel bírnak is -, eddig nincs bizonyítva. A tények viszont makacsul tartják magukat, miszerint jelent?s katonai kutatásokat végeztek ilyen jelleg? berendezések kifejlesztése terén. Ki tudja, talán mindezt meg is valósították Tesla felfedezéseit követ?en 100 évvel? Az átlagos emberek nagy tömegeit kizárják a fegyverkutatások titkos világából, s nem marad más számukra mint a kutatás, illetve a spekuláció.

A természeti katasztrófákat utánzó fegyverek rászabadítása a világra egyenl? Pandora szelencéjének felnyitásával, és talán éppenséggel ezért, komoly értéket jelent napjaink túlélési politikai doktrínájában, az ?én nem csináltam semmit?, látszat fenntartásában. A tény, hogy az Aum szekta valójában érdekl?dést tanúsított igen fejlett orosz fegyverek iránt, hogy Japán az újrafegyverkezésen dolgozik a ?Kínai fenyegetés? ellensúlyozásaképpen – így a stratégiájuk még alátámasztható is lenne, még a Nichiren próféta kétségbeejt? és baljós látomásai ismeretében is – azonban figyelmen kívül hagyják a bölcs próféta szavait a Soka Gakkai és a japán militarista er?k, valamint az ipari és a titkosszolgálati komplexum.

Akárhogy is, senki nem tagadhatja, miféle jelent?s el?nyök származnának az USA számára az elektromágneses fegyverek birtoklásából, nem szabad megfeledkezni az amerikai-japán-orosz rakétavédelmi pajzsról sem, melyet könnyedén át lehet kapcsolni védelmi állásból támadóba. Ha közel vagyunk a fegyverek új osztályának megteremtéséhez, melyek oly mérték? pusztító er?vel rendelkeznek, ahogyan az Hruscsov közel fél évszázaddal ezel?tt felvázolta, nem kellene ez esetben a széles rétegeket legalább részben tájékoztatni arról mire fordítják adókban befizetett dollár százmilliárdjaikat? Úgy t?nik, nem. Mint eddig mindig Joe és Jane, a városlakók, ártatlanul lehunyják szemüket, úgy tesznek, mint akik a ?vakság? mesterei, miközben libajárással belépkednek egy ?Büszke, Új Világba?.

1896-ban egy kísérlet során Tesla véletlenségb?l földrengést váltott ki tucatnyi tömbházban, New Yorkban. Err?l az eseményr?l kés?bb Tesla így beszélt: ?a hatás kiváltásához már egy zsebbe csúsztatható eszköz is elegend?nek bizonyult.? A helyi rend?rség megszállta a laboratóriumát, az egyik nyomozó felkapott egy kalapácsot, és ripityára verte az oszcillátort, véget vetve a pokoli z?rzavarnak.

A közösségi érzés eme szimpla megnyilvánulása sajnos rettenetesen hiányzik mai világunkból?

Megosztás
Previous articleA Mercury 13
Next articleDávid Fia