Home A múlt rejtélyei Újabb tit­ko­kat fed­tek fel Noé bár­ká­já­ról a holt-ten­geri te­ker­csek

Újabb tit­ko­kat fed­tek fel Noé bár­ká­já­ról a holt-ten­geri te­ker­csek

514
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 2 percig tart

620x0A holt-ten­geri te­ker­csek spe­ci­á­lis di­gi­ta­li­zá­lá­sá­nak kö­szön­he­tően az eddig tö­re­dé­kes, ol­vas­ha­tat­lan ré­sze­ket is si­ke­rült lát­ha­tóvá ten­niük a tu­dó­sok­nak, így szá­mos új in­for­má­ciót nyer­tek ki a rej­té­lyes ókori iro­má­nyok­ból. Töb­bek közt eddig is­me­ret­len, Noé bár­ká­jára vo­nat­kozó in­for­má­ci­ók­hoz is hoz­zá­ju­tot­tak, ame­lyek egé­szen más meg­vi­lá­gí­tásba he­lye­zik a le­gen­dás jár­mű­vet…

Az Izrael Múzeumban épített laboratórium szakértői a Leon Levy Holt-tengeri Tekercsek Digitális Könyvtár projektje keretében négy éven keresztül dolgoztak azon, hogy beolvassák a tekercsek több ezer darabkáját, és digitális könyvtárrá egyesítsék őket. A töredékeket 28 alkalommal fényképezték le egy speciális kamerával, különböző hullámhosszú fényeket használva.

Így számos olyan szövegrészlet is láthatóvá vált, amit eddig, szabad szemmel nem lehetett elolvasni…

620x0

A Haaretz honlap írása szerint dr. Alekszej Yuditszky kutató néhány olyan tekercset vizsgált, amely a qumráni emberek Biblia-értelmezéseit tartalmazta, konkrétan a Teremtés könyvéből, Noé bárkájának építéséről. Az egyik töredék vizsgálata során a feltárt szavak fordításából a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a bárka minden bizonnyal piramis alakú lehetett! De legalábbis az alján nagyon széles, a teteje pedig igen keskeny volt, hiszen a szövegrészletből kiderült, hogy a “csúcsán kellett egyesíteni”… A kutatók azonban rámutattak, hogy a héberek óceánnal nem rendelkező nép voltak, így szókincsükben igen kevés kifejezés és szójáték található a tengerészetre, a hajózásra és a hajóépítésre vonatkozóan… Így amikor ilyesmiről kellett írniuk, bizony alaposan meggyűlt a bajuk a fogalmazással. Így lehet, hogy az ókori leírások alapján a bárka egy doboz alakú tákolmány volt…

Az új adatok fényében azonban úgy tűnik, ez mégsem igaz, és így még több rejtély keletkezett a bibliai bárka körül. Sokakban felmerül a hírrel kapcsolatban, hogy vajon az új tényeknek van-e közük az egyiptomi, vagy a mezopotámiai piramisokhoz? Lehet, hogy a bárka nem is hajó volt? Miért éppen piramis forma? Ezekre a kérdésekre azonban egyelőre még senki sem tudja a választ…

ripost.hu