Home Földönkívüliek VÁLASZOK AZ UFÓJELENSÉGRE

VÁLASZOK AZ UFÓJELENSÉGRE

0

Az elmúlt évszázad során, világszerte emberek milliói láttak azonosítatlan repül? tárgyakat, s?t egyre többen azt állították, hogy idegen lények rabolták el ?ket és egy lebeg? ufó fedélzetére hurcolva, rémiszt? és szokatlan dolgokat m?veltek velük. A legtöbb esetben azonban az emlékek hiányosak, az események pedig kézzelfoghatatlanok voltak és csak elmebajos kitalációnak t?ntek. Bizonyos nagy port felvert esetek mégis felkeltették néhány komoly kutató figyelmét, akik behatóbban kezdték vizsgálni az elrablásos eseteket és regressziós hipnózis segítségével próbálták feltárni a hiányzó emlékeket. Döbbenetes, ugyanakkor aggasztó dogokra derült fény, amelyek az ufó és elrablásjelenség közel 30 éve folyó kutatása során váltak nyilvánvalóvá. Természetesen az alábbi összefoglalóban nincs lehet?ség az összegy?lt adatok és bizonyítékok részletes ismertetésére. Akit b?vebben is érdekel a téma, az oldal alján megtalálja a PDF formátumban is letölthet? fontosabb angol nyelv? irodalmat.


Idegen világ

Idegen lények érkeztek bolygónkra. Titokban jöttek, hogy végül átvegyék az irányítást bolygónk felett. Úgy t?nik hamarosan elérik a céljukat és nem hagynak választást számunkra.

Mint a kutatásokból kiderült, ezek az idegenek egy technikailag magasan fejlett, több különböz? földönkívüli fajt integráló telepatikus-hierarchikus társadalomban élnek. A kommunikáció alapja a telepátia, vagyis ezen lények egy bizonyos távolságon belül, közvetlenül gondolatcsere útján képesek kommunikálni. Mivel ismerik egymás gondolatait, ez nagyon behatárolja az önálló személyiség vagy egyéniség kialakulásának lehet?ségét, hacsaknem lehetetlenné teszi számukra. Hasonlóan öltöznek, viselkednek és gondolkodnak, vagyis egyfajta társadalmi egység érvényesül, ahol a hierarchia meghatározó és az egyén alárendel?dik, hogy bizonyos szükségleteket elégítsen ki a lázadás lehet?sége nélkül. Egy ilyen társadalomban, az önálló egyéniség kialakulásának hiányában az érzelmek kifejezése szinte lehetetlen, vagyis az olyan fogalmak, mint a zene, a tánc vagy a költészet valószín?leg ismeretlenek maradtak, vagy a feledés homályába vesztek. Egyedül a logika, a funkcionalitás és az igazodás marad a társadalmi mag által meghatározott rendhez.

Több meghatározó faj alkotja ezt a civilizációt. Egyrészt a kicsi és magasabb szürke idegenek. Jellemz?jük a nagy fej, a mandula alakú nagy sötét szemek, a vékony test, az aránytalanul hosszú karok és ujjak. Másrészt vannak rovarszer?, inkább imádkozósáskához hasonlító lények, illetve hüll?szer? idegenek. Néhány faj hozzánk hasonlóan emberszer?, de t?lünk eltér? biológiai jellemz?kkel rendelkeznek. Úgy t?nik, ezen lények némelyike a b?rén keresztül veszi fel a létfenntartáshoz szükséges anyagokat. Ugyan a szürke idegeneknek láthatóan van szája és kis nyílások az orrlyukak számára, de ezeknek nincs semmilyen biológiai funkciójuk. Ez felveti annak a lehet?ségét, hogy egy uralkodó faj egyes földönkívüli fajokat biológiailag is integrált, egyfajta hibridizáció segítségével.

De hogyan lehetséges, hogy az egymástól mérhetetlen távolságra lév? naprendszerekb?l származó különböz? értelmes fajok, az eltér? környezet és fejl?dési folyamat ellenére biológiailag mégis hasonlóak legyenek, ami a hibridizáció egyik alapfeltétele? Az els?re irreálisnak t?n? kérdésre a válasz az úgynevezett pánspermia elméletben rejlik. E szerint az élet nem a Földön keletkezett, hanem a világ?rben az üstökösök belsejében, s csíráit az égi vándorok szórták szét szerte a galaxisban, megtermékenyítve az arra alkalmas bolygókat. A közelmúlt üstökösszondáinak eredményeire alapozva a cardiffi egyetem asztrobiológiai központjának kutatói újabb, a pánspermia elméletet alátámasztó érveket vázoltak.

A Stardust ?rszonda 2004-ben a Wild 2-üstököst látogatta meg, míg a Deep Impact szonda 2005-ben a Tempel 1-üstökösbe csapódott. El?bbi szénhidrogén molekulák egész sorát találta az üstökösben, míg a Deep Impact lövedékének irányított becsapódása rávilágított, hogy az üstökös belsejében szerves molekulák és por keveréke található. Ez azért érdekes, mert a porrészecskék katalizátorként m?ködhetnek, s felszínükön az egyszer?bb szerves molekulákból bonyolultabb struktúrák jöhetnek létre. Az üstökösök belsejében a radioaktív bomlások során felszabaduló h? hatására a víz évmilliókon keresztül is folyékony formában maradhat, ideális közegként szolgálva a kialakuló élet korai fázisaiban. Vagyis az üstökösökben minden, így a por, a szerves molekulák és a víz is rendelkezésre áll az élet kialakulásához, s a kedvez? feltételek hosszú id?n át fennmaradhatnak. Emellett az üstökösök óriási száma miatt a lehetséges “inkubátorok” száma is nagyon nagy, ami szintén valószín?síteni látszik a pánspermia elméletet.

Annak ellenére, hogy a hüll?khöz hasonló lények szerepér?l keveset tudunk, világos, hogy a rovarszer? idegenek a társadalmi hierarchia csúcsán állnak, vagyis egyfajta hatóságként ?k felügyelnek mindent és a legfontosabb döntéseket is ?k hozzák. Utánuk következnek a magas szürke idegenek, immár kevesebb önállósággal és korlátozott döntési lehet?séggel, végül a kis szürkék, akik szolgákként végzik a rájuk bízott feladatokat.

Egy ilyen integráló, telepatikus-hierarchikus civilizáció, más önállóan gondolkodó és szabadon cselekv?, tehát egyéniséggel rendelkez? fajokat akár ellenségnek is tekinthet és igyekszik azokat saját társadalmi rendjébe olvasztani. Ezenkívül el?nye, hogy a különböz? fajokat integrálva, viszonylag könnyen benépesítheti a galaxis egy részét és egyúttal nagyon hatékonnyá is válik.
Idegenek a föld alatt

A földönkívüliek nyilván felderítették a galaxisunk bizonyos részét és más értelmes fajok, illetve lakható bolygók után kutatva akadhattak a földre is. Az eltelt évszázadok folyamán, földalatti létesítményeket építettek az Egyesült Államok több pontján és a világ más részein is, amelyekben ?rhajóik állomásoznak. Ilyen létesítményeket találunk például New York államban Pine Bush, vagy Coloradoban Boulder városának környékén.

Azokon a helyeken ahol bázisaik találhatók, a környéken mindig sok ?rhajó látható. Általában éjszaka repülnek a helyi mez?k és utak felett, felkapcsolt fényekkel, legtöbbször a fák koronájának magasságában, néha elképeszt? man?verekkel. Sokszor hosszú percekig is hangtalanul köröznek egy-egy terület vagy mez? felett, s?t le is szállnak mindig ugyanazon a ponton. Ilyenkor minden esetben valamilyen idegen tevékenység folyik az adott területen. A helyi lakosok és farmerek gyakran látnak az égen szokatlan fényeket, és nemegyszer halálra rémülnek a közelben elhaladó hatalmas hajóktól. Azonban a nyilvánosság el?tt nem szívesen beszélnek a történtekr?l, mert attól tartanak bolondnak nézik és kinevetik ?ket.
Láthatatlanság és térhajtóm?

Az ?rhajók többségében háromszög, négyszög, rombusz, henger és bumeráng alakúak. Egyedi tulajdonságuk, hogy egyfajta lopakodó technológia segítségével, szinte láthatatlanná vagy átlátszóvá tudnak válni. Ekkor csak azok a részek jól kivehet?k, melyeket a járm? fényei közvetlenül megvilágítanak, de a hajó többi része még közelr?l sem látható. Ha az ?rhajó lekapcsolja fényeit, egyszer?en elt?nik a megfigyel? szeme el?l.

A földi tudomány még csak most kezdi megérteni a hasonló technológiák lényegét. A nemrégiben felfedezett úgynevezett “metaanyagok” legtöbbször fémekb?l készült speciális mesterséges anyagok, melyek optikai tulajdonságai szokatlan mozgásra késztetik a fényt. Ezek a negatív törésmutatójú vagy “balkezes” anyagok, az elektromágnesesség hagyományos “jobbkezes” szabályaival ellentétesen térítik el a fényt. A fény nem hatol be az anyagba, ugyanakkor nem is ver?dik vissza róla, hanem megkerüli azt és úgy halad tovább. A láthatatlanná tev? pajzsok esetében az anyagnak teljesen meg kell hajlítania a fényt az objektum körül, úgy, ahogy a folyó vize áramlik egy szikla körül. A szemlél? az álcázott tárgy mögött lev? fényt látja, így a tárgy látszólag elt?nik. A kaliforniai Berkeley Egyetem által kifejlesztett metaanyag többréteg? hálószer? szerkezettel rendelkezik, ami ezüst és magnézium fluorid rétegekb?l tev?dik össze. Ez a struktúra rendkívül széles fényhullámhossz tartományban teszi áttetsz?vé az anyagot.

A láthatatlanság megmagyarázza, hogy néhány ritka kivételt?l eltekintve, miért nincsenek meggy?z? fényképes bizonyítékok az ufókról. Vajon mit bizonyítanak az égen repked? szokatlan fények, ha maguk járm?vek láthatatlanok maradnak. Másrészr?l az ?rhajók sok esetben szándékosan utánozzák a repül?gépek navigációs fényeit. Ugyan ki figyel fel egy elhúzó repül?gép fényeire, hacsak az hirtelen meg nem áll a leveg?ben vagy valami olyat nem csinál, ami jelenlegi fejlettségi szintünkön elképzelhetetlen.

Az idegen technológia fejlettségét nemcsak a csillagközi ?rutazás képessége jelzi. Amikor az ?rhajók le és felszállnak, egyszer?en áthatolnak a létesítményeket borító talán több tíz méteres földrétegen, mintha legalábbis anyagtalanok lennének. Pedig kétségtelenül fémb?l épültek és él?lényeket szállítanak a belsejükben. Ennek magyarázata valószín?leg a “térhajtóm?vekben” rejlik. A földökívüliek minden jel szerint hatékonyan képesek manipulálni a teret, vagyis egyfajta “hipertérbe” átlépve, semmiféle anyagi test nem állhat útjukban és a fénysebességnél gyorsabb, csillagközi ?rutazás is mindennapossá válhatott. Azonban a térhajtóm? koncepciója a földön egyenl?re csak tudományos elméletekben létezik.

A New Scientist magazin szerint az Egyesült Államok kormánya már egy rendkívüli hipertérhajtóm? lehet?ségét vizsgálja, ami dimenziók közötti ugrásokkal váltaná valóra a csillagközi ?rutazást. Ezzel egy 11 fényévnyire található csillagig, mindössze 80 nap lenne az utazás id?tartama.  Az elvet els?ként Burkhard Heim német fizikus fejlesztette ki az 1950-es években. Az elméleti hajtóm? egy er?teljes mágneses mez? létrehozásával m?ködik, ami gravitációs mez?t alkot és nemcsak tolóer?t eredményez az ?rhajó számára,  de energiatermelésre is felhasználható. Amennyiben sikerül létrehozni egy elég er?s mágneses mez?t, az ?rhajó egy másik dimenzióba csúszik át, ahol a fény sebessége gyorsabb, így a járm? egészen hihetetlen sebességeket érhet el. A mágneses mez? kikapcsolásával az ?rhajó visszatér jelenlegi dimenziónkba. Jochem Hauser professzor, a német Salzgitter Alkalmazott Tudományok Egyetemének fizikusa, az elvet el?terjeszt? tudósok egyike elmondta: amennyiben minden megfelel?en zajlik, akkor néhány éven belül már egy m?köd?képes hajtóm?vet tesztelhetnek.
Mit akarnak t?lünk?

A földönkívüliek az id?k folyamán behatóan tanulmányozták a földi él?lényeket, az emberi társadalmat, valamint a biológiai felépítésünket és úgy találták, hogy könnyen integrálhatnak minket saját társadalmukba. Válaszuk nem maradt el. Kidolgoztak egy nagyon hatékony tervet, ami azt célozta, hogy integrációs céljukat minél hamarabb megvalósíthassák. Emberek milliói váltak akaratukon kívül egy titkos genetikai és tenyészt?program részesévé, melynek során az idegenek emberszer? hibrideket tenyésztettek ki, akik a jöv?ben életben maradhatnak a bolygónkon és telepatikus képességük segítségével könnyen uralhatnak majd bennünket.

Ez a program több részre oszlik: 1. Az elrablás program. 2. A tenyészt? és keresztezés program. 3. Az integrációs program.

Az elrablás program

Az elrablás program során a földönkívüliek az elmúlt évszázadban a világon eddig több millió embert raboltak el akaratuk ellenére. Kidolgoztak egy módszert, amivel hatékonyan és észrevétlenül kiemelhetik az embereket környezetükb?l és tudatilag uralmuk alatt tarthatják ?ket az elrablásuk alatt. Az idegenek a fejlett technológia segítségével képesek arra, hogy tárgyakon, például házak falán vagy ablakán keresztüllebegve, bárkit bármikor elraboljanak és a közelben láthatatlanul lebeg? ufó fedélzetére hurcoljanak.

Az eltérítés menete általában a következ?: A kiválasztott személyt a lakásából, az autójából, vagy akár az utcáról is elrabolhatják. El?ször megbénítva és tudatilag ellen?rzés alatt tartva, a közelben lebeg? ?rhajóba viszik. Eközben találkozik a furcsa idegenekkel, akik telepatikus úton kommunikálnak vele és igyekeznek megnyugtatni, hogy nem lesz semmi baja. Majd különböz? vizsgálatoknak és egyéb beavatkozásoknak vetik alá, vagy más szokatlan dolgokra kényszerítik. Ezután visszahelyezik oda ahonnan elrabolták és tudatát manipulálva törlik emlékezetéb?l a sokkoló élményt, általában más, hamis emlékképekkel helyettesítve azt. Az eltérítések hossza általában egy-két óra, de el?fordulhat akár több napig tartó is.

Az idegenek teljes hatalmat tudnak gyakorolni az eltérített emberek teste és elméje felett pusztán azáltal, hogy az emberek szemeibe bámulnak. Képesek arra, hogy a szemkontaktus során, a látóidegen keresztül közvetlenül behatoljanak az agyba és ott különböz? hatásokat létrehozva, emlékeket keressenek és módosítsanak, gondolatokat közvetítsenek vagy bizonyos testi funkciókat korlátozzanak, illetve aktiváljanak.

A kiválasztott személyeket életük során, már egészen kisgyermekkortól kezdve rendszeresen eltérítik. A földönkívüliek nemcsak az eltérített embereket, de azok utódait is rendszeresen elrabolják, így generációkon keresztül robbanásszer? növekedést elérve az eltérítettek számában, mely mára elérheti a többmilliós nagyságrendet is. Ez egyben azt is jelenti, hogy az idegenek hatalmas er?feszítéseket tesznek integrációs programjuk sikere érdekében. Ehhez többezer ?rhajó folyamatos, megállás nélküli, összehengolt munkájára van szükség.

A földönkívüliek már kisgyermekkorban különböz? célokat szolgáló implantátumokat ültetnek az eltérítettekbe, leggyakrabban az orron át vagy a b?rön keresztül. Több testrészen is megfigyeltek beültetésekre utaló hegeket, mint például a lábon, a karon vagy a nyakon. Az implantátumok valószín?leg többfunkciós eszközök, melyek az idegpályákhoz kapcsolódva segítenek azonosítani és lokalizálni az egyes embereket elrablásuk során, de komoly szerepük van a telepatikus kommunikáció megvalósításában, a lehetséges biológiai hatásaikról nem is szólva.

A kutatások alapján egyértelm?, hogy az eltérítések dönt? többsége teljesen normális, hétköznapi embereket érint. Ezeken az embereken legtöbbször nem észlelhet? komoly pszichés megbetegedésre utaló jel, elmezavar, esetleg hallucinogén szerek hatása, ami megmagyarázhatná a jelenséget. Továbbá az elrablásos esetek zavarbaejt? hasonlósága szintén kizárja ezek fennállásának lehet?ségét. Természetesen a beszámolók kisebb része pszichés eredet? betegség vagy elmezavar következménye, esetleg csalók vagy felt?nésre vágyó emberek kitalációja, azonban ezek az esetek viszonylag könnyen kisz?rhet?k lettek.

A tenyészt? és keresztezés program

A tenyészt? és keresztezés program során a földönkívüliek petesejtet és spermát gy?jtenek az eltérített emberekt?l, majd saját genetikai anyagukat hozzáadva, a laboratóriumi körülmények között megtermékenyített idegen-ember hibrid embriókat az eltérített n?k méhébe, vagy egyfajta mesterséges terhességi egységet alkalmazva, a méhen kívülre ültetik. Itt egy rövid ideig fejl?dni hagyják, majd a még fejletlen magzatot körülbelül három hónap múlva kiemelik és mesterséges körülmények között nevelik tovább. Ezzel elérik, hogy az emberek szellemileg és testileg is hassanak a hibridekre fejl?désük érdekében.

Az idegenek emberi genetikai anyaggal finomították tovább az egyes hibrid generációkat, ezáltal elérve, hogy a hibridek nemzedékeken keresztül egyre inkább emberivé váljanak, mindazonáltal kulcsfontosságú idegen jellemz?ket tartsanak meg. Ugyanakkor az eltérített emberek utódait genetikailag szintén módosították, hogy generációk során idegen jellemz?ket szerezzenek és a jöv?ben befolyásolhassák tudatukat és irányíthassák viselkedésüket. Néhány alkalommal az idegenek azt mondták az eltérített n?knek, hogy normális emberi magzatukat megváltoztatták.

A hibrid nemzedékek fejl?dése alapvet?en három szakaszra osztható. A korai szakasz hibridek a szürke idegenekhez nagyon hasonlóak, vékony testük, hosszú ujjaik, ritka hajuk és nagy fekete szemeik vannak. A b?rükön keresztül veszik fel a táplálékot és kizárólag telepatikusan képesek kommunikálni. A középs? szakasz hibridek már emberibb arcvonásokkal, s?r?bb hajjal és némi szemfehérjével is rendelkeznek, de még viszonylag vékony testük és a miénknél hosszabb ujjaik vannak. Vegyesen a b?rükön és szájon át is tudnak táplálkozni, azonban még telepatikusan kommunikálnak és csak artikulálatlan hangokat képesek kiadni. A kései szakasz hibridek teljesen emberiek, de néha a miénkt?l kissé eltér? szemekkel rendelkeznek. Hozzánk hasonlóan szájon keresztül táplálkoznak, emberekkel tudnak szaporodni és telepatikusan, illetve emberi beszéddel egyaránt képesek kommunikálni. A korai és középs? szakasz hibrideknél az eltérítettek még gyakran megfigyeltek genetikailag sérült, testi hibás vagy torz egyedeket, valószín?leg a hibridizációs program nemkívánatos mellékhatásaként.

Az integrációs program

Az integrációs program részeként, a hibrid generációk megfelel? érzelmi fejl?dése érdekében a földönkívüliek gyakran megkövetelik az eltérített n?kt?l, hogy az ?rhajók fedélzetén kézbe vegyék és gondoskodjanak a hibrid babákról, vagy hibrid gyerekekkel játsszanak, hogy azok a legfontosabb emberi tulajdonságokat és érzelmeket elsajátíthassák. A hibridek már kisbaba korban is nagyon okosak és mind szellemi, mind testi fejl?désük láthatóan gyorsabb a miénknél. Képesek telepatikusan kommunikálni, vagyis gondolatcsere útján könnyen tanulhatnak az eltérített emberekkel való kommunikáció során. Emellett a hibridek hasonlóan az idegenekhez, az embereket testileg és tudatilag is képesek befolyásolni, illetve irányítani, telepatikus képességükön keresztül.

Ahogy az egyes hibrid generációk egyre inkább emberivé váltak, az idegenek különböz? feladatokat adnak nekik. A korai és középs? szakasz hibridek, akik tulajdonságaikban inkább idegenek, részt vesznek az elrablásokban, vigyáznak a hibrid babákra és gyerekekre, tanulnak az emberekt?l, illetve más fontos feladatokat végeznek az ?rhajók fedélzetén. A kései hibridek már rendelkeznek a legfontosabb emberi tulajdonságokkal és érzelmekkel, szexuális kapcsolatba bonyolódhatnak az eltérítettekkel és képesek arra, hogy rövidebb-hosszabb ideig észrevétlen elvegyüljenek az emberi társadalomban, immár az integrációs program fontos részeként.

A hibridek beilleszkedését az emberi társadalomba láthatóan el?segítik földi emberek is, akik már kora gyermekkoruk óta a földönkívüliek befolyása alatt állnak, vagyis megkülönböztethetetlenek az emberekt?l, de céljaikban mégis idegenek. Hogy mindez miért történik, az közvetlen kapcsolatban áll az idegenek végs? céljával.

Ahogy az integrációs program a végs? fázisba jut, az eltérítettek jelen generációi már az idegen manipuláció terhével élnek, és attól tartanak, hogy a jöv?ben befolyásolhatják tudatukat és irányíthatják viselkedésüket. A földönkívüliek arra is felkészítették az eltérítetteket, hogy bizonyos jöv?beli feladatokat támogassanak. Különféle technikai eszközök kezelését kellett elsajátítaniuk, illetve pánikba esett, rémült embereket kellett megnyugtatniuk vagy irányítaniuk különböz? helyzetekben. Az idegenek megmagyarázták, hogy titkos tudást rejtettek el elméjükben és amikor eljön az id?, tudni fogják mit kell tenniük.

Minden jel arra utal, hogy amikor a földönkívüliek nyíltan is megjelennek az emberiség el?tt, világváltozások lesznek. Az eltérítetteknek több esetben elmondták, hogy genetikai programjuk hamarosan véget ér és integrációs céljukat meg fogják valósítani. Eszerint egy emberiséget érint? változás következik, ami nehéz és elkerülhetetlen lesz. Az emberiség és a világ kormányai megpróbálnak majd fellépni az idegenek ellen, óriási veszteségeket szevedve az értelmetlen küzedelemben. Akik életben maradnak, egy új, az idegenek uralta világban lesznek kénytelenek élni. Az emberek különböz?ek lesznek, egy cél és egy rendszer lesz. Nemzeti kormányokra nem lesz szükség. A hibrideket azért hozták létre, hogy életben maradjanak a társadalmunkban és irányítsanak az új helyzetben. Az eltérítettek feladata lesz, hogy az átmenet alatt megkönnyítsék a beilleszkedést számunkra. Végül a hibridek és maguk az idegenek, telepatikus képességükkel könnyen uralhatnak majd bennünket.

Hogy ez az emberiség számára igencsak megrázó esemény pontosan mikor következik be, arról nincsenek érdemi információk. Annyi azonban bizonyos, hogy az idegenek hajói képesek kikapcsolni bolygónk teljes elektromos, védelmi és kommunikációs hálózatát. Több mint 120 aktív, vagy nyugalmazott amerikai és brit katona tanúvallomása utal az azonosítatlan légijárm?vek jelenlétére a nukleáris silók közelében. Az egykori katonák szerint azonosítatlan repül? tárgyak hatására több ízben is üzemzavar lépett fel az interkontinentális rakétáknál. Az amerikai légier? (U.S. Air Force) hat nyugalmazott tisztje 2010. szeptember 27-én a washingtoni National Press Clubban szólalt fel e témában egy nemzetközi sajtótájékoztató keretén belül, aholis szerették volna rábírni a kormányzatot, hogy alátámassza az általuk elmondottakat. Azonban az ufók megjelenésével és a rakéták meghibásodásával kapcsolatban azóta sem hangzott el semmiféle hivatalos magyarázat.

Vagyis az idegenek üzenete világos: Itt lesznek velünk. Más lehet?séget nem ajánlanak. A rovarszer? lények teljes irányításban lesznek, akiket követnek a szürke idegenek, a hibridek, végül az emberek. Egy ilyen t?lünk mer?ben idegen, telepatikusan ellen?rzött, hierarchikus társadalomba kényszerítve fél?, hogy hamar el fogjuk veszíteni az egyéniségüket, a kultúránkat és ami a legfontosabb a szabadság érzését. Ugyanakkor nem úgy t?nik, hogy ez valamiféle kegyetlen elnyomás lesz, de mindenképpen egy sokkal ellen?rzöttebb társadalomban leszünk kénytelenek élni.

Ennek a programnak egyik kritikus eleme, hogy az idegenek titokban tudják tartani ittlétüket, tevékenységüket és céljukat. A titoktartás kedvez az idegeneknek, mert összezavarja az embereket, elrejti a tényeket és spekulációk végtelen lehet?ségét indítja el. A világon eddig több millió ember látott ufókat. Több százezren állították, hogy idegen lények rabolták el ?ket. Azonban az események rejtélyessége és kézzelfoghatatlan volta miatt, az emberek dönt? többsége szkeptikus maradt a jelenség megítélését illet?en.

Invázió

A földönkívüliek minden eltérített generációt felkészítenek a világváltozások idejére, ami azt jelenti, hogy jelenlegi világunknak maximum néhány éve maradt. A változás pedig nem más, mint invázió. A technikai fölény akkora, hogy az ellenállás teljesen értelmetlen. Aki ellenáll, meghal.

Amikor az ivázió elkezd?ik, az idegenek hajói el?ször bolygónk elektromos hálózatát, valamint védelmi és kommunikációs rendszereit hatástalanítják. Kitör az általános pánik, a föld kormányi pedig ráébrednek a helyzet súlyára. Mozgósítják a világ hader?it és légvédelmét. A hadsereg vezetése teljesen tanácstalanná válik, mert az áttetsz? vagy láthatatlanságba burkolózó hajókat képtelen felderíteni és megsemmisíteni. A következ? lépésben az idegenek a földi tüzérséget, és a légvédelmet bénítják meg. Ezután minden mozgó földi hader?t, hogy a járm?veik biztonságban leszállhassanak.

Végül, mivel számottev? hadsereg nem marad, az emberiség egy része az ?rhajókkal érkez? hibridek ellen veszi fel a harcot. Ekkor lépnek színre a földönkívüliek automata “drone” hajói, amelyek letörnek minden ellenállást és folyamatos jár?rözést tartanak bolygónkon. Fél?, hogy az eltérített emberek egy részét arra fogják használni, hogy kémkedjenek az idegeneknek és segítségükkel felszámolják a megmaradt ellenállókat is. Eközben az életben maradtakat az eltérítettek segítségével hatalmas központi helyekre fogják terelni, ahol mindenki a telepátia megvalósításához és az azonosításhoz szükséges implantátumot kap. Ett?l kedzve a hibridek irányítják majd bolygónkat.


Végezetül

A világ vezet? hatalmai, f?ként az Egyesült Államok bizonyos kormányzati tényez?i, egyértelm?en tudnak a bolygónkon folyó ufótevékenységr?l, azonban ezt megpróbálják eltitkolni a széles nyilvánosság el?l. Ennek legf?bb oka, hogy képtelenek ellen?rzésük alá vonni a helyzetet és elismerni, hogy a földönkívüliek potenciális fenyegetést jelenthetnek az emberiségre nézve, mivel technikai fejlettségük folytán azt tehetnek velünk, amit csak akarnak.

Valójában az Egyesült Államok hadserege és más kormányzati szervek már évtizedek óta kapcsolatban állnak ezekkel a lényekkel. Mivel az idegenek több földalatti bázissal is rendelkeznek az USA területén, így saját biztonságuk érdekében id?vel kénytelenek voltak megegyezni az amerikai kormány egyes tényez?ivel. Ez a megállapodás magában foglalja, hogy amennyiben a kormány illetve a hadsereg nem avatkozik az idegen tevékenységbe és távol tartja a kíváncsiskodókat, a földönkívüliek sem jelentenek fenyegetést az Egyesült Államok biztonságára nézve. Hogy ezt az idegenek valójában milyen módszerekkel, esetleg fenyegetéssel érték el, arról nem áll rendelkezésre pontos információ.

Ugyanakkor teljességgel megalapozatlanok azon állítások, miszerint az idegenek titokban együttm?ködnek az amerikai hadsereggel és ufótechnológiájukat átadták volna nekik. Ha ez a szupertechnológia valóban a hadsereg birtokában lenne, kizárt, hogy az elmúlt id?k háborúi során ne vetették volna be az ellenség megsemmisítésére illetve megfélemlítésére, netán a világhatalom fenntartása érdekében. Nembeszélve arról, miért költenének dollármilliárdokat elavult ?rrakétákra, amikor csészealjakkal is repkedhetnek.