Home Felhasználási feltételek és fórumszabályzat

Felhasználási feltételek és fórumszabályzat

PARANORMAL.HU FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

1. Bevezetés

1.1 Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat; vagy Szerz?dés) egy jogilag kötelez? érvény? megállapodás a paranormal.hu; továbbiakban: Üzemeltet?), mint a -link- címen üzemeltetett portál (továbbiakban: Szolgáltatás) üzemeltet?je és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatás használata, ideértve a Szolgáltatás oldalának meglátogatását is, a jelen Szerz?dés kifejezett elfogadásának min?sül.

1.2 A Szabályzat legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett “Felhasználási Feltételek” linkre kattintva érhet? el. Az Üzemeltet? fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Felhasználó felel?ssége, hogy a Szabályzat változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követ?en a Szolgáltatás használata a Szabályzat módosításának elfogadását jelenti.

1.3 A Szabályzat hatálya kiterjed minden, a paranormal.hu tartomány alatt elérhet?vé tett tartalomra és valamennyi Felhasználóra is (a jelen Szabályzat értelmében a Szolgáltatás regisztráció nélküli látogatói is Felhasználónak min?sülnek). Felhasználó kizárólag az lehet, aki

(a) elmúlt 18 éves és cselekv?képessége nem korlátozott és nem cselekv?képtelen; vagy

(b) 14. életévét betöltött nem cselekv?képtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képvisel?jének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt az Üzemeltet? kérésére bármikor megfelel?en bizonyítani tudja.

1.4 A Szabályzat hatálya nem terjed ki a Szolgáltatás oldalairól linkek útján vagy egyéb módon elérhet?, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra, illetve az ilyen oldalakon elérhet? tartalmakra. Amennyiben az Üzemeltet? írásbeli értesítés folytán tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja. Ezen felül az Üzemeltet? a harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak tekintetében semmilyen felel?sséget nem vállal.
1.5 A Szabályzat egyes fejezetcímei csak kényelmi és hivatkozási célokat szolgálnak.

2. Regisztráció

2.1 A Szolgáltatás egyes funkciói és részei regisztráció nélkül is használhatóak, de regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás bizonyos részeihez férhetnek hozzá. A Szolgáltatásra történ? regisztráció feltétele a Szabályzat elolvasása, ismerete és elfogadása. A jelen Szabályzatban meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás regisztrált felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja jelen Szabályzatot.

2.2 Az Üzemeltet? fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, vagy adatai módosítása során valótlan adatokat ad meg, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történ? hozzáférését korlátozza vagy megtagadja. Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során kötelez?en megadandó adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó köteles a változásokat fiókjában rögzíteni. A regisztráció során a Felhasználónak jelszót és felhasználónevet is kell választania. Az egyes felhasználói jelszavak és fiókok titkosságának meg?rzése teljes mértékben az adott Felhasználó felel?ssége. Az egyes Felhasználókat terheli továbbá a teljes felel?sség a fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek az Üzemeltet?t haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sért? cselekedetr?l. Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából ered? károkért. A Felhasználó ugyanakkor felel?sséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával az Üzemeltet?nek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

2.3 A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történ?, megfelel? és hiánytalan kitöltésével történik. Ezt követ?en az Üzemeltet? aktiválhatja regisztrációját. A felhasználónak lehet?sége van igénybe venni a paranormal.hu összes szolgáltatását.

(a) Az oldal üzemeltet?je fent tartja a jogot, hogyha másokat sérteget a felhasználó azonnal kizárható a közösségb?l!

3. A Szolgáltatás használata

3.1 A Felhasználók részére az Üzemeltet? az alábbi feltételek együttes teljesítését?l függ?en teszi lehet?vé a Szolgáltatás használatát:

(a) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltet? jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(b) a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhet? tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltet? vagy az érintett Felhasználó el?zetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatáson kívül;

(c) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás m?ködtetését;

(d) tilos a Felhasználók személyes és adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszer? használatától különböz? célú felhasználása, illetve gy?jtése.

4. Az Üzemeltet? szellemi alkotásokhoz f?z?d? és iparjogvédelmi jogai

A Felhasználói Tartalmak kivételével a Szolgáltatás keretében az Üzemeltet? által közzétett tartalom és a Szolgáltatás (ideértve többek közt valamennyi a Szolgáltatás keretén belül elérhet? cikket, grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatás lay-outját, design-ját, szerkesztési elvet, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, a Szolgáltatás nevét, márkanevét) az Üzemeltet? szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszer? használatával velejáró olvasáson, képerny?n történ? megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történ? merevlemezre történ? lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható az Üzemeltet? el?zetes írásbeli engedélye nélkül.

A paranormal.hu az Üzemeltet? javára bejegyzett domain nevek. Ezen nevek – ideértve a hozzájuk a megtévesztésig hasonló neveket illetve kifejezéseket is – használata a Szolgáltatás nevére történ? hivatkozás kivételével csak az Üzemeltet? el?zetes írásbeli engedélyével lehetséges.

5. A Felhasználói Tartalmak

5.1 A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználók a Szabályzat keretén belül filmeket, fényképeket és más, az Üzemeltet? által meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) oszthatnak meg egymással ? valamennyi, vagy az adott Felhasználó által kiválasztott Felhasználóval – megtekintés céljából. Felhasználói Tartalomnak min?sül többek között minden egyéb, a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül megosztott vélemény, írás, hozzászólás is.

5.2 Az adott Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhet?vé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, filmek, szerz?i vagy jogi oltalom alá es? szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például b?ncselekmény elkövetésére, vagy az egészségre káros anyagok fogyasztására buzdítással) nem sértik.

5.3 A Felhasználói Tartalmat megosztó Felhasználó köteles többek között gondoskodni saját megosztott tartalmáról is. A hozzáférhet?vé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelel? jogosultságokkal rendelkezik

(a) a tartalom Szolgáltatás keretében történ? nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve nem kizárólagosan az adott Felhasználói Tartalom elkészítésében alkotó módon közrem?köd?, vagy az adott Felhasználói Tartalom egészének vagy valamely alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkez? valamennyi személy, szervezet, közös jogkezel? szervezet, vagy a Felhasználói Tartalomban szerepl? természetes személyek el?zetes engedélyét; és

(b) a jelen Szabályzat alapján az ilyen Felhasználói Tartalmak tekintetében az Üzemeltet?nek engedett felhasználási jog engedésére.

5.4 Az Üzemeltet? nem tart igényt a Felhasználói Tartalmak tulajdonjogára. A Felhasználói Tartalom Szolgáltatásba történ? feltöltésével a Felhasználó ugyanakkor ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan id?re szóló, valamennyi a megosztás id?pontjában ismert anyagi és egyéb felhasználási módra kiterjed?, harmadik személyre átruházható és harmadik személy részére alfelhasználási jog engedésének jogát is magában foglaló, az adott Felhasználói Tartalom valamennyi elemére és részére kiterjed? használati jogot enged az Üzemeltet?nek és cégcsoportjának, ideértve, nem kizárólagosan, analóg vagy digitális hordozón történ? többszörözését és terjesztését, nyilvános el?adását, kódolt vagy kódolatlan televíziós és rádiós sugárzását, továbbközvetítését, nyilvánossághoz közvetítését sugárzástól eltér? módon, vezeték útján vagy anélkül, átdolgozását, reklámcélú felhasználását, kiadását. A Szerz?dés megsz?nése vagy a Felhasználói Tartalom eltávolítása az Üzemeltet? részére engedett felhasználási jogokat nem érinti.

5.5 Az egyéb Felhasználói Tartalmak eltávolítása az Üzemeltet?t?l kérhet? az info kukac paranormal.hu e-mail címen.

6. A Szolgáltatás használatára vonatkozó tilalmak és felel?sségi kérdések

6.1 A Szolgáltatás keretén belül tilos többek között

(a) szerz?i jogi oltalom alá es? m?vek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhet?vé tétele, kivéve amennyiben az adott Felhasználói Tartalmat nyilvánossághoz közvetít? Felhasználó a saját m?vét teszi elérhet?vé, és a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;

(b) a valóságnak nem megfelel?, megtéveszt? vagy a valós tényeket hamis színben feltüntet? vagy mások személyiségi jogait sért? kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy az Üzemeltet? jogait potenciálisan sért? tartalmak megosztása vagy egyéb módon hozzáférhet?vé tétele, kivéve az alkotmányos véleményszabadság gyakorlásának határain belül maradó tartalmakat és kijelentéseket;

(c) jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhet?vé tétele;

(d) olyan tények, adatok, vélemények, tartalmak vagy egyéb alkotóelemek megosztása vagy egyéb módon hozzáférhet?vé tétele, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejl?désének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelel? értékelésre és értékítéletekre valamint az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskör? ellenállást váltanak vagy válthatnak ki, becsmérl?k vagy megalázók, faji, politikai vagy vallási ellentéteket szítanak vagy szíthatnak, egészségre ártalmas használatára bátorítanak vagy azt népszer?sítik, elfogadhatatlan mérték? félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik, bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják;

(e) b?ncselekményre felbújtást, vagy egyébként büntetni rendelt cselekmények vagy mulasztások elkövetésére vonatkozó felhívást tartalmazó vagy ilyeneket népszer?sít? anyagok megosztása vagy egyéb módon hozzáférhet?vé tétele;

(f) a gazdasági reklámtevékenységr?l szóló törvény, vagy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló törvény (a továbbiakban: EKT) hatálya alá tartozó reklám vagy elektronikus hirdetés megosztása vagy egyéb módon hozzáférhet?vé tétele; és

(g) bármilyen egyéb jogellenes tartalom megosztása vagy egyéb módon hozzáférhet?vé tétele.

6.2 Annak megítélése tekintetében, hogy valamely tartalom a jelen Szabályzatba ütközik-e, az Üzemeltet? álláspontja az irányadó. Az Üzemeltet? döntése ugyanakkor nem érinti a Felhasználó törvényes jogorvoslati jogait.

6.3 Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatás lényege a Felhasználói Tartalmaknak az Üzemeltet? tárolása, a Felhasználói Tartalmakért és a Szolgáltatás használatáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennem? vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, kizárólag az adott Felhasználói Tartalmat a Szolgáltatás keretén belül hozzáférhet?vé tev? vagy a Szolgáltatást használó Felhasználó tartozik felel?sséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használata során elkövetett jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) következtében, vagy egyébként a Szolgáltatás használatával összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövet?, vagy az adott Felhasználói Tartalmat megosztó Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltet? által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felel?sséget vállaló és az Üzemeltet? érintetlenségét egyértelm?en tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltet? jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltet? nevével történ? összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltet?nél az ilyen események következtében keletkez? károk és kockázatok megel?zése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltet?nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltet?t a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltet?vel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A Felhasználó felel?ssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Szerz?dés megsz?nését követ?en is fennáll.

7. A Szolgáltatás üzemeltetése, jogsért? tartalmak eltávolítása

7.1 A Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából ered? közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogsérelemért az Üzemeltet? semmilyen felel?sséget nem vállal.

7.2 Az Üzemeltet? jogosult bármilyen, a Szolgáltatás keretén belül hozzáférhet?vé tett tartalom eltávolítására. A kifogásolt tartalom megjelölésével a Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltet? felé, ha megítélése szerint a Szolgáltatás keretén belül elérhet? valamely tartalom jogsért?. Az Üzemeltet? fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszer? panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltet? jóhiszem? eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelel?en gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyr?l történ? eltávolításáról. A jogsért? információkkal kapcsolatos panaszait a következ? címekre továbbíthatja: info kukac paranormal.hu

7.3 Amennyiben valamely tartalom eltávolítását az EKT 13.§-ában szabályozott értesítési és eltávolítási eljárás keretében kezdeményezik, az Üzemeltet? minden esetben az EKT megfelel? szabályai alapján jár el, feltéve, hogy a tartalom eltávolítására irányuló felszólítás formailag és tartalmilag is maradéktalanul megfelel az EKT rendelkezéseinek. Amennyiben a felszólítás nem felel meg maradéktalanul az EKT feltételeinek (például nem min?sül teljes bizonyító erej? magánokiratnak vagy közokiratnak, vagy nem tartalmazza a jogsérelem tárgyát és a jogsértést valószín?sít? tények megjelölését, a jogsért? tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat, a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét vagy meghatalmazott útján történ? eljárás esetén a meghatalmazást) az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a felszólítás késedelmes teljesítéséb?l ered? károkért, jogsérelemért vagy kényelmetlenségért.

7.4 Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköz?en vagy egyébként visszaélésszer?en használja a Szolgáltatást, az Üzemeltet? jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által elérhet?vé tett tartalmakat el?zetes értesítés és indokolási kötelezettség nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történ? bejelentkezés vagy más adataival történ? visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az Üzemeltet? jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttm?ködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövet? Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltet? a jogsért? Felhasználót meghatározott id?re, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.

7.5 Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a Felhasználói Tartalmak tekintetében más Felhasználók által tett megjegyzésekért, kijelentésekért. Az Üzemeltet? fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének el?zetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére vagy korlátozására.

8. Interaktív Szolgáltatások

A Szolgáltatás keretében elérhet? interaktív szolgáltatások (pl. fórumok, hozzászólások) nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a fórum, sem a hozzászólások elérhet? felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatóak közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve nem kizárólagosan a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történ? használatát), vagy a hatályos jogszabályokat illetve harmadik személyek jogait sért? tevékenység folytatására. A fórumon hozzászólásokat elhelyezni és témákat létesíteni csak a regisztrált Felhasználók jogosultak.

9. Moderálás

Egyes Felhasználói Tartalmakat az Üzemeltet? megbízásából moderátorok felügyelhetnek; a moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan m?ködésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszer?en és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a moderálás elégtelenségéb?l adódó kárért vagy kényelmetlenségért. Munkájuk során a moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehet?en jogsért?, azt jogosultak el?zetes értesítés nélkül eltávolítani. A moderátorok jogosultak fellépni a nick-hamisítások, témarombolások (tartalmi és technikai rombolásnak min?sül például nagyméret? fájlok bemásolása vagy ugyanazon hozzászólás többszöri elhelyezése) és a moderátorok álláspontja szerint elfogadhatatlan hangvétel, viselkedés illetve közösségbomlasztás ellen is.

9.2 A következ? tevékenységek és tartalmak számítanak moderálandónak a paranormal.hu-n

– Sért?, vulgáris, obszcén kommentek, hozzászólások
– Feln?tt tartalom
– Rágalmazás, gy?löletkeltés, rasszizmus, közösség elleni izgatás, mások jó hírnevének megsértése vagy más b?ncselekmény elkövetése, illetve ilyen jelleg? videók és képek közzététele
– Más felhasználó jelszavának nyilvánosságra hozatala
– Más felhasználó valódi nevének nyilvánosságra hozatala, annak beleegyezése nélkül
– Más felhasználó bármely egyéb személyes és különleges adatának nyilvánosságra hozatala, annak beleegyezése nélkül
– Szexuális szolgáltatás felajánlása
– Fenyegetés
– A paranormal.hu érdekeivel ellentétes tartalom létrehozása vagy feltöltése
– Moderátor által törölt videó vagy kép újbóli elérhet?vé tétele
– Azonos tartalom tömeges elérhet?vé tétele (flood)
– Politikai tartalom elérhet?vé tétele, vélhet?en provokációs szándékkal
– Korábban törölt felhasználó újbóli regisztrációja

Továbbá a Moderátorok törlik azokat a tartalmakat, melyek konvertálási vagy egyéb hiba következtében nem megfelel? min?ségben szerepelnek az oldalon.

9.3 A Moderátoroknak joga van megváltoztatni a kiemelt témákat is.

9.4 Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a moderálás elégtelenségéb?l adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A moderálás során a Moderátorok nem jogi fórumként és nem is feltétlenül jogi megfontolások alapján járnak el és a Szabályzat rendelkezéseinek megsértésén kívül jogosultak fellépni az álláspontjuk szerint elfogadhatatlan hangvétel illetve viselkedés ellen is.

10. A Szolgáltatásra mutató link elhelyezése

10.1 Amennyiben a Felhasználó a saját weboldalán a Szolgáltatásra (vagy bármelyik elemére) mutató linket (a továbbiakban: Link) kíván elhelyezni ? ideértve azt a megoldást is, ha valamely Felhasználó valamely Felhasználói Tartalmat beépít a saját oldalába úgy, hogy az adott tartalom egy beépített lejátszó segítségével a Felhasználó saját oldalán jelenik meg ? azt kizárólag a következ? feltételek betartása mellett teheti meg:

(a) a Szolgáltatásra mutató linket a kódjában tartalmazó weboldalnak (a továbbiakban: Linkel? Weboldal) tartalmaznia kell a Szolgáltatás logóját (Logó) [ez ügyben kérjük keresse munkatársainkat az info kukac paranormal.hu e-mailcímen];

(b) a Linkel? Weboldal a Logónak sem a méretét, sem megjelenítését nem módosíthatja;

(c) a Link kizárólag a Szolgáltatás valamely tartalmi elemére mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek (illetve egyéb hasonló megoldások) használata nem engedélyezett, kivéve a beépített lejátszó használatát a fentiek szerint;

(d) a Linkel? Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltet? javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását;

(e) a Linkel? Weboldal nem tartalmazhat valótlan információt az Üzemeltet? és a Linkel? Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában az Üzemeltet?r?l;

(f) a Linkel? Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sért? tartalmat.

11. Egyéb rendelkezések

11.1 A Szolgáltatás használatának segítségével létrejöv? szerz?dések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerz?dések nem min?sülnek írásba foglalt szerz?désnek, és azokat az Üzemeltet? nem iktatja.

11.2 Az EKT 4.§-a által el?írt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhet? Impresszum tartalmazza.

11.3 Az Üzemeltet? és a Felhasználó között a jelen Szabályzat alapján létrejött megállapodás megsz?nik az alábbi esetekben:

(a) ha a Felhasználó kéri regisztrációjának törlését;

(b) ha a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

(c) ha a Felhasználó hozzáférése m?szaki hiba folytán törl?dik, megsz?nik és a felhasználó nem kíván új hozzáférést létrehozni.h

(d) Felhasználó halálával;

(e) a Szolgáltatás megsz?nésével; és

(f) új Szabályzat érvénybe lépésével.

A szabályzat módosítása nem jelenti új szabályzat életbe lépését.

11.4 Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehet? legjobban megközelít? gazdasági hatást vált ki.

11.5 A jelen Szerz?désre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerz?déssel összefügg? jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltet? alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve ? hatáskört?l függ?en ? a F?városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Fórumunkban csak az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, az általad választott azonosító és a hozzá tartozó jelszó használatával teheted közzé kérdéseidet, üzeneteidet, kommentárjaidat.

A regisztrációhoz egy loginnév, egy jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. Amennyiben az általad választott azonosító már használatban van, nem fogsz tudni regisztrálni az adott néven: ez esetben kérjük, válassz másikat. A regisztrációs ?rlap további mez?inek kitöltése nem kötelez?. Az általad megadott személyes adatokat nem használjuk fel marketing célokra és nem adjuk ki harmadik félnek, az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatunkat itt olvashatod.

A fórum bárkinek lehet?séget nyújt az adott témaköröket érint? szabad véleménycserére, ám annak érdekében, hogy sem a hozzászólók, sem pedig a fórumot üzemeltet? HWSW Bt. jogai ne sérüljenek a fórum használata során, felhívjuk figyelmedet a következ? szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak a fórumon.

FÓRUMSZABÁLYZAT:

1. A személyeskedés semmilyen formája nem megengedett.
Tilos a fórumon bárkinek – vagy bármely embercsoport tagjának – az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etnikai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú el?ítéleteknek, és megkülönböztetéseknek – akár burkolt formában is – a fórumon hangot adni.

A fenti szabály megszegése akár azonnali kizárást eredményezhet (lásd moderálási alapelvek).

2. Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntet? Törvénykönyv hatálya alá es? cselekedetekre felbújtó, ilyen tevékenységet ismertet?, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kér?, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott.

A paranormal.hu-n nemkívánatosnak min?sülnek továbbá azok a témák és hozzászólások amelyek bárminem? politikai állásfoglalást tartalmaznak, illetve ilyen célból jöttek létre.

3. Az Interneten fellelhet? írások/szövegek/képek zömére a Szerz?i Jogi Törvény megfelel? szabályozásai vonatkoznak. Kérjük ezt vedd figyelembe amikor más oldalakról idézel, illetve illesztesz be képeket a fórumba.

Az adminisztrátorok és moderátorok -megfelelve a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének ajánlásának — tartalmilag nem szerkeszthetik hozzászólásaidat. Ez alól kivételt jelent a téma címének és alcímének szerkesztése, a hozzászólás formai módosítása, továbbá a hozzászólásban szerepl? linkek javítása (csak külön kérésre), melynek részleteit a moderálási alapelvekben találod.

4. Tiltott az olyan hozzászólások közzététele, melyek valótlan állításokat tartalmaznak a paranormal.hu-ra nézve, a paranormal.hu-ra vonatkozó üzleti titkokat tartalmaznak, illetve a paranormal.hu oldalal formai, tartalmi módosítására adnak technikai tanácsokat, tippeket, vagy támogatják a paranormal.hu oldalon található reklámok, mér?kódok bárminem? kisz?rését.

Cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöz? vádaskodás, hitelrontás nem megengedett.

5. A felhasználó a paranormal.hu-val szemben semmilyen anyagi követelést nem támaszthat.

6. Tiltott a paranormal.hu látogatottságát auditáló mér?kódjainak letiltása / kisz?rése.

7. A fórumtagok megtévesztésére alkalmas regisztráció (több becenév/alteregó használata, illetve már meglév? nevekhez nagy mértékben hasonlító nick regisztrálása) tiltott. Amennyiben egyértelm?en bebizonyosodik, hogy valaki egyszerre több nevet használva fórumozik, azonnali és végérvényes kitiltást kap az összes általa regisztrált felhasználó! E szabály alól kivételes esetben – el?zetesen – felmentés kérhet? a fórum moderátoraitól.

8. Tilos az obszcén, vulgáris szavak, kifejezések használata. Az ilyen szövegrészeket tartalmazó üzenetek a moderátor belátása szerint végleges törlésre kerülnek.

9. Tilos a fórumon mások személyes adatainak közzététele az illet? kifejezett jóváhagyása nélkül. Tipikusan ilyen adat például mások valódi neve, képmása, címe, magán és munkahelyi e-mail címe, telefonszáma.

Ilyen jelleg? adatot tartalmazó hozzászólás esetén az felel az adatok pontosságáért és közölhet?ségéért, aki azt megjelenítette. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy magánüzeneteket (pl: e-mail, privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet.

Annak, aki az elérhet?ségeket, vagy a segítségkér? szándékot nem ellen?rizte, illetve jogosulatlanul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, kifejezetten súlyos szankcióval kell számolnia.

Az alábbiakban azok a tanácsok/javaslatok következnek, amelyek betartása mindenki számára megkönnyíthetik a fórum használatát. A moderátorok a fenti szabályokon felül adott esetben az itt leírtakat is betartathatják a fórumozókkal.

JAVASLATOK, TANÁCSOK A FÓRUM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN:

1. Egy jól megfogalmazott, jól feltett kérdés (beleértve a topikcímet is) sokat segíthet abban, hogy mihamarabb választ kapj a problémádra, ezért kérjük törekedj a világos, pontos fogalmazásra. Hasonló okból, válaszaidban igyekezz minél egyértelm?bben fogalmazni.

2. A hozzászólásodat csak adott ideig tudod szerkeszteni, ennek letelte után már csak a fórum moderátorai szerkeszthetik, külön kérésre, egyedi elbírálás alapján (lásd moderálási alapelvek). Miel?tt elküldesz egy üzenetet, lehet?ség szerint legalább egyszer olvasd át a szöveget elejét?l a végéig és használd a “Hozzászólás el?nézete” funkciót.

3. A fórum szerkezete a legtöbb esetben lehet?vé teszi, hogy kérdéseidet a maga helyén tudd feltenni, ezért kérjük figyelj rá, hogy a témát a megfelel? fórumszekcióban nyisd meg. Ha tévedésb?l rossz helyen nyitottál topikot, fordulj a téma házigazdájához!

Kerüld a témába nem vágó megnyilvánulásokat (offtopic), illetve hagyj szóhoz jutni másokat is. Kerüld ugyanazon téma több fórumszekcióban történ? felvetését. Ilyen esetben a hazigazdák belátásuk szerint bezárhatják/törölhetik a duplázott vagy a témakörhöz nem illeszked? témát.

4. A fórum minden, legalább 1000 hozzászólással rendelkez? regisztrált tagjának lehet?sége van arra, hogy szavazást indítson bármely témakörben. Választható opciók, hogy az adott szavazáshoz lehet-e hozzászólni (tehát egyben topic is), vagy instant szavazás, hozzászólási lehet?ség nélkül. Minden szavazásra vonatkozik a Fórumszabályzat függetlenül attól, hogy van-e hozzászólási lehet?ség, vagy nincs. Mivel minden fórumozó csak egyszer szavazhat, jól gondold meg mire adod a voksodat, továbbá ha magad teszel fel kérdést, gondolj át minden válaszlehet?séget miel?tt megnyitod a szavazást, mivel utólagosan nincs lehet?séged szerkeszteni!

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a szavazások eredménye semmilyen formában nem lehet kötelez? jelleg? sem a fórum üzemeltet?ire, sem a többi fórumozóra. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a szavazásoknak úgy van igazán értelme, ha valóban olyan témáról szólnak, amely közérdekl?désre számíthat. Ezért kérünk, hogy minden apró-csepr? dologról ne indíts szavazást, mert a többség megunja, kevesebben fognak szavazni, így elveszti az eredeti értelmét és célját ez a lehet?ség.

5. Lehet?séged van arra, hogy a hozzászólásaidat aláírással lásd el. Ez a szöveg minden hozzászólásod végén meg fog jelenni. Kérjük figyelj arra, hogy ez a rész sem tartalmazhat olyan szöveges/képi elemeket, amelyet a fórum szabályzata tilt, illetve törekedj rá, hogy az aláírásod formai szempontból se zavarja a fórum többi olvasóját a témák áttekintésében. Az aláírás hossza 500 karakterben limitált, mely lehet?vé teszi linkek beszúrását, azonban kérnénk, hogy az aláírás ne legyen több 3 sornál.

Amennyiben az aláírásod nem felel meg a fenti kritériumoknak, a házigazdák fenntartják maguknak a jogot, hogy teljes egészében töröljék azt.

6. Mint azt fentebb olvashattad a fórumra csak egy általad választott azonosító és jelszó megadásával küldhetsz üzeneteket. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az azonosítóra is vonatkoznak a fent leírt szabályok. Ha a választott név valamilyen ponton a szabályzatba ütközik, a fórum házigazdái meg fognak kérni, hogy válassz másik nevet. Amennyiben ennek a kérésnek nem teszel eleget az azonosító használatát megvonhatják t?led.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fórum mindenkori moderátorai illetve az adminisztrátor fenntartják maguknak a jogot, hogy azokkal a fórumozókkal szemben eljárjanak, akik a fenti szabályzatot sorozatosan és durván megszegik.

A fórum üzemeltet?i fenntartják maguknak a jogot, hogy bármilyen el?zetes figyelmeztetés és indoklás nélkül hozzászólásokat, topikokat, vagy felhasználókat távolítsanak el a fórumról.

A moderálási elvekr?l a következ?kben olvashatsz.

MODERÁLÁSI ALAPELVEK:

A paranormal.hu fórumán minden témakör moderált. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fórumozók egy csoportja figyelemmel kíséri az adott témakörhöz tartozó topikokat és a fenti szabályok betartását. Ezek a fórumozók a moderátorai. A moderátorok különleges jogosultságaik révén törölni tudják bármelyik hozzászólást és topikot, továbbá egyéb eszközök segítségével változtathatnak a témakörök összetételén.

A moderátorokhoz lehet fordulni a fórummal kapcsolatos kérdésekkel is, illetve a technikai szerkesztésben is ?k segíthetnek.

A technikai szerkesztést abban az esetben kérheted, ha topikcímet akarsz átszerkesztetni, illetve a szavazási opciókat, vagy a szerkesztési limitid? letelte után a hozzászólásodban szerepl? linkeket szeretnéd kijavíttatni.

Amennyiben úgy gondolod, hogy az általad indított topik olyan horderej? információt tartalmaz, amely jó ha folyamatosan szem el?tt van, akkor a házigazdától kérheted, hogy a témát emelje ki (ilyenkor mindig az els? oldalon marad a topik). A kiemelésr?l a házigazdák és a moderátorok döntenek saját belátásuk szerint (tehát el is utasíthatják a kérést). A kiemelés nem örökérvény?…

A moderátor saját belátása szerint alkalmazhat technikai szerkesztést az alábbi esetekben:

? topikok összevonása, szétbontása
? topikcímekben található stilisztikai és helyesírási hibák javítása (hozzászólásokban található helyesírási és egyéb stílushibák javítása, továbbá a szakmai korrekció nem a moderátor feladata)
? technikai szerkesztés

A moderáció lépései általában a következ?k:

Amennyiben egy fórumozó a fórumszabályzatban foglaltakat megszegi – és ezért a fórum moderátorainak bármilyen módon változtatni kell az érintett témakör, vagy a topik összetételén (pl topiktörlés, hozzászólás törlése) -, az illet? figyelmeztetésben részesül. A figyelmeztetés pontos okáról az érintett értesítést kap e-mailben vagy privát üzenetben, továbbá a kapott figyelmeztetést megtekintheti az adatainál található naplózott felületen (ezt a házigazdákon és az adott fórumozón kívül senki nem láthatja). Bizonyos id? elteltével a figyelmeztetés “elévülhet”, err?l is tájékoztatást kap az illet?.

A többszöri figyelmeztetés a hozzászólási jog átmeneti – ritkábban nagyon hosszú ideig tartó — megvonását eredményezheti. Bizonyos, nagyon kirívó esetekben a fórumozó azonnal és végérvényesen kizárható.

Amennyiben nem értesz egyet a moderátor döntésével kérjük els?sorban vele próbáld meg tisztázni a vitás kérdéseket privát üzenetben vagy e-mailben. Ha úgy érzed nem tudtok d?l?re jutni, megkeresheted az egyik “globális” moderátort, aki biztosan ki fogja vizsgálni az esetet.

Ha egy fórumozó szándékoltan megtéveszt? módon állítja be egy házigazda döntését, azonnali és végérvényes kizárásban részesül.

paranormal.hu

Budapest, 2007