Home Cikkek Pontosították a földönkívüliek egyenletét

Pontosították a földönkívüliek egyenletét

2

A bizonytalanság oka, hogy Drake idejében néhány, a képletben szerepl? paraméter értékér?l fogalmuk sem volt a csillagászoknak. Ezen paraméterek közé tartozott a csillagok körül kering? bolygók száma, különösen pedig az úgynevezett lakható zóna bolygóinak száma.

red_planet_on_space-1920x1200.jpg

Az elmúlt fél évszázad els?sorban ezen a területen hozott óriási fejl?dést. F?ként a Kepler-?rtávcs? eredményeinek köszönhet?en az elmúlt években gombamód szaporodtak a Naprendszeren kívül felfedezett planéták, az úgynevezett exobolygók. Igaz, hogy a Kepler-?rtávcs?nél a közelmúltban problémák léptek fel, s?t úgy t?nik, a végét járja, eddigi felfedezései azonban lehet?vé teszik, hogy a Drake-formula légb?l kapott adatait kevésbé megalapozatlanokkal felcserélve a Földön kívüli civilizációk számára vonatkozó becsléseink pontosabbak legyenek. (A Keplerrel dolgozó csillagászok több mint 130 exobolygót fedeztek fel, emellett mintegy 3000 további lehetséges jelöltet azonosítottak az elmúlt négy évben. Ha azonban a távcs? valóban felmondja a szolgálatot, akkor ez utóbbiak örökre elvesznek.)Az egyenlet

Drake végiggondolta mindazon tényez?ket, amelyek szerinte hatással lehetnek a Tejútrendszerben egy csillagközi kommunikációra képes civilizáció kialakulására. A Tejútrendszer csillagainak számából indult ki. Figyelembe vette, hogy a csillagok hányadrésze hasonló a Naphoz. Megbecsülte, hogy a csillagok hányadrésze körül keringnek bolygók, illetve azt is, hogy átlagosan hány bolygó kering a lakható zónákban. A Drake-formula alkalmazásához meg kell becsülni, hogy a bolygók hányadrészén alakul ki ténylegesen az élet, illetve a miénkhez hasonló civilizáció. Végül, egyfajta “dzsókerként” Drake hozzátett a formulához még egy arányszámot, amely azt fejezi ki, hogy a bolygó teljes élettartamának hányadrészén van jelen az adott bolygón egy más civilizációkkal kommunikálni képes és erre hajlandó faj. Ha mindezeket a tényez?ket összeszorozzuk, akkor megkapjuk azoknak a Földön kívüli civilizációknak a számát, amelyekkel a Tejútrendszeren belül képesek lehetünk kommunikálni. Ez a Drake-egyenlet vagy Drake-formula.

drake.jpg

Két tagot pontosítottakKepler adatait felhasználva Sara Seager, a Massachusetts M?szaki Egyetem (MIT) professzora elérkezettnek látta az id?t a Drake-egyenlet “ráncfelvarrására”. Eredményeit az “Exobolygók a Kepler utáni korban” cím?, cambridge-i (Massachusetts, USA) konferencián május végén mutatta be. El?remutató el?adásában már azt is figyelembe veszi, mit lehet majd megfigyelni az évtizedünk végén indítandó James Webb-?rtávcs?vel.

A Kepler megfigyelései az eredeti Drake-egyenlet hét tényez?je közül kett?nek a meghatározását teszik pontosabbá. Pontosabban becsülhet?, hogy a csillagok hányadrésze körül keringnek bolygók, illetve a bolygók közül hány esik az úgynevezett lakható zónába. A Kepler adataiból a bolygó méretére és csillagától való távolságára is következtetni lehet, így eldönthet?, hogy a Neptunuszhoz hasonló gázóriást vagy a Földhöz hasonló k?zetbolygót lát-e a távcs?.

Két csillagot kellene megtalálni

Seager új formulája a Napnál kisebb és hidegebb, az úgynevezett M színképosztályba tartozó vörös törpecsillagokra vonatkozik. Ezeknél a csillagoknál a lakható zóna sz?kebb és közelebb van a csillaghoz, mint a Naphoz hasonló csillagoknál, ezért (a megfigyelés technikájából adódóan) könnyebb felfedezni az életzónában kering? k?zetbolygóikat. Fontos körülmény, hogy a vörös törpék a Tejútrendszer leggyakoribb csillagtípusát jelentik. Ezért a Kepler adatain alapuló becslések szerint a legközelebbi, vörös törpe körül kering?, Föld méret? lakható exobolygó akár 6,5 fényév távolságban (jobban mondva közelségben) lehet a Naprendszerhez (ez másfélszerese a Naphoz legközelebbi csillag, a Proxima Centauri távolságának).

reddwarfplanet.jpg

A vörös törpék k?zetbolygói esetében könnyebb kimutatni a légkörükben esetleg jelen lév?, az élet jelenlétére utaló gázokat. Seager célja annak megállapítása, hogy a Naprendszer közelében hány olyan rendszer lehet, ahol a vörös törpe körül kering?, Föld típusú bolygó légkörében ki lehet mutatni az élet jelenlétével összefüggésbe hozható gázok színképi jeleit. Becslése szerint a 2018-ban induló Webb-?rtávcs?vel elérhet?, szóba jöv? vörös törpék száma 30 és 50 ezer között lehet. A lakható zónában kering? bolygók aránya 0,15. Ezeknek 1 ezreléke esetében figyelhet?k meg fedések a Webb-?rtávcs?vel. Bevallottan hasraütés-szer?en (saját szavaival: rendkívül spekulatív módon) feltételezi, hogy ezek mindegyikén jelen van az élet, és 50%-uknál az élet színképi jelei a légkörben a fedésekkor kimutathatók. Így két csillagra sz?kül a jelöltek köre, ezt kellene a Webb-?rtávcs?vel a szóban forgó 30 000 közül megtalálni.Forrás: origo.hu

2 COMMENTS

  1. Wedding Dresses 2013 everyday decor. Thirdly, white tulle flower girl dresses the very good solutions of specialist retailers inside the therapy of replica watches t create like a king. On account of fierce market competitors Inexpensive Bridesmaid Dresses Prom Dresses 2013 , good client service plays an important function in the successful management of one’s organization , plus reasonable prices and varied selection of goods. The dependable sellers that provide Replica Chopard Watches for sale that offer a setting t get pleasure from totally free and happy buying attitudes performing good, producing you feel like a king. Their motive is basic t comprehend. Red Mother of the Bride Dresses It is public expertise that the only intention of your homeowners from the shop would be t keep your clients back again t them once more and once more Cheap prom Dresses . ?In this tight economic climate, just about everybody will probably be with restricted funds, nevertheless regardless of the spending restrictions, you will find particular trend issues that